• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Ministru kabinets

16.12.2021.

OP 2021/243.5

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 9. janvāra noteikumos Nr. 26 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās" īstenošanas noteikumi"

16.12.2021.

OP 2021/243.6

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 7. jūlija noteikumos Nr. 385 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" īstenošanas noteikumi"

16.12.2021.

OP 2021/243.7

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1643 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā pabalstu aizbildnībā esoša bērna uzturēšanai"

16.12.2021.

OP 2021/243.8

Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos Nr. 468 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.2. pasākuma "Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi" īstenošanas noteikumi"

16.12.2021.

OP 2021/243.9

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 404 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" 6.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti" 6.2.1.2.pasākuma "Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija un izbūve" īstenošanas noteikumi"

16.12.2021.

OP 2021/243.10

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 25. jūnija noteikumos Nr. 344 "Aktīvo vielu importēšanas un izplatīšanas kārtība"

16.12.2021.

OP 2021/243.11

Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 5. novembra noteikumos Nr. 1268 "Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi"

16.12.2021.

OP 2021/243.12

Aizsargājamo ainavu apvidus "Nīcgales meži" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi

16.12.2021.

OP 2021/243.13

Prasības piena produktu un tos saturošu produktu papildu marķējumam

16.12.2021.

OP 2021/243.14

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr. 105 "Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtībām"

16.12.2021.

OP 2021/243.15

Grozījums Ministru kabineta 2011. gada 6. decembra noteikumos Nr. 937 "Noteikumi par līgumcenu robežām iepirkumiem aizsardzības un drošības jomā"

16.12.2021.

OP 2021/243.16

Kārtība, kādā 2022. gadā pašvaldībām piešķir valsts budžeta dotāciju par personām, kuras ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs ievietotas līdz 1998. gada 1. janvārim

16.12.2021.

OP 2021/243.17

Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 7. novembra noteikumos Nr. 662 "Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestāžu un citu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu (darbinieku) atlīdzības un personu uzskaites sistēmu"

16.12.2021.

OP 2021/243.18

Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumos Nr. 806 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru"

16.12.2021.

OP 2021/243.19

Iepriekšējās darbības pārbaudes veikšanas kārtība un civilās aviācijas gaisa kuģa apkalpes locekļa un lidostas identitātes kartes izsniegšanas un anulēšanas kārtība

16.12.2021.

OP 2021/243.20

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 3. septembra noteikumos Nr. 737 "Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību"

16.12.2021.

OP 2021/243.21

Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 19. decembra noteikumos Nr. 769 "Tieslietu ministrijas pamatbudžeta programmas "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas fonds" finanšu līdzekļu izmantošanas kārtība"

16.12.2021.

OP 2021/243.22

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 1250 "Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā"

16.12.2021.

OP 2021/243.23

Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību investīciju projektus jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecībai vai esošo pirmsskolas izglītības iestāžu paplašināšanai

16.12.2021.

OP 2021/243.24

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. marta noteikumos Nr. 134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu"

16.12.2021.

OP 2021/243.25

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 23. marta noteikumos Nr. 288 "Aptieku darbības noteikumi"

16.12.2021.

OP 2021/243.26

Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 18. marta rīkojumā Nr. 170 "Par civilo ekspertu dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā"

16.12.2021.

OP 2021/243.27

Par atļauju piešķirt diplomātisko rangu

16.12.2021.

OP 2021/243.28

Par nekustamā īpašuma 1/2 domājamās daļas Rīgā nodošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā

16.12.2021.

OP 2021/243.29

Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 23. jūlija rīkojumā Nr. 517 "Par humānās palīdzības sniegšanu Lietuvai"

16.12.2021.

OP 2021/243.30

Par nekustamā īpašuma Ganību ielā 6, Rūjienā, Valmieras novadā, pārņemšanu valsts īpašumā

16.12.2021.

OP 2021/243.31

Par Ministru kabineta apbalvojuma piešķiršanu par sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs

16.12.2021.

OP 2021/243.32

Par Limbažu novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma "Druvu ceļš" Limbažu pagastā, Limbažu novadā, pārņemšanu valsts īpašumā

16.12.2021.

OP 2021/243.33

Par atmežošanu nekustamā īpašuma "Katrīnbādes iela" zemes vienībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8013 003 0062) Saulkrastos, Saulkrastu novadā

16.12.2021.

OP 2021/243.34

Par valsts meža zemes nodošanu Ķekavas novada pašvaldības īpašumā

16.12.2021.

OP 2021/243.35

Par apropriācijas pārdali

16.12.2021.

OP 2021/243.36

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

16.12.2021.

OP 2021/243.37

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 17. oktobra rīkojumā Nr. 589 "Par Iekšlietu ministrijas ilgtermiņa saistībām valsts robežas joslas infrastruktūras izbūvei gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu un gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu"

16.12.2021.

OP 2021/243.38

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

16.12.2021.

OP 2021/243.39

Par iemaksām ANO Augstā komisāra cilvēktiesību jautājumos biroja, ANO Dzimumu līdztiesības un sieviešu iespēju veicināšanas institūcijas, ANO Starptautiskā Bērnu fonda, ANO starpaģentūru palīdzības plāna Mali, ANO Cilvēkdrošības trasta fonda Arāla jūras reģionam Uzbekistānā, UNESCO Starptautiskās programmas komunikācijas attīstībai, Eiropas Demokrātijas fonda, Eiropas Civilās aizsardzības un humānās palīdzības operāciju ģenerāldirektorāta, EDSO Speciālās novērošanas misijas Ukrainā un Pilsoniskās sabiedrības organizāciju atbalsta "Lifeline" budžetos

16.12.2021.

OP 2021/243.40

Par apropriācijas pārdali

16.12.2021.

OP 2021/243.41

Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā

16.12.2021.

OP 2021/243.42

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

16.12.2021.

OP 2021/243.43

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

16.12.2021.

OP 2021/243.44

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

16.12.2021.

OP 2021/243.45

Par apropriācijas palielināšanu budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

16.12.2021.

OP 2021/243.46

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

16.12.2021.

OP 2021/243.47

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

16.12.2021.

OP 2021/243.48

Par nekustamā īpašuma Kronvalda bulvārī 4, Rīgā, pirkšanu

ARHĪVS: VISI ŠĪ IZDEVĒJA DOKUMENTI
RĪKI
  • SEKO LĪDZI
  • PASTĀSTI CITIEM
  • ABONĒ RSS
  • PAR ŠO GRUPU

Abonē RSS

RSS ir veids, kā sekot līdzi jaunākajai oficiālajā izdevumā publicētajai informācijai. Pievienojiet šo saiti savam RSS lasītājam, lai saņemtu jaunāko informāciju par oficiālajām publikācijām šajā sadaļā!
Saite

Ministru kabinets
Oficiālajā izdevumā publicē:
  • Ministru kabineta noteikumus, instrukcijas un ieteikumus. Tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas, ja tiesību aktā nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš;
  • Ministru kabineta rīkojumus. Tie stājas spēkā parakstīšanas brīdī;
  • Ministru kabineta sēdes protokollēmumus. Tie stājas spēkā pieņemšanas brīdī;
  • plānošanas dokumentus, kā arī informatīvos ziņojumus par politikas plānošanas dokumentu īstenošanu.
TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!