• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Jelgavas novada domes 2022. gada 5. janvāra lēmums Nr. 14 "Par detālplānojuma "Akmentiņi", Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Jelgavas novadā, apstiprināšanu". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 20.01.2022., Nr. 14 https://www.vestnesis.lv/op/2022/14.35

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Jēkabpils novada domes saistošie noteikumi Nr. 35

Grozījumi Jēkabpils novada domes 01.07.2021. saistošajos noteikumos Nr. 1 "Jēkabpils novada pašvaldības nolikums"

Vēl šajā numurā

20.01.2022., Nr. 14

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Jelgavas novada dome

Veids: lēmums

Numurs: 14

Pieņemts: 05.01.2022.

OP numurs: 2022/14.35

2022/14.35
RĪKI

Jelgavas novada domes lēmumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Jelgavas novada domes lēmums Nr. 14

2022. gada 5. janvārī (prot. Nr. 2/2022)

Par detālplānojuma "Akmentiņi", Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Jelgavas novadā, apstiprināšanu

Jelgavas novada pašvaldībā ir saņemts detālplānojuma izstrādātāja SIA "Grupa93" (reģistrācijas Nr. 50103129191, juridiskā adrese Krišjāņa Barona iela 3-4, Rīga, LV-1050) 2021. gada 17. novembra iesniegums Nr. 21/164 (Pašvaldībā saņemts 2021. gada 22. novembrī un reģistrēts ar Nr. JNP/3-16/21/2019) ar lūgumu virzīt detālplānojuma projektu nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 54660010905 sastāvā reģistrētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 54660010905, platība – 3.04 ha (paskaidrojuma rakstu, apbūves noteikumus un grafisko daļu) (turpmāk – Detālplānojums), par kuru ir notikusi publiskā apspriešana, apstiprināšanai un vispārīgā administratīvā akta izdošanai.

Ozolnieku novada dome 2020. gada 27. augustā pieņēma lēmumu Nr. 15 (protokols Nr. 16) "Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 54660010905 sastāvā reģistrētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 54660010905, "Akmentiņi", Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā", ar kuru atļāva izstrādāt Detālplānojumu, saskaņā ar darba uzdevumu Nr. D-2020-7.

Atbilstoši darba uzdevumam Nr. D-2020-7 Detālplānojuma izstrādes mērķis ir izstrādāt priekšnoteikumus teritorijas attīstībai, veicot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54660010905 (3.04 ha platībā) sadali, paredzot jaunizveidotajām zemes vienībām atbilstošu infrastruktūras nodrošinājumu, kā arī piekļūšanas iespējas, vienlaikus nosakot zemes vienību robežas, platības un apbūves rādītājus.

Detālplānojuma projekts ir izstrādāts atbilstoši darba uzdevumam Nr. D-2020-7. Detālplānojuma projekta izstrādes gaitā tika saņemti, izvērtēti un ņemti vērā darba uzdevumā Nr. D-2020-7 minēto institūciju nosacījumi.

Ar Jelgavas novada domes 2021. gada 22. septembra lēmumu Nr. 38 (protokols Nr. 20) "Par detālplānojuma "Akmentiņi", Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Jelgavas novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai" tika nolemts izstrādāto Detālplānojuma redakciju nodot publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.

Publiskās apspriešana notika no 2021. gada 14. oktobra līdz 2021. gada 12. novembrim. Publiskās apspriešanas sanāksme notika 2021. gada 25. oktobrī plkst. 17:00 MS Team platformā.

Publiskās apspriešanas laikā par publiskajai apspriešanai nodoto Detālplānojuma projektu netika saņemts neviens priekšlikums vai iebildums. No deviņām darba uzdevuma Nr. D-2020-7 8. punktā minētajām institūcijām ir saņemti pozitīvi atzinumi, bez iebildumiem, kā arī par centralizētā ūdensvada un kanalizācijas tīklu risinājumiem saņemts papildus atzinums no SIA "Jelgavas ūdens", kas ir pozitīvs.

Pēc publiskās apspriešanas termiņa beigām izstrādātājs Detālplānojuma izstrādes vadītājai iesniedza Detālplānojuma projektu (gala redakciju), ziņojumu par Detālplānojuma izstrādi un saskaņotu administratīvā līguma projektu par Detālplānojuma īstenošanu.

Detālplānojuma gala redakcija atbilst spēkā esošajam Ozolnieku novada teritorijas plānojumam 2020 un 2020. gada 12. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 5/2020 "Ozolnieku novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi", tā ir izstrādāta atbilstoši izsniegtajam darba uzdevumam Nr. D-2020-7 un normatīvo aktu prasībām.

Ar Detālplānojuma ierosinātāju ir saskaņoti administratīvā līguma par Detālplānojuma īstenošanu nosacījumi.

Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29. pantu, 30. panta pirmo un otro daļu, Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 119.1. apakšpunktu, 124. un 125. punktu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot, PAR – 17 (Andris Ozoliņš, Artūrs Semjonovs, Dainis Liepiņš, Dina Tauriņa, Emīls Dobrājs, Ēriks Cimermanis, Ģirts Neija, Irina Dolgova, Jānis Kažotnieks, Jānis Počs, Juris Lavenieks, Juris Razživins, Lolita Duge, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Uldis Ainārs, Vidmants Rinkuns); PRET – nav; ATTURAS – nav, NEPIEDALĀS – nav, nolemj:

1. Apstiprināt detālplānojuma projektu nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 54660010905 sastāvā reģistrētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 54660010905, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Jelgavas novadā.

2. Jelgavas novada domes priekšsēdētājam noslēgt administratīvo līgumu par Detālplānojuma īstenošanu pēc Detālplānojuma pārsūdzēšanas termiņa beigām, kas pievienots lēmumam kā pielikums.

3. Detālplānojuma izstrādes vadītājai nodrošināt šī lēmuma un paziņojuma par Detālplānojuma apstiprināšanu ievietošanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā un publicēšanu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

4. Pašvaldības Jelgavas novada pašvaldības Komunikāciju departamenta Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt paziņojuma par Detālplānojuma apstiprināšanu publicēšanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.jelgavasnovads.lv un pašvaldības sociālo tīklu kontos.

5. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par Detālplānojuma apstiprināšanu publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo daļu, 76. panta pirmo un otro daļu, 79. panta pirmo daļu, 188. panta otro daļu un 189. panta pirmo daļu detālplānojumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā, kad ir publicēts paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona pēc juridiskās adreses].

Hipersaite ar unikālo identifikatoru uz Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā pieejamo apstiprināto detālplānojuma interaktīvo grafisko daļu – https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18317

Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks A. Ozoliņš

 

Pielikums
Jelgavas novada domes
2021. gada __. _______ lēmumam Nr.___ (protokols Nr.__)

ADMINISTRATĪVAIS LĪGUMS

par detālplānojuma nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 54660010905 sastāvā reģistrētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 54660010905, "Akmentiņi", Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Jelgavas novadā, īstenošanas kārtību

2021. gada __ . _________ Nr._______

Jelgavas novada pašvaldība, vienotās reģistrācijas numurs 90009118031, adrese Pasta iela 37, Jelgava, Latvija, LV-3001 (turpmāk – Pašvaldība), kuras vārdā saskaņā ar Jelgavas novada pašvaldības 2021. gada 7. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 1 "Jelgavas novada pašvaldības nolikums" rīkojas Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune, no vienas puses, un

detālplānojuma (nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 54660010905 sastāvā reģistrētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 54660010905, "Akmentiņi", Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Jelgavas novadā) izstrādes ierosinātājs un zemes vienības īpašnieces pilnvarotā persona Ņikita Matukēvičs (adrese: Meiju ceļš 16-7, Jelgava, LV-3007), kurš darbojas uz 2017. gada 11. oktobrī izsniegtas pilnvaras Nr. 6981 pamata un ir tiesīga pārstāvēt īpašnieci (turpmāk – Īstenotājs), no otras puses,

pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 80. panta pirmās daļas 2. punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 31. panta pirmo daļu un Jelgavas novada pašvaldības 2021. gada 7. jūlija saistošo noteikumu Nr. 1 "Jelgavas novada pašvaldības nolikums" 64. punktu, ņemot vērā to, ka Jelgavas novada dome 2021. gada __.______ ir pieņēmusi lēmumu Nr.___ (protokols Nr.__) "Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamam īpašumam ..", ar kuru apstiprināts detālplānojums nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 54660010905 sastāvā reģistrētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 54660010905, "Akmentiņi", Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Jelgavas novadā (turpmāk – Detālplānojums), bez viltus, maldiem un spaidiem noslēdz šāda satura administratīvo līgumu (turpmāk – Līgums) par Detālplānojuma īstenošanu, saistošu Līguma slēdzējiem un viņu tiesību un saistību pārņēmējiem:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Līgums nosaka Detālplānojuma, kas apstiprināts ar Jelgavas novada domes 2021. gada _____ lēmumu Nr.___ "Par detālplānojuma .." (protokols Nr.___), īstenošanas kārtību. Detālplānojuma īstenošana ietver secīgi šādus pasākumus (turpmāk visi pasākumi kopā – Detālplānojuma pasākumi):

1.1.1. zemes ierīcības veikšana, ko atļauts veikt vienā vai divās kārtās. Veicot zemes ierīcību divās kārtās, pirmajā kārtā nodala plānoto ielu teritorijas, bet otrajā kārtā – apbūves teritoriju zemes vienības;

1.1.2. plānoto ielu, piebraucamo ceļu (nobrauktuvju) uz apbūvi un inženiertīklu izbūve atbilstoši izstrādātajam būvprojektam, nodošana ekspluatācijā.

2. LĪDZĒJU SAISTĪBAS un atbildība

2.1. Īstenotājs šī Līguma ietvaros apņemas:

2.1.1. nodrošināt Līgumā minēto savu saistību izpildi ar nepieciešamajiem resursiem – apmaksā visus ar Detālplānojuma īstenošanu (t.sk. transporta un inženiertīklu pieslēgumu izbūvi līdz detālplānojuma teritorijai) saistītos izdevumus;

2.1.2. īstenot apstiprināto Detālplānojumu saskaņā ar Detālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumiem, grafisko daļu un paskaidrojuma rakstu;

2.1.3. Detālplānojuma pasākumu īstenošanas ietvaros Īstenotājs:

2.1.3.1. veic teritorijas zemes ierīcības darbus – detālplānojumā noteikto apbūves zemes vienību izveidi. Veic zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu un reģistrēšanu Valsts zemes dienestā un zemesgrāmatā, zemes vienības reģistrējot atsevišķu nekustamo īpašumu sastāvos;

2.1.3.2. veic Detālplānojumā plānoto inženiertīklu un ielu un piebraucamo ceļu (nobrauktuvju) uz apbūvi būvniecību atbilstoši izstrādātajiem būvprojektiem un to nodošanu ekspluatācijā.

2.1.4. Detālplānojuma 1.2.1. pasākuma uzsākšanas datums ir ne vēlāk kā 202_. gada __ . ________;

2.1.5. Detālplānojuma 1.2.2. pasākuma realizācijas datums ir ne vēlāk kā 202_. gada __ . _________.

2.2. Līguma 1.1. apakšpunktā minēto Detālplānojuma pasākumu realizāciju Īstenotājs ir tiesīgs veikt pa kārtām. Kārtu realizāciju atļauts īstenot gan secīgi, gan paralēli, kā arī noteikt īstenošanas apakškārtas.

2.3. Detālplānojuma Īstenotājs apņemas izstrādāt tehniskos projektus un izbūvēt plānotos inženiertīklus, nodrošinot pieslēgumu izbūvi līdz komunikāciju pievienojuma vietai un nodrošinot pieslēguma iespējas katrai no projektētajām dzīvojamās apbūves zemes vienībām.

2.4. Pieslēgšanos plānotajiem inženiertīklu tīkliem veic saskaņā ar attiecīgo institūciju izdotajiem tehniskajiem noteikumiem.

2.5. Pēc plānoto ielu un plānoto inženiertīklu izbūves un nodošanas ekspluatācijā, zemes vienības Nr. 21, Nr. 22, un Nr. 23 atsavināmas par labu Jelgavas novada pašvaldībai bez atlīdzības. Pašvaldība un Detālplānojuma Īstenotājs slēdz atsevišķu vienošanos.

2.6. Izbūvētos ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus Ozolnieku ciema teritorijā nodod SIA "Ozolnieku KSDU" apsaimniekošanā un īpašumā bezatlīdzības kārtībā, savukārt Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošajā teritorijā tos nodot SIA "Jelgavas ūdens" apsaimniekošanā un īpašumā bezatlīdzības kārtībā.

2.7. Detālplānojuma īstenošanas rezultātā izbūvētos inženiertīklus, kā arī zemes vienību Nr. 21, Nr. 22 un Nr. 23 Detālplānojuma Īstenotājs apsaimnieko un uztur par saviem finanšu līdzekļiem līdz īpašuma tiesību izbeigšanas brīdim.

2.8. Detālplānojuma teritoriju Detālplānojuma Īstenotājs apsaimnieko un uztur par saviem finanšu līdzekļiem līdz īpašuma tiesību izbeigšanas brīdim.

2.9. Pašvaldība apņemas:

2.9.1. uzraudzīt Detālplānojuma īstenošanu atbilstoši normatīvo aku prasībām;

2.9.2. ievērojot būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasības izsniegt attiecīgās atļaujas projektēšanai un būvniecībai Detālplānojuma teritorijā;

2.9.3. sniegt nepieciešamo Pašvaldības rīcībā esošo informāciju, kas attiecas uz Līguma izpildi;

2.9.4. savas kompetences ietvaros sniegt metodisko atbalstu, ieteikumus Detālplānojuma realizācijas gaitā.

2.10. Detālplānojuma Īstenotājs apņemas kompensēt zaudējumus, kas Pašvaldībai vai citām personām radušies Īstenotāja vainas dēļ, Detālplānojuma īstenošanas laikā neievērojot būvnormatīvus vai citus saistošus normatīvos aktus.

2.11. Neviena no Pusēm nevar tikt vainota par tās Līgumā noteikto saistību nepildīšanu, ja to izpildi kavē nepārvarama vara. Par nepārvaramu varu uzskatāmi tādi apstākļi, kurus Puses nevar ietekmēt un kurus Puses nevarēja paredzēt Līguma noslēgšanas brīdī. Puses veic nepieciešamos pasākumus, lai līdz minimumam samazinātu radītos kaitējumus, kas varētu izrietēt no nepārvaramas varas. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības šajā punktā minēto apstākļu dēļ, piecu (5) darba dienu laikā rakstiski paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos.

3. NEPĀRVARAMA VARA

3.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kuru nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, epidēmijas, streiki, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

3.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņas uzskata, ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un pēc pieprasījuma šādam ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kas satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

4. Nobeiguma noteikumi

4.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu pilnīgai un abpusējai saistību izpildei.

4.2. Līgums ir uzskatāms par īstenotu pēc plānoto ielu un plānoto inženiertīklu nodošanas ekspluatācijā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54660010905 pilnīgas sadales, atdalīto zemes vienību kadastrālās uzmērīšanas un reģistrēšanas Valsts zemes dienestā, un zemes vienību Nr. 21, Nr. 22 un Nr. 25 atsavināšanas par labu Jelgavas novada pašvaldībai bez atlīdzības.

4.3. Līgums nekavējoties zaudē spēku, ja Detālplānojums tiek atcelts vai atzīts par spēku zaudējušu.

4.4. Ja Īstenotājs neievēro Līguma 2.1.4. apakšpunktā noteikto Detālplānojuma pasākumu īstenošanas uzsākšanas datumu, Pašvaldībai ir tiesības no Īstenotāja pieprasīt paskaidrojumus un pēc paskaidrojuma izvērtēšanas lemt par apstiprinātā Detālplānojuma atzīšanu par spēku zaudējušu bez materiālo zaudējumu atlīdzināšanas Īstenotājam. Ja Īstenotājs ir saņēmis būvatļauju, tad uzskatāms, ka Detālplānojuma pasākumi ir uzsākti atbilstoši šā Līguma noteikumiem.

4.5. Pašvaldība pēc Īstenotāja paskaidrojuma izvērtēšanas var lemt par apstiprinātā Detālplānojuma pasākumu īstenošanas uzsākšanas termiņa pagarināšanu saskaņā ar spēkā esošo normatīvo regulējumu.

4.6. Līguma teksts var tikt grozīts vai papildināts, Pusēm savstarpēji vienojoties un noformējot to rakstiski. Jebkura šāda rakstiska vienošanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

4.7. Īpašumtiesību vai Detālplānojuma īstenotāja maiņas gadījumā Īstenotājam ir pienākums informēt jauno tiesību pārņēmēju par noslēgto Līgumu un tā noteikumiem, un šis Līgums jaunajam īpašniekam kļūst saistošs no dienas, kad jaunā īpašnieka īpašumtiesības uz nekustamo īpašumu, kas atrodas Detālplānojuma teritorijā, ir nostiprinātas zemesgrāmatā. Līgums ir pārjaunojams ar tiesību pārņēmēju. Ja Līgums netiek pārjaunots, Detālplānojuma īstenošanu nav atļauts turpināt.

4.8. Strīdi, kas rodas Līguma neizpildes gadījumā, tiek risināti sarunu ceļā. Gadījumā, ja Puses nespēj vienoties savstarpējo sarunu ceļā, strīdi risināmi tiesā atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktai kārtībai.

4.9. Visas pārējās Pušu savstarpējās tiesiskās attiecības, kas nav atrunātas Līgumā, regulējamas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem.

4.10. Līgums ir sagatavota uz 4 (trīs) lapām. Pušu pārstāvji Līgumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu, kurš satur laika zīmogu. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. Pusēm ir pieejams abpusēji parakstīts Līgums elektroniskā formātā.

5. pušu juridiskās adreses un paraksti

Jelgavas novada pašvaldība

Reģistrācijas Nr. 90009118031

Juridiskā adrese Pasta iela 37, Jelgava, Latvija, LV-3001

Larisas Matukevičas

pilnvarotā persona

Ņikita Matukevičs

Pers. kods:

Adrese: Meiju ceļš 16-7, Jelgava, LV-3007

Priekšsēdētājs: Pilnvarotā persona:
   
Ziedonis Caune  
   
Ņikita Matukevičs  

 

 Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!