• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Tiesību akti
Izvērst

Ministru kabinets

Noteikumi  Rīkojumi

OP 2018/251.2

Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 794

OP 2018/251.3

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 442 "Noteikumi par akcīzes preču Eiropas Savienības kopējā muitas tarifa (TARIC) nacionālajiem papildkodiem un to piemērošanas kārtību"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 803

OP 2018/251.4

Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu
Ministru kabineta noteikumi Nr. 804

OP 2018/251.5

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 5. jūnija noteikumos Nr. 387 "Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina maksājumu pakalpojumu sniegšanu"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 805

OP 2018/251.6

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 25. augusta noteikumos Nr. 490 "Noteikumi par valsts drošības iestāžu izdienas pensijas saņēmēja apliecību"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 806

OP 2018/251.7

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 557 "Valsts drošības iestāžu amatpersonu un darbinieku veselības aprūpes izdevumu apmaksas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 807

OP 2018/251.8

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 18. janvāra noteikumos Nr. 55 "Noteikumi par speciālo līdzekļu veidiem un to lietošanas kārtību"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 808

OP 2018/251.9

Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 3. decembra noteikumos Nr. 1393 "Noteikumi par universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensēšanu"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 809

OP 2018/251.10

Automātiskās identifikācijas sistēmas (AIS) un Tālās darbības identifikācijas un sekošanas (LRIT) sistēmas darbības nodrošināšanas, datu izmantošanas un aprites kārtība
Ministru kabineta noteikumi Nr. 810

OP 2018/251.11

Noteikumi par personas īpašuma stāvokļa un ienākumu līmeņa atbilstību valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršanai un pieprasījuma veidlapas paraugu
Ministru kabineta noteikumi Nr. 811

OP 2018/251.12

Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 9 "Noteikumi par izpildu darbību veikšanai nepieciešamajiem izdevumiem"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 812

OP 2018/251.13

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 444 "Kārtība, kādā zvērināts tiesu izpildītājs pēc ieinteresēto personu lūguma piegādā tiesas pavēstes un citus dokumentus"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 813

OP 2018/251.14

Noteikumi par iemaksas apmēru valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības saņemšanai un tās veikšanas kārtību
Ministru kabineta noteikumi Nr. 814

OP 2018/251.15

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. novembra noteikumos Nr. 645 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 815

OP 2018/251.16

Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 16. februāra noteikumos Nr. 143 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslām, kuru efektīvas izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 816

OP 2018/251.17

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 6. oktobra noteikumos Nr. 1151 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 817

OP 2018/251.18

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 23. maija noteikumos Nr. 271 "Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas veidlapām"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 818

OP 2018/251.19

Noteiktās grupās ietilpstošu pārtikas produktu reģistrācijas un valsts nodevas samaksas kārtība
Ministru kabineta noteikumi Nr. 819

OP 2018/251.20

Kārtība, kādā atļauj pieņemt militārajā dienestā Latvijas pilsoni, kas atvaļināts no militārā vai cita valsts dienesta par disciplīnas pārkāpumiem
Ministru kabineta noteikumi Nr. 820

OP 2018/251.21

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumos Nr. 96 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 821

OP 2018/251.22

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumos Nr. 95 "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 822

OP 2018/251.23

Valsts drošības dienesta nolikums
Ministru kabineta noteikumi Nr. 823

OP 2018/251.24

Noteikumi par valsts drošības iestāžu amatpersonu dienesta apliecības paraugu
Ministru kabineta noteikumi Nr. 824

OP 2018/251.25

Noteikumi par kārtību, kādā valsts drošības iestāžu amatpersonas tiek nosūtītas izglītības iegūšanai, kā arī mācību izdevumu segšanas un atmaksāšanas kārtību
Ministru kabineta noteikumi Nr. 825

OP 2018/251.26

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 6. jūnija noteikumos Nr. 315 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.5. pasākuma "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās" pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 826

OP 2018/251.27

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 827

OP 2018/251.28

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 15. maija noteikumos Nr. 339 "Noteikumi par ostu formalitātēm"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 828

OP 2018/251.29

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. decembra noteikumos Nr. 1164 "Ostas valsts kontroles kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 829

OP 2018/251.30

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 746 "Noteikumi par kuģu, kuģošanas kompāniju, ostu un ostas iekārtu aizsardzības funkciju sadalījumu, izpildi un uzraudzību"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 830

OP 2018/251.31

Grozījums Ministru kabineta 2002. gada 8. oktobra noteikumos Nr. 455 "Kuģu radīto atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanas kārtība un kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādes kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 831

OP 2018/251.32

Par Ministru kabineta 2013. gada 10. decembra noteikumu Nr. 1415 "Datu valsts inspekcijas nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem
Ministru kabineta noteikumi Nr. 832

OP 2018/251.33

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. marta noteikumos Nr. 134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 833

OP 2018/251.34

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 450 "Noteikumi par valsts naftas produktu rezervju apmēru, apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par drošības rezervju uzturēšanu, kā arī tās aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtību"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 834

OP 2018/251.35

Grozījums Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumos Nr. 685 "Rezidentu uzņemšanas, sadales un rezidentūras finansēšanas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 835

OP 2018/251.36

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 836

OP 2018/251.37

Kārtība, kādā kārto maksātnespējas procesa administratora amata pretendentu sarakstu un izvēlas maksātnespējas procesa administratora amata kandidātu
Ministru kabineta noteikumi Nr. 837

OP 2018/251.38

Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumos Nr. 82 "Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām un medību darbībām"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 838

OP 2018/251.39

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 25. novembra noteikumos Nr. 727 "Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020. gada plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 847

OP 2018/251.40

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 681

OP 2018/251.41

Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 18. aprīļa rīkojumā Nr. 166 "Par valsts budžeta programmas 44.00.00 "Līdzekļi aviācijas drošības, glābšanas un civilmilitārās sadarbības nodrošināšanai" līdzekļu izlietojumu"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 682

OP 2018/251.42

Par nekustamo īpašumu atsavināšanu valsts aizsardzības vajadzībām
Ministru kabineta rīkojums Nr. 683

OP 2018/251.43

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 19. aprīļa rīkojumā Nr. 194 "Par atļauju Aizsardzības ministrijai uzņemties ilgtermiņa saistības un nodrošināt NATO Kaujas grupas klātbūtni Latvijas Republikā valsts drošības un aizsardzības spēju stiprināšanai miera laikā"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 684

OP 2018/251.44

Par nekustamā īpašuma Stopiņu novadā pārņemšanu valsts īpašumā un saglabāšanu valsts īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 685

OP 2018/251.45

Par valstij piekrītošo vai piederošo dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai
Ministru kabineta rīkojums Nr. 686

OP 2018/251.46

Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr. 10 "Kraujās 2", Kraujās, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, nodošanu Aknīstes novada pašvaldības īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 687

OP 2018/251.47

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 6. februāra rīkojumā Nr. 39 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 688

OP 2018/251.48

Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 689

OP 2018/251.49

Par valsts nekustamā īpašuma Āzenes ielā, Rīgā, nodošanu Rīgas Tehniskās universitātes īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 690

OP 2018/251.50

Par valsts nekustamo īpašumu Rīgas brīvostas teritorijā nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 691

OP 2018/251.51

Par zemes reformas pabeigšanu Pļaviņu novada Pļaviņu pilsētā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 692

OP 2018/251.52

Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 694

OP 2018/251.53

Par Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 695

OP 2018/251.54

Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu bez atlīdzības Rundāles novada pašvaldības īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 696

OP 2018/251.55

Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris" peļņas daļu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 697

OP 2018/251.56

Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P53 Duči–Limbaži pārbūves projekta īstenošanai
Ministru kabineta rīkojums Nr. 698

OP 2018/251.57

Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai
Ministru kabineta rīkojums Nr. 699

OP 2018/251.58

Par valsts nekustamā īpašuma Meistaru ielā 4, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Latvijas autoceļu uzturētājs" pamatkapitālā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 700

OP 2018/251.59

Par zemes reformas pabeigšanu Liepājas pilsētā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 701

OP 2018/251.60

Par valsts nekustamā īpašuma Grants ielā 12, Rīgā, pārdošanu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 702

OP 2018/251.61

Par valsts nekustamā īpašuma Ķiršu ielā 2, Mālpilī, Mālpils novadā, nodošanu Mālpils novada pašvaldības īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 703

OP 2018/251.62

Par valsts meža zemes nodošanu Viļānu novada pašvaldības īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 704

OP 2018/251.63

Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 705

OP 2018/251.64

Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2019. gada 1. janvāra līdz 31. martam
Ministru kabineta rīkojums Nr. 706

OP 2018/251.65

Grozījumi Darbības programmā pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšanai vistrūcīgākajām personām 2014.–2020. gada plānošanas periodā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 707

OP 2018/251.66

Par atmežošanu nekustamajā īpašumā "Valsts mežs Rucava" Rucavas pagastā, Rucavas novadā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 708

OP 2018/251.67

Par Valsts ieņēmumu dienesta administratīvās ēkas Talejas ielā 1, Rīgā, telpu nomas maksas ilgtermiņa saistību precizēšanu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 709

OP 2018/251.68

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Baltic Block" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 712
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!