• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ķekavas novada domes 2021. gada 22. septembra saistošie noteikumi Nr. 24/2021 "Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 4.10.2021., Nr. 191 https://www.vestnesis.lv/op/2021/191.6

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ķekavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 27/2021

Par pašvaldības aģentūras "Ķekavas sociālās aprūpes centrs" un sociālās aprūpes centra "Baldone" publisko sociālo pakalpojumu cenrādi

Vēl šajā numurā

04.10.2021., Nr. 191

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ķekavas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 24/2021

Pieņemts: 22.09.2021.

OP numurs: 2021/191.6

2021/191.6
RĪKI

Ķekavas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 3 Pēdējās nedēļas laikā 1 Visi

Ķekavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 24/2021

Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā 2021. gada 22. septembrī

Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību

Apstiprināti ar Ķekavas novada domes 2021. gada 22. septembra
sēdes lēmumu Nr. 13. (prot. Nr. 12/2021)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu,
Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 16. punktu,
46. panta piekto daļu un 47. panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Ķekavas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) īsteno pašvaldības kompetenci – izsniegt licences juridiskām un fiziskām personām (turpmāk – licences pieprasītājs, izņemot valsts un pašvaldības izglītības iestādes), interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu (turpmāk – izglītības programma) īstenošanai.

2. Noteikumi nosaka iesniegto izglītības programmu licencēšanas dokumentu izvērtēšanas kārtību, lēmuma par licences izsniegšanas, licences termiņa pagarināšanas, licences pārreģistrācijas, licences izsniegšanas atteikuma vai licences anulēšanu pieņemšanas kārtību.

3. Noteikumos noteikto izglītības programmu licencēšanu nodrošina Ķekavas novada domes izveidota Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija (turpmāk – komisija).

II. Licences pieprasījuma iesniegšanas kārtība

4. Licences saņemšanai licences pieprasītājs pašvaldībā iesniedz:

4.1. rakstveida iesniegumu:

4.1.1. saskaņā ar noteikumu 1. pielikumu, ja licences pieprasītājs ir juridiska persona;

4.1.2. saskaņā ar noteikumu 2. pielikumu, ja licences pieprasītājs ir fiziska persona.

4.2. licencējamo izglītības programmu datorsalikumā, kurā norāda:

4.2.1. izglītības programmas nosaukumu;

4.2.2. izglītības programmas mērķi (izvirzāms viens vai vairāki mērķi, mērķa/-u formulējumā ietverot mācību, audzināšanas un personības attīstības aspektus) un uzdevumus (uzdevumi norāda, kā sasniegt mērķi/-us; katra mērķa sasniegšanai izvirza vismaz divus uzdevumus);

4.2.3. programmas īstenošanas forma (pulciņš, mākslinieciskās pašdarbības kolektīvs (koris, deju kolektīvs, deju grupa, orķestris, ansamblis u.c.), treniņgrupa, studija, darbnīca, klubs, projekts, nodarbības ar mainīgu dalībnieku sastāvu un skaitu u.c.) (neattiecas uz pieaugušo neformālās izglītības programmu);

4.2.4. izglītības programmas apjomu (stundu skaits);

4.2.5. izglītības programmas mērķauditoriju, norādot vecuma vai specializācijas grupas;

4.2.6. izglītības programmas saturu (tematiskais plāns);

4.2.7. izglītības programmas plānoto rezultātu aprakstu;

4.2.8. izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā personāla izglītību apliecinošo dokumentu apliecinātas kopijas (neattiecas uz pieaugušo neformālās izglītības programmu).

4.3. dokumenta, kas apliecina nodrošinājumu ar vietu (būve, telpa, zemesgabals u.c.) licencējamās izglītības programmas īstenošanai, oriģinālu vai apliecinātu kopiju;

4.4. izziņu no Sodu reģistra saskaņā ar Bērnu tiesības aizsardzības likuma 72. panta piektajā daļā noteikto, personām, kuras īstenos interešu izglītības programmas bērniem un jauniešiem, izņemot pašvaldības dibināto izglītības iestāžu pedagoģiskos darbiniekus.

5. Lai saņemtu licenci, licences pieprasītājs noteikumu 4. punktā minētos dokumentus iesniedz pašvaldībā, Gaismas ielā 19 k-9-1, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV – 2123, vai nosūt pa pastu uz minēto adresi, vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi: novads@kekava.lv

6. Komisijai ir tiesības pieprasīt papildus informāciju un dokumentus, kas nepieciešami licences piešķiršanai.

III. Licences pieprasījuma izvērtēšanas un licences izsniegšanas kārtība

7. Komisija izglītības programmu licencēšanu veic ne vēlāk kā viena kalendārā mēneša laikā pēc pieteikuma un visu nepieciešamo un pieprasīto dokumentu saņemšanas.

8. Ja iesniegtajos dokumentos nav pietiekamu ziņu jautājuma objektīvai izlemšanai, komisija atliek jautājuma izskatīšanu un informē par to licences pieprasītāju. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc komisijas sēdes, kurā pieņemts lēmums par jautājuma izskatīšanas atlikšanu, licences pieprasītājam tiek nosūtīts rakstveida paziņojums, kurā norādīti iesniedzamie dokumenti. Pieprasītie dokumenti ir jāiesniedz 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā. Ja noteiktajā termiņā pieprasītie dokumenti netiek iesniegti, licences izsniegšana tiek atteikta.

9. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt licenci, ja:

9.1. iesniegtie dokumenti neatbilst spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, vai nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti;

9.2. iesniegtajos dokumentos ir sniegta nepatiesa informācija;

9.3. licencējamās izglītības programmas saturs neatbilst izglītības programmas nosaukumam un mērķim vai spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem;

9.4. personāla kvalifikācija neatbilst licencējamās izglītības programmas īstenošanas prasībām.

10. Ja komisija lēmumā norādījusi trūkumus, kuru dēļ ir atteikts izsniegt licenci, tad, pēc to novēršanas, licences pieprasītājs var atkārtoti iesniegt izglītības programmu licencēšanai.

11. Komisija pieņem lēmumu par licences izsniegšanu vai atteikumu izsniegt licenci, par pieņemto lēmumu rakstveidā informējot licences pieprasītāju ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīgā komisijas lēmuma pieņemšanas.

12. Licenci izsniedz uz laiku līdz 3 (trīs) gadiem.

13. Licence noformējama atbilstoši noteikumu 3. pielikumam.

14. Licenci paraksta komisijas priekšsēdētājs.

15. Licences derīguma termiņu skaita no dienas, kad komisija pieņēmusi lēmumu par licences izsniegšanu.

16. Licenci izsniedz licences pieprasītājam vai tā pilnvarotai personai pret parakstu.

17. Licences saņēmējam ir pienākums informēt pašvaldību par izmaiņām dokumentos, kas bijuši par pamatu licences saņemšanai, ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienu laikā no izmaiņu izdarīšanas dienas. Ja komisija konstatē, ka, pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem, licencē nepieciešams izdarīt izmaiņas, tad viena kalendārā mēneša laikā tiek pieņemts lēmums par licences pārreģistrāciju. Komisija par pieņemto lēmumu rakstveidā informē licences pieprasītāju ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīgā komisijas lēmuma pieņemšanas.

18. Par izglītības programmas īstenošanas kvalitāti, tai skaitā par izglītības programmas īstenošanas materiāli tehnisko nodrošinājumu, atbild licences pieprasītājs.

IV. Licences termiņa pagarināšanas kārtība

19. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par licences termiņa pagarināšanu, pamatojoties uz jaunu licences saņēmēja rakstveida iesniegumu:

19.1. saskaņā ar noteikumu 1. pielikumu, ja licences pieprasītājs ir juridiska persona;

19.2. saskaņā ar noteikumu 2. pielikumu, ja licences pieprasītājs ir fiziska persona.

20. Komisija lemj par licences termiņa pagarināšanu, ja licences pieprasītājs iesniedz iesniegumu ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms licences derīguma termiņa beigām.

21. Iesniegumam par licences termiņa pagarināšanu pievieno:

21.1. dokumenta, kas apliecina nodrošinājumu ar vietu (būve, telpa, zemesgabals u.c.) licencējamās programmas īstenošanai oriģinālu vai apliecinātu kopiju;

21.2. aktualizētu izglītības programmu, atbilstoši noteikumu 4.2. apakšpunktam;

21.3. izziņu no Sodu reģistra saskaņā ar Bērnu tiesības aizsardzības likuma 72. panta piektajā daļā noteikto, personām, kuras īstenos interešu izglītības programmas bērniem un jauniešiem, izņemot pašvaldības dibināto izglītības iestāžu pedagoģiskos darbiniekus.

22. Licences termiņa pagarināšanai, licences pieprasītājs noteikumu 21. punktā minētos dokumentus iesniedz Ķekavas novada pašvaldībā, Gaismas ielā 19 k-9-1, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV – 2123, vai nosūta pa pastu uz minēto adresi, vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi: novads@kekava.lv

23. Komisijai ir tiesības pieprasīt licences saņēmējam iesniegt papildu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami licences termiņa pagarināšanai.

24. Komisija pieņem lēmumu par licences termiņa pagarināšanu uz laiku līdz 3 (trīs) gadiem vai atteikumu pagarināt licences termiņu ne vēlāk kā viena kalendārā mēneša laikā pēc iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

25. Komisija par pieņemto lēmumu rakstveidā informē licences saņēmēju ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīgā komisijas lēmuma pieņemšanas.

V. Licences anulēšanas kārtība

26. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par licences anulēšanu, ja:

26.1. licences pieprasītājs gada laikā pēc tās saņemšanas nav uzsācis īstenot licencēto izglītības programmu;

26.2. licences pieprasītājs sniedzis nepatiesu informāciju licences saņemšanai;

26.3. licences pieprasītājs darbība vai licencētās izglītības programmas īstenošana neatbilst spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;

26.4. tiek īstenota cita, licencē neminēta programma;

26.5. licencētās izglītības programmas īstenošanā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi;

26.6. juridiskā persona tiek likvidēta.

27. Par licences anulēšanu programmas īstenotājs tiek informēts rakstveidā ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīgā komisijas lēmuma pieņemšanas.

28. Licences anulēšanas gadījumā izglītības programmas īstenošana jāpārtrauc normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

29. Ar lēmuma par licences anulēšanu pieņemšanas brīdi, izsniegtā licence zaudē spēku.

VI. Noslēguma jautājumi

30. Komisijas pieņemto lēmumu var apstrīdēt viena kalendārā mēneša laikā no lēmuma paziņošanas brīža Ķekavas novada domē. Domes pieņemto lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā.

31. Ar noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Ķekavas novada pašvaldības 2019. gada 12. marta saistošie noteikumi Nr. 16/2019 "Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību."

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko

 

1. pielikums
Ķekavas novada pašvaldības 2021. gada 22. septembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 24/2021

Ķekavas novada pašvaldības Interešu izglītības un pieaugušo
neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijai

     
   

(juridiskās personas nosaukums)

     
   

(reģistrācijas Nr.)

     
   

(juridiskā adrese)

     
   

(kontaktpersona)

     
   

(tālruņa Nr.)

     
   

(e-pasta adrese)

IESNIEGUMS

Lūdzu izsniegt licenci /pagarināt licences termiņu

interešu izglītības programmai (programmām)

pieaugušo neformālās izglītības programmai (programmām)

 

(programmas nosaukums)

 

(programmas nosaukums)

 

(programmas nosaukums)

 
Programmas/u īstenošanas vietas adrese  

Pielikumā:

Sniegto ziņu patiesumu apliecinu ar parakstu

     

(datums)

   
     
     

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko

 

2. pielikums
Ķekavas novada pašvaldības 2021. gada 22. septembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 24/2021

Ķekavas novada pašvaldības Interešu izglītības un pieaugušo
neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijai

     
   

(fiziskās personas vārds, uzvārds)

     
   

(personas kods)

     
   

(deklarētās dzīvesvietas adrese)

     
   

(kontaktpersona)

     
   

(tālruņa Nr.)

     
   

(e-pasta adrese)

IESNIEGUMS

Lūdzu izsniegt licenci /pagarināt licences termiņu

interešu izglītības programmai (programmām)

pieaugušo neformālās izglītības programmai (programmām)

 

(programmas nosaukums)

 

(programmas nosaukums)

 

(programmas nosaukums)

 
Programmas/u īstenošanas vietas adrese  

Pielikumā:

Sniegto ziņu patiesumu apliecinu ar parakstu

     

(datums)

   
     
       
 

(paraksts)

 

(paraksta atšifrējums)

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko

 

Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 24/2021 "Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam, ar 2021. gada 1. jūliju ir izveidots jauns Ķekavas novads. Pamatojoties uz likumu "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 14. punkta f) apakšpunktu, 43. panta trešo daļu, Izglītības likumu 17. panta trešās daļas 16. punktu, 46. panta piekto daļu un 47. panta trešo daļu, ir nepieciešams apstiprināt kārtību, kādā tiek licencētas interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas novadā.
2. Īss projekta satura izklāsts Noteikumu mērķis ir:

1) nodrošināt normatīvajos noteikto pašvaldības autonomo funkciju un uzdevumu izpildi;

2) nodrošināt interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas kārtību.

3. Informācija par plānotā projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu īstenošana neradīs ietekmi uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānotā projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi Saistošie noteikumi attiecas uz fiziskām un juridiskām personām, kas vēlēsies iegūt licenci interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Kontrolēt saistošo noteikumu izpildi ir tiesības Ķekavas novada pašvaldības izpilddirektoram un Izglītības, kultūras un sporta pārvaldei.

Personu iesniegumus pieņem Ķekavas novada pašvaldība, Izglītības, kultūras un sporta pārvalde, Ķekavas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centra darbinieki.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošo noteikumu izstrādes procesā notika informācijas apmaiņa ar privātpersonām.

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!