• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Tukuma novada domes 2023. gada 30. marta saistošie noteikumi Nr. 4 "Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Tukuma novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 20.05.2023., Nr. 96 https://www.vestnesis.lv/op/2023/96.6

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Dažādi sludinājumi

Skatīt visus oficiālos paziņojumus šajā grupā

Vēl šajā numurā

20.05.2023., Nr. 96

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Tukuma novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 4

Pieņemts: 30.03.2023.

OP numurs: 2023/96.6

2023/96.6
RĪKI

Tukuma novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Tukuma novada domes saistošie noteikumi Nr. 4

Tukumā 2023. gada 30. martā (prot. Nr. 4, 4. §)

Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Tukuma novadā

IZDOTI
ar Tukuma novada domes 30.03.2023.
lēmumu Nr. TND/23/128 (prot. Nr. 4, 4. §)

Izdoti saskaņā ar
likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
1. panta otro prim daļu, 2. panta astoto prim daļu,
3. panta pirmo daļu, 3. panta 1.4 un 1.6 daļu,
5. panta trešo daļu un ceturto daļu,
9. panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi "Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Tukuma novadā" (turpmāk – Saistošie noteikumi) nosaka:

1.1. nekustamā īpašuma objektus, kam Tukuma novada administratīvajā teritorijā var piemērot nekustamā īpašuma nodokļa likmes;

1.2. nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus atsevišķām maksātāju kategorijām, kuru īpašumā, valdījumā vai lietošanā ir nekustamais īpašums Tukuma novadā;

1.3. kā tiek klasificētas vidi degradējošās būves, sagruvušas un cilvēku drošību apdraudošas būves un būves, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums;

1.4. nekustamā īpašuma nodokļa likmi inženierbūvēm – laukumiem, kuri tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi;

1.5. nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību;

1.6. nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu.

2. Ja nodokļa maksātājam ir tiesības saņemt atvieglojumus saskaņā ar likumu "Par nekustamā īpašuma nodokli" un šiem Saistošajiem noteikumiem uz vairākiem nosacījumiem, atvieglojumu piešķir par vienu – personai vislabvēlīgāko – nosacījumu.

3. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķir, ja nodokļa maksātājam nav nekustamā īpašuma nodokļa parādi Tukuma novada pašvaldībā (neattiecas uz personām, kurām piešķirts trūcīgas personas vai ģimenes statuss, kā arī uz Saistošo noteikumu 18.1. un 18.6. apakšpunktu).

4. Saimnieciskās darbības veicējiem (fiziskām un juridiskām personām, kas nekustamo īpašumu izmanto saimnieciskajai darbībai – preču vai pakalpojumu piedāvāšanai tirgū) nodokļa atvieglojums piešķirams saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352/1) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1407/2013), ievērojot, ka:

4.1. atbalstu nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma veidā nevar piemērot, ja nodokļa maksātājam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta;

4.2. de minimis atbalstu piešķir, ievērojot Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā minētos nozaru un darbības ierobežojumus;

4.3. piešķirtais de minimis atbalsts kopā ar kārtējā un iepriekšējos divos fiskālajos gados saņemto de minimis atbalstu viena vienota uzņēmuma līmenī nedrīkst pārsniegt Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteiktos ierobežojumus. Viens vienots uzņēmums atbilst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā noteiktajai "viena vienota uzņēmuma" definīcijai;

4.4. saņemto atbalstu var apvienot ar citu atbalsta programmu vai ad-hoc atbalsta projekta ietvaros saņemto de minimis atbalstu, apvienojot saņemto atbalstu ar citu atbalsta programmu vai ad-hoc atbalsta projekta ietvaros saņemto de minimis atbalstu, atbalsta apmērs nepārsniedz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteiktos ierobežojumus trīs fiskālo gadu periodā viena vienota uzņēmuma līmenī;

4.5. ja nodokļa maksātājs, kuram piemēro atbalstu nodokļa atvieglojuma veidā, darbojas arī nozarēs, kas minētas Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punkta "a", "b" vai "c" apakšpunktā, kas nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu no tām darbībām, kurām piešķirts de minimis atbalsts nodokļu atvieglojuma veidā.

5. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013 var pieņemt līdz šīs regulas darbības beigām – līdz 2023. gada 31. decembrim. De minimis atbalsta piešķiršanas brīdis ir diena, kad Tukuma novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu. Ne vēlāk kā nākamās darbdienas laikā pēc de minimis iesniegtās veidlapas pārbaudes un lēmuma pieņemšanas Tukuma novada pašvaldības Īpašumu nodaļa de minimis uzskaites sistēmā ievada un reģistrē informāciju par piešķirto de minimis atbalstu.

II. Nekustamā īpašuma nodokļa objekti

6. Nekustamā īpašuma nodokli par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, maksā pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (tās daļu):

6.1. īrnieki un nomnieki, kuriem īres un nomas līgumi slēgti ar pašvaldību vai tās pilnvaroto personu;

6.2. personas, kuras īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju (tās daļu) ieguvušas līdz dzīvojamās mājas privatizācijai;

6.3. dzīvokļu īpašumu tiesiskie valdītāji (līdz nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā);

6.4. personas, kuras faktiski lieto nekustamo īpašumu.

7. Vidi degradējošai, sagruvušai vai cilvēku drošību apdraudošai būvei nekustamā īpašuma nodokli aprēķina ar nākamo mēnesi pēc būves klasificēšanas par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu – 3 % apmērā no lielākās kadastrālās vērtības:

7.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;

7.2. būves kadastrālās vērtības.

Nekustamā īpašuma nodokli aprēķina ar nākamo mēnesi pēc būves klasificēšanas par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēka dzīvību apdraudošu.

8. Lēmumu par būves klasificēšanu par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu vai lēmumu par attiecīga statusa atcelšanu būvei pieņem Tukuma novada būvvalde.

9. Būvei piekritīgo zemes platību nosaka Tukuma novada būvvalde Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācijas un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" 27. un 28. punktā noteiktajā kārtībā.

10. Maksāšanas paziņojumu (administratīvo aktu) par būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, nodokļa maksātājam nosūta piecu darba dienu laikā pēc Saistošo noteikumu 7. punktā minētā aprēķina izdarīšanas.

11. Nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu par būvi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajā kārtībā veic, sākot ar nākamo mēnesi pēc lēmuma par Saistošo noteikumu 8. punktā minētā būves statusa atcelšanu.

12. Būvei, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums (informāciju par minētām būvēm iesniedz Tukuma novada būvvalde vienreiz ceturksnī), nekustamā īpašuma nodokli aprēķina ar nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, nosakot likmi 3% apmērā no lielākās kadastrālās vērtības:

12.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;

12.2. būves kadastrālās vērtības.

13. Nekustamam īpašumam, kas uz kopīpašuma tiesību pamata pieder vairākām personām vai atrodas kopvaldījumā, nekustamā īpašuma nodokļa likmi nosaka, ņemot vērā katram kopīpašniekam piederošo ēkas domājamo daļu kadastrālo vērtību.

14. Nekustamā īpašuma nodokļa likmes – 0,2 % no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 56 915,00 euro, 0,4 % no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 56 915,00 euro, bet nepārsniedz 106 715,00 euro, un 0,6 % no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 106 715,00 euro, – piemēro dzīvokļa īpašuma sastāvā esošai ēkas daļai, kuras lietošanas veids ir dzīvošana, un šai daļai piekrītošajai koplietošanas telpu platībai, viena, divu vai vairāku dzīvokļu mājām, kas nav sadalītas dzīvokļa īpašumos, kā arī telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, ja šie nekustamā īpašuma nodokļa objekti (turpmāk – objekti) netiek izmantoti saimnieciskās darbības veikšanai:

14.1. fizisko personu īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai lietošanā esošajiem objektiem, ja objektā taksācijas gada 1. janvārī plkst. 0.00 dzīvesvieta ir deklarēta vismaz vienai personai. Ja objektā taksācijas gada 1. janvārī plkst. 0.00 dzīvesvieta nav deklarēta nevienai personai, piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5 % apmērā no objekta kadastrālās vērtības;

14.2. juridisko personu, individuālo komersantu, ārvalstu komersantu un to pārstāvniecību īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai lietošanā esošajiem objektiem, ja taksācijas gada 1. janvārī plkst. 0.00 tajā dzīvesvieta ir deklarēta vismaz vienai personai. Ja objektā taksācijas gada 1. janvārī plkst. 0.00 dzīvesvieta nav deklarēta nevienai personai, piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5 % apmērā no objekta kadastrālās vērtības;

14.3. ja nodokļa maksātājs ir miris taksācijas gada laikā, nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinam nākamam taksācijas gadam netiek piemēroti Saistošo noteikumu 14.1. apakšpunkta nosacījumi;

14.4. ja Saistošo noteikumu 14.1., 14.2. apakšpunktos minētajā objektā pēc taksācijas gada 1. janvāra plkst. 0.00 tiek deklarēta dzīvesvieta vismaz vienai personai, tad, pamatojoties uz nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja rakstveida iesniegumu, nodokļa likme tiek pārrēķināta ar nākamo mēnesi pēc iesnieguma reģistrēšanas Tukuma novada pašvaldības dokumentu vadības sistēmā.

15. Inženierbūves – laukumus, kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi un ir reģistrēti Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5 % apmērā no inženierbūves kadastrālās vērtības.

16. Inženierbūves – laukumus, kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi un nav reģistrēti Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5 % apmērā no inženierbūvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības.

III. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi

17. Atvieglojuma saņēmēji ir fiziskas vai juridiskas personas, kuru īpašumā, valdījumā vai lietošanā ir nekustamais īpašums Tukuma novada administratīvajā teritorijā un kuriem nav nekustamā īpašuma nodokļa parādi Tukuma novada pašvaldībā (neattiecas uz personām, kurām piešķirts trūcīgas personas vai ģimenes statuss, kā arī uz Saistošo noteikumu 18.1. un 18.6. apakšpunktu).

18. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums tiek piešķirts:

18.1. nodokļa maksātājam, kuram noteikts maznodrošinātas personas statuss, – 70 % apmērā no aprēķinātās nodokļa summas par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst maznodrošinātas personas (ģimenes) statusam, attiecībā uz dzīvojamo māju neatkarīgi no tā, vai tā ir vai nav sadalīta dzīvokļu īpašumos, dzīvojamās mājas daļu, telpu grupu nedzīvojamā ēkā, kuras lietošanas veids ir dzīvošana, un tai piekritīgo zemi, dzīvojamās mājās palīgēkām, ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai;

18.2. nodokļa maksātājam, kas ir persona ar I vai II grupas invaliditāti vai kas ir persona ar bērnu, kuram noteikta invaliditāte, vai kas dzīvo vienā mājsaimniecībā ar personu ar I vai II grupas invaliditāti, ja šīs personas dzīvesvieta ir deklarēta konkrētajā īpašumā, nodokļa summu samazina par 50 % par nekustamo īpašumu attiecībā uz dzīvojamo māju neatkarīgi no tā, vai tā ir vai nav sadalīta dzīvokļu īpašumos, dzīvojamās mājas daļu, telpu grupu nedzīvojamā ēkā, kuras lietošanas veids ir dzīvošana, un tām piekritīgo zemi, dzīvojamās mājas palīgēku, ja tā netiek izmantota saimnieciskās darbības veikšanai, un tajā ir deklarēta nodokļa maksātāja dzīvesvieta, vai kopīgi deklarēta dzīvesvieta ar bērnu ar invaliditāti;

18.3. nodokļa maksātājam, ģimenei, kurā pēc taksācijas gada 1. janvāra ir trīs vai vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, un ja personai vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarēta dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem. Ja daudzbērnu ģimenes statuss tiek iegūts pēc taksācijas gada 1. janvāra, nodokļa atlaide 50 % apmērā piemērojama ar nākamo kalendāro mēnesi pēc statusa iegūšanas, ja iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi ir iesniegts līdz taksācijas gada beigām;

18.4. fiziskām un juridiskām personām par zemes daļu, kura nepieciešama pašvaldības funkciju nodrošināšanai vai kā zaļā zona nepieciešama publiskai lietošanai un par kuru nav noslēgts zemes nomas līgums, nodokļa summu samazina par 100 %;

18.5. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijas dalībniekam par nekustamo īpašumu attiecībā uz dzīvojamo māju neatkarīgi no tā, vai tā ir vai nav sadalīta dzīvokļu īpašumos, dzīvojamās mājas daļu, telpu grupu nedzīvojamā ēkā, kuras lietošanas veids ir dzīvošana, un tai piekritīgo zemi, dzīvojamās mājas palīgēku, ja tā netiek izmantota saimnieciskās darbības veikšanai, ja tajā ir deklarēta nodokļa maksātāja dzīvesvieta, nodokļa summu samazina par 50 %;

18.6. nodokļa maksātājam – fiziskai personai, kuras nekustamajā īpašumā Tukuma novada administratīvajā teritorijā Lapmežciema pagastā pirmstaksācijas gadā (līdz 31. decembrim) dzīvesvieta deklarēta vismaz vienai fiziskai personai, nekustamā īpašuma nodokļa likme tiek noteikta 0,5 % no zemes kadastrālās vērtības par individuālās apbūves zemes īpašumiem un zemi zem daudzdzīvokļu mājām;

18.7. sabiedriskā labuma organizācijām, ja nekustamā īpašuma nodokļa objekts tiek izmantots tajā sabiedriskā labuma darbības jomā, kas noteikta lēmumā par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu, – par nekustamā īpašuma nodokļa objektu nodokļa summu samazina par 100 %;

18.8. daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kurās veikti ēkas kompleksi energoefektivitātes pasākumi atbilstoši ēkas energoauditam, dzīvokļu vai mājas domājamo daļu īpašniekiem piešķirams nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums (gan zemei, gan mājoklim) uz 10 (desmit) gadiem, sākot ar nākamo taksācijas gadu pēc darbu pabeigšanas, un nodokļa summa šajā periodā samazināma par 90 %;

18.9. nodokļa maksātājiem, kuri iepriekšējā taksācijas periodā Tukuma novada teritorijā palielinājuši daudzdzīvokļu dzīvojamo fondu (veikuši jaunu būvniecību un nedzīvojamo telpu pārbūvi par dzīvojamām telpām) un ieguldījuši līdzekļus bez pašvaldības līdzfinansējuma, nodokļu summa samazināma uz trīs gadiem, sākot ar nākamo taksācijas gadu pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā, un nodokļa summa šajā periodā samazināma par 70 %;

18.10. nodokļa maksātājiem, kuri iepriekšējā taksācijas periodā veikuši ēkas fasādes apdares atjaunošanu un/vai krāsošanu Tukuma pilsētas vai Kandavas pilsētas vēsturiskajā centrā un tās aizsardzības zonā, ieguldot objektā:

18.10.1. ne mazāk kā 5 000,00 EUR, ar nākamo taksācijas gadu pēc objekta nodošanas ekspluatācijā nodokļu summa šādai ēkai samazināma uz vienu gadu par 25 %;

18.10.2. ne mazāk kā 10 000,00 EUR, ar nākamo taksācijas gadu pēc objekta nodošanas ekspluatācijā nodokļa summa šādai ēkai samazināma pirmajā gadā par 50 %, otrajā gadā par 25 %;

18.10.3. ne mazāk kā 20 000,00 EUR, ar nākamo taksācijas gadu pēc objekta nodošanas ekspluatācijā nodokļa summa šādai ēkai samazināma pirmajā gadā par 70 %, otrajā gadā par 50 %, trešajā gadā par 25 %;

18.10.4. ne mazāk kā 35 000,00 EUR, ar nākamo taksācijas gadu pēc objekta nodošanas ekspluatācijā nodokļa summa šādai ēkai samazināma pirmajā gadā par 90 %, otrajā gadā par 70 %, trešajā gadā par 50 %;

18.11. nodokļa maksātājiem par ēkām, kurās viņi veic saimniecisko darbību, ja viņiem nav nekustamā īpašuma nodokļa parādu Tukuma novada pašvaldībai, nekustamā īpašuma nodokļa summa šīm ēkām samazināma par 25 %. Šis punkts attiecas uz tām būvēm (ēkām), kuru galvenais lietošanas veids pēc būvju klasifikācijas koda ir – 12111; 12202; 12303; 12514; 12525;

18.12. nodokļa maksātājiem, kuriem Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā no 2023. gada 1. janvāra ir reģistrēts jauns nekustamā īpašuma nodokļa objekts (attiecas uz tām būvēm (ēkām), kuru galvenais lietošanas veids pēc būvju klasifikācijas koda ir – 1211; 1220; 1230; 1251; 1252), nekustamā īpašuma nodokļa summa samazināma par 50 % līdz trīs gadiem;

18.13. nodokļa maksātājiem, kuru īpašumā ir zeme, uz kuras veic lauksaimniecisko ražošanu, ja tajā notiek pamatdarbība, ar noteikumu, ka uz taksācijas gada 1. janvāri ir saglabāta pamatdarbība, ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas pēc Valsts ieņēmumu dienesta datiem ir ne mazāk par 150,00 EUR uz katru lauksaimniecībā izmantojamās zemes hektāru un kopējie ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas iepriekšējā gadā nepārsniedz 30 000,00 EUR, nodokļa summa šādam īpašumam samazināma par 25 %;

18.14. nodokļa maksātājiem, kuru īpašumā ir zeme, uz kuras veic bioloģisko lauksaimniecisko ražošanu, ja tajā notiek pamatdarbība, ar noteikumu, ka uz taksācijas gada 1. janvāri ir saglabāta pamatdarbība, ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas pēc Valsts ieņēmumu dienesta datiem ir ne mazāk par 100,00 EUR uz katru lauksaimniecībā izmantojamās zemes hektāru un kopējie ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas iepriekšējā gadā nepārsniedz 30 000,00 EUR, nodokļa summa šim īpašumam samazināma par 25 %;

18.15. nodokļa maksātājam, kura nekustamais īpašums ir apgrūtināts ar ceļa servitūtu izejai uz jūru, nekustamā īpašuma nodokļa summa par zemi samazināma par 70 %;

18.16. nodokļa maksātājiem, kuru īpašumā atrodas publiskā stāvvieta un kuri nodrošina tajā ne mazāk kā divas stundas transportlīdzekļa novietošanu bez maksas, nodokļa summa samazināma publiskās stāvvietas zemes platībai par 90 %;

18.17. nodokļa maksātājam, kas centralizēti piegādā siltumenerģiju un/vai dzeramā ūdens resursus iedzīvotājiem, nodokļa summa šādam īpašumam samazināma par 70 %. Ja īpašuma sastāvā ietilpst citas – ar siltumenerģiju un/vai dzeramā ūdens apgādi nesaistītas – ēkas un būves, tad šīm ēkām un būvēm un proporcionāli aizņemtai zemes daļai atlaide netiek piemērota;

18.18. fiziskām personām, kurām vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūvei paredzētie neapbūvētie zemesgabali piekļaujas projektētām pašvaldības ielām, kam nav izbūvēts pagaidu segums, nodokļa summa šādam īpašumam samazināma par 50 %, ja viss zemesgabala lietošanas mērķis noteikts kā apbūves zeme;

18.19. nodokļa maksātājam, kas nodrošina diennakts aptiekas, viesnīcas, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu vai lauku tūrisma pakalpojumu, nodokļa summa samazināma 50 % apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas tai nekustamā īpašuma daļai, kas tiek izmantota attiecīgā pakalpojuma sniegšanai;

18.20. nodokļa maksātājam, kas savu īpašumu iznomājis ilgāk kā divus gadus tādiem komersantiem, kas nodarbojas ar bērnu un jauniešu interešu izglītību, kā arī sportisko sagatavošanu, nodokļa summa šādam īpašumam samazināma par 50 %. Ja tiek iznomāta tikai daļa no nekustamā īpašuma, nodokļa summa samazināma tikai iznomātā nekustamā īpašuma daļai;

18.21. nodokļa maksātājam, kura nekustamais īpašums saskaņā Tukuma novada teritorijas plānojumu atrodas upju applūstošajās teritorijās, nekustamā īpašuma nodoklis samazināms par 50 %. Ja applūstoša ir tikai daļa no nekustamā īpašuma, nodokļa summa samazināma tikai šai nekustamā īpašuma daļai;

18.22. bārenim vai bērnam, kas saņem apgādnieka zaudējuma pensiju, – 70 % apmērā no aprēķinātās nodokļa summas par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst bāreņa statusam vai bērna, kas saņem apgādnieka zaudējuma pensiju, statusam, attiecībā uz dzīvojamo māju neatkarīgi no tā, vai tā ir vai nav sadalīta dzīvokļu īpašumos, dzīvojamās mājas daļu, telpu grupu nedzīvojamā ēkā, kuras lietošanas veids ir dzīvošana, un tai piekritīgo zemi, dzīvojamās mājas palīgēku, ja tā netiek izmantota saimnieciskās darbības veikšanai, ja tajā ir deklarēta nodokļa maksātāja dzīvesvieta.

IV. Iesniedzamie dokumenti un lēmuma pieņemšanas kārtība

19. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanas pamats kārtējam taksācijas gadam ir nodokļa maksātāja motivēts iesniegums (izņemot personas, kam piešķirts trūcīgas mājsaimniecības statuss, kā arī Saistošo noteikumu 18.1. un 18.6. apakšpunktā minētās personas, kuru īpašums netiek izmantots saimnieciskās darbības veikšanai), kurā norādīts:

19.1. nodokļa maksātāja vārds, uzvārds, personas kods/ nosaukums, reģistrācijas numurs;

19.2. nodokļa maksātāja dzīvesvietas adrese/juridiskā adrese, e-pasts, tālrunis;

19.3. īpašuma adrese;

19.4. nodokļa atvieglojuma veids saskaņā ar Saistošajiem noteikumiem, norādot punktu;

19.5. jāpievieno atvieglojuma saņemšanas nosacījumu apliecinošs dokuments;

19.6. saimnieciskās darbības veicējiem (fiziskām un juridiskām personām, kas nekustamo īpašumu izmanto saimnieciskajai darbībai – preču vai pakalpojumu piedāvāšanai tirgū), kas pretendē uz nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, iesniedzot iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piešķiršanu, iesniegumam jāpievieno de minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotās veidlapas izdruka vai jānorāda sistēmā izveidotās un apstiprinātās pretendenta veidlapas identifikācijas numurs atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumos Nr. 715 "Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem" noteiktajam.

20. Iesniegums par nodokļa atvieglojuma piešķiršanu no taksācijas gada 1. janvāra iesniedzams Tukuma novada pašvaldībā līdz taksācijas gada 1. jūlijam. Iesniedzot dokumentus pēc 1. jūlija, atvieglojums tiek piemērots no nākamā mēneša.

21. Personām ar invaliditāti iesniegumam papildus jāpievieno invaliditāti apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu). Persona, kurai invaliditāti apliecinoša dokumenta termiņš ir noteikts – beztermiņa –, pašvaldībā to iesniedz vienu reizi.

22. Nodokļa maksātājam atvieglojuma piešķiršanai saskaņā ar šo Saistošo noteikumu 18.8., 18.9. un 18.10. apakšpunktu papildus 19. punktā minētajam jāiesniedz:

22.1. Tukuma novada būvvaldē saskaņota krāsu pase, būvdarbu apjomi un izmaksu tāme (Saistošo noteikumu 18.10. apakšpunkts);

22.2. akts par ēku un būvju nodošanu ekspluatācijā.

23. Nodokļa maksātājam atvieglojuma piešķiršanai saskaņā ar Saistošo noteikumu 18.17. apakšpunktu papildus 19. punktā minētajam jāiesniedz komersanta paraksta tiesīgās personas parakstīts apliecinājums, ka komersants centralizēti piegādā siltumenerģiju un dzeramo ūdeni.

24. Nodokļa maksātājam atvieglojuma piešķiršanai saskaņā ar Saistošo noteikumu 18.19. un 18.20. apakšpunktu minētais atvieglojums tiek piešķirts, ja iesniegumam pievienota inventarizācijas lietas kopija, kurā norādītas telpas, kuras tiek izmantotas attiecīgajam komercdarbības veidam.

25. Iesniegums par nodokļa atvieglojuma piešķiršanu iesniedzams Tukuma novada pašvaldībā vai Kandavas un pagastu apvienībā, vai jebkurā no Tukuma novada administratīvās teritorijas pagastu pārvaldēm.

26. Nodokļa atvieglojumu Saistošo noteikumu 18.1., 18.2., 18.3., 18.5., 18.6., 18.22. apakšpunktā minētajām personām aprēķina un piemēro Tukuma novada pašvaldības iestādes "Pašvaldības administrācija" Īpašumu nodaļa, bet par pārējos 18. punkta apakšpunktos minētā atvieglojuma piešķiršanu lēmumu pieņem Tukuma novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos.

27. Izvērtējot nodokļa maksātāja atbilstību atvieglojuma piešķiršanas nosacījumiem, Tukuma novada pašvaldībai ir tiesības pieprasīt no nodokļa maksātāja papildu informāciju.

28. Saistošo noteikumu izpratnē deklarētā dzīvesvieta ir personas dzīvesvieta, kas deklarēta atbilstoši Dzīvesvietas deklarēšanas likumam un kas nav personas papildu adrese Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē.

29. Nodokļa maksātājs ir atbildīgs par Saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā sniegto ziņu patiesumu.

30. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma piespiedu izpilde tiek veikta septiņu gadu laikā no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.

31. Tukuma novada pašvaldības administrācijas Īpašumu nodaļas maksāšanas paziņojumu (administratīvo aktu) var apstrīdēt likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 10. pantā un likuma "Par nodokļiem un nodevām" 37.¹ pantā noteiktā kārtībā. Tukuma novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos lēmumu par nodokļa atvieglojumu viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas var apstrīdēt Tukuma novada domē. Tukuma novada domes lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā lēmumā norādītā termiņā saskaņā ar Administratīvā procesa likumā noteikto kārtību.

V. Noslēguma jautājumi

32. Atbilstoši Komisijas regulas Nr. 1407/2013 6. panta 4. punktam, atbalsta saņēmējs datus par saņemto atbalstu glabā 10 gadus no tā piešķiršanas dienas, bet pašvaldība – 10 gadus no pēdējā atbalsta piešķiršanas dienas šo Saistošo noteikumu ietvaros.

33. Ja tiek pārkāptas šajos Saistošajos noteikumos noteiktās komercdarbības atbalsta kontroles normas, tostarp nosacījumi, kas izriet no Komisijas regulas Nr. 1407/2013, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt Tukuma novada pašvaldībai visu projekta ietvaros saņemto de minimis atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem.

34. Nekustamā īpašuma nodokļa apmērs, ja nemainās nekustamā īpašuma lietošanas mērķis, atsevišķi par katru zemes vienību nedrīkst pārsniegt iepriekšējam taksācijas gadam aprēķināto nodokļa apmēru (neņemot vērā atvieglojumus) vairāk kā par 25 procentiem.

Noteiktais nodokļa apmēra pieauguma ierobežojums neattiecas uz nodokļa aprēķinu par neapstrādātu lauksaimniecības zemi.

35. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Tukuma novada domes 2021. gada 27. oktobra saistošie noteikumi Nr. 35 "Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Tukuma novadā".


1 Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas; viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas telpu grupa.

2 Biroju ēkas; biroja telpu grupa.

3 Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas; vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības telpu grupa.

4 Rūpnieciskās ražošanas ēkas; rūpniecības ražošanas telpu grupa.

5 Noliktavas, rezervuāri, bunkuri un silosi; noliktavas, rezervuāra, bunkura, silosa telpu grupa.

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

 

Saistošo noteikumu Nr. 4 "Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Tukuma novadā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļa Norādāmā informācija

1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums

Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 1. panta otro prim daļu, 2. panta astoto prim daļu, 3. panta pirmo daļu, 3. panta 1.4 un 1.6 daļu, 5. panta trešo daļu un ceturto daļu, 9. panta otro daļu, kas paredz pašvaldībai tiesības saistošajos noteikumos noteikt kārtību nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanai atsevišķos gadījumos, tai skaitā noteikt atvieglojumus atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām 90, 70, 50 vai 25 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas.

Saistošie noteikumi nosaka:

– ar nekustamā īpašuma nodokli apliekamos un neapliekamos nekustamā īpašuma objektus;

– nekustamā īpašuma nodokļa maksātājus;

– nekustamā īpašuma nodokļa likmes;

– nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu

Saskaņā ar saistošajos noteikumos paredzētajiem nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem 2023. gadā plānots pašvaldības budžeta ieņēmumu samazinājums 140 000 EUR apmērā.

3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci

Saistošie noteikumi neparedz ietekmi uz vidi un iedzīvotāju veselību.

Saistošie noteikumi attiecas uz visiem ar nekustamā īpašuma nodokli apliekamajiem objektiem un nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Tukuma novada administratīvajā teritorijā. Plānots, ka saistošo noteikumu piemērošana pozitīvi ietekmēs uzņēmējdarbību Tukuma novada administratīvajā teritorijā, kā arī samazinās nekustamā īpašuma nodokļa slogu fiziskām personām, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Tukuma novads.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām

Saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos privātpersona var vērsties Tukuma novada pašvaldības administrācijā Talsu ielā 4, Tukumā, vai jebkurā no Tukuma novada pagastu pārvaldēm un Kandavas un pagastu apvienībā.

Administratīvo procedūru izmaksas nav paredzētas.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem

Pašvaldībā nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas funkciju veic iestādes "Pašvaldības administrācija" Īpašumu nodaļa.

Papildu cilvēkresursu iesaiste saistošo noteikumu īstenošanā netiek paredzēta.

6. Informācija par izpildes nodrošināšanu

Izpildes nodrošināšanai pašvaldībai papildu resursi nav nepieciešami.

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķir Pašvaldības administrācijas Īpašumu nodaļa vai pašvaldības izpilddirektora vietnieks attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos.

7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana

Saistošie noteikumi ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanas nodrošināšanai. Saistošo noteikumu mērķis ir uzlabot uzņēmējdarbības vidi Tukuma novada pašvaldības teritorijā un piesaistīt novadam iedzīvotājus, nodrošinot nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi atsevišķos saistošajos noteikumos paredzētos gadījumos.

8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām

Saistošo noteikumu projekts ar Tukuma novada domes Finanšu komitejas 2023. gada 16. februāra lēmumu Nr. TND/1-6.1/23/1 (prot. Nr. 2, 1. §) nodots sabiedrības viedokļa noskaidrošanai, publicējot Tukuma novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.tukums.lv. Viedokļa izteikšanas termiņš noteikts divas nedēļas no publikācijas dienas. Laiks viedokļu izteikšanai bija noteikts no 2023. gada 21. februāra līdz 2023. gada 7. martam un minētajā termiņā neviens viedoklis pašvaldībā nav reģistrēts.

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!