15.12.2017., 249 (6076) https://www.vestnesis.lv/ Latvijas Vēstnesis lv info@vestnesis.lv Copyright 2017 Par 10 015 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu "Samazināt PVN ikdienā nepieciešamajiem, veselīgajiem produktiem, palielināt kaitīgajiem!" https://www.vestnesis.lv/ta/id/295862 295862 Saeimas paziņojums Fri, 15 Dec 2017 00:00:00 Par Saeimas piekrišanu likumā "Par valsts budžetu 2017. gadam" noteiktās apropriācijas pārdalei https://www.vestnesis.lv/ta/id/295863 295863 Saeimas paziņojums Fri, 15 Dec 2017 00:00:00 Par virsnieka dienesta pakāpes piešķiršanu https://www.vestnesis.lv/ta/id/295830 295830 Valsts prezidenta informācija Fri, 15 Dec 2017 00:00:00 Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām https://www.vestnesis.lv/ta/id/295798 295798 Ministru kabineta noteikumi Nr. 736 Fri, 15 Dec 2017 00:00:00 Siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas un prognožu sagatavošanas nacionālās sistēmas izveidošanas un uzturēšanas noteikumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/295801 295801 Ministru kabineta noteikumi Nr. 737 Fri, 15 Dec 2017 00:00:00 Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai" https://www.vestnesis.lv/ta/id/295802 295802 Ministru kabineta noteikumi Nr. 738 Fri, 15 Dec 2017 00:00:00 Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 5. februāra noteikumos Nr. 84 "Noteikumi par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās" https://www.vestnesis.lv/ta/id/295803 295803 Ministru kabineta noteikumi Nr. 739 Fri, 15 Dec 2017 00:00:00 Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 614 "Reģionālās attīstības atbalsta pasākumu īstenošanas, novērtēšanas un finansēšanas kārtība" https://www.vestnesis.lv/ta/id/295804 295804 Ministru kabineta noteikumi Nr. 740 Fri, 15 Dec 2017 00:00:00 Noteikumi par lauksaimniecības zemes nomu ar izpirkuma tiesībām https://www.vestnesis.lv/ta/id/295806 295806 Ministru kabineta noteikumi Nr. 741 Fri, 15 Dec 2017 00:00:00 Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 22. novembra noteikumos Nr. 899 "Noteikumi par lopbarības augu sēklu maisījumiem, kas paredzēti dabiskās vides saglabāšanai" https://www.vestnesis.lv/ta/id/295807 295807 Ministru kabineta noteikumi Nr. 742 Fri, 15 Dec 2017 00:00:00 Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 22. februāra noteikumos Nr. 142 "Pārtikas un veterinārā dienesta nolikums" https://www.vestnesis.lv/ta/id/295808 295808 Ministru kabineta noteikumi Nr. 743 Fri, 15 Dec 2017 00:00:00 Jaunās pārtikas atbilstības klasifikācijas un kvalitātes prasību novērtēšanas kārtība https://www.vestnesis.lv/ta/id/295809 295809 Ministru kabineta noteikumi Nr. 744 Fri, 15 Dec 2017 00:00:00 Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 3. februāra noteikumos Nr. 59 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā" https://www.vestnesis.lv/ta/id/295811 295811 Ministru kabineta noteikumi Nr. 745 Fri, 15 Dec 2017 00:00:00 Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumos Nr. 785 "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā" https://www.vestnesis.lv/ta/id/295812 295812 Ministru kabineta noteikumi Nr. 746 Fri, 15 Dec 2017 00:00:00 Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 22. oktobra noteikumos Nr. 1174 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmas "Pētniecība un stipendijas" īstenošanas kārtība un divpusējas sadarbības fonda sagatavošanas vizīšu projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums" https://www.vestnesis.lv/ta/id/295813 295813 Ministru kabineta noteikumi Nr. 747 Fri, 15 Dec 2017 00:00:00 Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1478 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto un brīvprātīgo iemaksu objekta minimālo un maksimālo apmēru" https://www.vestnesis.lv/ta/id/295814 295814 Ministru kabineta noteikumi Nr. 748 Fri, 15 Dec 2017 00:00:00 Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 31. janvāra noteikumos Nr. 54 "Kārtība, kādā izmanto 2017. gadam paredzēto apropriāciju valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei" https://www.vestnesis.lv/ta/id/295815 295815 Ministru kabineta noteikumi Nr. 749 Fri, 15 Dec 2017 00:00:00 Noteikumi par valsts nodevu par atļaujas izsniegšanu atbildīgajai personai par izmēģinājuma, izmēģinājumā iesaistīto personu un izmēģinājuma dzīvnieku pārraudzību https://www.vestnesis.lv/ta/id/295816 295816 Ministru kabineta noteikumi Nr. 750 Fri, 15 Dec 2017 00:00:00 Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 25. aprīļa noteikumos Nr. 222 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība 16. pasākuma "Sadarbība" 16.1. apakšpasākumam "Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai" un 16.2. apakšpasākumam "Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā" https://www.vestnesis.lv/ta/id/295817 295817 Ministru kabineta noteikumi Nr. 751 Fri, 15 Dec 2017 00:00:00 Par valsts nekustamā īpašuma "Sūtnieki" Vīdalē, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, pārdošanu https://www.vestnesis.lv/ta/id/295818 295818 Ministru kabineta rīkojums Nr. 742 Fri, 15 Dec 2017 00:00:00 Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai https://www.vestnesis.lv/ta/id/295819 295819 Ministru kabineta rīkojums Nr. 743 Fri, 15 Dec 2017 00:00:00 Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu https://www.vestnesis.lv/ta/id/295820 295820 Ministru kabineta rīkojums Nr. 744 Fri, 15 Dec 2017 00:00:00 Par prioritārajiem virzieniem zinātnē 2018.–2021. gadā https://www.vestnesis.lv/ta/id/295821 295821 Ministru kabineta rīkojums Nr. 746 Fri, 15 Dec 2017 00:00:00 Par Ministru kabineta balvas piešķiršanu par sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs https://www.vestnesis.lv/ta/id/295822 295822 Ministru kabineta rīkojums Nr. 747 Fri, 15 Dec 2017 00:00:00 Par valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" 2018. gada budžeta apstiprināšanu https://www.vestnesis.lv/ta/id/295823 295823 Ministru kabineta rīkojums Nr. 748 Fri, 15 Dec 2017 00:00:00 Par nekustamo īpašumu daļu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P5 Ulbroka–Ogre pārbūves projekta īstenošanai https://www.vestnesis.lv/ta/id/295824 295824 Ministru kabineta rīkojums Nr. 749 Fri, 15 Dec 2017 00:00:00 Grozījumi Maksātnespējas politikas attīstības pamatnostādnēs 2016.-2020. gadam un to īstenošanas plānā https://www.vestnesis.lv/ta/id/295825 295825 Ministru kabineta rīkojums Nr. 750 Fri, 15 Dec 2017 00:00:00 Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 29. marta rīkojumā Nr. 232 "Par starptautisko militāro mācību norises nodrošināšanu Latvijas teritorijā" https://www.vestnesis.lv/ta/id/295826 295826 Ministru kabineta rīkojums Nr. 751 Fri, 15 Dec 2017 00:00:00 Par novadu pašvaldību komisiju darbības finanšu izdevumu atlīdzību par 2017. gadu https://www.vestnesis.lv/ta/id/295828 295828 Ministru kabineta rīkojums Nr. 752 Fri, 15 Dec 2017 00:00:00 Par Aigaru Pētersonu https://www.vestnesis.lv/ta/id/295829 295829 Ministru kabineta rīkojums Nr. 753 Fri, 15 Dec 2017 00:00:00 Par Rīcības plānu sauszemes objektu apdraudējumu gadījumā (Pretterorisma plāns "Objekts") https://www.vestnesis.lv/ta/id/295832 295832 Ministru kabineta rīkojums Nr. 754 Fri, 15 Dec 2017 00:00:00 Par Rīcības plānu civilās aviācijas gaisa kuģu un objektu apdraudējumu gadījumā (Pretterorisma plāns "Lidmašīna") https://www.vestnesis.lv/ta/id/295833 295833 Ministru kabineta rīkojums Nr. 755 Fri, 15 Dec 2017 00:00:00 Par līguma stāšanos spēkā https://www.vestnesis.lv/ta/id/295849 295849 Ārlietu ministrijas informācija Fri, 15 Dec 2017 00:00:00 Par tirgus dalībnieku apvienošanos https://www.vestnesis.lv/ta/id/295827 295827 Konkurences padomes lēmums Nr. 26 Fri, 15 Dec 2017 00:00:00 Par izmaiņām Kompensējamo zāļu sarakstā https://www.vestnesis.lv/ta/id/295834 295834 Nacionālā veselības dienesta rīkojums Nr. 4.1-2/314 Fri, 15 Dec 2017 00:00:00 Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Valgums-S" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem https://www.vestnesis.lv/ta/id/295842 295842 Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmums Nr. 151 Fri, 15 Dec 2017 00:00:00 Grozījumi Rīgas domes 2012.gada 4.septembra saistošajos noteikumos Nr.184 "Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība" https://www.vestnesis.lv/ta/id/295837 295837 Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 9 Fri, 15 Dec 2017 00:00:00 Par braukšanas maksas atvieglojumiem Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā https://www.vestnesis.lv/ta/id/295838 295838 Valmieras pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 288 Fri, 15 Dec 2017 00:00:00 Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2011.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.118 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu" https://www.vestnesis.lv/ta/id/295840 295840 Valmieras pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 289 Fri, 15 Dec 2017 00:00:00 Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2014.gada 31.jūlija saistošajos noteikumos Nr.210 "Par pašvaldības pabalstiem Valmieras pilsētā" https://www.vestnesis.lv/ta/id/295839 295839 Valmieras pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 290 Fri, 15 Dec 2017 00:00:00 Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2014.gada 28.augusta saistošajos noteikumos Nr.214 "Par pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem Valmieras pilsētā" https://www.vestnesis.lv/ta/id/295841 295841 Valmieras pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 291 Fri, 15 Dec 2017 00:00:00 Amatu konkursu ziņas https://www.vestnesis.lv/ta/id/295852 295852 Fri, 15 Dec 2017 00:00:00 Darbības pārskati https://www.vestnesis.lv/ta/id/295845 295845 Fri, 15 Dec 2017 00:00:00 Dažādi sludinājumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/295847 295847 Fri, 15 Dec 2017 00:00:00 Dokumentu un zīmogu atsaukumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/295846 295846 Fri, 15 Dec 2017 00:00:00 Izsoles https://www.vestnesis.lv/ta/id/295864 295864 Fri, 15 Dec 2017 00:00:00 Komercreģistra ziņas https://www.vestnesis.lv/ta/id/295831 295831 Fri, 15 Dec 2017 00:00:00 Laulāto mantiskās attiecības https://www.vestnesis.lv/ta/id/295835 295835 Fri, 15 Dec 2017 00:00:00 Mantojumu ziņas https://www.vestnesis.lv/ta/id/295850 295850 Fri, 15 Dec 2017 00:00:00 Paziņojumi kreditoriem https://www.vestnesis.lv/ta/id/295844 295844 Fri, 15 Dec 2017 00:00:00 Pilnvaru atsaukumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/295851 295851 Fri, 15 Dec 2017 00:00:00 Privatizācijas ziņas https://www.vestnesis.lv/ta/id/295853 295853 Fri, 15 Dec 2017 00:00:00 Tiesu nolēmumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/295855 295855 Fri, 15 Dec 2017 00:00:00 Uzaicinājumi nokārtot saistības https://www.vestnesis.lv/ta/id/295854 295854 Fri, 15 Dec 2017 00:00:00 Uzaicinājumi uz tiesu https://www.vestnesis.lv/ta/id/295859 295859 Fri, 15 Dec 2017 00:00:00 Uzņēmumu reģistra ziņas https://www.vestnesis.lv/ta/id/295836 295836 Fri, 15 Dec 2017 00:00:00