• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Tiesību akti
Izvērst

Ministru kabinets

Noteikumi  Rīkojumi

OP 2021/243.5

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 9. janvāra noteikumos Nr. 26 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās" īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 809

OP 2021/243.6

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 7. jūlija noteikumos Nr. 385 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 810

OP 2021/243.7

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1643 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā pabalstu aizbildnībā esoša bērna uzturēšanai"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 812

OP 2021/243.8

Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos Nr. 468 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.2. pasākuma "Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi" īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 813

OP 2021/243.9

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 404 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" 6.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti" 6.2.1.2.pasākuma "Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija un izbūve" īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 814

OP 2021/243.10

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 25. jūnija noteikumos Nr. 344 "Aktīvo vielu importēšanas un izplatīšanas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 816

OP 2021/243.11

Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 5. novembra noteikumos Nr. 1268 "Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 819

OP 2021/243.12

Aizsargājamo ainavu apvidus "Nīcgales meži" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 821

OP 2021/243.13

Prasības piena produktu un tos saturošu produktu papildu marķējumam
Ministru kabineta noteikumi Nr. 822

OP 2021/243.14

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr. 105 "Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtībām"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 823

OP 2021/243.15

Grozījums Ministru kabineta 2011. gada 6. decembra noteikumos Nr. 937 "Noteikumi par līgumcenu robežām iepirkumiem aizsardzības un drošības jomā"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 824

OP 2021/243.16

Kārtība, kādā 2022. gadā pašvaldībām piešķir valsts budžeta dotāciju par personām, kuras ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs ievietotas līdz 1998. gada 1. janvārim
Ministru kabineta noteikumi Nr. 825

OP 2021/243.17

Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 7. novembra noteikumos Nr. 662 "Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestāžu un citu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu (darbinieku) atlīdzības un personu uzskaites sistēmu"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 826

OP 2021/243.18

Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumos Nr. 806 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 827

OP 2021/243.19

Iepriekšējās darbības pārbaudes veikšanas kārtība un civilās aviācijas gaisa kuģa apkalpes locekļa un lidostas identitātes kartes izsniegšanas un anulēšanas kārtība
Ministru kabineta noteikumi Nr. 829

OP 2021/243.20

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 3. septembra noteikumos Nr. 737 "Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 830

OP 2021/243.21

Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 19. decembra noteikumos Nr. 769 "Tieslietu ministrijas pamatbudžeta programmas "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas fonds" finanšu līdzekļu izmantošanas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 831

OP 2021/243.22

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 1250 "Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 833

OP 2021/243.23

Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību investīciju projektus jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecībai vai esošo pirmsskolas izglītības iestāžu paplašināšanai
Ministru kabineta noteikumi Nr. 834

OP 2021/243.24

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. marta noteikumos Nr. 134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 839

OP 2021/243.25

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 23. marta noteikumos Nr. 288 "Aptieku darbības noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 840

OP 2021/243.26

Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 18. marta rīkojumā Nr. 170 "Par civilo ekspertu dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 931

OP 2021/243.27

Par atļauju piešķirt diplomātisko rangu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 932

OP 2021/243.28

Par nekustamā īpašuma 1/2 domājamās daļas Rīgā nodošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 934

OP 2021/243.29

Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 23. jūlija rīkojumā Nr. 517 "Par humānās palīdzības sniegšanu Lietuvai"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 935

OP 2021/243.30

Par nekustamā īpašuma Ganību ielā 6, Rūjienā, Valmieras novadā, pārņemšanu valsts īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 936

OP 2021/243.31

Par Ministru kabineta apbalvojuma piešķiršanu par sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs
Ministru kabineta rīkojums Nr. 938

OP 2021/243.32

Par Limbažu novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma "Druvu ceļš" Limbažu pagastā, Limbažu novadā, pārņemšanu valsts īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 939

OP 2021/243.33

Par atmežošanu nekustamā īpašuma "Katrīnbādes iela" zemes vienībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8013 003 0062) Saulkrastos, Saulkrastu novadā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 940

OP 2021/243.34

Par valsts meža zemes nodošanu Ķekavas novada pašvaldības īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 942

OP 2021/243.35

Par apropriācijas pārdali
Ministru kabineta rīkojums Nr. 943

OP 2021/243.36

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 944

OP 2021/243.37

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 17. oktobra rīkojumā Nr. 589 "Par Iekšlietu ministrijas ilgtermiņa saistībām valsts robežas joslas infrastruktūras izbūvei gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu un gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 945

OP 2021/243.38

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 946

OP 2021/243.39

Par iemaksām ANO Augstā komisāra cilvēktiesību jautājumos biroja, ANO Dzimumu līdztiesības un sieviešu iespēju veicināšanas institūcijas, ANO Starptautiskā Bērnu fonda, ANO starpaģentūru palīdzības plāna Mali, ANO Cilvēkdrošības trasta fonda Arāla jūras reģionam Uzbekistānā, UNESCO Starptautiskās programmas komunikācijas attīstībai, Eiropas Demokrātijas fonda, Eiropas Civilās aizsardzības un humānās palīdzības operāciju ģenerāldirektorāta, EDSO Speciālās novērošanas misijas Ukrainā un Pilsoniskās sabiedrības organizāciju atbalsta "Lifeline" budžetos
Ministru kabineta rīkojums Nr. 947

OP 2021/243.40

Par apropriācijas pārdali
Ministru kabineta rīkojums Nr. 948

OP 2021/243.41

Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 949

OP 2021/243.42

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 950

OP 2021/243.43

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 951

OP 2021/243.44

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 953

OP 2021/243.45

Par apropriācijas palielināšanu budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 954

OP 2021/243.46

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 955

OP 2021/243.47

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 956

OP 2021/243.48

Par nekustamā īpašuma Kronvalda bulvārī 4, Rīgā, pirkšanu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 958
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!