• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Ministru kabinets Viss arhīvs

Atlasīti: rezultāti
Dzēst parametrus

21.04.2017.

OP 2017/80.7

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumos Nr. 320 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā"

20.04.2017.

OP 2017/79.5

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 2. aprīļa noteikumos Nr. 181 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" īstenošanas kārtība"

20.04.2017.

OP 2017/79.6

Grozījums Ministru kabineta 2008. gada 8. aprīļa noteikumos Nr. 255 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas pasākuma "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" ietvaros"

20.04.2017.

OP 2017/79.7

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumos Nr. 136 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zvejas flotes modernizācija""

20.04.2017.

OP 2017/79.8

Par grozījumiem Tehniskajā risinājumā attiecībā uz dalībnieku militāro transporta gaisa kuģu diplomātiskajām atļaujām attiecīgajās nacionālajās gaisa telpās un teritorijās

13.04.2017.

OP 2017/76.2

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu fragmentāro raksturu" 6.1.3.2. pasākuma "Multimodāla transporta mezgla izbūve Torņakalna apkaimē" īstenošanas noteikumi

13.04.2017.

OP 2017/76.3

Noteikumi par dabasgāzes apriti un akcīzes nodokļa piemērošanas kārtību

13.04.2017.

OP 2017/76.4

Grozījums Ministru kabineta 2005. gada 22. marta noteikumos Nr. 201 "Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja nolikums"

13.04.2017.

OP 2017/76.5

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 333 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība""

13.04.2017.

OP 2017/76.6

Noteikumi par energoefektivitātes nodevas apmēru un tās aprēķināšanas, piemērošanas, maksāšanas un kontroles kārtību

13.04.2017.

OP 2017/76.7

Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 22. marta noteikumos Nr. 174 "Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu"

13.04.2017.

OP 2017/76.8

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 769 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai un teritorijas aktivizēšanai 2014.–2020. gada plānošanas periodā"

13.04.2017.

OP 2017/76.9

Grozījums Ministru kabineta 2006. gada 25. jūlija noteikumos Nr. 611 "Dzemdību palīdzības nodrošināšanas kārtība"

13.04.2017.

OP 2017/76.10

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. janvāra noteikumos Nr. 34 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" īstenošanas noteikumi"

13.04.2017.

OP 2017/76.11

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumos Nr. 264 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

10.04.2017.

OP 2017/73.1

Kārtība, kādā kredītiestāde, krājaizdevu sabiedrība un maksājumu pakalpojumu sniedzējs sniedz informāciju kontu reģistram un kontu reģistra informācijas lietotāji saņem kontu reģistra informāciju

10.04.2017.

OP 2017/73.2

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas nolikums

06.04.2017.

OP 2017/71.1

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 22. jūlija noteikumos Nr. 423 "Nodrošinājuma valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis"

06.04.2017.

OP 2017/71.2

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumos Nr. 93 "Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi, kura atvaļināta no dienesta sakarā ar noteiktajām prasībām neatbilstošu veselības stāvokli, saņem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus"

06.04.2017.

OP 2017/71.3

Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 25. marta noteikumos Nr. 201 "Noteikumi par atpūtas kuģu drošību"

06.04.2017.

OP 2017/71.4

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 31. maija noteikumos Nr. 418 "Noteikumi par riska ūdensobjektiem"

06.04.2017.

OP 2017/71.5

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 13. novembra noteikumos Nr. 769 "Noteikumi par stacionāro tehnoloģisko iekārtu dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā"

06.04.2017.

OP 2017/71.6

Lauku saimniecību uzskaites datu tīkla izveidošanas, uzturēšanas un darbības kārtība

06.04.2017.

OP 2017/71.7

Par Saprašanās memorandu par Eiropas Izcilības centra cīņai ar hibrīdo apdraudējumu izveidošanu

05.04.2017.

OP 2017/70.8

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 19. aprīļa noteikumos Nr. 312 "Enerģijas lietotāju apgādes un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā un valsts apdraudējuma gadījumā"

04.04.2017.

OP 2017/69.2

Kārtība, kādā veic datu apmaiņu attiecībā uz elektroniski nosūtāmiem rīkojumiem un paziņojumiem par to izpildi

04.04.2017.

OP 2017/69.3

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 399 "Noteikumi par sabiedrību sagatavoto finanšu pārskatu vai konsolidēto finanšu pārskatu elektroniskā noraksta formu"

04.04.2017.

OP 2017/69.4

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 29. jūnija noteikumos Nr. 592 "Dārzeņu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi". Precizējot iepriekš publicēto

03.04.2017.

OP 2017/68.1

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 29. jūnija noteikumos Nr. 592 "Dārzeņu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi"

31.03.2017.

OP 2017/67.1

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas centrālās iestādes funkciju īstenošanas kārtība

31.03.2017.

OP 2017/67.2

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu paziņojumi un to sagatavošanas kārtība

31.03.2017.

OP 2017/67.3

Noteikumi par kritērijiem izvērtēšanai, vai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā minētās darbības Latvijā tiek veiktas brīvas konkurences apstākļos, un par Eiropas Komisijai iesniedzamo prasību

31.03.2017.

OP 2017/67.4

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība

31.03.2017.

OP 2017/67.5

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība"

30.03.2017.

OP 2017/66.1

Noteikumi par arhitekta profesionāliem nosaukumiem un izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu

30.03.2017.

OP 2017/66.2

Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā

30.03.2017.

OP 2017/66.3

Noteikumi par Maksātnespējas administrācijas amatpersonu un darbinieku dienesta apliecībām

30.03.2017.

OP 2017/66.4

Prasības gaisa kuģu pasažieru datu nosūtīšanai un iekļaušanai gaisa kuģu pasažieru datu reģistrā

30.03.2017.

OP 2017/66.5

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 12. oktobra noteikumos Nr. 969 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi"

30.03.2017.

OP 2017/66.6

Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas noteikumi

30.03.2017.

OP 2017/66.7

Noteikumi par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās 2017. gadā

30.03.2017.

OP 2017/66.8

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.3. specifiskā atbalsta mērķa "Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija" īstenošanas noteikumi

30.03.2017.

OP 2017/66.9

Grozījums Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumos Nr. 554 "Kārtība, kādā izsniedz atļauju tādu šķirņu sēklu izvietošanai tirgū, par kurām ir iesniegts iesniegums, bet kuras vēl nav iekļautas Latvijas augu šķirņu katalogā vai kādā no Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālajiem katalogiem"

30.03.2017.

OP 2017/66.10

Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 25. marta noteikumos Nr. 166 "Noteikumi par Lauku atbalsta dienesta informācijas sistēmu sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa piemērošanas nodrošināšanai"

30.03.2017.

OP 2017/66.11

Par Latvijas Republikas valdības un Ukrainas Ministru kabineta līgumu par diplomātisko vai konsulāro pārstāvniecību darbinieku ģimenes locekļu apmaksātu nodarbinātību

30.03.2017.

OP 2017/66.12

Par Latvijas Republikas valdības un Ukrainas valdības līgumu par sadarbību izglītības, zinātnes, jaunatnes un sporta jomā

30.03.2017.

OP 2017/66.13

Tiešās pārvaldes iestāžu rīkotajos iepirkumos izvirzāmās preču un pakalpojumu energoefektivitātes prasības

30.03.2017.

OP 2017/66.14

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 17. februāra noteikumos Nr. 152 "Lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi"

30.03.2017.

OP 2017/66.15

Noteikumi par uzturlīdzekļu izmaksu

28.03.2017.

OP 2017/64.9

Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 17. marta noteikumos Nr. 130 "Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā"

Rādīt vairāk: Nākamie 5020
RĪKI
  • PASTĀSTI CITIEM
  • ABONĒ RSS
  • PAR DOKUMENTA IZDEVĒJU

Abonē RSS

RSS ir veids, kā sekot līdzi jaunākajai oficiālajā izdevumā publicētajai informācijai. Pievienojiet šo saiti savam RSS lasītājam, lai saņemtu jaunāko informāciju par oficiālajām publikācijām šajā sadaļā!
Saite

Ministru kabinets
Oficiālajā izdevumā publicē:
  • Ministru kabineta noteikumus, instrukcijas un ieteikumus. Tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas, ja tiesību aktā nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš;
  • Ministru kabineta rīkojumus. Tie stājas spēkā parakstīšanas brīdī;
  • Ministru kabineta sēdes protokollēmumus. Tie stājas spēkā pieņemšanas brīdī.

Ministru kabineta izdotos tiesību aktus publicēšanai nosūta Valsts kanceleja. Tie publicējami parasti divu darbdienu laikā pēc dokumenta saņemšanas.

SKATĪT TIESĪBU AKTUS, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!