• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Dobeles novada domes 2022. gada 29. septembra saistošie noteikumi Nr. 34 "Par atbalstu mājokļa vides pielāgošanai personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem Dobeles novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 8.11.2022., Nr. 217 https://www.vestnesis.lv/op/2022/217.15

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Kuldīgas novada domes saistošie noteikumi Nr. KNP/2022/32

Par Kuldīgas novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksu

Vēl šajā numurā

08.11.2022., Nr. 217

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Dobeles novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 34

Pieņemts: 29.09.2022.

OP numurs: 2022/217.15

2022/217.15
RĪKI

Dobeles novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Dobeles novada domes saistošie noteikumi Nr. 34

2022. gada 29. septembrī

Par atbalstu mājokļa vides pielāgošanai personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem Dobeles novadā

APSTIPRINĀTI
ar Dobeles novada domes
2022. gada 29. septembra lēmumu Nr. 450/17 (prot. Nr. 17)

PRECIZĒTI
ar Dobeles novada domes
2022. gada 27. oktobra lēmumu Nr. 492/19 (prot. Nr. 19)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
27.2 panta otrās daļas 7. punktu, piekto daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka Dobeles novada pašvaldības atbalstu mājokļa iekšējās un ārējās vides pielāgošanai personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem, kā arī atbalsta pieprasīšanas, saņemšanas un finansēšanas kārtību.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. persona – persona ar kustību traucējumiem, kura, pārvietojoties mājokļa iekšējā un ārējā vidē, izmanto ratiņkrēslu;

2.2. ģimenes locekļi – personas laulātais, vecāki (aizbildņi), brāļi, māsas un bērni, vecvecāki un mazbērni;

2.3. mājoklis – personas vai tās ģimenes locekļu īpašumā vai valdījumā esošs nekustamais īpašums, vai lietojumā esošs mājoklis atbilstoši īres līgumam, kurā persona ir deklarējusi savu dzīvesvietu un faktiski dzīvo;

2.4. mājokļa iekšējā vide – personas lietošanā esošas dzīvojamās telpas;

2.5. mājokļa ārējā vide – viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas koplietošanas telpas, ēkai piekritīgā zeme un īpašumam piegulošā teritorija;

2.6. mājokļa pielāgošana – mājokļa pārbūve vai atjaunošana un aprīkošana ar nepieciešamajām palīgierīcēm, uzlabojot vides pieejamību personām, kuras pārvietojas ratiņkrēslā;

2.7. pacēlājs – stacionāra, pārvietojama, saliekama vai paceļama inženiertehniska ierīce, kas nodrošina vides pieejamību atbilstoši personas vajadzībām;

2.8. panduss (uzbrauktuve) – braukšanai ratiņkrēslā piemērota stacionāra ceļa, ietves vai grīdas slīpne divu dažādu līmeņu savienošanai;

2.9. tehniskais palīglīdzeklis – iekārta vai mehānisms, kurš nav neatdalāmi savienots ar personas mājokli un kurš paredzēts, lai atvieglotu personas ikdienas funkcionēšanu;

2.10. reģistrs atbalsta saņēmēju saraksts, ko veido hronoloģiskā secībā pēc iesnieguma saņemšanas datuma un laika.

3. Tiesības saņemt atbalstu mājokļa iekšējās vai ārējās vides pielāgošanai ir Noteikumu 2.1. apakšpunktā minētai personai, kura:

3.1. ir deklarējusi pamata dzīvesvietu un faktiski dzīvo Dobeles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ne mazāk kā 12 (divpadsmit) kalendāra mēnešus pēc kārtas līdz atbalsta pieprasīšanas dienai;

3.2. dzīvo sev vai ģimenes loceklim piederošā vai tiesiskā valdījumā esošā mājoklī, vai uz īres līguma pamata, kas ir spēkā vismaz 10 (desmit) gadus no atbalsta pieprasīšanas dienas, izņemot gadījumu, ja ir noslēgts īres līgums par pašvaldības dzīvokļa lietošanu.

4. Atbalstu persona vai tās likumiskais vai pilnvarotais pārstāvis var saņemt šādiem mērķiem:

4.1. mājokļa iekšējās vides pielāgojumu izbūvei;

4.2. mājokļa iekšējās vides aprīkošanai ar tehniskajiem palīglīdzekļiem;

4.3. mājokļa ārējās vides pielāgošanai – pandusa (uzbrauktuves) ierīkošanai vai pacēlāja iegādei un ierīkošanai.

5. Atbalstu nepiešķir:

5.1. tādu ierīču vai iekārtu uzstādīšanai, kuras personai ir tiesības saņemt vai tā saņem, izmantojot valsts finansējumu vai valsts finansētu atbalsta programmu;

5.2. ja mājoklis ir ieķīlāts, izņemot gadījumu, ja personai vai tās ģimenes locekļiem ir hipotekārais kredīts pielāgojamā mājokļa iegādei, pārbūvei vai atjaunošanai, lai to pielāgotu personas vajadzībām vai atvieglotu piekļuvi tam.

6. Atbalstu piešķir, neizvērtējot personas ienākumus un materiālo situāciju, tikai viena mājokļa iekšējās un/vai ārējās vides pielāgošanai un/vai aprīkošanai ar tehniskajiem palīglīdzekļiem.

7. Atbalsta apmēru nosaka, pamatojoties uz personas iesniegto ergoterapeita atzinumu un sagatavotu izdevumu tāmi, nepārsniedzot 8 000 euro, tai skaitā:

7.1. 6 000 euro mājokļa iekšējās vai ārējās vides pielāgošanai;

7.2. 2000 euro – tehnisko palīglīdzekļu iegādei.

8. Atbalsta piešķiršanu un izmaksāšanu administrē Dobeles novada Sociālais dienests (turpmāk – Dienests).

9. Dienests atbalstu nodrošina rindas kārtībā atbilstoši reģistrā veiktajiem ierakstiem.

10. Par katru personu atbalsta reģistrā iekļauj šādu informāciju:

10.1. personas kārtas numurs atbalsta reģistrā;

10.2. personas, kura pretendē uz atbalstu, vārds, uzvārds, personas kods, adrese;

10.3. datums un laiks, kad Dienestā saņemts iesniegums, iesnieguma reģistrācijas numurs;

10.4. mērķis jeb pasākumi mājokļa iekšējās un/vai ārējās vides pielāgošanai, kuriem tiek pieprasīts atbalsts.

11. Atkārtoti atbalstu persona var pieprasīt ne ātrāk kā piecus gadus pēc iepriekšējā atbalsta saņemšanas dienas.

II. Atbalsta pieprasīšanas kārtība

12. Atbalsta saņemšanai persona vai tās likumiskais vai pilnvarotais pārstāvis Dienestā iesniedz:

12.1. iesniegumu par atbalsta piešķiršanu, norādot atbalsta veidu;

12.2. dokumenta atvasinājumu, kas apliecina pārstāvības tiesības (uzrādot oriģinālu), ja personas vārdā rīkojas tās pilnvarotais pārstāvis;

12.3. īpašuma tiesības vai nekustamā īpašuma valdījuma tiesības apliecinoša dokumenta vai mājokļa īres līguma kopiju (uzrādot oriģinālu), ja mājoklis nav personas vai viņa ģimenes locekļu īpašumā un tiek īrēts;

12.4. ergoterapeita atzinumu par personai nepieciešamajiem mājokļa pielāgojumiem;

12.5. mājokļa īpašnieka rakstisku piekrišanu mājokļa iekšējās vai ārējās vides pielāgošanai, ja persona nav mājokļa īpašnieks;

12.6. mājokļa kopīpašnieku rakstisku piekrišanu pacēlāja uzstādīšanai vai mājokļa pielāgošanai, ja mājoklis ir kopīpašums;

12.7. apliecinājumu par dzīvokļu īpašnieku kopības informēšanu par nodomu veikt darbības mājokļa ārējās vides pieejamības nodrošināšanai, ja dzīvokļa īpašums atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā;

13. Mājokļa pielāgošanas gadījumā persona vai tās likumiskais vai pilnvarotais pārstāvis papildus 12. punktā minētajam Dienestā iesniedz:

13.1. atzinumu par tehniski un ekonomiski izdevīgāko risinājumu mājokļa un tā koplietošanas telpu pielāgošanai, ko sniedzis speciālists, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ēku konstrukciju projektēšanas jomā;

13.2. informāciju par aprīkojumu, ierīci (bukleti, iekārtas ražotāja preces vai iekārtas apraksti, prasības lietošanai un uzstādīšanai, aptuvenā cena), ja mājokļa un tā koplietošanas telpu pielāgošanai ir paredzēts veikt ierīču iegādi un uzstādīšanu;

13.3. sertificēta būvspeciālista sagatavotu mājokļa pielāgošanas plānoto darbu apjoma un izmaksu tāmi.

III. Atbalsta piešķiršanas un saņemšanas kārtība

14. Pēc Noteikumu 12. un 13. punktā minēto dokumentu saņemšanas Dienests viena mēneša laikā:

14.1. izvērtē personas atbilstību Noteikumu 3.un 4. punktā noteiktajām prasībām;

14.2. apseko personas dzīvesvietu, izvērtē individuālās vajadzības un nepieciešamību veikt mājokļa iekšējās vai ārējās vides pielāgošanu, tai skaitā iekštelpu aprīkošanu ar tehniskajiem palīglīdzekļiem;

14.3. lūdz Dobeles novada būvvaldei sniegt atzinumu par Noteikumu 13. punktā noteiktajiem dokumentiem;

14.4. pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu un iesniedzēja vai tā pārstāvētās personas iekļaušanu reģistrā vai par atteikumu piešķirt atbalstu un iekļaut iesniedzēju vai tā pārstāvēto personu reģistrā;

14.5. par pieņemto lēmumu Dienests rakstveidā informē personu, tās likumisko vai pilnvaroto pārstāvi 10 (desmit) darba dienu laikā.

15. Persona tiek izslēgta no reģistra:

15.1. ja zuduši apstākļi, kas bijuši par pamatu tās iekļaušanai reģistrā;

15.2. ja saņemts personas vai tās pārstāvja iesniegums, kurā tā atsakās no atbalsta saņemšanas un lūdz to izslēgt no reģistra;

15.3. ja persona ir mirusi;

15.4. pēc 4. punktā minētā atbalsta saņemšanas.

16. Par personas izslēgšanu no reģistra Dienests pieņem lēmumu.

17. Ja Dienesta budžetā ir atbalsta izmaksai paredzētais finansējums, Dienests rakstveidā informē personu, tās likumisko vai pilnvaroto pārstāvi, ka reģistrā ir pienākusi rinda. Persona vai tās likumiskais pārstāvis var uzsākt mājokļa vides pielāgošanas darbus, nodrošinot normatīvo aktu prasību ievērošanu.

18. Dienests 10 (desmit) darba dienu laikā, pamatojoties uz Noteikumu 14.4. punktu, pieņem lēmumu par atbalsta apmēru, nepārsniedzot Noteikumu 7. punktā noteikto atbalstu.

19. Ja personas mājokļa pielāgošanai ir paredzēts veikt darbus, kuriem ir nepieciešama normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavota būvprojekta dokumentācija vai paskaidrojuma raksts, persona vai tās likumiskais pārstāvis veic nepieciešamos organizatoriskos pasākumus mājokļa pielāgošanas darbu realizācijai līdz to nodošanai ekspluatācijā.

20. Rindas kārtībā tiek slēgts trīspusējs līgums starp Pašvaldību, Personu un vides pielāgojumu veicēju (darbu veicēju vai preču, materiālu piegādātāju) par vides pielāgojumiem nepieciešamo darbu veikšanu vai preču, materiālu piegādāšanu. Līgumā Dienestam nosaka pienākumu pārskaitīt vides pielāgojuma veicējam līgumā norādīto summu piešķirtā pabalsta apmērā 10 darba dienu laikā pēc tam, kad vides pielāgojumu veicējs ir iesniedzis Dienestam darbu nodošanas-pieņemšanas aktu un rēķinu.

21. Ja Dienesta lēmums ir pieņemts agrāk kā 6 mēnešus pirms līguma slēgšanas, tiek aktualizētas tāmē iekļauto pozīciju izmaksas un nepieciešamības gadījumā tiek precizēts atbalsta apmērs.

22. Personai ir pienākums uzturēt un lietot mājokļa pielāgojumu ar atbilstošu rūpību atbilstoši tā funkcijām.

23. Dienestam ir tiesības, saskaņojot ar personu, tās likumisko vai pilnvaroto pārstāvi, apsekot personas dzīvesvietu, lai konstatētu mājokļa vides pielāgojuma esamību un tā funkcionalitāti.

IV. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

24. Dienesta pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Dobeles novada domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

25. Dobeles novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

V. Noslēguma jautājums

26. Noteikumi stājas spēkā ar 2023. gada 1. janvāri.

Dobeles novada domes priekšsēdētājs I. Gorskis

 

Paskaidrojuma raksts
Dobeles novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem Nr. 34 "Par atbalstu mājokļa vides pielāgošanai personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem Dobeles novadā "

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums Saistošie noteikumi "Par atbalstu mājokļa vides pielāgošanai personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem Dobeles novadā" (turpmāk –Noteikumi) izstrādāti, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta trešo daļu un likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu. Noteikumi nosaka kārtību, kādā personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem, kuras pārvietojas ratiņkrēslā, tiek piešķirts atbalsts mājokļa iekšējās un ārējās vides pielāgošanai.
Saistošo noteikumu projekta īss satura izklāsts Noteikumi nosaka atbalsta vides pieejamības nodrošināšanai personām ar kustību traucējumiem veidus, apmērus, tā pieprasīšanas, saņemšanas un finansēšanas kārtību Dobeles novada pašvaldībā.

Tiesības saņemt atbalstu ir personai ar funkcionēšanas ierobežojumiem, kura:

1. pārvietojoties mājokļa iekšējā un ārējā vidē, izmanto ratiņkrēslu;

2. ir deklarējusi pamata dzīvesvietu un faktiski dzīvo Dobeles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ne mazāk kā 12 (divpadsmit) kalendāra mēnešus pēc kārtas līdz atbalsta pieprasīšanas dienai;

3. dzīvo sev vai ģimenes loceklim piederošā vai tiesiskā valdījumā esošā mājoklī, vai uz īres līguma pamata, kas ir spēkā vismaz 10 (desmit) gadus no atbalsta pieprasīšanas dienas, izņemot gadījumu, ja ir noslēgts īres līgums par pašvaldības dzīvokļa lietošanu.

Noteikumos ir paredzēts, ka persona ar funkcionēšanas ierobežojumiem, kura pārvietojas ratiņkrēslā, var pretendēt uz atbalstu:

1. mājokļa iekšējās vides pielāgojumu izbūvei;

2. mājokļa iekšējās vides aprīkošanai ar tehniskajiem palīglīdzekļiem;

3. mājokļa ārējās vides pielāgošanai – pandusa (uzbrauktuves) ierīkošanai vai pacēlāja iegādei un ierīkošanai.

Atbalsta apmērs vienai personai ir:

1. 6000 euro mājokļa iekšējās vai ārējās vides pielāgošanai;

un/vai

2. 2000 euro – tehnisko palīglīdzekļu iegādei.

Ietekme uz budžetu Kopējais pašvaldības finansējums atbalsta piešķiršanai mājokļa iekšējās un ārējās vides pielāgošanai personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem vienā gadā ir plānots līdz 32 000 euro.
Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Dobeles novada Sociālais dienests plānotā budžeta ietvaros.
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas ir veiktas ar Invalīdu un viņu draugu apvienību "Apeirons".

Dobeles novada domes priekšsēdētājs I. Gorskis

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!