• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Mārupes novada dome Viss arhīvs

14.02.2024.

OP 2024/32.11

Par nekustamā īpašuma "Austras", Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 8076 008 0089), 1. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8076 008 0499 detālplānojuma apstiprināšanu

14.02.2024.

OP 2024/32.12

Par nekustamā īpašuma "Starptautiskā lidosta "Rīga"" teritorijas austrumu daļas detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu

06.02.2024.

OP 2024/26.16

Mārupes novada Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta aģentūras maksas pakalpojumi un to cenrādis

06.02.2024.

OP 2024/26.17

Par Mārupes novada pašvaldības 2024. gada budžeta apstiprināšanu

29.01.2024.

OP 2024/20.22

Grozījumi Mārupes novada pašvaldības domes 2022. gada 25. maija saistošajos noteikumos Nr. 26/2022 "Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētai kanalizācijas sistēmai"

15.01.2024.

OP 2024/10.4

Par nekustamā īpašuma "Stūrīši", Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760030283) detālplānojuma apstiprināšanu

12.01.2024.

OP 2024/9.16

Grozījumi Mārupes novada pašvaldības 2023. gada 14. marta saistošajos noteikumos Nr. 8/2023 "Par Mārupes novada pašvaldības 2023. gada budžeta apstiprināšanu"

27.12.2023.

OP 2023/249.17

Mārupes novada pašvaldības kapsētu uzturēšanas noteikumi

22.12.2023.

OP 2023/248.52

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Mārupes novadā

11.12.2023.

OP 2023/239.30

Grozījumi Mārupes novada pašvaldības 2023. gada 14. marta saistošajos noteikumos Nr. 8/2023 "Par Mārupes novada pašvaldības 2023. gada budžeta apstiprināšanu"

08.12.2023.

OP 2023/238.46

Par Mārupes novada simboliku

08.12.2023.

OP 2023/238.47

Par Mārupes Valsts ģimnāzijas un Babītes vidusskolas 10.–12. klašu izglītojamo stipendijām

29.11.2023.

OP 2023/231.31

Mārupes novada sabiedriskās kārtības noteikumi

08.11.2023.

OP 2023/217.23

Par Mārupes pagasta padomes 2004. gada 29. septembra saistošo noteikumu Nr. 41 "Detālais plānojums teritorijai, kuru ietver valsts autoceļš V-122, Bieriņu purva pievedceļš, meliorācijas kontūrgrāvis K-111, sauszemes robeža starp saimniecību "Purveglītes" un SIA "Mārupe", meliorācijas novads N-2, sauszemes robeža starp saimniecībām "Vīnkalni", "Bērni" un saimniecību "Kalmes", valsts autoceļš P-132" atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā par nekustamo īpašumu "Saime" (kadastra Nr. 8076 012 0200) un nekustamo īpašumu "Bērni" (kadastra Nr. 8076 012 0201), Mārupe, Mārupes novads

06.11.2023.

OP 2023/215.45

Par Rīgas rajona Mārupes pagasta padomes 2009. gada 25. februāra saistošo noteikumu Nr. 11 "Mārupes pagasta saimniecības "Vaivariņu iela 2" detālplānojums" atzīšanu par spēku zaudējušiem

03.11.2023.

OP 2023/214.38

Par Mārupes novada pašvaldības atbalstu kultūrai un kultūras, izglītības un mākslas projektiem

03.11.2023.

OP 2023/214.39

Par interešu izglītības un neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību

23.10.2023.

OP 2023/205.14

Grozījumi Mārupes novada pašvaldības domes 2022. gada 29. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 35/2022 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Mārupes novada pašvaldības izglītības iestāžu profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu īstenošanā"

06.10.2023.

OP 2023/194.36

Par nekustamā īpašuma "Jaunķurbji" (kadastra Nr. 8048 007 0042) Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma apstiprināšanu

28.09.2023.

OP 2023/188.34

Par Mārupes novada pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās

26.09.2023.

OP 2023/186.12

Lielupes ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi upes daļai Mārupes novada teritorijā

11.09.2023.

OP 2023/175.17

Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma "Vismaņi" (kadastra Nr. 80760030346) Mārupes pagastā, Mārupes novadā, teritorijas daļā, Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

08.09.2023.

OP 2023/174.18

Par nekustamā īpašuma Rožu iela 33A, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760121009), detālplānojuma apstiprināšanu

07.09.2023.

OP 2023/173.40

Par nekustamo īpašumu "Graudi" (kadastra Nr. 8048 003 0359) un Turaidas iela (kadastra Nr. 8048 003 1166) Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma apstiprināšanu

10.08.2023.

OP 2023/153.48

Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzskaites, uzraudzības un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtību Mārupes novadā

10.08.2023.

OP 2023/153.49

Grozījumi Mārupes novada pašvaldības domes 2023. gada 28. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4/2023 "Par kārtību, kādā Mārupes novada pašvaldība piešķir un izmaksā pašvaldības atbalstu bērnam, kurš saņem pakalpojumu privātajā pirmsskolas izglītības iestādē, vai līdzfinansējumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja"

03.08.2023.

OP 2023/148.8

Par nekustamā īpašuma "Blakusšķērstēni" (kadastra Nr. 8048 007 0144) Lapsās, Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma apstiprināšanu

03.08.2023.

OP 2023/148.9

Par nekustamā īpašuma "Pabērzi", kadastra Nr. 8076 007 1316, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3555, Mārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma apstiprināšanu

02.08.2023.

OP 2023/147.15

Kārtība, kādā Mārupes novada pašvaldība līdzfinansē citu pašvaldību dibināto izglītības iestāžu profesionālās ievirzes izglītības akreditētu programmu apguvi

02.08.2023.

OP 2023/147.16

Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību

25.07.2023.

OP 2023/141.5

Par Mārupes novada pašvaldības finansētu aprūpes mājās pakalpojumu nepilngadīgām personām ar invaliditāti

24.07.2023.

OP 2023/140.8

Par Mārupes novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem

17.07.2023.

OP 2023/135.14

Grozījumi Mārupes novada pašvaldības domes 2021. gada 29. septembra saistošajos noteikumos Nr. 12/2021 "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Mārupes novadā"

13.07.2023.

OP 2023/133.22

Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma "Mežciems" Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760120122) teritorijā, Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. Precizējot iepriekš publicēto

14.06.2023.

OP 2023/114.29

Mārupes novada Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta aģentūras nolikums

09.06.2023.

OP 2023/111.36

Grozījumi Mārupes novada pašvaldības domes 2023. gada 28. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3/2023 "Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Mārupes novadā"

09.06.2023.

OP 2023/111.37

Par Mārupes pagasta padomes 2006. gada 22. februāra saistošo noteikumu Nr. 4 "Mārupes pagasta saimniecības "Lielās Āvas" 3. zemes gabala detālplānojums" atzīšanu par spēku zaudējušiem

09.06.2023.

OP 2023/111.38

Par Rīgas rajona Babītes pagasta padomes 2002. gada 20. jūnija saistošo noteikumu Nr. 16 "Par nekustamā īpašuma "Jaunastras" sadali un apbūvi" atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā par nekustamo īpašumu "Anniņas" (kadastra Nr. 8048 007 0253), Dzilnuciems, Babītes pagasts, Mārupes novads

09.06.2023.

OP 2023/111.39

Par Babītes pagasta padomes 2009. gada 23. septembra saistošo noteikumu Nr. 51 "Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Jaunsapņi", kad. Nr. 8048 007 0101 apstiprināšanu" atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā par nekustamo īpašumu Sniegu iela 22 (kadastra Nr. 8048 007 0789), un nekustamā īpašuma "Anniņas", kad. Nr. 8048 007 0253, daļā, Dzilnuciems, Babītes pagasts, Mārupes novads

06.06.2023.

OP 2023/108.19

Par nekustamo īpašumu "Anniņas" (kadastra Nr. 8048 007 0253) un Sniegu iela 22 (kadastra Nr. 8048 007 0789) Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma apstiprināšanu

06.06.2023.

OP 2023/108.20

Par nekustamā īpašuma "Apsēni" kadastra Nr. 8048 008 0717, Sēbruciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma apstiprināšanu

17.05.2023.

OP 2023/93.9

Par nekustamo īpašumu "Gabijas" (kadastra Nr. 80760111182) un "Betiņas" (kadastra Nr. 80760110908), Mārupes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma apstiprināšanu

17.05.2023.

OP 2023/93.10

Par nekustamā īpašuma Penkules iela 132, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760032297) detālplānojuma apstiprināšanu

11.05.2023.

OP 2023/89.21

Par kārtību, kādā tiek organizēti centralizētie ūdenssaimniecības pakalpojumi Mārupes novadā

08.05.2023.

OP 2023/86.21

Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtība izbraukuma tirdzniecībā publisko pasākumu norises vietās Mārupes novadā

28.04.2023.

OP 2023/83.17

Par Mārupes novada pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas

27.04.2023.

OP 2023/82.13

Par pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimenēm Mārupes novadā

19.04.2023.

OP 2023/76.23

Grozījums Mārupes novada pašvaldības domes 2021. gada 29. septembra saistošajos noteikumos Nr. 15/2021 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Mārupes novadā"

06.04.2023.

OP 2023/69.34

Par nekustamā īpašuma "Ozolzīles" zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 007 1109, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma apstiprināšanu

24.03.2023.

OP 2023/60.18

Par kārtību, kādā Mārupes novada pašvaldība piešķir un izmaksā pašvaldības atbalstu bērnam, kurš saņem pakalpojumu privātajā pirmsskolas izglītības iestādē, vai līdzfinansējumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja

Rādīt vairāk: Nākamie 5020
RĪKI
  • SEKO LĪDZI
  • PASTĀSTI CITIEM
  • ABONĒ RSS
  • PAR ŠO GRUPU

Abonē RSS

RSS ir veids, kā sekot līdzi jaunākajai oficiālajā izdevumā publicētajai informācijai. Pievienojiet šo saiti savam RSS lasītājam, lai saņemtu jaunāko informāciju par oficiālajām publikācijām šajā sadaļā!
Saite
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!