• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ropažu novada domes 2024. gada 24. janvāra saistošie noteikumi Nr. 3/24 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Ropažu novada pašvaldības Mūzikas un mākslas skolu profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu īstenošanā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 12.02.2024., Nr. 30 https://www.vestnesis.lv/op/2024/30.10

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ropažu novada domes saistošie noteikumi Nr. 41/23

Grozījumi Ropažu novada pašvaldības domes 2022. gada 11. maija saistošajos noteikumos Nr. 21/22 "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ropažu novadā"

Vēl šajā numurā

12.02.2024., Nr. 30

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ropažu novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 3/24

Pieņemts: 24.01.2024.

OP numurs: 2024/30.10

2024/30.10
RĪKI

Ropažu novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 1 Visi

Ropažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 3/24

Ulbrokā 2024. gada 24. janvārī

Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Ropažu novada pašvaldības Mūzikas un mākslas skolu profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu īstenošanā

Apstiprināti ar Ropažu novada pašvaldības domes
24.01.2024. sēdes lēmumu Nr. 2986 (prot. Nr. 85/2024)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 44. panta otro daļu
un Izglītības likuma 12. panta 21. daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka:

1.1. daļēju maksu kā audzēkņa vecāka vai bērna likumiskā pārstāvja (turpmāk – Vecāks) līdzfinansējumu par profesionālās ievirzes izglītības ieguvi un interešu izglītības programmas apguvi Ropažu novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) profesionālās ievirzes izglītības iestādēs (turpmāk – līdzfinansējuma maksa);

1.2. kārtību kādā audzēkņa Vecāks tiek daļēji vai pilnībā atbrīvots no līdzfinansējuma maksas profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.

2. Noteikumi attiecas uz Vangažu mūzikas un mākslas skolas, Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas, Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošās pamatskolas, Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas un Ropažu Mūzikas un mākslas skolas "Rodenpois" (turpmāk – Skola) audzēkņa Vecāka līdzfinansējuma maksu.

3. Pašvaldības dome ar atsevišķu lēmumu var noteikt arī citus maksas pakalpojumus Skolās.

II. Līdzfinansējuma noteikšanas kārtība un apmērs

4. Līdzfinansējuma maksas apmērs vienam audzēknim mēnesī:

4.1. par vienas profesionālās ievirzes vai interešu izglītības programmas apguvi mūzikā – 20,00 euro;

4.2. par vienas profesionālās ievirzes vai interešu izglītības programmas apguvi mākslā – 20,00 euro;

4.3. par divu profesionālās ievirzes vai interešu izglītības programmu apguvi mūzikā un/vai mākslā – 15,00 euro par katru izglītības programmu.

5. Līdzfinansējums izmantojams normatīvajos aktos paredzētajiem mērķiem.

6. Līdzfinansējuma maksu maksā Vecāks, kura bērns Skolā apgūst profesionālās ievirzes izglītības un interešu izglītības programmas, kuru mācību nodarbības organizē un nodrošina Skola.

7. No līdzfinansējuma maksas atbrīvo:

7.1. uz mācību gadu:

7.1.1. bērnus un jauniešus ar invaliditāti, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Ropažu novadā;

7.1.2. bāreņus un bez vecāku gādības palikušus bērnus (uzrādot apliecinošus dokumentus);

7.1.3. citos atsevišķos gadījumos, kurus izskata un lēmumu pieņem Pašvaldības dome;

7.2. uz laiku, kad piešķirts konkrētais statuss:

7.2.1. trūcīgās un maznodrošinātas mājsaimniecības statusa ģimeņu bērnus, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Ropažu novadā;

7.2.2. 50 % apmērā daudzbērnu statusa ģimeņu bērnus, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Ropažu novadā;

7.2.3. citos atsevišķos gadījumos, kurus izskata un lēmumu pieņem Pašvaldības dome.

8. Atbrīvojums no Vecāka līdzfinansējuma maksas stājas spēkā ar mēnesi, kurā Vecāks iesniedzis Skolas vadībai iesniegumu un apliecinošus dokumentus par attiecīgo faktu, uz kura pamata var saņemt atbrīvojumu.

III. Līdzfinansējuma iemaksas noteikumi

9. Līdzfinansējuma maksa par katru mēnesi apmaksājama ar pārskaitījumu ieskaitot to Pašvaldības norēķinu kontā atbilstoši Pašvaldības izsniegtajam rēķinam. Maksājuma mērķī norāda: pagasta vai pilsētas (kurā atrodas Skola) nosaukumu, audzēkņa vārdu un uzvārdu, rēķina numuru.

10. Vecāks līdzfinansējuma maksu maksā par deviņiem mēnešiem gadā.

11. Izņēmuma kārtā, ja nav pieejama interneta banka, līdzfinansējuma maksu var veikt Pašvaldības kasē par maksājumu saņemot maksājuma kvīti.

12. Audzēknis, kurš slimības vai traumas dēļ nav apmeklējis Skolu (kavējuma periods trīs nedēļas un vairāk) par šo laika periodu tiek atbrīvots no mācību maksas 100 % apmērā, ja Vecās ir iesniedzis attaisnojošu dokumentu Skolas vadībai.

13. Audzēknim, kurš neattaisnotu iemeslu dēļ neapmeklē Skolu, iemaksātais līdzfinansējums netiek pārrēķināts.

14. Ja Vecāks līdzfinansējuma maksu par mācībām nav samaksājis trīs mēnešus pēc kārtas, Vecāks tiek brīdināti par parāda nomaksas pēdējo termiņu.

15. Ja Vecāks līdzfinansējuma maksu noteiktajā termiņā nav samaksājis parāda piedziņu veic normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

IV. Citi noteikumi

16. Audzēknim uzsākot mācības, Skola ar audzēkņa Vecāku slēdz rakstveida vienošanos – Savstarpējās sadarbības līgumu par profesionālās ievirzes izglītības ieguvi (1. pielikums) vai interešu izglītības programmas apguvi (2. pielikumā) (turpmāk – Sadarbības līgums).

17. Gada noslēguma pārbaudījumu atkārtota vai atlikta kārtošana profesionālās ievirzes programmās notiek, pamatojoties uz pedagoģiskās padomes lēmumu, un par eksāmena kārtošanu var tikt noteikta maksa, kas ir vienāda ar viena mēneša līdzfinansējuma maksu par katru kārtojamo pēceksāmenu. Šis punkts neattiecas uz gadījumiem, kad traumas vai slimības dēļ nav bijis iespējams nokārtot gala pārbaudījumus un ir iesniegti attaisnojoši dokumenti Skolas direktoram.

18. Skolai ir tiesības izbeigt Sadarbības līgumu un atskaitīt audzēkni no programmas, ja:

18.1. audzēknis semestra laikā bez attaisnojoša iemesla ir kavējis vairāk par pusi no paredzētā mācību stundu skaita divos vai vairākos obligātajos mācību priekšmetos;

18.2. audzēknis neievēro Skolas iekšējās kārtības noteikumus;

18.3. Vecāki nav samaksājuši parādu par līdzfinansējuma maksu šo Noteikumu 14. punktā noteiktajā termiņā;

18.4. semestra atzīme specialitātē ir nesekmīga;

18.5. semestra atzīme divos vai vairākos mācību priekšmetos ir nesekmīga.

V. Noslēguma noteikumi

19. Šo Noteikumu ievērošanas un līdzfinansējuma maksas iemaksas izpildes kontroli organizē un nodrošina Skolas direktori.

20. Šie Noteikumi ir pieejami Skolās un Pašvaldības mājas lapā. Vecāks ar Noteikumiem tiek iepazīstināts slēdzot Sadarbības līgumu.

21. Saistošie noteikumi ir attiecināmi uz Sadarbības līgumiem, kas noslēgti pirms šo saistošo noteikumu spēkās stāšanās.

22. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem Ropažu novada pašvaldības domes 2021. gada 1. septembra saistošos noteikumus Nr. 9/21 "Par Ropažu novada profesionālās ievirzes Mūzikas un mākslas skolu līdzfinansējumu".

23. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2024. gada 1. septembrī.

Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja V. Paulāne

 

1. pielikums
Ropažu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 3/24
"Par līdzfinansējuma samaksas kārtību
Ropažu novada pašvaldības Mūzikas un mākslas skolu
profesionālās ievirzes un interešu izglītības
programmu īstenošanā"

SADARBĪBAS LĪGUMS
par profesionālās ievirzes izglītības ieguvi

Ropažu novadā

20___. gada ___. ____________

___________________________, reģistrācijas numurs ______________, juridiskā adrese: __________________________________, tās _________________________________ personā, kura rīkojas uz ___________________________ pamata (turpmāk – Skola), no vienas puses, un

Izglītojamā vecāks/aizbildnis (vārds, uzvārds) _____________________________________, personas kods ______________________ deklarētā dzīvesvieta ______________________________________________________________, (turpmāk – Vecāks) no otras puses, kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi – Puse, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Līgums nosaka kārtību, kādā tiek īstenota Izglītojamā (izglītojamā vārds uzvārds ģenitīvā) __________________________________ (turpmāk – Izglītojamais), izglītošana profesionālās ievirzes izglītības programmā _______________________________________________ (turpmāk – Programma).

1.2. Izglītojamais profesionālās ievirzes izglītības programmā ir uzņemts __________________________________________.

1.3. Attiecības starp Skolu un Vecākiem par Izglītojamā izglītošanu nosaka Latvijas Republikas Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, Civillikums, Skolas nolikums, Ropažu novada pašvaldības domes (turpmāk – Pašvaldība) pieņemtie normatīvie akti.

2. SKOLAS PIENĀKUMI

2.1. Nodrošināt Izglītojamā izglītošanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām profesionālās ievirzes izglītības programmām un mācību plānam.

2.2. Nodrošināt Izglītojamā izglītošanu ar atbilstošas pedagoģiskās un profesionālās kvalifikācijas pedagogiem, kuri radoši un atbildīgi piedalās attiecīgu izglītības programmu īstenošanā, pastāvīgi pilnveido savu profesionālo meistarību, ievēro pedagogu profesionālās ētikas normas, bērnu tiesības, īsteno izglītības programmu sadarbībā ar Izglītojamā Vecāku.

2.3. Nodrošināt mācībām nepieciešamos apstākļus, telpu aprīkojumu, garantēt drošus un veselībai nekaitīgus mācību apstākļus.

2.4. Pastāvīgi informēt Izglītojamā Vecāku par jautājumiem, kas saistīti ar Izglītojamā izglītošanu un audzināšanu.

2.5. Iepazīstināt Izglītojamo ar Skolas iekšējās kārtības noteikumiem.

2.6. Veicināt Izglītojamā piedalīšanos Skolas rīkotajos pasākumos un savlaicīgi informēt Vecāku par to norisi Skolā.

2.7. Mērķtiecīgi un atbilstoši normatīvajos aktos paredzētajiem mērķiem izlietot piešķirtos valsts un pašvaldības finanšu līdzekļus, kā arī Vecāka līdzfinansējumu, kuras apmērs noteikts Pašvaldības saistošajos noteikumos par Ropažu novada pašvaldības profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu līdzfinansējumu. Gadījumā, ja tas tiek mainīts – savlaicīgi informēt Vecāku, neveicot par to atsevišķus grozījumus Līgumā.

3. SKOLAS TIESĪBAS

3.1. Iesaistīt Vecāku kopsadarbībā ar Skolu Izglītojamā izglītošanā, uzņemoties līdzatbildību par Skolas iekšējo noteikumu ievērošanu un izpildi.

3.2. Organizēt pasākumus ārpus mācību stundām, svētku un atpūtas dienās, brīvlaikos, tos saskaņojot ar Vecākiem.

3.3. Paturēt īpašumā Izglītojamā mācību procesā radītos vizuāli plastiskās mākslas darbus un tos lietot pēc saviem ieskatiem un vajadzības, skolas mācību procesa nodrošināšanai.

3.4. Skolai neuzņemties atbildību par Izglītojamā zināšanu apjomu un līmeni, ja tas neattaisnoti nav apmeklējis mācību stundas.

3.5. Vienpusēji izbeigt Līgumu, ja:

3.5.1. Izglītojamais ieguvis nesekmīgu semestra vērtējumu (3 balles) specialitātē, divos un vairākos mācību priekšmetos;

3.5.2. semestra laikā bez attaisnojoša iemesla ir kavējis vairāk par pusi mācību stundu skaita divos vai vairākos obligātajos mācību priekšmetos;

3.5.3. Vecāks Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā mācību gada ietvaros vairāk nekā 3 (trīs) mēnešus nav veicis līdzfinansējuma maksājumus par Skolas sniegtajiem pakalpojumiem.

3.6. Prasīt zaudējumu atlīdzību no Izglītojamā Vecāka par Skolai nodarītajiem materiālajiem zaudējumiem Izglītojamā vai Vecāka vainas dēļ.

4. VECĀKA PIENĀKUMI

4.1. Regulāri saņemt informāciju par Izglītojamā mācību darbu un uzvedību, sekot Izglītojamā gaitām skolā, ierakstiem e-klasē.

4.2. Kopā ar Izglītojamo uzņemties atbildību un rūpēties, lai Izglītojamais ievērotu Skolas iekšējo kārtību reglamentējošos normatīvos dokumentus un sabiedrībā pieņemtās morāles un ētikas normas.

4.3. Saskaņā ar Izglītības likuma 58. panta pirmās daļas 4. punktu, informēt Skolas administrāciju par Izglītojamā veselības stāvokli un citiem apstākļiem, ja tiem var būt nozīme mācību procesā.

4.4. Savlaicīgi informēt Skolu tās noteiktajā kārtībā par Izglītojamā nepiedalīšanos nodarbībās un iesniegt prombūtni attaisnojošus dokumentus.

4.5. Nodrošināt Izglītojamā izglītošanos, nodrošinot individuālos mācību piederumus un nepieciešamos apstākļus izglītības programmas satura zināšanu, prasmju un iemaņu apguvei mājas darbu un uzdevumu izpildē.

4.6. Iespēju robežās nodrošināt mūzikas instrumentu iegādi, profesionāla mācību procesa īstenošanai.

4.7. Nodrošināt Izglītojamā piedalīšanos skolas un ārpusskolas rīkotajos koncertos, konkursos un festivālos.

4.8. Piedalīties Skolas vecāku sapulcēs un iesaistīties Skolas padomes darbā.

4.9. Veikt līdzmaksājumu norādītajā apmērā un termiņā atbilstoši Pašvaldības grāmatvedības izsniegtajam rēķinam.

4.10. Deklarētās dzīvesvietas, e-pasta vai tālruņa numura maiņas gadījumā ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā rakstiski par to informēt Skolu.

4.11. Līguma pārtraukšanas gadījumā:

4.11.1. Nokārtot visas finansiālās saistības, veicot maksājumu par Izglītojamo par visu izglītības periodu līdz Līguma izbeigšanai un par pilnu tekošo mēnesi, kurā tiek izbeigts Līgums.

4.11.2. Nodot Skolai piederošās materiālās vērtības.

4.12. Atbilstoši Civillikumam noteikta kārtībā, novērst materiālos zaudējumus, kas Skolai nodarīti Izglītojamā vainas dēļ.

5. VECĀKA TIESĪBAS

5.1. Regulāri saņemt no Skolas informāciju saistībā ar Izglītojamā izglītošanu, tajā skaitā, par Izglītojamā sekmēm, sasniegumiem un nodarbību apmeklējumiem.

5.2. Objektīvu apstākļu dēļ, pamatojoties uz rakstisku iesniegumu, lūgt Skolai atskaitīt no Skolas Izglītojamo jebkurā mācību perioda laikā, izbeidzot Līgumu. Mācību maksa šajā gadījumā ir maksājama par pilnu tekošo mācību semestri.

6. LĪDZFINANSĒJUMA MAKSĀJUMU KĀRTĪBA

6.1. Līdzfinansējuma apjoms, atlaides sociāli neaizsargātajām grupām un tā iemaksas kārtība iekļauta Pašvaldības saistošajos noteikumos par Ropažu novada profesionālās ievirzes Mūzikas un mākslas skolas līdzfinansējumu.

6.2. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un nosūtīts uz Vecāka Līguma 9. punktā norādīto e-pasta adresi.

6.3. Veicot līdzfinansējumu, maksājuma mērķī papildus ir jānorāda izglītības programmu.

6.4. Vecāka rekvizītos norādītās e-pasta adreses maiņas gadījumā Vecākam ir pienākums ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā rakstiski informēt Skolu, pretējā gadījumā nosūtītais rēķins tiks uzskatīts par saņemtu.

7. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ, TĀ GROZĪŠANAS UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA

7.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz Pušu saistību izpildei.

7.2. Līgums ir spēkā visu Programmas apguves laiku vai līdz dienai, kad Izglītojamais pabeidz izglītības programmas apguvi un saņem Valsts izdotu dokumentu par to.

7.3. Šis Līgums var tikt grozīts vai papildināts pēc Pušu vienošanās rakstiskā formā. Jebkuri Līguma noteikumu grozījumi stājas spēkā tikai pēc tam, kad to ir parakstījušas abas Puses un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

7.4. Līguma izbeigšana pirms termiņa pieļaujama, Pusēm savstarpēji vienojoties šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.

8. CITI NOTEIKUMI

8.1. Personas datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas (Eiropas Parlamenta un Padomes regula Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – Vispārīgā datu aizsardzības regula) noteikumiem un šī Līguma pamata.

8.2. Parakstot Līgumu, Vecāks apliecina, ka Līguma nosacījumi Vecākam ir saprotami un pieņemami.

8.3. Strīdi starp Skolu un Vecāku izšķirami Pusēm vienojoties, bet, ja domstarpības un strīdus nevar atrisināt sarunu ceļā, tos izskata tiesā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8.4. Visi jautājumi, kas nav atrunāti Līgumā, tiek risināti atbilstoši spēkā esošām tiesību normām.

8.5. Līgums sastādīts latviešu valodā un parakstīts elektroniski. Līgums elektroniski glabājas pie Izglītojamā vecākiem un Skolā. Visiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.*

9. PUŠU REKVIZĪTI

Skola   Vecāks
Iestāde:   Vārds:
Reģistrācijas Nr.   Uzvārds:
Adrese:   Personas kods:
    Adrese:
E-pasts:   E-pasts:
Tālr.:   Tālr.:
Direktors:    
<Paraksttiesīgā persona>

<Paraksts >

   

<Paraksts >

*Ja līgums tiek parakstīts papīra formātā, tad līguma 9.8. punktu izsaka šādā redakcijā: 8.5. Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz 4 (četrām) lapaspusēm 2 (divos) eksemplāros. Viens eksemplārs glabājas pie Izglītojamā vecākiem, otrs Skolā. Viens eksemplārs paredzēts Skolai un viens – Vecākam. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

 

2. pielikums
Ropažu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 3/24
"Par līdzfinansējuma samaksas kārtību
Ropažu novada pašvaldības Mūzikas un mākslas skolu
profesionālās ievirzes un interešu izglītības
programmu īstenošanā"

SADARBĪBAS LĪGUMS
par interešu izglītības programmas apguvi

Ropažu novadā

20___. gada ___. ____________

___________________________, reģistrācijas numurs ______________, juridiskā adrese: __________________________________, tās _________________________________ personā, kura rīkojas uz ___________________________ pamata (turpmāk – Skola), no vienas puses, un

Izglītojamā vecāks/aizbildnis (vārds, uzvārds) _____________________________________, personas kods ______________________ deklarētā dzīvesvieta ______________________________________________________________, (turpmāk – Vecāks) no otras puses, kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi – Puse, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Līgums nosaka kārtību, kādā tiek īstenota Izglītojamā (izglītojamā vārds uzvārds ģenitīvā) __________________________________ (turpmāk – Izglītojamais), izglītošana interešu izglītības programmā ____________________________________ (turpmāk – Programma).

1.2. Izglītojamais interešu izglītības programmā ir uzņemts _____________________________________________.

1.3. Attiecības starp Skolu un Vecākiem par Izglītojamā izglītošanu nosaka Latvijas Republikas Izglītības likums, Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība (MK noteikumi Nr. 382), Civillikums, Skolas nolikums, Ropažu novada pašvaldības domes (turpmāk – Pašvaldība) pieņemtie normatīvie akti.

2. SKOLAS PIENĀKUMI

2.1. Nodrošināt Izglītojamā izglītošanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām interešu izglītības programmām un mācību plānam.

2.2 Nodrošināt Izglītojamā izglītošanu ar atbilstošas pedagoģiskās un profesionālās kvalifikācijas pedagogiem, kuri radoši un atbildīgi piedalās attiecīgu izglītības programmu īstenošanā, pastāvīgi pilnveido savu profesionālo meistarību, ievēro pedagogu profesionālās ētikas normas, bērnu tiesības, īsteno izglītības programmu sadarbībā ar Izglītojamā Vecāku.

2.3. Nodrošināt mācībām nepieciešamos apstākļus, telpu aprīkojumu, garantēt drošus un veselībai nekaitīgus mācību apstākļus.

2.4. Pastāvīgi informēt Izglītojamā Vecāku par jautājumiem, kas saistīti ar Izglītojamā izglītošanu un audzināšanu.

2.5. Iepazīstināt Izglītojamo ar Skolas iekšējās kārtības noteikumiem.

2.6. Veicināt Izglītojamā piedalīšanos Skolas rīkotajos pasākumos un savlaicīgi informēt Vecāku par to norisi Skolā.

2.7. Mērķtiecīgi un atbilstoši normatīvajos aktos paredzētajiem mērķiem izlietot piešķirtos valsts un pašvaldības finanšu līdzekļus, kā arī Vecāka līdzfinansējumu, kuras apmērs noteikts Pašvaldības saistošajos noteikumos par Ropažu novada pašvaldības profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu līdzfinansējumu. Gadījumā, ja tas tiek mainīts – savlaicīgi informēt Vecāku, neveicot par to atsevišķus grozījumus Līgumā.

3. SKOLAS TIESĪBAS

3.1. Iesaistīt Vecāku kopsadarbībā ar Skolu Izglītojamā izglītošanā, uzņemoties līdzatbildību par Skolas iekšējo noteikumu ievērošanu un izpildi.

3.2. Organizēt pasākumus ārpus mācību stundām, svētku un atpūtas dienās, brīvlaikos, tos saskaņojot ar Vecākiem.

3.3. Paturēt īpašumā Izglītojamā mācību procesā radītos vizuāli plastiskās mākslas darbus un tos lietot pēc saviem ieskatiem un vajadzības, skolas mācību procesa nodrošināšanai.

3.4. Skolai neuzņemties atbildību par Izglītojamā zināšanu apjomu un līmeni, ja tas neattaisnoti nav apmeklējis mācību stundas.

3.5. Vienpusēji izbeigt Līgumu, ja:

3.5.1. Izglītojamais ieguvis nesekmīgu semestra vērtējumu (3 balles) specialitātē, divos un vairākos mācību priekšmetos;

3.5.2. semestra laikā bez attaisnojoša iemesla ir kavējis vairāk par pusi mācību stundu skaita divos vai vairākos obligātajos mācību priekšmetos;

3.5.3. Vecāks Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā mācību gada ietvaros vairāk nekā 3 (trīs) mēnešus nav veicis līdzfinansējuma maksājumus par Skolas sniegtajiem pakalpojumiem.

3.6. Prasīt zaudējumu atlīdzību no Izglītojamā Vecāka par Skolai nodarītajiem materiālajiem zaudējumiem Izglītojamā vai Vecāka vainas dēļ.

4. VECĀKA PIENĀKUMI

4.1. Regulāri saņemt informāciju par Izglītojamā mācību darbu un uzvedību, sekot Izglītojamā gaitām skolā, ierakstiem e-klasē.

4.2. Kopā ar Izglītojamo uzņemties atbildību un rūpēties, lai Izglītojamais ievērotu Skolas iekšējo kārtību reglamentējošos normatīvos dokumentus un sabiedrībā pieņemtās morāles un ētikas normas.

4.3. Saskaņā ar Izglītības likuma 58. panta pirmās daļas 4. punktu, informēt Skolas administrāciju par Izglītojamā veselības stāvokli un citiem apstākļiem, ja tiem var būt nozīme mācību procesā.

4.4. Savlaicīgi informēt Skolu tās noteiktajā kārtībā par Izglītojamā nepiedalīšanos nodarbībās un iesniegt prombūtni attaisnojošus dokumentus.

4.5. Nodrošināt Izglītojamā izglītošanos, nodrošinot individuālos mācību piederumus un nepieciešamos apstākļus izglītības programmas satura zināšanu, prasmju un iemaņu apguvei mājas darbu un uzdevumu izpildē.

4.6. Iespēju robežās nodrošināt mūzikas instrumentu iegādi, profesionāla mācību procesa īstenošanai.

4.7. Nodrošināt Izglītojamā piedalīšanos skolas un ārpusskolas rīkotajos koncertos, konkursos un festivālos.

4.8. Piedalīties Skolas vecāku sapulcēs un iesaistīties Skolas padomes darbā.

4.9. Veikt līdzmaksājumu norādītajā apmērā un termiņā atbilstoši Pašvaldības grāmatvedības izsniegtajam rēķinam.

4.10. Deklarētās dzīvesvietas, e-pasta vai tālruņa numura maiņas gadījumā ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā rakstiski par to informēt Skolu.

4.11. Līguma pārtraukšanas gadījumā:

4.11.1. Nokārtot visas finansiālās saistības, veicot maksājumu par Izglītojamo par visu izglītības periodu līdz Līguma izbeigšanai un par pilnu tekošo mēnesi, kurā tiek izbeigts Līgums.

4.11.2. Nodot Skolai piederošās materiālās vērtības.

4.12. Atbilstoši Civillikumam noteikta kārtībā, novērst materiālos zaudējumus, kas Skolai nodarīti Izglītojamā vainas dēļ.

5. VECĀKA TIESĪBAS

5.1. Regulāri saņemt no Skolas informāciju saistībā ar Izglītojamā izglītošanu, tajā skaitā, par Izglītojamā sekmēm, sasniegumiem un nodarbību apmeklējumiem.

5.2. Objektīvu apstākļu dēļ, pamatojoties uz rakstisku iesniegumu, lūgt Skolai atskaitīt no Skolas Izglītojamo jebkurā mācību perioda laikā, izbeidzot Līgumu. Mācību maksa šajā gadījumā ir maksājama par pilnu tekošo mācību semestri.

6. LĪDZFINANSĒJUMA MAKSĀJUMU KĀRTĪBA

6.1. Līdzfinansējuma apjoms, atlaides sociāli neaizsargātajām grupām un tā iemaksas kārtība iekļauta Pašvaldības saistošajos noteikumos par Ropažu novada profesionālās ievirzes Mūzikas un mākslas skolas līdzfinansējumu.

6.2. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un nosūtīts uz Vecāka Līguma 9. punktā norādīto e-pasta adresi.

6.3. Veicot līdzfinansējumu, maksājuma mērķī papildus ir jānorāda izglītības programmu.

6.4. Vecāka rekvizītos norādītās e-pasta adreses maiņas gadījumā Vecākam ir pienākums ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā rakstiski informēt Skolu, pretējā gadījumā nosūtītais rēķins tiks uzskatīts par saņemtu.

7. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ, TĀ GROZĪŠANAS UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA

7.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz Pušu saistību izpildei.

7.2. Līgums ir spēkā visu Programmas apguves laiku vai līdz dienai, kad Izglītojamais pabeidz izglītības programmas apguvi.

7.3. Šis Līgums var tikt grozīts vai papildināts pēc Pušu vienošanās rakstiskā formā. Jebkuri Līguma noteikumu grozījumi stājas spēkā tikai pēc tam, kad to ir parakstījušas abas Puses un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

7.4. Līguma izbeigšana pirms termiņa pieļaujama, Pusēm savstarpēji vienojoties šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.

8. CITI NOTEIKUMI

8.1. Personas datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas (Eiropas Parlamenta un Padomes regula Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – Vispārīgā datu aizsardzības regula) noteikumiem un šī Līguma pamata.

8.2. Parakstot Līgumu, Vecāks apliecina, ka Līguma nosacījumi Vecākam ir saprotami un pieņemami.

8.3. Strīdi starp Skolu un Vecāku izšķirami Pusēm vienojoties, bet, ja domstarpības un strīdus nevar atrisināt sarunu ceļā, tos izskata tiesā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8.4. Visi jautājumi, kas nav atrunāti Līgumā, tiek risināti atbilstoši spēkā esošām tiesību normām.

8.5. Līgums sastādīts latviešu valodā un parakstīts elektroniski. Līgums elektroniski glabājas pie Izglītojamā vecākiem un Skolā. Visiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.*

9. PUŠU REKVIZĪTI

Skola   Vecāks
Iestāde:   Vārds:
Reģistrācijas Nr.   Uzvārds:
Adrese:   Personas kods:
    Adrese:
E-pasts:   E-pasts:
Tālr.:   Tālr.:
Direktors:    
<Paraksttiesīgā persona>

<Paraksts >

   

<Paraksts >

*Ja līgums tiek parakstīts papīra formātā, tad līguma 9.8. punktu izsaka šādā redakcijā: 8.5. Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz 4 (četrām) lapaspusēm 2 (divos) eksemplāros. Viens eksemplārs glabājas pie Izglītojamā vecākiem, otrs Skolā. Viens eksemplārs paredzēts Skolai un viens – Vecākam. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

 

Paskaidrojuma raksts
Ropažu novada pašvaldības domes 2024. gada 24. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 3/24 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Ropažu novada pašvaldības Mūzikas un mākslas skolu profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu īstenošanā"

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Norādāmā informācija

1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums  Saskaņā ar Pašvaldību likuma pārejas noteikumu 6. pantu dome izvērtē uz likuma "Par pašvaldībām" normu pamata izdoto saistošo noteikumu atbilstību šim likumam un izdod jaunus saistošos noteikumus atbilstoši šajā likumā ietvertajam pilnvarojumam.

Ņemot vēra, ka Ropažu novada pašvaldības domes 2021. gada 1. septembra saistošie noteikumi Nr. 10/21 "Kārtība par pašvaldības atbalstu privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm un privātajiem bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem Ropažu novadā un samaksas kārtība" ir izdoti tostarp uz likuma "Par pašvaldībām" pamata, ir nepieciešams izdot jaunus saistošos noteikumus.

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 4. punktu, pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, tostarp nodrošināt iespēju iegūt obligāto izglītību un gādāt par pirmsskolas izglītības, vidējās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības, interešu izglītības un pieaugušo izglītības pieejamību. 

Izglītības likuma 12. panta 2.1 daļa noteic, ka pašvaldība saistošajos noteikumos var paredzēt daļēju maksu kā līdzfinansējumu par izglītības ieguvi pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.

Atbilstoši Ministru kabineta 2001. gada 28. augusta noteikumu Nr. 382 "Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība" 2. un 5. punktā noteiktajam interešu izglītības programmas īsteno no valsts budžeta līdzekļiem, no pašvaldību un citu juridisko personu līdzekļiem, kā arī no fizisko personu līdzekļiem. Programmas īstenošanas izmaksas par mācību līdzekļiem, saimnieciskos izdevumus un citus nepieciešamos izdevumus sedz no dibinātāja un citu juridisko personu līdzekļiem, kā arī no fizisko personu līdzekļiem.

Saistošo noteikumu mērķis – noteikt Ropažu novada pašvaldības profesionālās ievirzes Mūzikas un mākslas skolu līdzfinansējuma maksas apmēru un kārtību, kādā tiek maksāts līdzfinansējums par profesionālās ievirzes izglītības ieguvi un interešu izglītības programmu apguvi Ropažu novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas skolās – Vangažu mūzikas un mākslas skolā, Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolā, Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošās pamatskolā, Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas un Ropažu Mūzikas un mākslas skolā "Rodenpois".

Līdzfinansējumu maksā skolu izglītojamo likumiskie pārstāvji, kuru bērni skolā apgūst profesionālās ievirzes izglītības un interešu izglītības programmas.

Līdzfinansējums tiek izmantots mācību līdzekļu, nodarbībām nepieciešamo materiālu, aprīkojuma iegādei, sacensību, izstāžu un konkursu organizēšanai, dalībai valsts un starptautiskos konkursos, izstādēs un sacensībās, pedagogu darba algām un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

Saistošo noteikumu projektā iekļauts vecāku līdzfinansējums gan par profesionālās ievirzes izglītības iegūšanu, gan par interešu izglītības programmu apgūšanu.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu  Saistošo noteikumu izpildei nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas un/vai jaunas darba vietas.

Noteiktais vecāku līdzmaksājums 20 euro apmērā izglītojamiem par programmas apguvi ir tikai daļējs no tās summas, ko pašvaldība sedz izglītojamiem par profesionālās ievirzes izglītības un interešu izglītības programmu apguvi. Pašvaldībai viena bērna izglītošana vairākkārtīgi pārsniedz apstiprināto vecāku līdzfinansējuma maksu.

Ar 2024. gada 1. septembri palielinot vecāku līdzmaksājumu 2024. gada budžetā palielināsies ieņēmumi no plānotajiem 60000 euro uz aptuveni 86670 euro.

3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci  Vecāku līdzfinansējums palielināts, lai pašreizējā situācijā, kad strauji pieaugusi inflācija, nodrošinātu nodarbību kvalitāti bērniem.
4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām  Ar šiem saistošajiem noteikumiem netiek paredzētas papildus administratīvo procedūru izmaksas.

Personas jautājumos par saistošo noteikumu piemērošanu var vērsties Vangažu mūzikas un mākslas skolā, Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolā, Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošās pamatskolā, Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas un Ropažu Mūzikas un mākslas skolā "Rodenpois".

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem  Saistošo noteikumu īstenošana neparedz papildu cilvēkresursu iesaisti.
6. Informācija par izpildes nodrošināšanu  Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Vangažu mūzikas un mākslas skola, Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola, Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošās pamatskola, Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas un Ropažu Mūzikas un mākslas skola "Rodenpois", līdz ar to nav nepieciešama jaunu institūciju izveide.

Parāda piedziņu veic Vangažu mūzikas un mākslas skola, Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola, Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošās pamatskola, Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas un Ropažu Mūzikas un mākslas skola "Rodenpois"sadarbībā ar Ropažu novada pašvaldības Juridiskā, publisko iepirkumu un personālvadības departamentu.

7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana  Līdzfinansējums tiek izmantots mācību līdzekļu, nodarbībām nepieciešamo materiālu, aprīkojuma iegādei, sacensību, izstāžu un konkursu organizēšanai, dalībai valsts un starptautiskos konkursos, izstādēs un sacensībās, pedagogu darba algām un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.
8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām  Sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu izvērtēšana un iekļaušana pēc projekta publicēšanas pašvaldības tīmekļa vietnē internetā www.ropazi.lv.

Saistošo noteikumu projekts sabiedrības viedokļa noskaidrošanai tika publicēts pašvaldības tīmekļa vietnē internetā www.ropazi.lv no 08.12.2023. līdz 22.12.2023. Šajā laika periodā nav saņemts sabiedrības viedoklis.

Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja V. Paulāne

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!