Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Sludinājumi, paziņojumi, reklāma. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 11.02.1998., Nr. 36 https://www.vestnesis.lv/ta/id/31486

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Uzņēmumu reģistra ziņas

Vēl šajā numurā

11.02.1998., Nr. 36

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

SLUDINÂJUMI, PAZIÒOJUMI, REKLÂMA

Izsole

Tukuma rajona tiesu izpildîtâju kantoris rîko pirmo izsoli INTAI MANUHINAI , dzîv. Jûrmalâ, Raiòa ielâ 87-87, piederoðajam nekustamajam îpaðumam .

Nekustamais îpaðums — 50,5 ha platîba, no kuriem 20,8 ha l/s izmantojamâ zeme, 16,1 ha meþs, atrodas Tukuma rajona Lestenes pagasta "Laimâs", nekustamâ îpaðuma "Laimas" pârçjâ daïa 7,8 ha platîbâ atrodas Tukuma rajona Îrlavas pagastâ.

Izsoles sâkumcena Ls 5000.

Parâdnieks — z/s "Laimas".

Piedzinçjs — a/s "Tukuma banka" Tukumâ, Talsu ielâ 4.

Hipotekârie kreditori un viòu prasîjumi nav reìistrçti. Visâm personâm, kurâm uz pârdodamo nekustamo îpaðumu ir tiesîbas, kas novçrð tâ pârdoðanu izsolç, jâpieteic tâs lîdz izsoles dienai.

Izsole notiks 1998.gada 10.martâ pulksten 10 Tukuma tiesu izpildîtâju kantorî Tukumâ, Pils ielâ 16.

Personâm, kuras vçlas piedalîties izsolç, lîdz izsoles dienai Tukuma tiesu izpildîtâju kantora depozîta rçíinâ LUB Tukuma nodaïâ, kods 310101900, konts 000144701, jâiemaksâ 10% no izsoles sâkumcenas. Tâlrunis uzziòâm Tukums 24123.

Izsole

Tukuma rajona tiesu izpildîtâju kantoris pârdod otrajâ izsolç z/s "Griezes" îpaðniekam ANSIM REVINAM piederoðo nekustamo îpaðumu , kas atrodas Tukuma rajona Dþûkstes pagasta "Griezçs".

Nekustamais îpaðums sastâv no zemes gabala 14,9 ha (zemes kadastra Nr.9048-01-0002) un dzîvojamâs mâjas ar kopçjo platîbu 114,7 m2, èetrâm saimniecîbas çkâm, diviem ðíûòiem, kûts, saimniecîbas çkas.

Namîpaðuma un zemes kopçjâ vçrtîba ir Ls 5250, tas ir reìistrçts zemesgrâmatâ.

Izsole notiks 1998.gada 6.martâ pulksten 10 Tukuma rajona tiesu izpildîtâju kantorî Tukumâ, Pils ielâ 16, 1. stâvâ.

Piedzinçjs — a/s "Tukuma banka" Tukumâ, Talsu ielâ 4.

Hipotekârais kreditors ir Hipotçku un zemes banka. Citi hipotekârie kreditori un viòu prasîjumi nav zinâmi.

Visâm personâm, kurâm uz pârdodamo nekustamo îpaðumu ir tiesîbas, kas novçrð tâ pârdoðanu izsolç, jâpieteic tâs lîdz izsoles dienai.

Personâm, kuras vçlas piedalîties izsolç, jâiemaksâ nodroðinâjuma summa 10% apmçrâ no izsoles sâkuma cenas Ls 525 Tukuma rajona tiesu izpildîtâju kantora depozîta rçíinâ Nr.000144701 LUB Tukuma filiâlç, kods 310101900.

Sîkâku informâciju var saòemt Tukuma TIK Pils ielâ 16, 1. stâvâ. Tâlrunis 24123.

Izsole

Rçzeknes TIK pârdod pirmajâ izsolç ANDRIM STAÒISLAVSKIM un STAÒISLAVAM STAÒISLAVSKIM piederoðo un zemesgrâmatâ reìistrçto nekustamo îpaðumu "Mazupes", kas atrodas Ludzas rajona Malnavas pagastâ un sastâv no diviem zemes gabaliem 64,4 ha kopplatîbâ (t. sk. 30,1 ha meþa zemes un 26,5 ha lauksaimnieciskâs zemes) .

Parâdnieki — Andris Staòislavskis, dzîv. Ludzas rajona Kârsavâ, Alejas ielâ 13a; Staòislavs Staòislavskis, dzîv. Ludzas rajona Kârsavâ, Alejas ielâ 13a.

Piedzinçjs — VAS "Laukkredîts" Rîgâ, Doma laukumâ 4.

Hipotekârie kreditori un viòu prasîjumi nav reìistrçti.

Nekustamâ îpaðuma novçrtçjums Ls 3700.

Izsole notiks 1998.gada 11.martâ pulksten 12 Rçzeknes TIK Rçzeknç, Dârza ielâ 24, LV-4600.

Izsoles dalîbniekiem lîdz izsoles dienai jâiemaksâ nodroðinâjuma summa 10% apmçrâ no nekustamâ îpaðuma vçrtîbas Rçzeknes TIK depozîta kontâ Nr.000144001, Latvijas Unibankas Râznas filiâlç, kods 310101900.

Visâm personâm, kurâm uz pârdodamo nekustamo îpaðumu ir tiesîbas, kas novçrð tâ pârdoðanu izsolç, jâpiesaka tâs lîdz izsoles dienai. Par îpaðuma pârdoðanu interesçties Rçzeknes TIK Dârza ielâ 24, tâlr. 4622632, vai VAS "Latvijas Hipotçku un zemes banka" Rîgâ, Doma laukumâ 4, tâlr. 7774091.

Izsole

VAS "Privatizâcijas aìentûra" pilnvarotais likvidçjamâ v/u "Liepâjas okeâna zvejas flotes bâze" administratora pârstâvis Ernests Vçvers paziòo, ka 1998.gada 20.februârî izsludinâtâ izsole, kurâ tiek izsolîta maksâtnespçjîgâ v/u "LIEPÂJAS OKEÂNA ZVEJAS FLOTES BÂZE" piederoðâ manta kopumâ , kas atrodas Liepâjâ, Stûrmaòu ielâ 1, tiek pârcelta uz 1998.gada 27.februâri un pagarinâta dalîbnieku reìistrâcija lîdz 1998.gada 25.februârim.

Sludinâjums par izsoli publicçts "Latvijas Vçstneða" 1998.gada 21.janvâra numurâ Nr.15 (1076).

Izsole

VID Balvu rajona nodaïa pârdod pirmajâ izsolç SIA "VIEKSTA" (Balvu rajona Kubulu pagastâ) nekustamo mantu :

1) kantora çka un katlumâja . Sâkumcena Ls 1850;

2) ceïi un laukumi (plâkðòu) . Sâkumcena Ls 300;

3) pievedceïð . Sâkumcena Ls 300;

4) kompresoru cehs . Sâkumcena Ls 650;

5) attîrîðanas iekârtas sûkòu çka . Sâkumcena Ls 150;

6) kaïíu iekrauðanas bunkuri 10 gab . Viena bunkura sâkumcena Ls 50.

Prasîtâjs — VID Balvu rajona nodaïa (par nodokïu parâdiem).

Visâm personâm, kurâm uz pârdodamo îpaðumu ir tiesîbas, kas novçrð tâ pârdoðanu izsolç, jâpiesaka ðîs tiesîbas lîdz izsoles dienai.

Izsoles dalîbniekiem jâiemaksâ 10% no sâkumcenas budþeta ieòçmumos par mantas realizâciju kontâ Nr.000120501, rçíins Nr.10903812090. Izsole notiks 1998.gada 22.aprîlî pulksten 10 Balvu rajona Kubulu pagastâ SIA "Vieksta" telpâs. Sîkâka informâcija pa tâlruni 8-245-22538.

Izsole

Tiek izsludinâta izsole paðvaldîbas îpaðumam Rçzeknç, Latgales ielâ 82. Izsolâmâ nekustamâ îpaðuma sastâvs:

— divstâvu mûra çka, apbûves platîba 717,5 m2;

— zeme 1964 m2.

Maksâðanas lîdzekïi — lati.

Nekustamâ îpaðuma sâkumcena Ls 25 896.

Ar izsoles noteikumiem iepazîties un saòemt papildinformâciju var Rçzeknes pilsçtas domç Rçzeknç, Atbrîvoðanas alejâ 93, 202.kabinetâ. Tâlr.22332, 22946.

Pieteikumus par piedalîðanos izsolç pieòem mçneða laikâ no sludinâjuma publikâcijas laikrakstâ.

Kreditoru sapulce

Maksâtnespçjîgâs SIA "MIONS ", reì.Nr. 010301313, pirmâ kreditoru sapulce notiks 1998.gada 16.martâ pulksten 15 Rîgâ, A.Èaka ielâ 83/85—32.

Darba kârtîba:

1. Kreditoru prasîjumu apstiprinâðana.

2. Administratora atskaite.

3. Maksâtnespçjas stâvokïa risinâjums.

4. Citi jautâjumi.

Kreditoriem vai viòu pilnvarotajâm personâm ierodoties jâuzrâda pase un jâiesniedz rakstveida pilnvara.

Ziedojumu pârskati

Sabiedriskâ sporta organizâcija futbola klubs "SKONTO — METALS RINAR" (SP—0642)

tika organizçta 1996.gada 12.decembrî. Futbola kluba saimnieciskâ darbîba balstâs uz lîdzekïiem, kas saòemti organizâciju ziedojumu rezultâtâ.

1997.gadâ SIA "Skonto — Metâls", reìistrâcijas Nr.40003156280, ziedojusi Ls 15 213

SIA "Power System", reìistrâcijas Nr.40003199449, ziedojusi Ls 3613,27

Ziedojumu kopsumma Ls 18 826,27

1997.gada izdevumi sastâda Ls 18 825,51, tai skaitâ:

Izdevumi Summa Ls
1. Telpu un futbola laukuma noma 6415,68
2. Trenera darba alga 200
3. Direktora un grâmatvedes darba alga 1680
4. Sociâlais nodoklis 526,40
5. Sporta inventârs 5614,40
6. Piedalîðanâs Latvijas Futbola federâcijâ 725
7. Bankas pakalpojumi 20,54
8. Komunâlie pakalpojumi 30,22
9. Bezalkoholiskie dzçrieni 3613,27
Kopâ 18 825,51

Komandâ ir 22 cilvçki.

1997.gada laikâ komanda ir piedalîjusies 50 spçlçs.

1998.gadâ futbola kluba saimnieciskâ darbîba balstîsies uz ziedojumu lîdzekïiem. Galvenâs ziedojumu lîdzekïu sniegðanas organizâcijas ir SIA "Skonto — Metâls" (reìistrâcijas Nr.40003156280) un SIA "Tirdzniecîbas nams "RINAR"" (reìistrâcijas Nr.000321473).

Direktors A.Karpovs

Galvenâ grâmatvede L.Bikova

Rîgas 1.ìimnâzijas atbalsta fonds

paziòo, ka 1997.gadâ ir saòemti ziedojumi:

"Auto Rîga" Ls 1500
Andris Ruselis Ls 100
Kompânija "Rînûþi" Ls 500
SIA "NORIS" Ls 100
Latvijas Unibanka Ls 5000
SIA "Data PRO" Ls 500
SIA "Konsultants" Ls 100
I.Spîgule Ls 1150
A.Rozîte Ls 115
SIA "PTC" Ls 3000

Naudas lîdzekïi kopsummâ Ls 11 364 izlietoti Starptautiskâs bakalaurâta klases finansçðanai (vienîgais eksperiments Latvijas Republikâ).

Fonda prezidente Òina Tetere

 

1996.gadâ Latvijas Nacionâlo vçrtîbu fondam

(reì. Nr. ASF-0201) ziedojis a/s "Aldaris" Ls 437. Summa izmantota vçrtîbu apzinâðanas ekspedîcijâm.

Fonda prezidents Ivars Vîks

 

SO "Jaunatne par sapraðanos — Latvija"

(Reìistrçta 1994.g. 27.VI SO–0805 LR Tieslietu ministrijâ) paziòo, ka 1997. gadâ ziedojumus nav saòçmusi.

 

Organizâciju un privâtpersonu, kas ziedojuðas savu produkciju un naudu labdarîbai ar

labdarîbas centra "Jaunâ dzîve" (reì. Nr. SO–0917)

palîdzîbu 1997. gadâ

Kopçjâ ziedojumu zumma ir Ls 42 701,79.

Ziedojumi izlietoti, palîdzot: 267 invalîdiem, 385 daudzbçrnu ìimençm, 874 personâm pçc atbrîvoðanas no cietuma, 2171 trûkumcietçjam, Rîgas reìionâlajai bâreòu patversmei, "Zilajam krustam", Cçsu nepilngadîgo audzinâðanas iestâdei, Pûres pag. Invalîdu biedrîbai, Nacionâlo Daugavas vanagu Gulbenes nodaïai, bâreòu aprûpes centram "Rîga", Ziemeïu raj. asociâcijai "Rûpju bçrns", Brasas cietumam, Drustu pagasta "Glâbiet bçrnus", "LAKCA", "Pestîðanas armijai", 1. bâreòu internâtskolai Rîgâ, Vispârçjâs izglîtîbas atbalsta fondam, Skrundas ìimenes klubam "Atvasîte".

Kopâ sarûpçta un izdalîta 94 556 mantu vienîbas par summu Ls 37 460,84.

Centra prezidents Rihards Krieviòð

 

Remtes evaòìçliski luteriskâs draudzes

pârskats par saòemtajiem ziedojumiem

Remtes ev.–lut. draudze sponsora SIA "Auto Kada" dâvâtos Ls 320 izlietoja Remtes baznîcas toròa celtniecîbai.

Remtes ev.–lut. draudze sponsora Saldus patçrçtâju biedrîbas dâvâtos Ls 200 izlietoja Remtes baznîcas toròa celtniecîbai.

 

S/o "Latvijas Tuvcîòas federâcija" (SP–0430)

pârskats par saòemtajiem ziedojumiem un to izlietojumu 1997. gadâ

Pavisam, saòemts Ls 10 150.

Ziedotâji: SIA "Alkos" — Ls 150,

SIA "Lat–truck LTD" — Ls 10 000.

Pavisam izlietots Ls 6714,19. Piedalîðanâs sporta pasâkumos — Ls 4567, 29, inventâra pirkðana — Ls 156, izdevumi darba samaksai — Ls 118,26, nomas maksa un ofisa remonts — Ls 1467,38, biedru naudas iemaksa — Ls 405,26. Atlikums uz 01.01.98. — Ls 5544,83.

LTCF prezidents I.Buðins

 

Klasiskâs izglîtîbas sabiedriskâs organizâcijas "KLASIKA" pârskats par saòemtajiem ziedojumiem un to izlietojumu 1997.gadâ

Ziedotâji:

SIA "ADELANTEX", 40003178714 — Ls 2000

SIA "PENTANO", 40003118240 — Ls 10 000

SIA "PRAKTIK", 40003256794 — Ls 600

Pavisam saòemts — Ls 12 600

Visi saòemtie ziedojumi izlietoti saskaòâ ar s/o statûtiem — bçrnu klasiskâs izglîtîbas attîstîbai.

Paldies par atbalstu visiem ziedotâjiem.

S/o "KLASIKA" valdes priekðsçdçtâja I.Kolosova

 

ASF "Medicînai un diagnostikai Valmierâ" saòemto ziedojumu pârskats par 1997. gadu

Ziedojumu atlikums uz 1.01.1997. gadu Ls 560

Ziedojumu summa 1997. gadâ Ls 272,8

t.sk. ziedojumi no fiziskâm personâm Ls 72,8

SIA "MEPHA" centrs Latvijâ (reì. kods 000326499) Ls 200

Ziedojumi nav izlietoti.

Fonda prezidents A.Baurovskis

 

Cçsu Svçtâ Jâòa lauku ev. lut. draudze (reì. Nr.90000298210, adrese — Cçsîs, Skolas ielâ 8) 1997.gadâ saòçmusi ðâdus zieodjumus:

nod. maksâtâja Nr.
Ls 65,41 SIA "Mikoðs" 49503003303 materiâli
Ls 33,90 SIA "Noduss" 40003228822 materiâli
Ls 2891 P.Rozentâlis nauda

Materiâli Ls 99,31 vçrtîbâ izlietoti baznîcas remontam.

Nauda Ls 697 izlietota apkures ievieðanai baznîcâ.

Naudas atlikums Ls 2194.

Pagarinâts privatizâcijas projektu iesniegðanas termiòð

Jûrmalas pilsçtas paðvaldîbas uzòçmuma "MÇBEÏU NAMS" (juridiskâ adrese — Jûrmalâ, Nometòu ielâ 3) privatizâcijai.

Privatizâcijas projekti iesniedzami lîdz 1998.gada 1.martam, kreditoru prasîbas piesakâmas divu mçneðu laikâ, bet personu pieteikumi pirmpirkuma tiesîbu izmantoðanai uz ðo objektu — mçneða laikâ no sludinâjuma publicçðanas laikrakstâ "Latvijas Vçstnesis" Jûrmalas pilsçtas domes komercnodaïâ Jûrmalâ, Jomas ielâ 1/5, 31.kabinetâ.

Uzziòas pa tâlruni 7–62507 vai 7–64644.

Pagarinâts privatizâcijas projektu iesniegðanas termiòð

Limbaþu pilsçtas dome pagarinâjusi privatizâcijas projektu iesniegðanas termiòu ðâdiem privatizâcijai nodotajiem objektiem Limbaþu pilsçtâ:

çkas Ozolaines ielâ 5,

çkas Ozolaines ielâ 6,

çkas Pïavu ielâ 4.

Privatizâcijas projekti jâiesniedz divu nedçïu laikâ pçc ðî sludinâjuma publicçðanas.

Projekti iesniedzami Limbaþu pilsçtas domes privatizâcijas komisijas priekðsçdçtâjam Antonam Orinskim Limbaþos, Burtnieku ielâ 4, tâlr.21785.

Tiek nodots privatizâcijai

Salacgrîvas pilsçtas dome izsludina paðvaldîbas îpaðuma objekta — zemes gabalu privatizâciju:

Nr. Zemes gabala adrese Zemes kadastra Nr. Platîba
p.k.
1. Salacgrîvâ, Ostas ielâ 1 6615090002 34 163 m2
2. Salacgrîvâ, Ostas ielâ 8 6615090004 4227 m2
3. Salacgrîvâ, Baznîcas ielâ 2a (daïa) 66150040110 1600 m2
4. Aizsargu meþs (daïa) 66150070071 1200 m2

Prasîjumi, kas attiecas uz privatizçjamiem zemes gabaliem, piesakâmi Salacgrîvas pilsçtas domç Salacgrîvâ, Smilðu ielâ 9, mçneða laikâ no publikâcijas laikrakstâ "Latvijas Vçstnesis".

Pirmie trîs zemes gabali apbûvçti, ceturtâ privatizçjamâ daïa atrodas fiziskas personas lietoðanâ.

Tiek nodots privatizâcijai

Daugavpils pilsçtas dome paziòo, ka tiek atjaunota ðâdu paðvaldîbas îpaðuma objektu privatizâcija:

1. Vienstâva çka Daugavpilî, Smilðu ielâ 101.

2. Bijuðâ autonoliktavu çka (k/d 52207, bijuðajâ karaspçka pilsçtiòâ Nr. 4) Daugavpilî, Vaïòu ielâ.

3. Bijuðâ ârstniecîbas lîdzekïu noliktava (bij. k/d Nr. 52187) Daugavpilî, Vaïòu ielâ 1.

4. Bijuðâs k/d Nr.52688 íîmisko vielu noliktava Daugavpilî, Vaïòu ielâ 4.

5. Daïa no k/d Nr. 89458 bijuðâs karaspçka pilsçtiòas Nr. 18 Daugavpilî, Vaïòu ielâ 69.

Tiek nodoti privatizâcijai ðâdi objekti:

6. Bijuðâs pievadíçþu rûpnîcas çdnîcas çka Daugavpilî, Viðíu ielâ 17.

7. Kafejnîca "Kosmoss" Daugavpilî, Kandavas ielâ 15.

8. Bijuðâ pârtikas atkritumu savâkðanas punkta çka Daugavpilî, Alejas ielâ 7.

9. Neapdzîvojamas telpas çkâ Daugavpilî, Smilðu ielâ 96a.

10. Zemes gabals 4081 m2 platîbâ ar zemes kadastra Nr. 0500–001–2301 Daugavpilî, Rîgas ielâ 9, uz kura atrodas privatizçjamais komplekss "Latvija".

Prasîjumi, kas attiecas uz ðo zemes gabalu, piesakâmi un tos apliecinoðie dokumenti iesniedzami Daugavpilî pilsçtas domç (4. ist.) mçneða laikâ kopð ðî sludinâjuma publicçðanas.

Fiziskâs un juridiskâs personas, kuras vçlas privatizçt ðos objektus, var saòemt nepiecieðamo informâciju un iesniegt objektu privatizâcijas projektus Daugavpils pilsçtas domç Daugavpilî. K.Valdemâra ielâ 1, 4. istabâ, divu mçneðu laikâ kopð ðî sludinâjuma publicçðanas laikrakstâ "Latvijas Vçstnesis". Personas, kurâm ir pirmpirkuma tiesîbas, var izmantot tâs mçneða laikâ kopð ðî sludinâjuma publicçðanas laikrakstâ "Latvijas Vçstnesis".

Tâlr. uzziòâm 5423120, 5422934.

Noslçgts pirkuma lîgums

Rîgas Dome paziòo, ka noslçgti pirkuma lîgumi par ðâdu Rîgas paðvaldîbas nekustamâ îpaðuma objektu pârdoðanu:

Objekta nosaukums, adrese Pircçjs Privatizâcijas nosacîjumi
Kluba çka Rîgâ, SIA "MASKA E un G" • Darbaspçka izmantoðanas
Biíernieku ielâ 252 garantijas — 4 darba vietas.
• Investîciju garantijas —
Ls 5000 trîs gadu laikâ.
Raþoðanas korpuss, SIA firma "Marathon Ltd" • Darbaspçka izmantoðanas
raþoðanas korpusi – garantijas — 20 darba vietas.
angâri, caurlaiþu un Investîciju garantijas —
transformatoru çkas Ls 12 800.
un izbûves Rîgâ,
Irlavas ielâ 7a
Çka, katlu mâja, Lîgatnes pagasta zemnieku • 3 gadus jâsaglabâ
jaunbûve, ðíûnis saimniecîba "Mazincçni’ konditorejas cehs.
un izbûves Rîgâ, • Jâsaglabâ esoðâs 26 darba
Èiekurkalna vietas un papildus jâizveido
2. ðíçrslînijâ 8 8 darba vietas.

Noslçgts pirkuma – pârdevuma lîgums

Preiïu rajona padome paziòo, ka ir noslçgts pirkuma – pârdevuma lîgums attiecîbâ uz paðvaldîbas uzòçmumu "Preiïu rajona kinodirekcija" . Objekta pircçjs — individuâlais uzòçmums "SIÞETS" (UR Nr.150201523). Pircçjam desmit gadus jânodroðina kinofilmu demonstrçðana, jâinvestç objektâ Ls 9000, trîs gadus jâsaglabâ seðas darba vietas, jânodroðina iespçja objektu izmantot kultûras pasâkumu organizçðanai. Pircçjs ir visu privatizçtâ uzòçmuma saistîbu un tiesîbu pâròçmçjs.

Maksâtnespçjas atzîðana

Ar Rîgas apgabaltiesas 1997.gada 10.decembra spriedumu Nr.C—2416/11 sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "ANRE—1" (reìistrçta 1994.gada 29.decembrî ar Nr.000529804, juridiskâ adrese — Rîgâ, Brîvîbas ielâ 201) pasludinâta par maksâtnespçjîgu no 1997.gada 8.oktobra.

Kreditoriem prasîjumus pieteikt rakstveidâ administratorei Jevdokijai Kaèerovskai Rîgâ, "Valdlauèos" 6—67, LV—1076, tâlr. 7620445, trîs mçneðu laikâ no ðî paziòojuma publicçðanas.

Maksâtnespçjas atzîðana

Ar Rîgas apgabaltiesas 1996.gada 7.marta lçmumu Nr.C—163/9 SIA "BRITA" atzîta par maksâtnespçjîgu. Kreditoriem pieteikties Jûrmalâ, Engures ielâ 6—44, trîs mçneðu laikâ pçc sludinâjuma publicçðanas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!