• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Augšdaugavas novada domes 2022. gada 26. maija saistošie noteikumi Nr. 51 "Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Augšdaugavas novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 31.05.2022., Nr. 104 https://www.vestnesis.lv/op/2022/104.18

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr. 2022/10

Par rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšanas kārtību Preiļu novadā

Vēl šajā numurā

31.05.2022., Nr. 104

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Augšdaugavas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 51

Pieņemts: 26.05.2022.

OP numurs: 2022/104.18

2022/104.18
RĪKI

Augšdaugavas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 5 Pēdējās nedēļas laikā 1 Visi

Augšdaugavas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 51

Daugavpilī 2022. gada 26. maijā (prot. Nr. 32, 5. &)

Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Augšdaugavas novadā

Izdoti saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likuma
8. panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Augšdaugavas novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) tiek izsniegta atļauja Alkoholisko dzērienu aprites likuma 1. panta otrās daļas izpratnē mazajām alkoholisko dzērienu darītavām (turpmāk – Ražotājs), pašu ražotā vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem, neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus.

2. Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Augšdaugavas novadā (turpmāk – Atļauja) pieņem Pašvaldības izpilddirektors.

3. Atļauja tiek izsniegta bez maksas uz Ražotāja pieprasīto laiku, bet ne ilgāk kā uz 3 gadiem.

II. Pieteikuma iesniegšanas kārtība un atļaujas izsniegšanas kārtība

4. Lai saņemtu Atļauju, Ražotājam Pašvaldības centrālajā administrācijā, vai attiecīgajā pilsētas/pagasta pārvaldē, vai Ilūkstes pilsētas administrācijā papīra formātā vai elektroniski e-pastā: pasts@augsdaugavasnovads.lv atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, jāiesniedz iesniegums, kuru parakstījusi Ražotāja paraksttiesīgā amatpersona un kurā norāda:

4.1. Ražotāja nosaukumu, reģistrācijas numuru (nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu), juridisko adresi, Ražotāja amatpersonu (amats, vārds, uzvārds), tālrunis un e-pasta adrese;

4.2. ražošanas vietu (adresi);

4.3. saražojamo alkoholisko dzērienu sortimentu un apjomu (litros) kalendārajā gadā un saražotā absolūtā alkohola daudzumu (litros) kalendārajā gadā, un, ja paredzēta starpproduktu ražošana, saražoto starpproduktu kopējo apjomu (litros) kalendārajā gadā;

4.4. laika periodu, uz kādu izsniegt Atļauju.

5. Noteikumu 4. punktā minētajam iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

5.1. ražošanas vietas īpašuma vai lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju, ja telpas nav Ražotāja īpašums;

5.2. telpu plānu un aprakstu, kas raksturo ražošanas vietu (ūdensapgāde, ventilācija, kanalizācijas u.tml. nodrošināšanu) un citi ražošanas vietu raksturojoši dokumenti, ja tādi ir Ražotāja rīcībā un tiem ir nozīme lēmuma pieņemšanai par Atļaujas izsniegšanu;

5.3. informāciju par termiņu, kādā, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, telpas tiks pielāgotas ražošanai (nodrošināta atbilstoša ventilācija, atkritumu savākšana, kanalizācijas novadīšana u.tml.).

6. Iesniegumu izskata Pašvaldības izpilddirektors, pieaicinot attiecīgās pilsētas/pagasta pārvaldes vadītāju, vai Ilūkstes pilsētas administrācijas vadītāju un nepieciešamības gadījumā Ražotāju, un Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par Atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt Atļauju.

7. Atļauja netiek izsniegta, ja:

7.1. Ražotājs nav iesniedzis visus Noteikumu 4. un 5. punktā minētos dokumentus;

7.2. saražotās produkcijas apjoms pārsniedz normatīvajos aktos noteikto maksimālo apjomu kalendārajā gadā;

7.3. Ražotājs Atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas;

7.4. ražošanu plānots veikts vietā, kas nav pielāgota izmantošanas mērķim (nav nodrošināta atbilstoša ūdensapgāde, ventilācija, kanalizācijas novadīšana u.tml.);

7.5. ražošanu plānots uzsākt vietā, kas atrodas:

7.5.1. izglītības, kultūras, sporta, ārstniecības iestāžu ēkās un/vai to teritorijā,

7.5.2. ēkās, kurās atrodas valsts vai pašvaldību iestādes, vai to teritorijās,

7.5.3. daudzdzīvokļu (divdzīvokļu vai vairākdzīvokļu) mājā;

7.6. alkoholisko dzērienu ražošana norādītajā vietā būtiski apdraud sabiedrisko kārtību un citu personu tiesību aizsardzību;

7.7. Ražotājam nodokļu parādu Latvijā un uz līguma pamata nodibināto saistību ar Pašvaldību parādu kopsumma pārsniedz 150,00 euro.

III. Atļaujas anulēšana

8. Pašvaldības izpilddirektors ir tiesīgs anulēt izsniegto Atļauju, ja:

8.1. Ražotājs Atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas;

8.2. izbeigta attiecīgā ražošana Atļaujā norādītajā vietā;

8.3. alkoholisko dzērienu ražošana Atļaujā norādītajā vietā būtiski apdraud sabiedrisko kārtību un citu personu tiesību aizsardzību;

8.4. Ražotājs pēc Pašvaldības atļaujas saņemšanas viena gada laikā nav saņēmis attiecīgo licenci.

9. Lēmumu par Atļaujas anulēšanu Pašvaldības izpilddirektors pieņem 10 darba dienu laikā pēc Noteikumu 8. punktā minēto apstākļu konstatēšanas un par to rakstveidā paziņo Ražotājam uz iesniegumā norādīto adresi.

IV. Administratīvo aktu apstrīdēšana un pārsūdzēšana

10. Pašvaldības izpilddirektora izdoto administratīvo aktu (izsniegto Atļauju vai atteikumu izsniegt Atļauju) vai faktisko rīcību var apstrīdēt Pašvaldības domē.

11. Pašvaldības domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

V. Noslēguma jautājumi

12. Noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. jūnijā.

13. Atļaujas, kas izsniegtas līdz šo Noteikumu spēkā stāšanās brīdim, ir derīgas līdz to termiņa beigām.

14. Ar Noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem:

14.1. Daugavpils novada domes 2013. gada 14. februāra saistošos noteikumus Nr. 3 "Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Daugavpils novadā";

14.2. Ilūkstes novada domes 2018. gada 29. novembra saistošos noteikumus Nr. 12/2008 "Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Ilūkstes novadā".

Augšdaugavas novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja 1. vietnieks A. Rasčevskis

 

Paskaidrojuma raksts
Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2022. gada 26. maija saistošajiem noteikumiem Nr. 51 "Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Augšdaugavas novadā"

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punkts nosaka, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

Ņemot vērā, ka Augšdaugavas novada teritorijā spēkā ir vairāki saistošie noteikumi, kas regulē kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai, ir nepieciešams izstrādāt vienotus saistošos noteikumus šajā jomā.

Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8. panta otrā daļa noteic, ka, ievērojot šā likuma un citu normatīvo aktu prasības, vietējā pašvaldība izdod saistošos noteikumus, kuros nosaka kārtību, kādā mazā alkoholisko dzērienu darītava ir tiesīga saņemt šā likuma 3. panta 1.3 daļā minēto atļauju vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai attiecīgās pašvaldības teritorijā.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā mazajām alkoholisko dzērienu darītavām tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu, kuru sastāvā esošais spirts ir tikai raudzētas izcelsmes, vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Augšdaugavas novadā.
3. Informācija par plānotā projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav ietekmes uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānotā projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošie noteikumi ļauj mazajām alkoholisko dzērienu darītavām saņemt atļauju vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai, tādējādi arī veikt attiecīgu saimniecisko darbību. Saistošie noteikumi sniegs atbalstu jaunu ražotņu izveidē, tādējādi veicinot jaunus komercdarbības veidus.
5. Informācija par plānotā projekta administratīvajam procedūrām Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija. Atļaujas saņemšanai ražotājs iesniedz pieteikumu, pievienojot saistošajos noteikumos minētos dokumentus. Dokumentus izskata saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.

Augšdaugavas novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja 1. vietnieks A. Rasčevskis

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!