• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Bauskas novada domes 2023. gada 27. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 5 "Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu studējošiem, kuri apgūst medicīniskās izglītības programmu". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 3.05.2023., Nr. 85 https://www.vestnesis.lv/op/2023/85.22

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Bauskas novada domes saistošie noteikumi Nr. 6

Bauskas novada pašvaldības aģentūras "Iecavas veselības centrs" nolikums

Vēl šajā numurā

03.05.2023., Nr. 85

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Bauskas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 5

Pieņemts: 27.04.2023.

OP numurs: 2023/85.22

2023/85.22
RĪKI

Bauskas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Bauskas novada domes saistošie noteikumi Nr. 5

Bauskā 2023. gada 27. aprīlī (prot. Nr. 5, 4. p.)

Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu studējošiem, kuri apgūst medicīniskās izglītības programmu

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
44. panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) piešķir un izmaksā stipendiju rezidentiem, kuri apgūst ģimenes (vispārējās prakses) ārsta specialitāti kā pamatspecialitāti saskaņā ar akreditētu profesionālo rezidentūras izglītības programmu medicīnā (turpmāk – stipendija).

2. Stipendiāta iesniegumu un tam pievienotos dokumentus izskata Stipendiju piešķiršanas komisija (turpmāk – komisija), kuru ar rīkojumu izveido Bauskas novada domes priekšsēdētājs.

3. Stipendiju izmaksā, nepārsniedzot pašvaldības budžetā paredzēto līdzekļu apmēru kārtējā gadā.

II. Stipendijas piešķiršanas kārtība

4. Pašvaldība izsludina pieteikšanos, nosakot stipendiātiem dokumentu iesniegšanas termiņu un publicējot informāciju pašvaldības oficiālajā interneta vietnē www.bauskasnovads.lv un pašvaldības informatīvajā izdevumā "Bauskas Novada Vēstnesis".

5. Stipendijas apmērs ir viena valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga. No minētās summas Pašvaldība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ietur noteiktos obligātos nodokļu maksājumus

6. Stipendiātam jāiesniedz šādi dokumenti:

6.1. pieteikums, kurā norādīts – vārds, uzvārds, iegūstamā specialitāte, studiju (rezidentūras) programmas nosaukums, izglītības iestāde un fakultāte (attiecīgi norādot adresi, valsti, tālruņus);

6.2. izziņa no izglītības iestādes, kurā norādīts: studiju fakts, apgūstamā specialitāte un rezidentūras uzsākšanas un beigu termiņš;

6.3. sekmju izraksts par pēdējo noslēgto mācību gadu;

7. Stipendiāts ir tiesīgs pretendēt uz stipendiju, ja viņš atbilst šādiem kritērijiem:

7.1. sekmju vidējais vērtējums nav zemāks par 7 ballēm;

7.2. ir iesniegti visi 6. punktā minētie dokumenti;

7.3. pretendents pārvalda valsts valodu.

8. Stipendiātam pēc ģimenes ārsta rezidentūras pabeigšanas ir pienākums reģistrēties Nacionālajā veselības dienestā primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju gaidīšanas sarakstā vai uzsāk darbu ģimenes ārsta praksē Bauskas administratīvajā teritorijā, nostrādājot piecus gadus.

9. Stipendiāts iesniegumu un tam pievienotos dokumentus iesniedz iestādē "Bauskas novada administrācija" Klientu apkalpošanas centrā (Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901) vai nosūta elektroniski parakstītu iesniegumu tam pievienotos dokumentus uz e-pasu: pasts@bauska.lv

III. Iesnieguma izskatīšanas un lēmuma pieņemšanas kārtība

10. Stipendija tiek piešķirta uz stipendiāta programmas apguves laiku. Ja stipendiāts pilda saistošo noteikumu un līguma par stipendijas izmaksu nosacījumus, stipendija tiek ieskaitīta stipendiāta norādītajā bankas norēķinu kontā katru mēnesi līdz nākamā mēneša 15. datumam.

11. Pašvaldība stipendiju neizmaksā šādos gadījumos:

11.1. studiju pārtraukšanas gadījumā;

11.2. ja stipendiātam ir piešķirts akadēmiskais atvaļinājums vai bērnu kopšanas atvaļinājums;

11.3. ja stipendiāts nav izpildījis saistošo noteikumu un līguma par stipendijas izmaksu nosacījumus.

12. Lēmumu par stipendijas izmaksu, pārtraukšanu un izmaksas atsākšanu pieņem, izskata un izvērtē komisija. Komisija par stipendijas piešķiršanu gatavo lēmuma projektu uz Bauskas novada domes sēdi.

13. Komisija vērtē tikai to stipendiātu iesniegumus, kuru iesniegtie dokumenti pilnībā atbilst 6. punktā noteiktajām prasībām un kas saņemti 4. punktā noteiktajā termiņā.

14. Komisija, lemjot par stipendijas piešķiršanu stipendiātiem, kuriem ir vienāda augstākā vidējā atzīme, piešķir priekšrocību tam stipendiātam, kurš deklarēts Bauskas novada administratīvajā teritorijā.

15. Komisija ir atbildīga par saistošo noteikumu un ar to saistīto Bauskas novada domes lēmumu izpildi konkrēto stipendiju piešķiršanā, kā arī par saistošajos noteikumos noteiktās procedūras ievērošanu un nodrošināšanu.

16. Lēmumu par stipendijas izmaksas piešķiršanu stipendiātam pieņem Bauskas novada dome.

17. Stipendiju uzsāk maksāt ar nākamo mēnesi pēc Bauskas novada domes lēmuma pieņemšanas.

18. Stipendiātam stipendiju piešķir 11 mēnešus gadā (stipendiju nepiešķir par augustu).

19. Stipendiāts viena mēneša laikā pēc kārtējā semestra beigām iesniedz Pašvaldībā izziņu no izglītības iestādes par sekmīgu (sekmju vidējais vērtējums nav zemāks par 7 ballēm) mācību turpināšanu izvēlētajā specialitātē.

20. Finanšu līdzekļi stipendijām tiek plānoti Bauskas novada pašvaldības budžetā.

21. Komisijai ir tiesības uzaicināt stipendiātu uz komisijas sēdi.

22. Pēc Bauskas novada domes lēmuma pieņemšanas par stipendijas saņemšanu stipendiāts, Pašvaldība slēdz līgumu par stipendijas izmaksu (pielikums).

23. Stipendijas saņēmējs, kurš uz laiku pārtrauc studijas (akadēmiskais atvaļinājums, bērnu kopšanas atvaļinājums), iesniedz Bauskas novada pašvaldībā rakstisku iesniegumu stipendijas izmaksas pagaidu pārtraukšanai.

24. Lēmumu par stipendijas izmaksas pārtraukšanu pieņem Bauskas novada dome.

IV. Noslēguma jautājumi

25. Ja stipendiāts pārtrauc studijas vai nespēj izpildīt saistošo noteikumu un līguma par stipendijas izmaksu nosacījumus, Pašvaldība vienpusēji izbeidz līgumu un pieprasa izmaksātās stipendijas atmaksu viena mēneša laikā no Bauskas novada domes lēmuma spēkā stāšanās.

26. Stipendijas, kas piešķirtas un līgumi, kas noslēgti, līdz šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdim, ir spēkā esoši un pārskatāmi atbilstoši šo saistošo noteikumu nosacījumiem.

Bauskas novada domes priekšsēdētājs A. Okmanis

 

Pielikums
Bauskas novada domes 2023. gada 27. aprīļa
lēmumam Nr. 174 "Par Bauskas novada domes
saistošo noteikumu "Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu
studējošiem, kuri apgūst medicīniskās izglītības
programmu" apstiprināšanu"

LĪGUMS Nr.

Bauskā, _____. gada ___._________

Bauskas novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116223, domes priekšsēdētāja _________ ___________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar Bauskas novada domes _____. gada ____._____ saistošajiem noteikumiem Nr.____ "Bauskas novada pašvaldības nolikums" (turpmāk – Pašvaldība), un

_________ _________, personas kods _______ ______ (turpmāk – Stipendiāts), deklarētā dzīvesvieta: _______________________, turpmāk katrs atsevišķi un visi kopā saukti arī Puse/Puses, pamatojoties uz Bauskas novada domes ____. gada ___.______ lēmumu "Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu studējošiem, kuri apgūst medicīniskās izglītības programmu" (turpmāk – Lēmums), noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

I. Līguma priekšmets

1. Pašvaldība apņemas Stipendiātam maksāt rezidentūras stipendiju valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, lai Stipendiāts apgūtu ģimenes ārsta specialitāti (turpmāk – stipendija) un izveidotu ģimenes ārsta praksi Bauskas novada administratīvajā teritorijā.

2. Pašvaldība pirms stipendijas izmaksas pārskaita normatīvajos aktos noteiktos nodokļus.

3. Stipendija tiek maksāta 11 mēnešus gadā visu studiju laiku. Stipendiju neizmaksā par augusta mēnesi.

II. Norēķinu kārtība

4. Stipendiju izmaksā vienu reizi mēnesī un tā tiek pārskaitīta uz Stipendiāta norādīto bankas norēķinu kontu Nr._________________, katru mēnesi līdz nākamā mēneša 15. datumam.

5. Par stipendijas saņemšanas dienu Puses atzīst datumu, kad Pašvaldība veikusi maksājumu.

III. Pašvaldības tiesības un pienākumi

6. Pašvaldībai ir tiesības:

6.1. pieprasīt no Stipendiāta ar studijām saistītos dokumentus un informāciju;

6.2. atbilstoši iespējām nodrošināt pasūtījumu zinātniskajam darbam;

6.3. pārtraukt stipendijas izmaksu un atprasīt izmaksāto stipendiju pilnā apmērā, tajā skaitā ieturētos nodokļus, ja:

6.3.1. stipendiāts sniedzis nepatiesas ziņas;

6.3.2. sekmju vidējais vērtējums ir zemāks par 7 ballēm;

6.3.3. Stipendiāts nepilda Bauskas novada domes ______. gada ___.________ saistošo noteikumu Nr. ____ un Līguma nosacījumus;

6.3.4. Stipendiāts pēc ģimenes ārsta rezidentūras pabeigšanas neievēro 9.3. un 9.9. apakšpunktā noteikto.

6.3.5. Stipendiāts pārtrauc mācības, neiegūstot noteikto specialitāti;

6.3.6. Stipendiāts nav iesniedzis noteiktajā termiņā Līguma 9.6. apakšpunktā noteiktos dokumentus.

6.4. pārtraukt stipendijas izmaksu, ja Stipendiāts pārtrauc studijas Līguma 1. punktā minētajā specialitātē (akadēmiskais atvaļinājums, bērnu kopšanas atvaļinājums u.c.). Ja studiju pārtraukums ir ilgāks par pusotru gadu, bet bērna kopšanas atvaļinājums, ne ilgāk, kā līdz bērna pusotra gada vecumam, vai studijas netiek atsāktas, Pašvaldībai, ir tiesības atprasīt izmaksāto stipendiju, tajā skaitā ieturētos nodokļus, kā arī līgumsodu 10 % apmērā no izmaksātās summas.

6.5. vienpusēji grozīt stipendijas apmēru atbilstoši attiecīgā gada budžeta apropriācijai mērķa izpildei.

7. Pašvaldības pienākumi:

7.1. Līgumā noteiktajā kārtībā un apjomā pārskaitīt stipendiju;

7.2. maksāt no stipendijas ienākumiem nodokļus likumos paredzētajos gadījumos un kārtībā.

IV. Stipendiāta tiesības un pienākumi

8. Stipendiātam ir tiesības saņemt Līgumā noteikto stipendiju.

9. Stipendiāta pienākumi:

9.1. apgūt ģimenes ārsta specialitāti un iegūt izglītību apliecinošu dokumentu;

9.2. pēc Pašvaldības pieprasījuma 10 (desmit) dienu laikā sniegt pieprasīto informāciju;

9.3. mēneša laikā pēc ģimenes ārsta rezidentūras pabeigšanas reģistrēties Nacionālajā veselības dienestā primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju gaidīšanas sarakstā vai uzsāk darbu ģimenes ārsta praksē Bauskas novada administratīvajā teritorijā.

9.4. ja Stipendiāts studijas pārtrauc vai izbeidz, tad 10 dienu laikā pēc šī fakta iestāšanās paziņot to Pašvaldībai;

9.5. informēt Pašvaldību gadījumā, ja uz laiku tiek pārtrauktas mācības (akadēmiskais atvaļinājums, bērnu kopšanas atvaļinājums) un iesniegt rakstisku iesniegumu stipendijas izmaksu pagaidu pārtraukšanai. Mācību pārtraukuma laiks nevar būt garāks par pusotru gadu, bet bērna kopšanas atvaļinājums, ne ilgāk, kā līdz bērna pusotra gada vecumam;

9.6. viena mēneša laikā pēc kārtējā semestra beigām iesniegt Pašvaldībā izziņu no izglītības iestādes par sekmīgu (sekmju vidējais vērtējums nav zemāks par 7 ballēm) mācību turpināšanu izvēlētajā specialitātē un apliecinājumu par studiju turpināšanu;

9.7. Līguma noteiktajos gadījumos un noteiktajā kārtībā atmaksāt stipendiju;

9.8. sekmīgi apgūt studiju programmu kursa apguves noteiktajā laikā.

9.9. pēc ģimenes ārsta rezidentūras pabeigšanas un uzsākot Līguma 9.3. apakšpunktā noteiktajā kārtībā darbu ģimenes ārsta praksē, nostrādāt piecus gadus.

10. Stipendiātam saņemtā stipendija Pašvaldībai jāatmaksā pilnā apmērā, tajā skaitā ieturētos nodokļus, ja iestājas kāds no Līguma 6.3. vai 6.4. apakšpunktā minētajiem gadījumiem.

11. Līguma 13. punktā noteiktajā kārtībā, apmērā un termiņā atmaksāt saņemto stipendiju.

12. Stipendiāts apliecina, ka piekrīt, ka Pašvaldībai ir tiesības Līguma izpildes ietvaros pieprasīt un nodot informāciju, kas noteikta Fizisko personu datu apstrādes likumā, tajā skaitā nodot Stipendiāta datus piedziņas kompānijām ar mērķi šī Līguma izpilde.

V. Noslēguma noteikumi

13. Gadījumā, ja Stipendiāts bez Pašvaldības piekrišanas izvēlas citu darbavietu vai iestājas kāds no Līguma 6.3. vai 6.4. apakšpunktā minētajiem gadījumiem, Pašvaldība vienpusēji pārtrauc stipendijas izmaksu, un Stipendiāts mēneša laikā no gadījuma iestāšanās brīža atmaksā Pašvaldībai izmaksāto stipendiju pilnā apmērā, tajā skaitā aprēķinātos un samaksātos nodokļus, kā arī līgumsodu 10 % apmērā no piešķirtās summas.

14. Katru gadu Pašvaldība sastāda apliecinājumu par attiecīgajā periodā aprēķinātās, izmaksātās stipendijas un ieturēto nodokļu apmēru un iesniedz Stipendiātam. Stipendiātam 5 (piecu) dienu laikā no saņemšanas dienas, apliecinājums jāparaksta un jāiesniedz Pašvaldībai. Ja Stipendiāts noteiktajā termiņā neiesniedz apliecinājumu, Pašvaldībai ir tiesības vienpusēji pārtraukt stipendijas izmaksu līdz brīdim, kad iesniegts apliecinājums.

15. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

16. Visi strīdi un domstarpības tiek risinātas pārrunu ceļā. Ja vienoties nav iespējams, Puses iesniedz strīdu izskatīšanai tiesā saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

17. Visi grozījumi Līgumā izdarāmi rakstiski, Pusēm savstarpēji vienojoties.

18. Pašvaldība var vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Stipendiāts nepilda tā saistības vai uzņemtās saistības kļūst neizpildāmas.

19. Puses apliecina, ka Līgumā norādītās adreses un rekvizīti ir patiesi.

20. Līgums sagatavots divos eksemplāros, katra Puse saņem vienu eksemplāru.

VI. Pušu paraksti

Pašvaldība   Stipendiāts
Bauskas novada domes priekšsēdētājs
     

 

Paskaidrojuma raksts
Bauskas novada domes 2023. gada 27. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 5 "Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu studējošiem, kuri apgūst medicīniskās izglītības programmu"

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Norādāmā informācija

1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums Pašvaldību likuma 44. panta otrā daļa nosaka, ka dome var izdot saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot likumos vai Ministru kabineta noteikumos paredzēto funkciju izpildes kārtību.

Saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas (turpmāk – PVO) definīciju primārā veselības aprūpe ir galvenā veselības aprūpes sastāvdaļa, kas balstās uz zinātniski pamatotām un praktiskām metodēm un kas ir pieejama iedzīvotājiem, un kuras izmaksas ir valstij un sabiedrībai pieņemamas. Primārās veselības aprūpe ir valsts veselības aprūpes sistēmas galvenais posms veselības aprūpes nodrošināšanā, tas ir pirmais veselības aprūpes sistēmas līmenis daudzpakāpju sistēmā. Tā ir neatņemama valsts sociālās un ekonomiskās attīstības sastāvdaļa

Primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji ir ģimenes ārsti, tai skaitā primārās veselības aprūpes pediatri un primārās veselības aprūpes internisti, ārsta palīgi (feldšeri), māsas, vecmātes, kuras nodarbinātas ģimenes ārsta praksē, kā arī zobārsti, zobārsta asistenti, zobārstniecības māsas un zobu higiēnisti. (avots: Veselības ministrijas mājas lapa: vm.gov.lv).

Ģimenes ārsts ir speciālists, kas nodrošina primāro veselības aprūpi – tas ir pirmais saskarsmes posms starp pacientu un veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju, kurā risina iedzīvotāju veselības problēmas, lietojot vienkāršas un izmaksu ziņā efektīvas medicīnas tehnoloģijas.

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 6. punktu, viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju veselību – īstenot veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumus un organizēt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību.

Ņemot vērā radušos situāciju ģimenes ārstu nozarē, ir nepieciešams rast risinājumu šīs nozares stiprināšanai, jo tas tieši ietekmē pašvaldībā dzīvojošo iedzīvotāju veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību. Ģimenes ārsti ir individuāli praktizējoši ārsti, kuriem ir noslēgts līgums ar Nacionālo veselības dienestu. Līdz ar to nepieciešams noteikt atsevišķu kārtību, kā pašvaldība sniegs atbalstu ģimenes ārstu piesaistīšanai Bauskas novada pašvaldībā.

Viens no pasākumiem, ko pašvaldība var veikt, īstenojot brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ir izdot saistošos noteikumus, kuros noteikti gadījumi, kādos tiek sniegts materiālais atbalsts studējošiem, kuri apgūst medicīniskās izglītības programmu (rezidentiem), ar mērķi šos studentus piesaistīt, lai nodrošinātu minētās pašvaldības autonomās funkcijas izpildi.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu Lai īstenotu saistošos noteikumus, palielinās pašvaldības budžeta izdevumu daļa. Katrā budžeta gadā tā var būt atšķirīga, mainīgais lielums – stipendiātu skaits.

Izdevumi budžeta gadā = stipendiātu skaits * minimālā mēneša darba alga attiecīgajā gadā * 11 mēneši.

2023. gadā plānotie budžeta izdevumi stipendiju izmaksai ir 34 100,00 euro (5 stipendiāti * 620,00 euro minimālā mēneša darba alga 2023. gadā * 11 mēneši).

Citi resursi saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešami.

3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci Saistošie noteikumi netieši ietekmē iedzīvotāju veselību. Ar materiālā atbalsta (stipendijas) palīdzību pašvaldībā tiks piesaistīti ģimenes ārsta speciālisti, kuri spēs nodrošināt esošo veselības aprūpes pakalpojumu klāstu, līdz ar to iedzīvotājam tiek nodrošināta efektīva pakalpojumu pieejamība, tādējādi iedzīvotājs var rūpēties par savu veselību, tai skaitā, to uzlabojot.

Ģimenes ārsta speciālistu piesaiste nodrošinās iespēju sniegt pakalpojumu pēc iespējas tuvāk iedzīvotāja dzīvesvietai, tādā veidā nodrošinot iedzīvotājiem vienlīdzīgas tiesības un iespējas saņemt veselības aprūpes pakalpojumus visā pašvaldības administratīvajā teritorijā.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām Studentam, kurš vēlas pretendēt uz pašvaldības stipendiju, ir tiesības vērsties pašvaldībā, iesniedzot:

1) iesniegumu par stipendijas piešķiršanu;

2) izziņu, kas apliecina, ka pretendents apgūst medicīniskās izglītības studiju programmu;

3) izziņu par sekmēm katrā mācību priekšmetā iepriekšējā mācību gadā.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem Ņemot vērā, ka saistošo noteikumu mērķis ir piesaistīt veselības aprūpes jomas speciālistus, lai aizpildītu esošās vakances pašvaldības veselības aprūpes iestādēs, saistošie noteikumi izstrādāti, lai nodrošinātu Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 6. punktā minēto pašvaldības autonomo funkciju – īstenot veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumus un organizēt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību.

Saistošo noteikumu īstenošanai (pretendentu iesniegumu izskatīšanai) ar Bauskas novada domes priekšsēdētāja rīkojumu tiks izveidota Stipendiju piešķiršanas komisija, kuras sastāvā iekļauti pašvaldības amatpersonas un darbinieki. Komisijā noteiktie pienākumi veicami kā papildus darba pienākumi pie jau esošajiem pamata darba uzdevumiem.

6. Informācija par izpildes nodrošināšanu Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai tiks izveidota Stipendiju piešķiršanas komisija, kura izskatīs pretendentu iesniegumus un tiem pievienotos dokumentus. Komisijas izveidei nav nepieciešami resursi.
7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana Saistošie noteikumi ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanas nodrošināšanai un paredz tikai to, kas ir vajadzīgs mērķa sasniegšanai – saistošo noteikumu mērķis ir piesaistīt pašvaldībā ģimenes ārsta speciālistus, tādā veidā nodrošinot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, un tajos ir ietverts, ka, ja students vēlas saņemt pašvaldības stipendiju, pēc studiju beigām stājas pārņem vai izveido ģimenes ārsta praksi.

Pašvaldības izraudzītais līdzeklis – stipendijas piešķiršana un noteiktais pienākums uzsākt darba tiesiskās attiecības, ir piemērots leģitīmā mērķa sasniegšanai. To apliecina, ka pēc Bauskas novada domes 2018. gada 26. jūlija saistošo noteikumu Nr. 19 "Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības stipendijas piešķiršanu studējošiem, kuri apgūst medicīniskās izglītības programmu" spēkā stāšanās, pašvaldībā ir vērsušies vairāki studenti, kuri apgūst medicīniskās izglītības programmu, un šie studenti pēc studiju pabeigšanas turpina darbu pašvaldībā, tādējādi nodrošinot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību. Pašvaldības izvēlētais līdzeklis ir samērīgs un pašvaldības rīcība ir atbilstoša.

8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām Noteikumu projekta izstrādes procesā notikušas konsultācijas starp pašvaldības kapitālsabiedrību SIA "Bauskas slimnīca" un Bauskas novada pašvaldības speciālistiem.

Saistošie noteikumi publicēti pašvaldības mājaslapā www.bauskasnovads.lv sabiedrības viedokļa noskaidrošanai.

Bauskas novada domes priekšsēdētājs A. Okmanis

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!