• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Mārupes novada domes 2023. gada 30. augusta saistošie noteikumi Nr. 32/2023 "Mārupes novada sabiedriskās kārtības noteikumi". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 29.11.2023., Nr. 231 https://www.vestnesis.lv/op/2023/231.31

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Siguldas novada domes saistošie noteikumi Nr. 21

Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2023. gada 13. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 3 "Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, Siguldas novada pašvaldībā"

Vēl šajā numurā

29.11.2023., Nr. 231

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Mārupes novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 32/2023

Pieņemts: 30.08.2023.

OP numurs: 2023/231.31

2023/231.31
RĪKI

Mārupes novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Mārupes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 32/2023

2023. gada 30. augustā

Mārupes novada sabiedriskās kārtības noteikumi

Apstiprināti ar Mārupes novada pašvaldības domes
2023. gada 30. augusta lēmumu Nr. 12
(sēdes prot. Nr. 16)

Precizēti ar Mārupes novada pašvaldības domes
2023. gada 25. oktobra lēmumu Nr. 14
(sēdes prot. Nr. 20)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
45. panta pirmās daļas 1. punktu
un Pirotehnisko izstrādājumu aprites likuma
17. panta piekto daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka prasības sabiedriskās kārtības nodrošināšanai publiskās vietās Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) administratīvajā teritorijā, kā arī administratīvo atbildību par noteikumu pārkāpšanu, nosakot administratīvos pārkāpumus un par tiem piemērojamos administratīvos sodus sabiedriskās kārtības jomā.

2. Noteikumos lietoto terminu skaidrojums:

2.1. publiska vieta – jebkura vieta pašvaldības administratīvajā teritorijā, kura neatkarīgi no tās faktiskās izmantošanas vai īpašuma formas kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai un kura par maksu vai bez maksas ir pieejama ikvienai fiziskajai personai, kas nav attiecīgās vietas īpašnieks, tiesiskais valdītājs, turētājs, algots darbinieks vai cita persona, kuras atrašanās attiecīgajā vietā ir saistīta ar darba pienākumu izpildi, pasākuma organizēšanu vai ir uz uzņēmuma līguma pamata;

2.2. zaļā zona – pašvaldības administratīvajā teritorijā publiskā lietošanā esošas dabas teritorijas (piemēram, zālāji, meži, pļavas, parki, dārzi, skvēri, alejas, koku rindas, ielu un ceļu apstādījumi, bērnu rotaļu laukumi, peldvietas, kapsētas, laukumi, stadioni);

2.3. ubagošana – naudas, pārtikas vai citu materiālu vērtību lūgšana garāmgājējiem vai garāmbraucējiem publiskā vietā aktīvā vai pasīvā veidā, izrādot nabadzību vai citādā veidā mēģinot iežēlināt garāmgājējus vai garāmbraucējus;

2.4. atkritumi – jebkurš priekšmets vai viela, no kuras tās valdītājs atbrīvojas, ir nolēmis vai spiests atbrīvoties pašvaldības administratīvajā teritorijā publiskā vietā.

II. Aizliegumi un ierobežojumi

3. Pašvaldības administratīvajā teritorijā esošās pilsētas un pagastu teritorijās aizliegts izmantot uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus laika periodā no plkst. 23:00 līdz plkst. 07:00, izņemot gadumijā, kad minēto ierīču un izstrādājumu izmantošana ir atļauta no 31. decembra plkst. 07:00 līdz 1. janvāra plkst. 03:00.

4. Mārupes pilsētā un Mārupes novada ciemu teritorijās publiskās vietās personām aizliegts:

4.1. mitināties (nakšņot, gulēt u.tml.);

4.2. kurt ugunskurus ārpus šim nolūkam norādītām vietām bez saskaņošanas ar zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju;

4.3. pārvietoties ar motorizētajiem transportlīdzekļiem un novietot tos zaļajā zonā, izņemot specializēto dienestu transportlīdzekļus dienesta kompetencē esošu darbību veikšanai;

4.4. novietot teltis ārpus šim nolūkam norādītām vietām bez saskaņošanas ar zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju.

5. Pašvaldības administratīvajā teritorijā publiskās vietās personām aizliegts ubagot.

III. Sabiedriskās kārtības noteikumu izpildes kontrole un atbildība par noteikumu neievērošanu

6. Noteikumu ievērošanu kontrolē Mārupes novada Pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu neievērošanu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Mārupes novada Pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietas izskata Mārupes novada pašvaldības Administratīvā komisija.

7. Par noteikumu 3. punktā noteikto prasību neievērošanu, atbilstoši Pirotehnisko izstrādājumu aprites likuma 27. pantam piemēro naudas sodu fiziskajai personai no septiņām līdz septiņdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai – no septiņām līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām.

8. Par noteikumu 4. un 5. punktā noteikto prasību neievērošanu fiziskām un juridiskām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, izņemot noteikumu 8.1 punktā minēto gadījumu.

8.1 Par noteikumu 4.2. un 4.4. apakšpunktā noteikto prasību neievērošanu virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās ap aizsprostiem 10 metrus platā joslā atbilstoši Aizsargjoslu likuma 66.10 pantam piemēro naudas sodu fiziskajai personai no sešām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai – no četrpadsmit līdz divsimt naudas soda vienībām.

IV. Noslēguma jautājums

9. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Ence

 

Saistošo noteikumu Nr. 32/2023 "Mārupes novada sabiedriskās kārtības noteikumi"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Norādāmā informācija

1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums

Noteikumu izdošanas mērķis ir nodrošināt sabiedrisko kārtību Mārupes novada administratīvajā teritorijā. Pieņemot saistošos noteikumus, tiks noteikta administratīvā atbildība par sabiedriskās kārtības normu (aizliegumu un ierobežojumu) neievērošanu, par kuriem nav paredzēta atbildība citos normatīvajos aktos.

Noteikumu izdošanas pamatojums ir:

1) Pašvaldību likuma 45. panta pirmās daļas 1. punkts, kurā ir noteikts, ka dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus par sabiedriskās kārtības nodrošināšanu publiskās vietās un paredzēt administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, nosakot administratīvos pārkāpumus un par tiem piemērojamos administratīvos sodus, ja likumos nav noteikts citādi;

2) Pirotehnisko izstrādājumu aprites likuma 17. panta piektā daļa, kurā noteikts, ka pašvaldība, izdodot saistošos noteikumus, ir tiesīga ierobežot uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu izmantošanas vietu un laiku.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu

Atbilstoši Administratīvās atbildības likuma 263. panta sestajai daļai naudas sodus, kas piemēroti par pašvaldību saistošajos noteikumos paredzētajiem administratīvajiem pārkāpumiem, ieskaita pašvaldību budžetos. Pašvaldību budžetos ieskaita arī tos naudas sodus, kurus par likumos paredzētajiem administratīvajiem pārkāpumiem piemērojušas pašvaldību amatpersonas. Līdz ar to, naudas sodi par Noteikumos paredzētajiem administratīvajiem pārkāpumiem sabiedriskās kārtības jomā tiks ieskaitīti Mārupes novada pašvaldības budžetā, tādēļ Noteikumu izpildei tiek prognozēta pozitīva ietekme uz Mārupes novada pašvaldības budžeta ienākumu sadaļu.

3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci

Noteikumi ir saistoši visām juridiskajām un fiziskajām personām Mārupes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Noteikumu tiesiskais regulējums radīs vienlīdzīgas tiesības, pienākumus un atbildību visām juridiskajām un fiziskajām personām Mārupes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Noteikumu regulējums labvēlīgi ietekmēs estētikas, higiēniskas, ekoloģiski tīras, drošas vides veidošanu un uzturēšanu Mārupes novada administratīvajā teritorijā, veicinās personu cieņpilnu attieksmi pret citu personu tiesībām, godu un pašcieņu, pret sadzīves noteikumiem, apzinīgu attieksmi pret saviem pienākumiem un atbildību sabiedrības priekšā. Vienlaicīgi Noteikumu uzdevums ir novērst tiesību pārkāpumus.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām

Administratīvo pārkāpumu process veicams Administratīvās atbildības likumā noteiktajā kārtībā.

Administratīvā pārkāpuma procesu uzsāk:

1) uz iesnieguma pamata;

2) uz amatpersonas iniciatīvas pamata;

3) uz augstākas amatpersonas rīkojuma vai citas iestādes ziņojuma pamata.

Administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai par Noteikumu pārkāpšanu ir tiesīgas veikt Mārupes novada Pašvaldības policijas amatpersonas.

Izskatīt administratīvā pārkāpuma lietas, pieņemt lēmumus un piemērot Noteikumos paredzētos administratīvos sodus ir pilnvarota Mārupes novada pašvaldības Administratīvā komisija.

Ar Noteikumos iekļauto regulējumu netiek paplašinātas vai sašaurinātas Mārupes novada pašvaldības amatpersonu un Administratīvās komisijas funkcijas un uzdevumi.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem

Noteikumi paredzēti Mārupes novada pašvaldības autonomo funkciju izpildei.

Noteikumi neietekmēs citas Mārupes novada pašvaldības funkcijas.

Noteikumu izpilde neietekmēs pašvaldībai pieejamos cilvēkresursus un tiks īstenota esošo cilvēkresursu ietvaros.

6. Izpildes nodrošināšana

Administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai par Noteikumu pārkāpšanu ir tiesīgas veikt Mārupes novada Pašvaldības policijas amatpersonas.

Izskatīt administratīvā pārkāpuma lietas, pieņemt lēmumus un piemērot Noteikumos paredzētos administratīvos sodus ir pilnvarota Mārupes novada pašvaldības Administratīvā komisija.

7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana

Noteikumu prasību izpildes kontrole neradīs papildus izmaksas, bet radīs papildus ienākumus Mārupes novada pašvaldībai no iekasētās soda naudas par Noteikumu pārkāpšanu. Noteikumu prasības ir samērīgas, lai panāktu sabiedriskās kārtības nodrošināšanu Mārupes novadā.

8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām, tostarp norāda šā panta trešajā daļā minēto informāciju

Noteikumu izstrādes procesā notikušas konsultācijas ar Mārupes novada Pašvaldības policiju un Mārupes novada pašvaldības Administratīvo komisiju.

Atbilstoši Pašvaldību likuma 46. panta trešajai daļai, lai informētu sabiedrību par Noteikumiem un dotu iespēju izteikt viedokli, Noteikumu projekts laika periodā no 2023. gada 16. jūnija līdz 2023. gada 30. jūnijam tika publicēts Mārupes novada pašvaldības mājaslapā www.marupe.lv sadaļā "Normatīvie dokumenti" apakšsadaļā "Saistošo noteikumu projekti". Sabiedrības viedoklis nav saņemts.

Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Ence

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!