• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Talsu novada dome Viss arhīvs

21.02.2024.

OP 2024/37.26

Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība mācību uzsākšanai Talsu novada pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs pamatizglītības programmas apguvei 1. klasē, 4. klasē un 7. klasē

08.02.2024.

OP 2024/28.14

Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu

02.02.2024.

OP 2024/24.17

Par Talsu novada domes 2021. gada 29. jūlija saistošo noteikumu Nr. 3 "Par Talsu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu" atzīšanu par spēku zaudējušiem

02.02.2024.

OP 2024/24.18

Grozījumi Talsu novada domes 2023. gada 30. marta saistošajos noteikumos Nr. 7 "Talsu novada pašvaldības nolikums"

03.01.2024.

OP 2024/2.11

Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu

03.01.2024.

OP 2024/2.12

Lokālplānojuma Talsu novada (administratīvā teritorija līdz 01.07.2021.) teritorijas plānojuma grozīšanai, paredzot atbilstošu funkcionālo zonējumu vēja elektrostaciju būvniecībai Valdgales pagastā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

03.01.2024.

OP 2024/2.13

Lokālplānojuma Talsu novada (administratīvā teritorija līdz 01.07.2021.) teritorijas plānojuma grozīšanai, paredzot atbilstošu funkcionālo zonējumu vēja elektrostaciju būvniecībai Vandzenes, Ārlavas un Laidzes pagastos, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

29.12.2023.

OP 2023/251A.7

Grozījumi Talsu novada domes 2023. gada 24. februāra saistošajos noteikumos Nr. 5 "Par Talsu novada pašvaldības 2023. gada budžetu"

06.12.2023.

OP 2023/236.30

Iedzīvotāju padomju nolikums

02.11.2023.

OP 2023/213.47

Grozījumi Talsu novada domes 2023. gada 24. februāra saistošajos noteikumos Nr. 5 "Par Talsu novada pašvaldības 2023. gada budžetu"

27.09.2023.

OP 2023/187.29

Par finansējuma piešķiršanu projektu konkursā "Dari Talsu novadam". Precizējot iepriekš publicēto

08.09.2023.

OP 2023/174.20

Grozījumi Talsu novada domes 2023. gada 30. marta saistošajos noteikumos Nr. 7 "Talsu novada pašvaldības nolikums"

04.08.2023.

OP 2023/149.7

Par finansējuma piešķiršanu projektu konkursā "Dari Talsu novadam"

31.07.2023.

OP 2023/145.12

Grozījumi Talsu novada domes 2023. gada 24. februāra saistošajos noteikumos Nr. 5 "Par Talsu novada pašvaldības 2023. gada budžetu"

28.07.2023.

OP 2023/144.9

Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākuma slieksni

26.07.2023.

OP 2023/142.7

Par ielu tirdzniecības kārtību un pašvaldības nodevām par tirdzniecību publiskās vietās Talsu novada pašvaldības teritorijā

24.07.2023.

OP 2023/140.11

Par pašvaldības simboliku

01.06.2023.

OP 2023/105.21

Lokālplānojuma, kas groza Kolkas pagasta teritorijas plānojumu nekustamajā īpašumā "Anneles", Kolkas pagastā, Talsu novadā, kadastra Nr. 8862 002 0229, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

20.05.2023.

OP 2023/96.5

Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Talsu novada administratīvajā teritorijā

09.05.2023.

OP 2023/87.44

Par rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšanas kārtību Talsu novadā

09.05.2023.

OP 2023/87.45

Par kārtību, kādā tiek saskaņota jauna tirgus izveidošana, piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar Talsu novada pašvaldību tirgus noteikumus

06.04.2023.

OP 2023/69.38

Talsu novada pašvaldības nolikums

04.04.2023.

OP 2023/67.30

Par Talsu novada domes 2023. gada 26. janvāra saistošo noteikumu Nr. 1 "Lokālplānojuma, kas groza Kolkas pagasta teritorijas plānojumu nekustamajā īpašumā "Anneles", Kolkas pagastā, Talsu novadā, kadastra Nr. 8862 002 0229, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa" atcelšanu

08.03.2023.

OP 2023/48.11

Par Talsu novada pašvaldības 2023. gada budžetu

06.03.2023.

OP 2023/46.29

Par Talsu novada domes 2009. gada 10. septembra saistošo noteikumu Nr. 10 "Par detālplānojumu zemesgabalam "Kapari", Ģibuļu pag., Talsu nov.", atzīšanu par spēku zaudējušiem

24.02.2023.

OP 2023/40.28

Grozījumi Talsu novada domes 2022. gada 3. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4 "Par Talsu novada pašvaldības 2022. gada budžetu"

01.02.2023.

OP 2023/23.14

Lokālplānojuma, kas groza Kolkas pagasta teritorijas plānojumu nekustamajā īpašumā "Anneles", Kolkas pagastā, Talsu novadā, kadastra Nr. 8862 002 0229, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

01.02.2023.

OP 2023/23.15

Par Talsu novada domes 2010. gada 16. septembra saistošo noteikumu Nr. 38 "Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "Medņi", Jaunzemes ciemā, Ģibuļu pagastā, Talsu novadā", atzīšanu par spēku zaudējušiem

31.01.2023.

OP 2023/22B.1

Par licencēto makšķerēšanu Mērsraga kanālā 2023.–2027. gadam

30.12.2022.

OP 2022/253A.6

Grozījumi Talsu novada domes 2021. gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr. 17 "Kārtība, kādā Talsu novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"

30.12.2022.

OP 2022/253A.7

Par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai

30.12.2022.

OP 2022/253A.8

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Talsu novadā

30.12.2022.

OP 2022/253A.9

Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, un nodevas piemērošanas kārtību Talsu novadā

30.12.2022.

OP 2022/253A.10

Par Talsu novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai

21.12.2022.

OP 2022/247.21

Par Talsu novada domes 2013. gada 11. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 14 "Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku apdraudošas būves Talsu novadā" atzīšanu par spēku zaudējušiem

21.12.2022.

OP 2022/247.22

Grozījums Talsu novada domes 2021. gada 30. septembra saistošajos noteikumos Nr. 23 "Par mājokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības"

21.12.2022.

OP 2022/247.23

Grozījums Talsu novada domes 2021. gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr. 9 "Par veselības aprūpes pabalstu"

21.12.2022.

OP 2022/247.24

Grozījums Talsu novada domes 2021. gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr. 8 "Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai"

21.12.2022.

OP 2022/247.25

Grozījums Talsu novada domes 2021. gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr. 6 "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākuma slieksni"

21.12.2022.

OP 2022/247.26

Grozījums Talsu novada domes 2021. gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr. 7 "Pabalsti bērnu izglītības procesa nodrošināšanai"

20.12.2022.

OP 2022/246.17

Par kapsētu izveidošanu un pārvaldīšanu

12.12.2022.

OP 2022/240.20

Par Talsu novada domes 2021. gada 30. septembra saistošo noteikumu Nr. 30 "Kārtība, kādā sakārtojamas, konservējamas vai nojaucamas vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves" atcelšanu

09.12.2022.

OP 2022/239.23

Par grozījumiem Talsu novada domes 2021. gada 30. septembra saistošajos noteikumos Nr. 11 "Par sociālajiem pakalpojumiem"

09.12.2022.

OP 2022/239.24

Par grozījumiem Talsu novada domes 2021. gada 30. septembra saistošajos noteikumos Nr. 12 "Par aprūpes mājās un drošības pogas pakalpojumu"

09.12.2022.

OP 2022/239.25

Par grozījumiem Talsu novada domes 2021. gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr. 13 "Par pabalstu aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšanai"

09.12.2022.

OP 2022/239.26

Par grozījumiem Talsu novada domes 2021. gada 30. septembra saistošajos noteikumos Nr. 22 "Pabalsts mājokļa vides pielāgošanai"

09.12.2022.

OP 2022/239.27

Par Talsu novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu

09.12.2022.

OP 2022/239.28

Par Talsu novada pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai

09.12.2022.

OP 2022/239.29

Grozījums Talsu novada domes 2021. gada 30. septembra saistošajos noteikumos Nr. 24 "Par materiālās palīdzības pabalstiem"

09.12.2022.

OP 2022/239.30

Par Talsu novada domes 2021. gada 26. augusta saistošo noteikumu Nr. 14 "Pabalsts krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 izplatību" atzīšanu par spēku zaudējušiem

Rādīt vairāk: Nākamie 5020
RĪKI
  • SEKO LĪDZI
  • PASTĀSTI CITIEM
  • ABONĒ RSS
  • PAR ŠO GRUPU

Abonē RSS

RSS ir veids, kā sekot līdzi jaunākajai oficiālajā izdevumā publicētajai informācijai. Pievienojiet šo saiti savam RSS lasītājam, lai saņemtu jaunāko informāciju par oficiālajām publikācijām šajā sadaļā!
Saite

Talsu novada dome
Novada dome publicē saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu, ja ar saistošajiem noteikumiem noteikusi oficiālo izdevumu "Latvijas Vēstnesis" par saistošo noteikumu publicēšanas vietu.
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš.
TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!