• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Ropažu novada dome Viss arhīvs

16.02.2024.

OP 2024/34.16

Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu, zemes vienībām Kaudzīšu iela 45, Kaudzīšu iela 49, "Mazkalsoni" un zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 8096 007 0080, 8096 007 0121, Rumbulā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

12.02.2024.

OP 2024/30.10

Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Ropažu novada pašvaldības Mūzikas un mākslas skolu profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu īstenošanā

12.02.2024.

OP 2024/30.11

Grozījumi Ropažu novada pašvaldības domes 2022. gada 11. maija saistošajos noteikumos Nr. 21/22 "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ropažu novadā"

09.02.2024.

OP 2024/29.26

Ropažu novada pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas izīrēšanas kārtība

09.02.2024.

OP 2024/29.27

Par Ropažu novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksu

06.02.2024.

OP 2024/26.19

Grozījums Ropažu novada pašvaldības domes 2022. gada 9. marta saistošajos noteikumos Nr. 9/22 "Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Ropažu novadā"

02.02.2024.

OP 2024/24.13

Grozījumi Ropažu novada pašvaldības domes 2023. gada 26. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 22/23 "Ropažu novada pašvaldības nolikums"

02.02.2024.

OP 2024/24.14

Grozījumi Ropažu novada pašvaldības domes 2022. gada 6. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 28/22 "Ropažu novada pašvaldības aģentūras "Stopiņu ambulance" sniegtie pakalpojumi"

02.02.2024.

OP 2024/24.15

Par Ropažu novada pašvaldības budžetu 2024. gadam

30.01.2024.

OP 2024/21A.1

Grozījumi Ropažu novada pašvaldības domes 2023. gada 8. marta saistošajos noteikumos Nr. 4/23 "Pašvaldības brīvās iniciatīvas pabalsti Ropažu novadā"

24.01.2024.

OP 2024/17.14

Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu, zemes vienībai "Čiekuriņi", Vālodzēs, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa. Precizējot iepriekš publicēto

08.01.2024.

OP 2024/5.13

Grozījumi Ropažu novada pašvaldības domes 2023. gada 22. marta saistošajos noteikumos Nr. 9/23 "Par Ropažu novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"

20.12.2023.

OP 2023/246.38

Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu, zemes vienībai Granīta iela 13B, Rumbulā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

15.12.2023.

OP 2023/243.29

Grozījumi Ropažu novada pašvaldības domes 2022. gada 8. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 25/22 "Ropažu novada pašvaldības aģentūras "Saimnieks" sniegtie pakalpojumi"

07.12.2023.

OP 2023/237.58

Pašvaldības atbalsts bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās Ropažu novadā

07.12.2023.

OP 2023/237.59

Grozījumi Ropažu novada domes 2023. gada 8. marta saistošajos noteikumos Nr. 4/23 "Pašvaldības brīvās iniciatīvas pabalsti Ropažu novadā"

24.11.2023.

OP 2023/228.38

Grozījumi Ropažu novada pašvaldības domes 2023. gada 26. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 19/23 "Lokālplānojums teritorijas plānojuma grozījumiem Baltezera ciema teritorijai pie Olīves, Mārsilu, Diānas un Lottes ielām un atļautā izmantojuma detalizācijai "Detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem ar kadastra Nr. 8060-003-0275 un 8060-003-0274" teritorijai"

14.11.2023.

OP 2023/221.13

Kārtība, kādā tiek segti braukšanas izdevumi izglītojamajiem Ropažu novadā

14.11.2023.

OP 2023/221.14

Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu, zemes vienībai "Čiekuriņi", Vālodzēs, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

09.11.2023.

OP 2023/218.37

Par Ropažu novada pašvaldības palīdzību cieto sadzīves atkritumu poligona "Getliņi" radītā vides piesārņojuma zonas iedzīvotājiem

08.11.2023.

OP 2023/217.24

Par stipendiju piešķiršanas un izmaksas kārtību Ropažu novada pašvaldības izglītības iestāžu vidējās izglītības pakāpes izglītojamajiem

26.10.2023.

OP 2023/208.22

Grozījumi Ropažu novada pašvaldības domes 2022. gada 8. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 25/22 "Ropažu novada pašvaldības aģentūras "Saimnieks" sniegtie pakalpojumi"

26.10.2023.

OP 2023/208.23

Par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai Ropažu novadā

12.10.2023.

OP 2023/198.48

Par Ropažu novada simboliku

02.10.2023.

OP 2023/190.19

Ropažu novada pašvaldības interešu izglītības programmu mērķdotācijas sadales kārtība

29.09.2023.

OP 2023/189.24

Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ropažu novadā

29.09.2023.

OP 2023/189.25

Grozījumi Ropažu novada pašvaldības 2023. gada 26. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 22/23 "Ropažu novada pašvaldības nolikums"

29.09.2023.

OP 2023/189.26

Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu

28.09.2023.

OP 2023/188.35

Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu, zemes vienībām Getliņu ielā 26 un "Jaunramuti", Rumbulā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

06.09.2023.

OP 2023/172.32

Grozījums Ropažu novada pašvaldības domes 2023. gada 22. marta saistošajos noteikumos Nr. 9/23 "Par Ropažu novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"

08.08.2023.

OP 2023/151.3

Lokālplānojums teritorijas plānojuma grozījumiem Baltezera ciema teritorijai pie Olīves, Mārsilu, Diānas un Lottes ielām un atļautā izmantojuma detalizācijai "Detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem ar kadastra Nr. 8060-003-0275 un 8060-003-0274" teritorijai

07.08.2023.

OP 2023/150.18

Ropažu novada pašvaldības nolikums

03.08.2023.

OP 2023/148.10

Par Stopiņu novada domes saistošo noteikumu Nr. 46/dp "Detālplānojuma Rīgas rajona Stopiņu novada nekustamiem īpašumiem "Avotiņi", "Lejasavotiņi" un "Augšavotiņi" (kadastra Nr. 8096 004 0056, 8096 004 0283, 8096 004 0284), grafiskā daļa un tā teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" atcelšanu daļā zemes vienībā Nākotnes iela 6, ar kadastra apzīmējumu 8096 004 0679

03.08.2023.

OP 2023/148.11

Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu, nekustamā īpašuma Ozolaines iela 8, ar kadastra numuru 8096 001 1134, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8096 001 0098, Ulbrokā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

07.07.2023.

OP 2023/130.41

Par Ropažu novada pašvaldības pabalstu personas nāves gadījumā

07.07.2023.

OP 2023/130.42

Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Ropažu novada pašvaldībā

07.07.2023.

OP 2023/130.43

Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem Vangažu pilsētas teritorijai Gaujas ielas apkaimē, Ropažu novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

05.07.2023.

OP 2023/128.31

Par Stopiņu novada domes 12.12.2007. saistošo noteikumu Nr. 51/dp "Detālplānojuma Rīgas rajona Stopiņu novada nekustamam īpašumam "Sarmiņas" (kadastra Nr. 80960031025) grafiskā daļa un tā teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" atcelšanu

08.06.2023.

OP 2023/110.28

Grozījumi Ropažu novada domes 2021. gada 1. decembra saistošajos noteikumos Nr. 28/21 "Kārtība, kādā Ropažu novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju"

01.06.2023.

OP 2023/105.19

Par Ropažu novada pašvaldības domes 08.03.2023. saistošo noteikumu Nr. 6/23 "Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu, nekustamā īpašuma Ozolaines iela 8, ar kadastra numuru 8096 001 1134, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8096 001 0098, Ulbrokā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa" atcelšanu

10.05.2023.

OP 2023/88.28

Grozījums Ropažu novada pašvaldības domes 05.04.2023. saistošajos noteikumos Nr. 10/23 "Grozījumi Ropažu novada pašvaldības domes 21.12.2022. saistošajos noteikumos Nr. 62/22 "Par Ropažu novada Stopiņu pagasta teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu""

20.04.2023.

OP 2023/77.35

Par pašvaldības pabalstu ģimenei Ropažu novadā sakarā ar bērna piedzimšanu

17.04.2023.

OP 2023/74.14

Grozījumi Ropažu novada pašvaldības domes 21.12.2022. saistošajos noteikumos Nr. 62/22 "Par Ropažu novada Stopiņu pagasta teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu"

04.04.2023.

OP 2023/67.29

Par Ropažu novada pašvaldības budžetu 2023. gadam

24.03.2023.

OP 2023/60.19

Grozījums Ropažu novada pašvaldības domes 2022. gada 8. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 25/22 "Ropažu novada pašvaldības aģentūras "Saimnieks" sniegtie pakalpojumi"

21.03.2023.

OP 2023/57.17

Grozījums Ropažu novada pašvaldības domes 2022. gada 23. novembra saistošajos noteikumos Nr. 56/22 "Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu, īpašumu Lielsišu ielas un Jaunsišu ielas, Dzidriņās, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā teritorijā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa"

20.03.2023.

OP 2023/56.22

Pašvaldības brīvās iniciatīvas pabalsti Ropažu novadā

17.03.2023.

OP 2023/55.25

Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem zemes vienībā "Murīši", Sunīšos, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

17.03.2023.

OP 2023/55.26

Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu, nekustamā īpašuma Ozolaines iela 8, ar kadastra numuru 8096 001 1134, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8096 001 0098, Ulbrokā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

15.02.2023.

OP 2023/33.8

Grozījumi Ropažu novada pašvaldības 2022. gada 21. decembra saistošajos noteikumos Nr. 63/22 "Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajos īpašumos Malienas iela, Mežmalas iela 26 un Mežmalas iela 28, Langstiņos, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa"

Rādīt vairāk: Nākamie 5020
RĪKI
  • SEKO LĪDZI
  • PASTĀSTI CITIEM
  • ABONĒ RSS
  • PAR ŠO GRUPU

Abonē RSS

RSS ir veids, kā sekot līdzi jaunākajai oficiālajā izdevumā publicētajai informācijai. Pievienojiet šo saiti savam RSS lasītājam, lai saņemtu jaunāko informāciju par oficiālajām publikācijām šajā sadaļā!
Saite
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!