• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Ministru kabinets

30.12.2014.

OP 2014/257.26

Zvejas un akvakultūras produktu ražotāju grupu atzīšanas kritēriji, kā arī ražotāju grupu darbības nosacījumi un tās kontroles kārtība

30.12.2014.

OP 2014/257.27

Apsardzes darbības licencēšanas noteikumi

30.12.2014.

OP 2014/257.28

Kārtība, kādā izņēmuma stāvokļa laikā valsts aizsardzības un nacionālās drošības vajadzībām iegūst turējumā personas īpašumu un atlīdzina ar to saistītos zaudējumus

30.12.2014.

OP 2014/257.29

Kārtība, kādā Valsts robežsardze reģistrē kuģošanas līdzekļus un transportlīdzekļus, kas tiek izmantoti iekšējos ūdeņos, pa kuriem noteikta ārējā robeža

30.12.2014.

OP 2014/257.30

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām

30.12.2014.

OP 2014/257.31

Noteikumi par kārtību, kādā Valsts robežsardze izsniedz un anulē speciālās caurlaides, un speciālo caurlaižu paraugiem

30.12.2014.

OP 2014/257.32

Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 206-14 "Koka būvkonstrukciju projektēšana"

30.12.2014.

OP 2014/257.33

Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 204-14 "Tērauda būvkonstrukciju projektēšana"

30.12.2014.

OP 2014/257.34

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1012 "Šaujamieroču, lielas enerģijas pneimatisko ieroču un gāzes pistoļu (revolveru) vienotās uzskaites kārtība"

30.12.2014.

OP 2014/257.35

Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos

30.12.2014.

OP 2014/257.36

Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 18.marta noteikumos Nr.149 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Nacionālā klimata politika" projektu iesniegumu atklāta konkursa "Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstība" nolikums"

30.12.2014.

OP 2014/257.37

Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumos Nr.836 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000""

30.12.2014.

OP 2014/257.38

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.aprīļa noteikumos Nr.402 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.4.aktivitāti "Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība""

30.12.2014.

OP 2014/257.39

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija noteikumos Nr.490 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.1.apakšaktivitāti "Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija""

30.12.2014.

OP 2014/257.40

Noteikumi par informācijas sniegšanu valsts iestādēm un amatpersonām no valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas

30.12.2014.

OP 2014/257.41

Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.595 "Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu ārstniecības personām"

30.12.2014.

OP 2014/257.42

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.693 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu"

30.12.2014.

OP 2014/257.43

Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumos Nr.95 "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām"

30.12.2014.

OP 2014/257.44

Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību

30.12.2014.

OP 2014/257.45

Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr.484 "Noteikumi par valsts mērķdotāciju apmēru un nosacījumiem sociālo darbinieku amatalgu paaugstināšanai"

30.12.2014.

OP 2014/257.46

Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem 2015.gadā

30.12.2014.

OP 2014/257.47

Kārtība, kādā zvejas licences turētājiem un zvejas kuģu kapteiņiem tiek piemērota Eiropas Savienības tiesību aktos par kopējās zivsaimniecības politiku noteiktā soda punktu sistēma

30.12.2014.

OP 2014/257.48

Amerikas peru puves uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtība

30.12.2014.

OP 2014/257.49

Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.marta noteikumos Nr.177 "Kārtība, kādā piešķir un dzīvnieku īpašnieks saņem kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā"

30.12.2014.

OP 2014/257.50

Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 12.janvāra noteikumos Nr.34 "Veterinārās prasības to dzīvnieku apritei, kas nav minēti citos normatīvajos aktos par veterināro kontroli"

30.12.2014.

OP 2014/257.51

Kārtība, kādā 2015.gadā piešķir valsts budžeta dotāciju pašvaldībām, kurām ir zemākie vērtētie ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas

30.12.2014.

OP 2014/257.52

Kārtība, kādā 2015.gadā piešķir valsts budžeta dotāciju novadu pašvaldībām, lai nodrošinātu vērtētos ieņēmumus pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas finanšu nepieciešamības neizlīdzināmās apakšējās robežas 99 procentu līmenī

30.12.2014.

OP 2014/257.53

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 4.janvāra noteikumos Nr.13 "Noteikumi par komercķīlas reģistrācijas valsts nodevu"

30.12.2014.

OP 2014/257.54

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 8.septembra noteikumos Nr.1040 "Piena kvotu administrēšanas noteikumi"

30.12.2014.

OP 2014/257.55

Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumos Nr.263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi"

30.12.2014.

OP 2014/257.56

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1019 "Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi"

30.12.2014.

OP 2014/257.57

Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumos Nr.46 "Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība"

30.12.2014.

OP 2014/257.58

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.898 "Noteikumi par zemesgrāmatu nostiprinājuma lūguma formām"

30.12.2014.

OP 2014/257.59

Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumos Nr.121 "Kārtība, kādā izsniedz, uz laiku aptur vai anulē speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu un izsniedz autopārvadājumu vadītāja profesionālās kompetences sertifikātus"

30.12.2014.

OP 2014/257.60

Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.753 "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis"

30.12.2014.

OP 2014/257.61

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumos Nr.1375 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos"

30.12.2014.

OP 2014/257.62

Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2015.gadā

30.12.2014.

OP 2014/257.63

Noteikumi par valsts budžeta dotāciju pašvaldībām 2015.gadā par personām, kuras ievietotas sociālās aprūpes iestādēs līdz 1998.gada 1.janvārim

30.12.2014.

OP 2014/257.64

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1059 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.3. aktivitāti "Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās""

30.12.2014.

OP 2014/257.65

Par papildu finansējuma piešķiršanu 2016.–2018.gadam, lai nodrošinātu uzņemošās valsts atbalstu sabiedroto spēkiem

30.12.2014.

OP 2014/257.66

Par valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" 2015.gada budžeta apstiprināšanu

30.12.2014.

OP 2014/257.67

Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2015.gada 1.janvāra līdz 31.martam

30.12.2014.

OP 2014/257.68

Par valsts īpašuma objektu Padures pagastā, Kuldīgas novadā, nodošanu privatizācijai

30.12.2014.

OP 2014/257.69

Par valsts nekustamā īpašuma "Līgo pļava" Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, pārdošanu

30.12.2014.

OP 2014/257.70

Par valsts nekustamā īpašuma "Mežirbes" Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā, pārdošanu

30.12.2014.

OP 2014/257.71

Par valsts nekustamā īpašuma Mālkalnes prospektā 1, Ogrē, Ogres novadā, pārdošanu

30.12.2014.

OP 2014/257.72

Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Daugavpils Profesionālajai vidusskolai

30.12.2014.

OP 2014/257.73

Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 4.jūnija rīkojumā Nr.232 "Par Preventīvo piespiedu līdzekļu koncepciju"

30.12.2014.

OP 2014/257.74

Grozījums darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā

30.12.2014.

OP 2014/257.75

Par Latvijas Republikas kandidatūrām dalībai Eiropas Savienības Reģionu komitejā

Rādīt vairāk: Nākamie 5020
RĪKI
  • SEKO LĪDZI
  • PASTĀSTI CITIEM
  • ABONĒ RSS
  • PAR ŠO GRUPU

Abonē RSS

RSS ir veids, kā sekot līdzi jaunākajai oficiālajā izdevumā publicētajai informācijai. Pievienojiet šo saiti savam RSS lasītājam, lai saņemtu jaunāko informāciju par oficiālajām publikācijām šajā sadaļā!
Saite

Ministru kabinets
Oficiālajā izdevumā publicē:
  • Ministru kabineta noteikumus, instrukcijas un ieteikumus. Tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas, ja tiesību aktā nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš;
  • Ministru kabineta rīkojumus. Tie stājas spēkā parakstīšanas brīdī;
  • Ministru kabineta sēdes protokollēmumus. Tie stājas spēkā pieņemšanas brīdī;
  • plānošanas dokumentus, kā arī informatīvos ziņojumus par politikas plānošanas dokumentu īstenošanu.
TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!