23.09.2021., 184 https://www.vestnesis.lv/ Latvijas Vēstnesis lv info@vestnesis.lv Copyright 2021 Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumos Nr. 590 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju"" https://www.vestnesis.lv/ta/id/326282 326282 Ministru kabineta noteikumi Nr. 633 Thu, 23 Sep 2021 00:00:00 Kārtība, kādā izglītības iestādes dibinātājs novērtē izglītības iestādes vadītāja profesionālo darbību https://www.vestnesis.lv/ta/id/326291 326291 Ministru kabineta noteikumi Nr. 644 Thu, 23 Sep 2021 00:00:00 Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 9. februāra noteikumos Nr. 119 "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē kriminālsoda – piespiedu darbs – izpildi" https://www.vestnesis.lv/ta/id/326281 326281 Ministru kabineta noteikumi Nr. 645 Thu, 23 Sep 2021 00:00:00 Par valsts nekustamā īpašuma ieguldīšanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā opera un balets" pamatkapitālā https://www.vestnesis.lv/ta/id/326280 326280 Ministru kabineta rīkojums Nr. 663 Thu, 23 Sep 2021 00:00:00 Par valstij piekrītošās dzīvojamās mājas nodošanu privatizācijai https://www.vestnesis.lv/ta/id/326285 326285 Ministru kabineta rīkojums Nr. 664 Thu, 23 Sep 2021 00:00:00 Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu https://www.vestnesis.lv/ta/id/326284 326284 Ministru kabineta rīkojums Nr. 665 Thu, 23 Sep 2021 00:00:00 Par Ropažu novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Juglas ceļa otrais posms" pārņemšanu valsts īpašumā https://www.vestnesis.lv/ta/id/326279 326279 Ministru kabineta rīkojums Nr. 670 Thu, 23 Sep 2021 00:00:00 Par zemes vienības piekritību valstij un tās ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā https://www.vestnesis.lv/ta/id/326286 326286 Ministru kabineta rīkojums Nr. 671 Thu, 23 Sep 2021 00:00:00 Par Aizkraukles novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Krievānu ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā https://www.vestnesis.lv/ta/id/326283 326283 Ministru kabineta rīkojums Nr. 672 Thu, 23 Sep 2021 00:00:00 Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 6. februāra instrukcijā Nr. 1 "Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra nodrošināšanas kārtība" https://www.vestnesis.lv/ta/id/326278 326278 Ministru kabineta instrukcija Nr. 9 Thu, 23 Sep 2021 00:00:00 Par Jāņa Bordāna komandējumu https://www.vestnesis.lv/ta/id/326287 326287 Ministru prezidenta rīkojums Nr. 2021/1.2.1.-128 Thu, 23 Sep 2021 00:00:00 Par Dobeles novada domes 2016. gada 26. maija saistošo noteikumu Nr. 9 "Par licencēto makšķerēšanu Zebrus ezerā" atzīšanu par spēku zaudējušiem https://www.vestnesis.lv/ta/id/326301 326301 Dobeles novada domes saistošie noteikumi Nr. 4 Thu, 23 Sep 2021 00:00:00 Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Dobeles novadā https://www.vestnesis.lv/ta/id/326302 326302 Dobeles novada domes saistošie noteikumi Nr. 5 Thu, 23 Sep 2021 00:00:00 Amatu konkursu ziņas https://www.vestnesis.lv/ta/id/326293 326293 Thu, 23 Sep 2021 00:00:00 Dažādi sludinājumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/326294 326294 Thu, 23 Sep 2021 00:00:00 Dokumentu un zīmogu atsaukumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/326295 326295 Thu, 23 Sep 2021 00:00:00 Izsoles https://www.vestnesis.lv/ta/id/326299 326299 Thu, 23 Sep 2021 00:00:00 Laulāto mantiskās attiecības https://www.vestnesis.lv/ta/id/326288 326288 Thu, 23 Sep 2021 00:00:00 Mantojumu ziņas https://www.vestnesis.lv/ta/id/326300 326300 Thu, 23 Sep 2021 00:00:00 Paziņojumi kreditoriem un ieinteresētajām personām https://www.vestnesis.lv/ta/id/326290 326290 Thu, 23 Sep 2021 00:00:00 Pilnvaru atsaukumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/326296 326296 Thu, 23 Sep 2021 00:00:00 Uzaicinājumi nokārtot saistības https://www.vestnesis.lv/ta/id/326298 326298 Thu, 23 Sep 2021 00:00:00 Uzaicinājumi uz tiesu https://www.vestnesis.lv/ta/id/326297 326297 Thu, 23 Sep 2021 00:00:00 Uzņēmumu reģistra ziņas https://www.vestnesis.lv/ta/id/326289 326289 Thu, 23 Sep 2021 00:00:00