• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Talsu novada dome
Novada dome publicē saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu, ja ar saistošajiem noteikumiem noteikusi oficiālo izdevumu "Latvijas Vēstnesis" par saistošo noteikumu publicēšanas vietu.
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš.
TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Talsu novada domes 2023. gada 27. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 9 "Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Talsu novada administratīvajā teritorijā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 20.05.2023., Nr. 96 https://www.vestnesis.lv/op/2023/96.5

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Tukuma novada domes saistošie noteikumi Nr. 4

Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Tukuma novadā

Vēl šajā numurā

20.05.2023., Nr. 96

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Talsu novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 9

Pieņemts: 27.04.2023.

OP numurs: 2023/96.5

2023/96.5
RĪKI

Talsu novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 1 Visi

Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 9

Talsos 2023. gada 27. aprīlī (prot. Nr. 6, 20. p., lēmums Nr. 203)

Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Talsu novada administratīvajā teritorijā

Izdoti saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likuma
8. panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Talsu novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) saskaņo alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes vietu, laika periodu, kad atļauta alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnes vietā.

2. Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs atļauta no katra kalendārā gada janvāra līdz decembrim. Saskaņojums tiek izsniegts bez maksas uz pieprasīto laika periodu, bet ne ilgāk kā uz vienu gadu.

3. Saskaņojums tiek izsniegts tiem komersantiem (1. pielikums), kuri papildus alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības vai alus mazumtirdzniecības licencē norādītajai pastāvīgajai tirdzniecības vietai piesaka alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnē.

4. Saskaņojumu alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes vietai Pašvaldības administratīvajā teritorijā izsniedz Talsu novada Licencēšanas komisija (turpmāk – Licencēšanas komisija).

II. Pieteikuma iesniegšanas kārtība un saskaņojuma izsniegšanas kārtība

5. Lai komersants saņemtu Pašvaldības saskaņojumu, viņam Pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas centrā Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā papīra formā vai elektroniski e-pastā: pasts@talsi.lv atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, jāiesniedz iesniegums (2. pielikums), kuru parakstījusi komersanta paraksttiesīgā amatpersona un kurā norādīts:

5.1. komersanta firma (nosaukums), reģistrācijas numurs (nodokļu maksātāja reģistrācijas kods), juridiskā adrese, amatpersona (amats, vārds, uzvārds), tālrunis un e-pasta adrese;

5.2. plānotais termiņš alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē;

5.3. novietnes atrašanās vieta;

5.4. alkoholisko dzērienu veidi.

6. Noteikumu 5. punktā minētajam iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

6.1. komersantam izsniegtās alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības vai alus tirdzniecības licences kopija;

6.2. komercdarbībai izmantojamās vietas īpašuma vai lietošanas tiesības apliecinoša dokumenta apliecināta kopija;

6.3. saskaņojums ar Talsu novada būvvaldi par novietnes izvietošanu.

7. Iesniegumu izskata Licencēšanas komisija Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā un pieņem lēmumu par saskaņojuma izsniegšanu vai atteikumu izsniegt saskaņojumu.

8. Licencēšanas komisija atsaka izsniegt saskaņojumu, ja:

8.1. komersants nav iesniedzis visus Noteikumu 5. un 6. punktā minētos dokumentus;

8.2. komersants sniedzis nepatiesas ziņas;

8.3. komercdarbību plānots uzsākt vietā, kas neatbilst tās izmantošanas mērķim.

III. Saskaņojuma anulēšana

9. Licencēšanas komisija ir tiesīga anulēt izsniegto saskaņojumu, ja:

9.1. komersants sniedzis nepatiesas ziņas;

9.2. saskaņojums nodots citai personai;

9.3. komersants neievēro normatīvo aktu prasības alkoholisko dzērienu tirdzniecības jomā;

9.4. izbeigta attiecīgā komercdarbība saskaņojumā norādītajā vietā.

10. Lēmumu par saskaņojuma anulēšanu Licencēšanas komisija pieņem 10 darba dienu laikā pēc Noteikumu 9. punktā minēto apstākļu konstatēšanas un par to rakstveidā paziņo komersantam uz iesniegumā norādīto adresi.

IV. Administratīvā akta apstrīdēšana un pārsūdzēšana

11. Licencēšanas komisijas izdoto administratīvo aktu (lēmumu) vai faktisko rīcību var apstrīdēt domē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

12. Domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

V. Noslēguma jautājums

13. Saskaņojumi, kas izsniegti līdz šo Noteikumu spēkā stāšanās brīdim, ir derīgi līdz to termiņa beigām.

Talsu novada domes priekšsēdētāja E. Kārkliņa

 

1. pielikums
Talsu novada pašvaldības domes 27.04.2023.
saistošajiem noteikumiem Nr. 9
"Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs
Talsu novada administratīvajā teritorijā"

SASKAŅOJUMS
ALKOHOLISKO DZĒRIENU MAZUMTIRDZNIECĪBAI NOVIETNĒ

Talsos, Talsu novadā

 

.

 

.

  .

Nr.

 

Talsu novada Licencēšanas komisija saskaņo alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnē Talsu novadā:

Komersantam  
 

komersanta nosaukums

juridiskā adrese, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs


Novietnes atrašanās vieta (adrese)  

Laika periods kalendārajā gadā alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē
  no ____.____.______________________. līdz ____.____.______________________.
  no ____.____.______________________. līdz ____.____.______________________.
Atļauja derīga no ____.____.______________________. līdz ____.____.______________________.

Saskaņojums izsniegts saskaņā ar Talsu novada domes 2022. gada ____.______________________ saistošo noteikumu Nr. "Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Talsu novadā" ____. punktu.

Saskaņojuma saņēmējs ir atbildīgs par Latvijas Republikas normatīvo aktu ievērošanu.

/Talsu novada Licencēšanas komisijas priekšsēdētājs/priekšsēdētāja vietnieks, vārds, uzvārds/

 

Talsu novada domes priekšsēdētāja E. Kārkliņa

 

2. pielikums
Talsu novada pašvaldības domes 27.04.2023.
saistošajiem noteikumiem Nr. 9
"Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs
Talsu novada administratīvajā teritorijā"

IESNIEGUMS

SASKAŅOJUMA
ALKOHOLISKO DZĒRIENU MAZUMTIRDZNIECĪBAI NOVIETNĒ
SAŅEMŠANAI

_________________________________________________
(vieta)

 

.

 

.

 

.

 

(datums)

 

Talsu novada pašvaldībai

Lūdzu saskaņot alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnē. Iesniedzu Talsu novada Licencēšanas komisijai šo pieteikumu, norādot sekojošu informāciju un pievienojot tam šādus dokumentus:

(atzīmēt ar "X")

komersanta nosaukums (firma), juridiskā adrese un nodokļu maksātāja reģistrācijas
  numurs  

plānotā novietnes atrašanās vieta (adrese)  

plānotais laika periods kalendārajā gadā alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai
  novietnes vietā  

vēlamais atļaujas derīguma termiņš (līdz vienam gadam)  

komersantam izsniegtās alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības vai alus mazumtirdzniecības licences kopija

plānotās novietnes atrašanās vietas (izņemot, ja novietnes atrašanās vieta tiek plānota jūras piekrastē vai publiskajos ūdeņos) īpašuma vai nomas tiesības apliecinoša dokumenta (zemesgrāmatu akts vai zemesgrāmatu apliecība, zemes nomas līgums u.tml.) kopija

ar Talsu novada būvvaldi saskaņota novietnes izvietošana

komersanta un/vai komersanta pilnvarotas amatpersonas tālruņa numurs,
  e-pasta adrese un citi saziņas līdzekļi, ja tādi ir  

dokumenti un/vai informācija, kuru komersants vēlas sniegt papildus  

Apliecinu, ka visi uzrādītie dokumenti ir autentiski, iesniegumā norādītās ziņas ir pilnīgas un patiesas, par ko uzņemos normatīvajos aktos paredzēto atbildību.

Komersants    
 

(vārds, uzvārds)

 

Talsu novada domes priekšsēdētāja E. Kārkliņa

 

Talsu novada pašvaldības domes 2023. gada 27. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 9 "Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Talsu novada administratīvajā teritorijā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Norādāmā informācija

1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8. panta trešajā daļa noteikts, ka vietējā pašvaldība atļauj alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs un tā, ievērojot šā likuma un citu normatīvo aktu prasības, izdod saistošos noteikumus par:

1) laika periodu kalendārajā gadā, uz kādu atļauta alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs;

2) kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes vieta.

Saistošo noteikumu "Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Talsu novada administratīvajā teritorijā" (turpmāk – Noteikumi) izdošanas mērķis ir nodrošināt vienotu kārtību, nodarbojoties ar alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs, noteikt laika periodu, kad šāda tirdzniecība atļauta, noteikt vienotu kārtību šīs darbības saskaņošanai Talsu novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība).

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu Netiek prognozēti nedz ienākumi, nedz izdevumi Pašvaldības budžetā, jo par Noteikumos paredzēto tirdzniecību nodevas netiek iekasētas, un alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnē tiek atļauta uz speciālās licences pamata, un to var darīt komersanti, kuri papildus speciālajā atļaujā (licencē) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai vai alus mazumtirdzniecībai norādītajai pastāvīgajai tirdzniecības vietai papildus pieteikuši alkoholisko dzērienu vai alus mazumtirdzniecību novietnē.

Nav nepieciešams izveidot jaunu institūciju vai darba vietas.

3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci Noteikumi attiecas uz komersantiem, kuri normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir saņēmuši licenci alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai un plāno alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Talsu novadā. Līdz ar to Noteikumu izdošana radīs labvēlīgu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi Pašvaldības teritorijā un konkurenci.
4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām Saskaņojuma saņemšanai komersants iesniegumu varēs iesniegt gan personīgi Talsu novada pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas centrā Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, gan elektroniski parakstītus e-pastā pasts@talsi.lv.

Iesniegumu izskatīs Talsu novada Licencēšanas komisija (turpmāk – Komisija) Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā un pieņems lēmumu par saskaņojuma izsniegšanu vai atteikumu izsniegt saskaņojumu.

Konsultācijas par Noteikumu piemērošanu sniegs Komisija un Pašvaldības Centrālā pārvalde.

Saimnieciskās darbības veicējiem, uz kuriem Noteikumi attiecināmi, netiek radītas papildus izmaksas procesuālo darbību izpildes ietvaros.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem Atbilstoši Pašvaldību likuma 4. panta pirmajai daļai Talsu novada pašvaldības autonomās funkcijas ir sekmēt saimniecisko darbību pašvaldības administratīvajā teritorijā un sniegt tai atbalstu, ka arī izsniegt atļaujas un licences komercdarbībai.

Ņemot vērā, ka netiek veidotas jaunas institūcijas, tai skaitā, jaunas darba vietas, ietekme uz Pašvaldības cilvēkresursiem nav.

6. Informācija par izpildes nodrošināšanu Noteikumu izpildi nodrošinās Komisija.
7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana Noteikumi ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanas nodrošināšanai un paredz tikai to, kas ir nepieciešams minētā mērķa sasniegšanai.
8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām Noteikumu projekts 2023. gada 13. aprīlī publicēts pašvaldības tīmekļvietnē viedokļu apkopošanai. Noteiktajā termiņā līdz 2023. gada 26. aprīlim viedokļi vai priekšlikumi par saistošo noteikumu projektu netika saņemti.

Talsu novada domes priekšsēdētāja E. Kārkliņa

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!