• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Dienvidkurzemes novada domes 2023. gada 26. oktobra saistošie noteikumi Nr. 2023/33 "Par lokālplānojuma, ar kuru precizē un detalizē Pāvilostas novada teritorijas plānojumu 2012.–2024. gadam, vēja parkam "Vērgale", teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 10.11.2023., Nr. 219 https://www.vestnesis.lv/op/2023/219.13

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Varakļānu novada domes saistošie noteikumi Nr. 5

Par interešu izglītības programmu licencēšanas kārtību Varakļānu novadā

Vēl šajā numurā

10.11.2023., Nr. 219

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Dienvidkurzemes novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 2023/33

Pieņemts: 26.10.2023.

OP numurs: 2023/219.13

2023/219.13
RĪKI

Dienvidkurzemes novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 2023/33

2023. gada 26. oktobrī

Par lokālplānojuma, ar kuru precizē un detalizē Pāvilostas novada teritorijas plānojumu 2012.–2024. gadam, vēja parkam "Vērgale", teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

APSTIPRINĀTI
ar Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes
 26.10.2023. sēdes lēmumu Nr. 910 (prot. Nr. 13 17. §)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 1. punktu,
Teritorijas attīstības plānošanas likuma 25. pantu un Ministru kabineta
noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas
 attīstības plānošanas dokumentiem" 91. punktu

1. Saistošie noteikumi nosaka vēja parkam "Vērgale", Vērgales pagastā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (1. pielikums), kā arī funkcionālo zonējumu – grafisko daļu (2. pielikums).

2. Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek apstiprināti Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_28514 izstrādātā lokālplānojuma vēja parkam "Vērgale", Vērgales pagastā, Dienvidkurzemes novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa.

Dienvidkurzemes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs A. Priedols

 

1. pielikums
Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes
2023. gada 26. oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr. 2023/33

Dienvidkurzemes novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr. 90000058625
Grobiņa, Lielā iela 76, LV-3430
pasts@dkn.lv

Lokālplānojums vēja parkam "Vērgale"

Redakcija 1.1.

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Saturs

1. Noteikumu lietošana un definīcijas

1.1. Noteikumu lietošana

1.2. Definīcijas

2. Prasības visas teritorijas izmantošanai

2.1. Visā teritorijā atļautā izmantošana

2.2. Visā teritorijā aizliegtā izmantošana

3. Vispārīgas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei

3.1. Prasības transporta infrastruktūrai

3.2. Prasības inženiertehniskās apgādes tīkliem un objektiem

3.3. Prasības apbūvei

3.4. Prasības teritorijas labiekārtojumam

3.5. Prasības vides risku samazināšanai

4. Prasības teritorijas izmantošanai un apbūves parametriem katrā funkcionālajā zonā

4.1. Savrupmāju apbūves teritorija

4.2. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija

4.3. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija

4.4. Publiskās apbūves teritorija

4.5. Jauktas centra apbūves teritorija

4.6. Rūpnieciskās apbūves teritorija

4.7. Transporta infrastruktūras teritorija

4.8. Tehniskās apbūves teritorija

4.9. Dabas un apstādījumu teritorija

4.10. Mežu teritorija

4.11. Lauksaimniecības teritorija

4.12. Ūdeņu teritorija

5. Teritorijas ar īpašiem noteikumiem

5.1. Cita teritorija ar īpašiem noteikumiem

5.2. Teritorija, kurai izstrādājams lokālplānojums

5.3. Teritorija, kurai izstrādājams detālplānojums

5.4. Vietējas nozīmes kultūrvēsturiskā un dabas teritorija

5.5. Ainaviski vērtīga teritorija

5.6. Vietējas nozīmes lauksaimniecības teritorija

5.7. Nacionālas un vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija

5.8. Degradēta teritorija

6. Teritorijas plānojuma īstenošanas kārtība

7. Citi nosacījumi/prasības

Pielikumi

1. pielikums

1. Noteikumu lietošana un definīcijas

1.1. Noteikumu lietošana

1. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (turpmāk – šie noteikumi) darbības robežas atbilst zemes vienību ar kadastra numuru 64960040035; 64960040047; 64960040050; 64960040053; 64960040057; 64960040067; 64960040076; 64960040248; 64960040262; 64960040270; 64960040275; 64960040276; 64960040278; 64960040279; 64960040280; 64960040282; 64960040313; 64960040314; 64960040315; 64960040316; 64960040317; 64960040320; 64960040321; 64960040348; 64960040351; 64960040353; 64960040365; 64960040370; 64960040377; 64960040402; 64960040448; 64960040449; 64960040450; 64960060002; 64960070003; 64960070015; 64960070016; 64960070018; 64960070028; 64960070029; 64960070032; 64960070033; 64960070037; 64960070050; 64960070187; 64960070188; 64960070231; 64960070232; 64960070233; 64960070235 Vērgales pagastā, Dienvidkurzemes novadā robežām pilnā zemes vienību apmērā un zemes vienību ar kadastra numuriem 64960040042; 64960040336; 64960070049; 64960070086; 64960070094; 64960070123; 64960070180 Vērgales pagastā, Dienvidkurzemes novadā daļējā platībā robežām (turpmāk – lokālplānojuma teritorija).

2. Šo noteikumu darbības robežas ir noteiktas lokālplānojuma grafiskās daļas kartē "Teritorijas funkcionālais zonējums un galvenie teritorijas izmantošanas aprobežojumi".

3. Lokālplānojuma teritorijas izmantošanā un apbūvē piemēro Pāvilostas novada teritorijas plānojuma 2012.–2024. gadam, kas apstiprināts ar 2013. gada 30. maija saistošiem noteikumiem Nr. 3 "Par Pāvilostas novada teritorijas plānojuma 2012.–2024. gadam apstiprināšanu" noteikumu prasības tiktāl, ciktāl šie noteikumi nenosaka citādi.

4. Šajos noteikumos atļauto izmantošanas veidu aprakstam funkcionālajās zonās pievienoti izmantošanas veidu kodi atbilstoši Ministru kabineta noteikumos par vispārīgajiem teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumiem noteiktajiem teritorijas izmantošanas veidu kodiem.

1.2. Definīcijas

Nenosaka

2. Prasības visas teritorijas izmantošanai

2.1. Visā teritorijā atļautā izmantošana

Nenosaka

2.2. Visā teritorijā aizliegtā izmantošana

Nenosaka

3. Vispārīgas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei

3.1. Prasības transporta infrastruktūrai

5. Piekļuvi pie vēja elektrostacijām organizē izmantojot esošos ceļus un izbūvējot jaunus ceļus saskaņā ar vēja elektrostacijas būvprojektā noteikto.

6. Vēja parka būvprojekta ietvaros precizē esošo ceļu klātnes stiprību un projektē nepieciešamos ceļa pastiprināšanas pasākumus, nepieciešamības gadījumā paredzot visa vēja elektrostaciju transportēšanai nepieciešamā autoceļa posma vai tā daļas pārbūvi nestspējas apstākļu uzlabošanai.

7. Ceļiem, pa kuriem plānots transportēt vēja elektrostacijas, ceļa slodzes nestspēju jānodrošina lielāku par 250 kN/m2.

3.2. Prasības inženiertehniskās apgādes tīkliem un objektiem

8. Lokālplānojuma teritorijā vēja elektrostaciju un to atbalstošās infrastruktūras nodrošināšanai ar elektrību izmanto elektrokabeļus atbilstoši izstrādātajam tehniskajam projektam.

9. Elektrokabeļus pēc iespējas gulda zem ceļa klātnes vai ceļa nodalījuma joslā, risinājumu precizējot būvprojektā.

10. Darbiem ar celšanas un citiem mehānismiem tuvāk par 30 metriem no 110kV elektrolīniju malējiem vadiem izstrādāt darbu izpildes projektu un saskaņot ar AS "Augstsprieguma tīkls".

3.3. Prasības apbūvei

11. Vēja elektrostacijas izvieto ietekmes uz vidi novērtējuma "Vēja parka "Vērgale" būvniecība Dienvidkurzemes novada Vērgales pagastā" ziņojumā noteikto nekustamo īpašumu zemes vienības robežās, atrašanās vietas precizējot būvprojektā (ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros vērtētās vietas vēja elektrostaciju izvietojumam, skatīt 1. pielikumu).

12. Vēja elektrostaciju un tai tieši funkcionāli nepieciešamo teritoriju atļauts iežogot.

13. Būvprojektēšanas laikā vēja elektrostacijas būvniecības vieta ir jāapseko arheologam un veicot vēja elektrostacijas un tās darbības nodrošināšanai nepieciešamās infrastruktūras būvniecību, būvdarbu laikā jāpieaicina arheologs.

14. Valsts nozīmes arheoloģiskā pieminekļa Ošenieku senkapi (valsts aizsardzības Nr. 1433) aizsardzības zonā nav pieļaujama vēja elektrostaciju būvniecība.

15. Pirms būvdarbu uzsākšanas ir nepieciešams veikt arheoloģisko izpēti kādreizējās Rindaugu viduslaiku kapsētas vietā (nav ņemta valsts aizsardzībā), potenciālās būvniecības vietas novērtēšanai pieaicinot arheologu.

16. Vēja elektrostaciju būve Ploces purva austrumu malā pieļaujama tikai pēc vietas arheoloģiskas izpētes vai ar arheoloģisko uzraudzību būvniecības procesā. Jebkādu senatnes liecību atklāšanas gadījumā rakšanas (būvniecības) darbi ir jāpārtrauc, jāveic vietas pilnīga arheoloģiskā izpēte.

17. Vēja elektrostaciju būvdarbu veikšanas laikā jānodrošina arheoloģiskā uzraudzība.

3.4. Prasības teritorijas labiekārtojumam

18. Gaisa kuģu lidojumu drošībai diennakts tumšajā laikā visas vēja elektrostacijas aprīko ar vienas krāsas aizsargapgaismojumam, kas darbojas sinhroni.

19. Vēja elektrostacijas krāso gaiši pelēkā krāsā (RAL7035), bet stacijām, kuras tiek izbūvētas mežā, to masta pirmo posmu krāso ar krāsas pakāpenisku pāreju no tumši zaļas uz gaiši pelēku.

20. Īpaši aizsargājamā biotopa sausi zālāji kaļķainās augsnēs (6210) teritorijā nav pieļaujama būvdarbu veikšana un materiālu vai iekārtu uzglabāšana, tajā skaitā īslaicīga.

21. Būvniecības teritorijā un tiešā tās tuvumā veic pasākumus koku stumbru aizsardzībai, izmantojot individuālos koku aizsardzības vairogus vai pagaidu koka žogus.

3.5. Prasības vides risku samazināšanai

22. Vēja parka būvniecības procesa laikā veic mirgošanas efekta ietekmes laika aprēķinus, nosakot ietekmētās apbūves teritorijas un izstrādā staciju darbības apturēšanas režīmus, lai nodrošinātu, ka parka ekspluatācijas laikā mirgošanas efekta ietekmes laiks dzīvojamās ēkās nepārsniedz 8 mirgošanas stundas gadā un 30 minūtes vienā dienā.

23. Vēja parka operators ne vēlāk kā līdz 20. janvārim iesniedz pašvaldībā pārskatu par īstenotajiem mirgošanas efekta ietekmes laika ierobežošanas pasākumiem iepriekšējā kalendārajā gadā, apliecinot 22. punktā noteikto prasību izpildi.

24. Izsniedzot būvatļauju jaunas dzīvojamās ēkas būvniecībai teritorijā, kas atrodas mazāk nekā 3 km attālumā no izbūvētajām vēja elektrostacijām, būvvalde informē par pieņemto lēmumu parka operatoru, kas, veicot aprēķinus, nosaka mirgošanas efekta ietekmes laiku jaunbūvējamajai ēkai. Ja aprēķinātais mirgošanas efekta ietekmes laiks dzīvojamās ēkās pārsniedz 8 mirgošanas stundas gadā vai 30 minūtes vienā dienā, vēja parka operators veic ietekmi radošo vēja elektrostaciju iestatījumu maiņu, nodrošinot, ka mirgošanas efekta ietekmes laiks dzīvojamās ēkās nepārsniedz 8 mirgošanas stundas gadā un 30 minūtes vienā dienā. Mirgošanas efekta ietekmi mazinošo pasākumu īstenošana jāuzsāk no dienas, kad jaunizbūvētā dzīvojamā ēka tiek nodota ekspluatācijā, par ko būvvalde informē vēja parka operatoru.

25. Vēja elektrostaciju būvprojekta izstrādes laikā ir atkārtoti veic zemas frekvences trokšņa aprēķinus, lai apliecinātu, ka plānotais vēja parks neradīs zemas frekvences trokšņa piesārņojumu, kas pārsniedz 20 dB (A) atzīmi dzīvojamajās ēkās.

4. Prasības teritorijas izmantošanai un apbūves parametriem katrā funkcionālajā zonā

4.1. Savrupmāju apbūves teritorija

Nenosaka

4.2. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija

Nenosaka

4.3. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija

Nenosaka

4.4. Publiskās apbūves teritorija

Nenosaka

4.5. Jauktas centra apbūves teritorija

Nenosaka

4.6. Rūpnieciskās apbūves teritorija

Nenosaka

4.7. Transporta infrastruktūras teritorija

4.7.1. Transporta infrastruktūras teritorija (TR2)

4.7.1.1. Pamatinformācija

26. Transporta infrastruktūras teritorija (TR) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu visu veidu transportlīdzekļu un gājēju satiksmei nepieciešamo infrastruktūru, kā arī lai nodrošinātu inženiertehnisko apgādi.

4.7.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

27. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).

28. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).

29. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).

4.7.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

Nenosaka

4.7.1.4. Apbūves parametri

Nenosaka

4.7.1.5. Citi noteikumi

30. Jaunas transporta infrastruktūras objektu izbūvei izstrādā būvniecības ieceres dokumentāciju saskaņā ar projektēšanas normatīvu prasībām.

4.8. Tehniskās apbūves teritorija

Nenosaka

4.9. Dabas un apstādījumu teritorija

Nenosaka

4.10. Mežu teritorija

4.10.1. Mežu teritorija (M1)

4.10.1.1. Pamatinformācija

31. Mežu teritorija (M1) ir funkcionālā zona, ko nosaka lai nodrošinātu apstākļus mežu ilgtspējīgai attīstībai un mežu galveno funkciju – saimniecisko, ekoloģisko un sociālo funkciju īstenošanai un, kurā ir atļauta – vēja elektrostacijas un vēja parku apbūve.

4.10.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

32. Mežsaimnieciska izmantošana (21001).

33. Labiekārtota ārtelpa (24001).

34. Ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

4.10.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

35. Viensētu apbūve (11004).

36. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): Apbūve, ko veido viesu mājas un cita veida īslaicīgas apmešanās vietas (viesu nami, pansijas, lauku tūrismam izmantojamas mājas) un citi izmitināšanas pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra, ietverot kempingus, laukumus atpūtas transportlīdzekļiem un apdzīvojamām autopiekabēm.

37. Derīgo izrakteņu ieguve (13004).

38. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).

39. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006): enerģijas ražošanas un energoapgādes uzņēmumu – vēja elektrostacijas un vēja parku apbūve.

40. Lauksaimnieciska izmantošana (22001).

4.10.1.4. Apbūves parametri

Nr.

Minimālā jaunizv. zemes gabala platība

Maksimālais apbūves blīvums (%)

Apbūves intensitāte (%)

Apbūves augstums (m)

Apbūves augstums (stāvu skaits)

Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)

41.

2 ha 1

 

 

līdz 6 2

 

 

1 5. Vēja elektrostacijām atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai

2 Vēja elektrostacijām atbilstoši tehnoloģiskajiem risinājumiem. Novērošanas torņiem atbilstoši tehnoloģiskajiem risinājumiem.

4.10.1.5. Citi noteikumi

Nenosaka

4.11. Lauksaimniecības teritorija

4.11.1. Lauksaimniecības teritorija (L1)

4.11.1.1. Pamatinformācija

42. Lauksaimniecības teritorija (L1) ir funkcionālā zona, ko nosaka lai nodrošinātu lauksaimniecības zemes, kā resursa, racionālu un daudzveidīgu izmantošanu visa veida lauksaimnieciskajai darbībai un ar to saistītajiem pakalpojumiem un vēja elektrostacijas un vēja parku apbūvei.

4.11.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

43. Viensētu apbūve (11004).

44. Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (13003).

45. Lauksaimnieciska izmantošana (22001).

46. Labiekārtota ārtelpa (24001).

47. Ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

48. Ūdens telpas publiskā izmantošana (24003).

4.11.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

49. Vasarnīcu apbūve (11002).

50. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).

51. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): Apbūve, ko veido viesu mājas un cita veida īslaicīgas apmešanās vietas (viesu nami, pansijas, lauku tūrismam izmantojamas mājas) un citi izmitināšanas pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra, ietverot kempingus, laukumus atpūtas transportlīdzekļiem un apdzīvojamām autopiekabēm.

52. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010).

53. Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001).

54. Derīgo izrakteņu ieguve (13004).

55. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).

56. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).

57. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).

58. Noliktavu apbūve (14004).

59. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006): enerģijas ražošanas un energoapgādes uzņēmumu – vēja elektrostacijas un vēja parku apbūve.

60. Mežsaimnieciska izmantošana (21001).

61. Ūdenssaimnieciska izmantošana (23001).

4.11.1.4. Apbūves parametri

Nr.

Minimālā jaunizv. zemes gabala platība

Maksimālais apbūves blīvums (%)

Apbūves intensitāte (%)

Apbūves augstums (m)

Apbūves augstums (stāvu skaits)

Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)

62.

2 ha 3

15

 

līdz 9 4

 

 

3 5. Vēja elektrostacijām atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai

4 6. Vēja elektrostacijām atbilstoši tehnoloģiskajiem risinājumiem

4.11.1.5. Citi noteikumi

63. Ievēro Pāvilostas novada teritorijas plānojuma 5.2. sadaļas noteikumus.

4.12. Ūdeņu teritorija

4.12.1. Ūdeņu teritorija (Ū)

4.12.1.1. Pamatinformācija

64. Ūdeņu teritorija (Ū) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai izplānotu un nodrošinātu racionālu un ilgtspējīgu ūdeņu resursu izmantošanu saimnieciskai darbībai, transportam, rekreācijai un vides aizsardzībai.

4.12.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

65. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).

66. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006).

67. Ūdenssaimnieciska izmantošana (23001).

68. Ūdens telpas publiskā izmantošana (24003).

4.12.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

Nenosaka

4.12.1.4. Apbūves parametri

Nenosaka

4.12.1.5. Citi noteikumi

Nenosaka

5. Teritorijas ar īpašiem noteikumiem

5.1. Cita teritorija ar īpašiem noteikumiem

Nenosaka

5.2. Teritorija, kurai izstrādājams lokālplānojums

Nenosaka

5.3. Teritorija, kurai izstrādājams detālplānojums

Nenosaka

5.4. Vietējas nozīmes kultūrvēsturiskā un dabas teritorija

Nenosaka

5.5. Ainaviski vērtīga teritorija

Nenosaka

5.6. Vietējas nozīmes lauksaimniecības teritorija

Nenosaka

5.7. Nacionālas un vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija

Nenosaka

5.8. Degradēta teritorija

Nenosaka

6. Teritorijas plānojuma īstenošanas kārtība

69. Vēja parka būvniecība un ekspluatācija ir veicama, īstenojot Vides pārraudzības valsts biroja atzinumā par ietekmes uz vidi novērtējuma "Vēja parka "Vērgale" būvniecība Dienvidkurzemes novada Vērgales pagastā" noteiktos pasākumus ietekmes uz vidi mazināšanai.

70. Lokālplānojuma īstenošanu veic, izstrādājot būvprojektus un veicot būvniecību, atbilstoši šajos noteikumos noteiktajām prasībām un risinājumiem.

71. Lokālplānojums nenosaka teritorijas izbūves kārtas. Vēja elektrostaciju un tām nepieciešamo transporta teritoriju un inženierkomunikāciju būvniecību īsteno būvprojektā noteiktā secībā.

72. Lokālplānojuma teritorijā pirms būvdarbu uzsākšanas, veic teritorijas inženiertehniskās sagatavošanas darbus, atbilstoši būvprojekta risinājumiem. Būvju būvdarbus atļauts uzsākt pēc teritorijas inženiertehniskās sagatavošanas darbu veikšanas, nepieciešamās infrastruktūras un inženierkomunikāciju izbūves.

73. Lokālplānojuma teritorijā inženiertīklu izbūves secību precizē būvprojektēšanas stadijā.

7. Citi nosacījumi/prasības

74. Plānoto inženiertīklu ekspluatācijas aizsargjoslas nosaka atbilstoši inženiertīklu faktiskajam izvietojumam, saskaņā ar būvprojektu un izpilduzmērījumiem.

Pielikumi

1. pielikums

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!