18.08.2017., 164 (5991) https://www.vestnesis.lv/ Latvijas Vēstnesis lv info@vestnesis.lv Copyright 2017 Par ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci https://www.vestnesis.lv/ta/id/292943 292943 Valsts prezidenta informācija Fri, 18 Aug 2017 00:00:00 Par ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku https://www.vestnesis.lv/ta/id/292944 292944 Valsts prezidenta informācija Fri, 18 Aug 2017 00:00:00 Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 30. augusta noteikumos Nr. 589 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2. pasākuma "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošanas noteikumi" https://www.vestnesis.lv/ta/id/292909 292909 Ministru kabineta noteikumi Nr. 470 Fri, 18 Aug 2017 00:00:00 Grozījums Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1000 "Noteikumi par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām" https://www.vestnesis.lv/ta/id/292910 292910 Ministru kabineta noteikumi Nr. 471 Fri, 18 Aug 2017 00:00:00 Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 9. februāra noteikumos Nr. 102 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.4. pasākuma "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)" īstenošanas noteikumi" https://www.vestnesis.lv/ta/id/292911 292911 Ministru kabineta noteikumi Nr. 472 Fri, 18 Aug 2017 00:00:00 Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 10. marta noteikumos Nr. 168 "Noteikumi par drošības sertifikāta A daļas un B daļas izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtību un kritērijiem" https://www.vestnesis.lv/ta/id/292912 292912 Ministru kabineta noteikumi Nr. 473 Fri, 18 Aug 2017 00:00:00 Tieslietu ministrijas nolikums https://www.vestnesis.lv/ta/id/292913 292913 Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 Fri, 18 Aug 2017 00:00:00 Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra maksas pakalpojumu cenrādis https://www.vestnesis.lv/ta/id/292914 292914 Ministru kabineta noteikumi Nr. 475 Fri, 18 Aug 2017 00:00:00 Dabas lieguma "Jaunanna" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/292915 292915 Ministru kabineta noteikumi Nr. 476 Fri, 18 Aug 2017 00:00:00 Dabas lieguma "Zvārde" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/292916 292916 Ministru kabineta noteikumi Nr. 477 Fri, 18 Aug 2017 00:00:00 Dabas lieguma "Ances purvi un meži" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/292917 292917 Ministru kabineta noteikumi Nr. 478 Fri, 18 Aug 2017 00:00:00 Atlīdzības aprēķināšanas kārtība par centralizētās ūdensapgādes, centralizētās kanalizācijas sistēmas vai tās daļas ierīkošanai vai pārbūvei nepieciešamā nekustamā īpašuma lietošanas tiesību aprobežošanu https://www.vestnesis.lv/ta/id/292918 292918 Ministru kabineta noteikumi Nr. 479 Fri, 18 Aug 2017 00:00:00 Noteikumi par atbrīvojuma piemērošanu no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem https://www.vestnesis.lv/ta/id/292919 292919 Ministru kabineta noteikumi Nr. 480 Fri, 18 Aug 2017 00:00:00 Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumos Nr. 267 "Sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu sertificēšanas un darbības uzraudzības kārtība" https://www.vestnesis.lv/ta/id/292920 292920 Ministru kabineta noteikumi Nr. 481 Fri, 18 Aug 2017 00:00:00 Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 15. marta noteikumos Nr. 177 "Kārtība, kādā piešķir un dzīvnieku īpašnieks saņem kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā" https://www.vestnesis.lv/ta/id/292921 292921 Ministru kabineta noteikumi Nr. 482 Fri, 18 Aug 2017 00:00:00 Grozījumi Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" pirmās un otrās atlases kārtas projektu iesniegumu iesniedzēju sarakstā https://www.vestnesis.lv/ta/id/292922 292922 Ministru kabineta rīkojums Nr. 426 Fri, 18 Aug 2017 00:00:00 Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 19.0. versija) https://www.vestnesis.lv/ta/id/292923 292923 Ministru kabineta rīkojums Nr. 427 Fri, 18 Aug 2017 00:00:00 Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 18.0. versija) https://www.vestnesis.lv/ta/id/292924 292924 Ministru kabineta rīkojums Nr. 428 Fri, 18 Aug 2017 00:00:00 Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 17.0. versija) https://www.vestnesis.lv/ta/id/292925 292925 Ministru kabineta rīkojums Nr. 429 Fri, 18 Aug 2017 00:00:00 Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 16.0. versija) https://www.vestnesis.lv/ta/id/292926 292926 Ministru kabineta rīkojums Nr. 430 Fri, 18 Aug 2017 00:00:00 Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 31. maija rīkojumā Nr. 297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā" https://www.vestnesis.lv/ta/id/292927 292927 Ministru kabineta rīkojums Nr. 431 Fri, 18 Aug 2017 00:00:00 Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 8. maija rīkojumā Nr. 222 "Par Sabiedriskā labuma komisiju" https://www.vestnesis.lv/ta/id/292928 292928 Ministru kabineta rīkojums Nr. 432 Fri, 18 Aug 2017 00:00:00 Grozījumi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība" https://www.vestnesis.lv/ta/id/292929 292929 Ministru kabineta rīkojums Nr. 433 Fri, 18 Aug 2017 00:00:00 Par nekustamo īpašumu daļu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai https://www.vestnesis.lv/ta/id/292930 292930 Ministru kabineta rīkojums Nr. 434 Fri, 18 Aug 2017 00:00:00 Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai https://www.vestnesis.lv/ta/id/292931 292931 Ministru kabineta rīkojums Nr. 435 Fri, 18 Aug 2017 00:00:00 Par nekustamā īpašuma daļas pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P5 Ulbroka–Ogre pārbūves projekta īstenošanai https://www.vestnesis.lv/ta/id/292932 292932 Ministru kabineta rīkojums Nr. 436 Fri, 18 Aug 2017 00:00:00 Par zemes reformas pabeigšanu Ogres novada Krapes, Meņģeles, Ogresgala un Suntažu pagastā https://www.vestnesis.lv/ta/id/292933 292933 Ministru kabineta rīkojums Nr. 437 Fri, 18 Aug 2017 00:00:00 Par Ministru kabineta 2015. gada 1. decembra rīkojuma Nr. 756 "Par valsts kustamās mantas nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai "Sirds siltuma darbnīca"" atzīšanu par spēku zaudējušu https://www.vestnesis.lv/ta/id/292934 292934 Ministru kabineta rīkojums Nr. 438 Fri, 18 Aug 2017 00:00:00 Par Aizputes novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā https://www.vestnesis.lv/ta/id/292935 292935 Ministru kabineta rīkojums Nr. 439 Fri, 18 Aug 2017 00:00:00 Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu elektropārvades līnijai "330 kV elektropārvades līnija Rīgas TEC-2-Rīgas HES" https://www.vestnesis.lv/ta/id/292936 292936 Ministru kabineta rīkojums Nr. 440 Fri, 18 Aug 2017 00:00:00 Par Guntaru Prāni https://www.vestnesis.lv/ta/id/292937 292937 Ministru kabineta rīkojums Nr. 441 Fri, 18 Aug 2017 00:00:00 Par Kristapu Zariņu https://www.vestnesis.lv/ta/id/292938 292938 Ministru kabineta rīkojums Nr. 442 Fri, 18 Aug 2017 00:00:00 Par Daces Melbārdes komandējumu https://www.vestnesis.lv/ta/id/292945 292945 Ministru prezidenta rīkojums Nr. 244 Fri, 18 Aug 2017 00:00:00 Par Raimonda Bergmaņa komandējumu https://www.vestnesis.lv/ta/id/292946 292946 Ministru prezidenta rīkojums Nr. 245 Fri, 18 Aug 2017 00:00:00 Par Edgara Rinkēviča komandējumu https://www.vestnesis.lv/ta/id/292947 292947 Ministru prezidenta rīkojums Nr. 246 Fri, 18 Aug 2017 00:00:00 Amatu konkursu ziņas https://www.vestnesis.lv/ta/id/292953 292953 Fri, 18 Aug 2017 00:00:00 Darbības pārskati https://www.vestnesis.lv/ta/id/292957 292957 Fri, 18 Aug 2017 00:00:00 Dažādi sludinājumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/292940 292940 Fri, 18 Aug 2017 00:00:00 Dokumentu un zīmogu atsaukumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/292941 292941 Fri, 18 Aug 2017 00:00:00 Izsoles https://www.vestnesis.lv/ta/id/292959 292959 Fri, 18 Aug 2017 00:00:00 Komercreģistra ziņas https://www.vestnesis.lv/ta/id/292939 292939 Fri, 18 Aug 2017 00:00:00 Laulāto mantiskās attiecības https://www.vestnesis.lv/ta/id/292951 292951 Fri, 18 Aug 2017 00:00:00 Mantojumu ziņas https://www.vestnesis.lv/ta/id/292958 292958 Fri, 18 Aug 2017 00:00:00 Paziņojumi akcionāriem, dalībniekiem, biedriem https://www.vestnesis.lv/ta/id/292942 292942 Fri, 18 Aug 2017 00:00:00 Paziņojumi kreditoriem https://www.vestnesis.lv/ta/id/292960 292960 Fri, 18 Aug 2017 00:00:00 Piegādes un darbu izpildes pasūtījumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/292962 292962 Fri, 18 Aug 2017 00:00:00 Pilnvaru atsaukumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/292950 292950 Fri, 18 Aug 2017 00:00:00 Tiesu nolēmumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/292955 292955 Fri, 18 Aug 2017 00:00:00 Uzaicinājumi nokārtot saistības https://www.vestnesis.lv/ta/id/292954 292954 Fri, 18 Aug 2017 00:00:00 Uzaicinājumi uz tiesu https://www.vestnesis.lv/ta/id/292956 292956 Fri, 18 Aug 2017 00:00:00 Uzņēmumu reģistra ziņas https://www.vestnesis.lv/ta/id/292948 292948 Fri, 18 Aug 2017 00:00:00