• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Dobeles novada domes 2022. gada 29. septembra saistošie noteikumi Nr. 32 "Par Dobeles novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas kārtību". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 8.11.2022., Nr. 217 https://www.vestnesis.lv/op/2022/217.14

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Dobeles novada domes saistošie noteikumi Nr. 34

Par atbalstu mājokļa vides pielāgošanai personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem Dobeles novadā

Vēl šajā numurā

08.11.2022., Nr. 217

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Dobeles novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 32

Pieņemts: 29.09.2022.

OP numurs: 2022/217.14

2022/217.14
RĪKI

Dobeles novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Dobeles novada domes saistošie noteikumi Nr. 32

2022. gada 29. septembrī

Par Dobeles novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas kārtību

APSTIPRINĀTI
ar Dobeles novada domes
2022. gada 29. septembra lēmumu Nr. 443/17 (prot. Nr. 17)

PRECIZĒTI
ar Dobeles novada domes
2022. gada 27. oktobra lēmumu Nr. 493/19 (prot. Nr. 19)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu

I. Vispārīgie noteikumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Dobeles novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) piešķir stipendiju studentam vai rezidentam, stipendijas apmēru, kritērijus stipendijas piešķiršanai, kā arī stipendiju atmaksas nosacījumus.

2. Pašvaldības stipendija tiek piešķirta ar mērķi veicināt augsti kvalificētu speciālistu piesaisti Pašvaldībā, lai ilgtermiņā nodrošinātu likumā "Par pašvaldībām" noteikto pašvaldības autonomo funkciju īstenošanu un Dobeles novada attīstību.

3. Pašvaldības dome ar atsevišķu lēmumu nosaka stipendiju piešķiršanai atbalstāmās profesionālās studiju specialitātes.

4. Pašvaldības budžetā paredzēto līdzekļu ietvaros stipendiju piešķir:

4.1. studentam, kurš studē Latvijas valsts akreditētās izglītības iestādēs, apgūstot akreditētu izglītības programmu kādā no Pašvaldības domes lēmumā noteiktajām atbalstāmajām specialitātēm;

4.2. rezidentam, kurš iegūst izglītību saskaņā ar akreditētām rezidentūras izglītības programmām medicīnā kādā no Pašvaldības domes lēmumā noteiktajām atbalstāmajām specialitātēm.

II. Stipendijas piešķiršanas kritēriji un apmērs

5. Pretendents ir tiesīgs pretendēt uz stipendiju, ja viņš atbilst vienam no šādiem kritērijiem:

5.1. pretendents ir pilna laika 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas pēdējā kursa students;

5.2. pretendents ir rezidents medicīnā.

6. Stipendija tiek piešķirta tikai tādam pretendentam, kurš atbilst šajos saistošajos noteikumos noteiktajiem stipendiju piešķiršanas kritērijiem, Pašvaldības domes noteiktajām atbalstāmajām profesionālajām studiju specialitātēm un ir iesniedzis visus saistošo noteikumu 15. punktā noteiktos pretendenta atbilstības izvērtēšanai nepieciešamos dokumentus.

7. Gadījumā, ja Pašvaldībai nav pieejams finansējums, lai piešķirtu stipendijas visiem pretendentiem, kas atbilst saistošajos noteikumos noteiktajiem kritērijiem, Pašvaldība var noteikt prioritārās specialitātes, priekšroku dodot tam pretendentam, kuram ir augstāks vidējais sekmju vērtējums iepriekšējā studiju gadā.

8. Pretendentam mēnesī tiek piešķirta stipendija šādā apmērā:

8.1. pilna laika augstākās izglītības programmās studējošajiem – 50 % no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas stipendijas piešķiršanas brīdī;

8.2. rezidentūrā studējošajiem – 100 % no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas stipendijas piešķiršanas brīdī.

9. No piešķirtās stipendijas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Pašvaldība ietur noteiktos obligātos nodokļu un nodevu maksājumus.

10. Pretendents var saņemt tikai vienu Pašvaldības finansējuma atbalsta veidu – pretendentam Pašvaldības stipendiju nepiešķir, ja pretendents jau saņem Pašvaldības finansējumu studiju maksas segšanai.

11. Pašvaldība piešķir un izmaksā stipendiju neatkarīgi no tā, vai pretendents saņem valsts piešķirto stipendiju.

12. Stipendija pretendentam tiek piešķirta uz atlikušo studiju laiku.

13. Stipendijas izmaksa tiek pārtraukta uz laiku, kad pretendents atrodas akadēmiskajā atvaļinājumā.

III. Stipendijas piešķiršanas kārtība

14. Ar domes lēmumu apstiprināta komisija (turpmāk – komisija) izvērtē pretendentu pieteikumus un tiem pievienotos dokumentus un sagatavo lēmuma projektu par stipendiju piešķiršanu.

15. Pretendents nosūta uz Pašvaldības oficiālo elektronisko adresi: apic@dobele.lv (ar drošu elektronisko parakstu parakstītu) vai personiski Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā), vai pa pastu (Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles novads) šādus dokumentus:

15.1. iesniegumu, kurā norādīts pretendenta vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese un tālrunis, izglītības iestāde, tās adrese, e-pasta adrese un tālrunis, fakultāte, tās adrese, e-pasta adrese un tālrunis, studiju programmas nosaukums, tās ietvaros iegūstamās specialitātes (kvalifikācijas, profesijas) nosaukums, studiju programmas uzsākšanas un paredzamais beigšanas datums;

15.2. iepriekšējās izglītības dokumenta kopiju un sekmju izrakstu;

15.3. izziņu no izglītības iestādes, kas apliecina, ka pretendents apgūst studiju programmu šajā izglītības iestādē, norādot specialitāti (kvalifikāciju, profesiju), kuru pretendents apgūst studiju programmas ietvaros, studiju programmas uzsākšanas un paredzamo beigšanas datumu;

15.4. izziņu no izglītības iestādes par pretendenta sekmju vērtējumu katrā mācību priekšmetā pēdējā pabeigtajā studiju gadā;

15.5. pretendenta parakstītu apliecinājumu (pielikumā), ka stāsies darba tiesiskajās attiecībās studiju laikā vai pēc studiju pabeigšanas ar Pašvaldību vai tās izraudzīto darba devēju un veiks noteikto darbu specialitātē vismaz piecus gadus pēc studiju programmas pabeigšanas, vai apliecinājumu, ka pēc ģimenes ārsta rezidentūras pabeigšanas reģistrēsies Nacionālajā veselības dienestā primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju gaidīšanas sarakstā vai uzsāks darbu ģimenes ārsta praksē Dobeles novada administratīvajā teritorijā, nostrādājot vismaz piecus gadus.

16. Visiem iesniedzamajiem dokumentiem jābūt sagatavotiem valsts valodā, svešvalodās iesniegtiem dokumentiem jābūt pievienotam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātam tulkojumam valsts valodā.

17. Komisija vērtē tikai tos pretendentu pieteikumus, kuru iesniegtie dokumenti pilnībā atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām. Tie pretendentu iesniegumi, kuri neatbilst šajos saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām, netiek izskatīti un Komisija informē pretendentu par tā iesnieguma neizskatīšanas iemesliem un nosaka termiņu trūkumu novēršanai

18. Komisijai ir tiesības nepieciešamības gadījumā uzaicināt pretendentu uz Komisijas sēdi.

19. Lēmumu par stipendijas piešķiršanu un/vai atmaksāšanu pieņem Pašvaldības dome.

20. Par stipendijas piešķiršanu pretendents slēdz līgumu ar pašvaldību vai trīspusēju līgumu ar pašvaldību un potenciālo darba devēju – iestādi vai kapitālsabiedrību, līgumā nosakot piešķirtās stipendijas apmēru un izmaksas kārtību, līdzēju atbildību un saistības, līguma izbeigšanas kārtību.

21. Pretendents, kuram piešķirta stipendija, ne retāk kā reizi 6 mēnešos iesniedz Pašvaldībā izziņu no izglītības iestādes, kas apliecina, ka Pretendents sekmīgi turpina apgūt studiju programmu un izpildījis studiju plānu. Attiecīga izziņa jāiesniedz, sākoties 2. semestrim, par studiju turpināšanu, savukārt studiju gada beigās jāiesniedz apliecinājums par studiju gada noslēgšanos.

22. Saistošo noteikumu 15.2., 15.3., 15.4. un 21. punktā norādītos dokumentus pretendents iesniedz gadījumos, ja pašvaldība objektīvu iemeslu dēļ nevar iegūt pati."

23. Pretendents atkārtoti nevar pretendēt uz stipendijas piešķiršanu, ja par nesekmību ticis eksmatrikulēts no izglītības iestādes.

24. Pretendentam izmaksātā stipendija ir jāatmaksā pilnā apmērā, ja:

24.1. pretendents izbeidz studijas studiju programmā, neiegūstot noteikto specialitāti;

24.2. pretendents pārtrauc studijas studiju programmā uz laiku, kas ir ilgāks par 2 gadiem;

24.3. pretendents nepilda ar Pašvaldību noslēgtā līguma par stipendijas piešķiršanu noteikumus;

24.4. pretendents sniedzis Pašvaldībai nepatiesas ziņas;

24.5. pretendents nav izpildījis saskaņā ar saistošo noteikumu 15.5. punktu iesniegtā apliecinājuma nosacījumus.

IV. Noslēguma jautājums

25. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos dienu spēku zaudē Auces novada domes 2020. gada 25. novembra saistošie noteikumi Nr. 12 "Par Auces novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas kārtību".

Dobeles novada domes priekšsēdētājs I. Gorskis

 

Pielikums
Dobeles novada pašvaldības
2022. gada 29. septembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 32
"Par Dobeles novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas kārtību"

APLIECINĀJUMS

Es,  
 

(personas vārds, uzvārds)

   
 

(personas kods)

Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazinusies/-ies ar visu informāciju, kas attiecas uz Dobeles novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas kārtību. Apņemos Dobeles novada pašvaldības stipendijas piešķiršanas gadījumā:

stāties darba tiesiskajās attiecībās studiju laikā vai pēc studiju pabeigšanas ar pašvaldību vai tās izraudzīto darba devēju un veikt noteikto darbu specialitātē vismaz piecus gadus pēc studiju programmas pabeigšanas;

vai

pēc ģimenes ārsta rezidentūras pabeigšanas reģistrēsiet Nacionālajā veselības dienestā primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju gaidīšanas sarakstā vai uzsākt darbu ģimenes ārsta praksē Dobeles novada administratīvajā teritorijā, nostrādājot vismaz piecus gadus.

 

(paraksts un paraksta atšifrējums)

____________, 20___. gada "_____"___________________

Parakstot šo dokumentu, persona piekrīt tās datu apstrādei atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 normām.

Dobeles novada domes priekšsēdētājs I. Gorskis

 

Saistošo noteikumu Nr. 32 "Par Dobeles novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas kārtību"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17. punktu 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Ievērojot minēto par spēku zaudējušiem atzīstami Auces novada domes 2020. gada 25. novembra saistošie noteikumi Nr. 12 "Par Auces novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas kārtību". Likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmajā daļā ir noteiktas pašvaldības autonomās funkcijas, citu starpā minētā panta pirmās daļas 6. punktā noteikts, ka pašvaldības autonomā funkcija ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību. Likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešā daļa nosaka, ka dome var pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. Dobeles novadā ir izjūtams kvalificētu speciālistu trūkums, it īpaši veselības aprūpes jomā. Saistošo noteikumu mērķis ir piesaistīt jaunos speciālistus, materiāli atbalstot topošos speciālistus studiju vai rezidentūras laikā.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka kārtību un apmēru, kādā Dobeles novada pašvaldība piešķir stipendijas studentiem un rezidentiem.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Finansējums tiks piešķirts atbilstoši pieprasījumu apmēram un pašvaldības kārtējā gada apstiprinātajam budžetam.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Kvalificētu speciālistu piesaiste nodrošina iedzīvotājiem nepieciešamo pakalpojumu pieejamību Dobeles novadā, minētais veicina uzņēmējdarbības vides uzlabošanos.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nemainās.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.

Dobeles novada domes priekšsēdētājs I. Gorskis

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!