Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Notāru, tiesu ziņas. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 11.02.1998., Nr. 36 (1097) https://www.vestnesis.lv/ta/id/31485

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Sludinājumi, paziņojumi, reklāma

Vēl šajā numurā

11.02.1998., Nr. 36 (1097)

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

NOTÂRU, TIESU ZIÒAS

Uzaicinâjums uz tiesas sçdi

Rîgas Vidzemes priekðpilsçtas tiesa uzaicina TAMÂRU BUÏBAKOVU uz tiesas sçdi 1998.gada 17.februârî pulksten 10 Rîgâ, Antonijas ielâ 6, 42.kabinetâ, kâ atbildçtâju civillietâ klînikas "Linezers" prasîbâ par dzîvojamâs telpas îres lîguma izbeigðanu un pieraksta anulçðanu Rîgâ, Staiceles ielâ 19. Neieraðanâs gadîjumâ lietu izskatîs bez atbildçtâjas klâtbûtnes.l

 

Rîgas Centra rajona tiesa paziòo, ka 1998.gada 25.februârî pulksten 9 Rîgâ, A.Pumpura ielâ 1, 5. stâvâ, 100. zâlç, tiks izskatîta civillieta Metas Lonijas Staidelmanes prasîbâ pret M.Krasiïòikovu, J.Krasiïòikovu, L.Krasiïòikovu, D.Krasiïòikovu par tiesîbu zaudçðanu uz dzîvojamo platîbu Rîgâ, Lâèplçða ielâ 35-5. Lietâ kâ atbildçtâji tiek aicinâti LARISA KRASIÏÒIKOVA, JEÏENA KRASIÏÒIKOVA, DANIELS KRASIÏÒIKOVS. Atbildçtâju neieraðanâs gadîjumâ lieta tiks izskatîta bez atbildçtâju klâtbûtnes.l

 

Rîgas Vidzemes priekðpilsçtas tiesâ ir saòemts prasîbas pieteikums par SIA "RENSI" izlikðanu no telpâm Rîgâ, Nomales ielâ 6. Lûdzam SIA "RENSI" pârstâvi ierasties uz tiesas sçdi 1998.gada 19.februârî pulksten 12 Rîgâ, Antonijas ielâ 6, 47. zâlç. Neieraðanâs gadîjumâ lieta tiks izskatîta bez atbildçtâja klâtbûtnes.l

 

Rîgas Latgales priekðpilsçtas tiesas lietvedîbâ atrodas civillieta Nr.2-3632/7 Genâdija Paks prasîbâ pret LUDMILU KIMU par tiesîbu zaudçðanu uz dzîvojamo platîbu, kas nozîmçta izskatîðanai tiesas sçdç 1998. gada 13. februârî pulksten 10.30 Rîgâ, Antonijas ielâ 6, 2. stâvâ, 23. zâlç. Lûdzam Ludmilu Kimu ierasties uz tiesas sçdi. Neieraðanâs gadîjumâ lieta tiks izskatîta bez atbildçtâjas.l

 

Rîgas Zemgales priekðpilsçtas tiesa uzaicina VITOLDU SEILI ierasties 1998. gada 11. februârî pulksten 12 Rîgâ, Baloþu ielâ 14, 2. stâvâ, 7. kabinetâ, kâ atbildçtâju civillietâ Rîgas bâriòtiesas prasîbâ par vecâku varas izbeigðanu. Neieraðanâs gadîjumâ lieta tiks skatîta bez atbildçtâja klâtbûtnes.l

 

Rîgas Kurzemes rajona tiesâ 1998.gada 24.februârî pulksten 9.45 tiks skatîta lieta Ò. Muhortovas parsîbâ pret NIKITU MUHORTOVU, kura pçdçjâ zinâmâ dzîvesvieta ir Rîgâ, Riekstu ielâ 12—54, par lietoðanas tiesîbu zaudçðanu uz dzîvojamo platîbu. Tiesa uzaicina atbildçtâju ierasties tiesâ Rîgâ, Daugavgrîvas ielâ 58, 208.kabinetâ. Pretçjâ gadîjumâ lieta tiks izskatîta bez atbildçtâja piedalîðanâs.l

 

Jûrmalas pilsçtas tiesa aicina ierasties IGORU SAVINU, dzîv. Jûrmalâ, Jurìu ielâ 10—7, uz tiesas sçdi ðâ gada 19.februârî pulksten 10 Jûrmalâ, Tirgoòu ielâ 21, 2.stâvâ, 4.zâlç. Neieraðanâs gadîjumâ lietu par izlikðanu var izskatît bez atbildçtâja klâtbûtnes.l

 

Rîgas Centra rajona tiesa paziòo, ka 1998.gada 14.aprîlî pulksten 14.30, 15 Rîgâ, A.Pumpura ielâ 1, 2.stâvâ, 62.zâlç, tiks izskatîta lieta Irçnes Bordes prasîbâ pret G.UPÎTI, I.NOVIKOVU, T.NOVIKOVU par izlikðanu no dzîvokïa Rîgâ, Artilçrijas ielâ 17—27. Lietâ kâ atbildçtâji tiek aicinâti iepriekðminçtâs personas. Neieraðanâs gadîjumâ lietas tiek izskatîtas bez atbildçtâju klâtbûtnes.l

 

Rîgas Centra rajona tiesa paziòo, ka 1998.gada 7.aprîlî pulksten 14; 15 Rîgâ, A.Pumpura ielâ 1, 2.stâvâ, 62.zâlç, tiks izskatîta lieta Mihaila Berga prasîbâ pret G.MAKARENKOVU, A.MAKARENKOVU, I.OZOLU, A.FIÏIPOVU, J.OZOLU un K.ÍURBI par izlikðanu no dzîvokïa Rîgâ, Vecpilsçtas 8—15 un Artilçrijas 17—30. Lietâ kâ atbildçtâji tiek aicinâtas iepriekð minçtâs personas. Neieraðanâs gadîjumâ lietas tiks izskatîtas bez atbildçtâju klâtbûtnes.l

 

Rîgas apgabaltiesas lietvedîbâ atrodas civillieta Fabiana Supruna un Aleksandra Isurina prasîbâ pret SIA "ART — EKSPO". Atbildçtâja SIA "ART— EKSPO" pçdçjâ tiesai zinâmâ atraðanâs vieta ir Rîgâ, Smilðu ielâ 8. Lieta nozîmçta izskatîðanai 1998.gada 4.martâ pulksten 10 Rîgâ, Brîvîbas bulvârî 34, 1.stâvâ, 123.kabinetâ. Neieraðanâs gadîjumâ lieta tiks izskatîta bez atbildçtâja klâtbûtnes.l

 

Tukuma rajona tiesa uzaicina VIJU BRIEDI, dzimuðu 1945.gada 4.augustâ, ierasties tiesas sçdç 1998.gada 10.martâ pulksten 11 Tukumâ, Pils ielâ 16, kad tiks izskatîta Tukuma pilsçtas Dzîvokïu saimniecîbas prasîba pret viòu par dzîvojamâs telpas îres lîguma izbeigðanu un izlikðanu no dzîvokïa. Neieraðanâs gadîjumâ lieta var tikt izskatîta bez atbildçtâjas.l

 

Rîgas apgabaltiesas lietvedîbâ atrodas civillieta Ludmilas Strogonovas prasîbâ pret Vjaèeslavu Strogonovu par laulâto kopmantas sadali. Atbildçtâja VJAÈESLAVA STROGONOVA pçdçjâ zinâmâ dzîvesvieta ir Rîgâ, Ilûkstes ielâ 46—6. Lieta nozîmçta izskatîðanai 1998.gada 27.februârî pulksten 11 Rîgâ, Brîvîbas bulvârî 34, 1.stâvâ, 123.kabinetâ. Neieraðanâs gadîjumâ lieta tiks izskatîta bez atbildçtâja klâtbûtnes.l

 

Rçzeknes tiesas lietvedîbâ atrodas civillieta Helçnas Ðorohovas prasîbâ pret VASÎLIJU ÐOROHOVU par tiesîbu zaudçðanu uz dzîvojamo platîbu, kas nozîmçta izskatîðanai tiesas sçdç 1998.gada 18.februârî pulksten 14.30 Rçzeknç, Dârzu ielâ 24, 1. stâvâ. Lûdzam V.Ðorohovu ierasties uz tiesas sçdi. Neieraðanâs gadîjumâ lieta tiks izskatîta bez V.Ðorohova klâtbûtnes.l

 

Sakarâ ar civillietas izskatîðanu namu pârvaldes "Avots" prasîbâ pret GAÏINU STREÏCOVU par izlikðanu no dzîvojamâs telpas Rîgâ, Lienes ielâ 15—6, pçdçjâ tiek uzaicinâta ierasties 1998.gada 23.martâ pulksten 10 Latgales priekðpilsçtas tiesâ Rîgâ, Antonijas ielâ 6, tiesas nama 2.stâva 26.zâlç. Neieraðanâs gadîjumâ lieta tiks izskatîta bez atbildçtâjas piedalîðanâs.l

 

Sakarâ ar civillietas izskatîðanu namu pârvaldes "Avots" prasîbâ pret OLGU RISEVU par izlikðanu no dzîvojamâs telpas Rîgâ, Matîsa ielâ 91—3, pçdçjâ tiek uzaicinâta ierasties 1998.gada 23.martâ pulksten 10 Latgales priekðpilsçtas tiesâ Rîgâ, Antonijas ielâ 6, tiesas nama 2.stâva 26.zâlç. Neieraðanâs gadîjumâ lieta tiks izskatîta bez atbildçtâjas piedalîðanâs.l

 

Sakarâ ar civillietas izskatîðanu namu pârvaldes "Avots" prasîbâ pret HERMANI MIÍELSONU par izlikðanu no dzîvojamâs telpas Rîgâ, Stabu ielâ 54—11, pçdçjais tiek uzaicinâts ierasties 1998.gada 23.martâ pulksten 10 Latgales priekðpilsçtas tiesâ Rîgâ, Antonijas ielâ 6, tiesas nama 2.stâva 26.zâlç. Neieraðanâs gadîjumâ lieta tiks izskatîta bez atbildçtâja piedalîðanâs.l

 

Sakarâ ar civillietas izskatîðanu namu pârvaldes "Avots" prasîbâ pret LAIMONI GRAUZI par izlikðanu no dzîvojamâs telpas Rîgâ, Stabu ielâ 105—23, pçdçjais tiek uzaicinâts ierasties 1998.gada 23.martâ pulksten 10 Latgales priekðpilsçtas tiesâ Rîgâ, Antonijas ielâ 6, tiesas nama 2.stâva 26.zâlç. Neieraðanâs gadîjumâ lieta tiks izskatîta bez atbildçtâja piedalîðanâs.l

 

Sakarâ ar civillietas izskatîðanu namu pârvaldes "Avots" prasîbâ pret ÏUBOVU KOTIKOVU par izlikðanu no dzîvojamâs telpas Rîgâ, Elizabetes ielâ 89—22, pçdçjâ tiek uzaicinâta ierasties 1998.gada 23.martâ pulksten 10 Latgales priekðpilsçtas tiesâ Rîgâ, Antonijas ielâ 6, tiesas nama 2.stâva 26.zâlç. Neieraðanâs gadîjumâ lieta tiks izskatîta bez atbildçtâjas piedalîðanâs.l

 

Sakarâ ar civillietas izskatîðanu namu pârvaldes "Avots" prasîbâ pret ANDRI SPRIÒÌI par izlikðanu no dzîvojamâs telpas Rîgâ, Avotu ielâ 2—2, pçdçjais tiek uzaicinâta ierasties 1998.gada 23.martâ pulksten 10 Latgales priekðpilsçtas tiesâ Rîgâ, Antonijas ielâ 6, tiesas nama 2.stâva 26.zâlç. Neieraðanâs gadîjumâ lieta tiks izskatîta bez atbildçtâja piedalîðanâs.l

 

Rîgas Centra rajona tiesas lietvedîbâ atrodas civillieta Nr.2—49/2 Aijas Nodievas prasîbâ pret Eduardu Zujevu par zaudçjumu piedziòu. Lietâ kâ atbildçtâjs tiek aicinâts EDUARDS ZUJEVS. Lieta tiks izskatîta 1998.gada 4.martâ pulksten 10 Rîgâ, A.Pumpura ielâ 1, 2.stâvâ, 66.kabinetâ. Neieraðanâs gadîjumâ lieta tiks izskatîta bez atbildçtâja klâtbûtnes.l

 

Rîgas Centra rajona tiesa paziòo, ka 1998.gada 9.aprîlî pulksten 11.15 Rîgâ, A.Pumpura ielâ 1, 3.stâvâ, 72. zâlç, tiks izskatîta civillieta paðvaldîbas uzòçmuma "Zemgale" prasîbâ pret SIA "PIONIERIS", juridiskâ adrese — Rîgâ, Bruòinieku ielâ 25, par parâda piedziòu. Lietâ kâ atbildçtâjs tiek aicinâts SIA "Pionieris" pârstâvis. Neieraðanâs gadîjumâ lieta tiks izskatîta bez atbildçtâja.l

 

Rîgas Zemgales priekðpilsçtas tiesa uzaicina SVETLANU ALMINOVIÈU — MILJANOVIÈU ierasties ðâ gada 20.martâ pulksten 10 tiesâ Rîgâ, Baloþu ielâ 14, 1.stâvâ, 2.kabinetâ, kâ ieinteresçto personu. Neieraðanâs gadîjumâ lieta tiks izskatîta bez S.Alminovièas—Miljanovièas klâtbûtnes.l

 

Rîgas Latgales priekðpilsçtas tiesas lietvedîbâ atrodas civillieta Nr.2—2457/11 I.Gludîða prasîbâ pret Inetu Gludîti par tiesîbu zaudçðanu uz dzîvojamo platîbu, kas nozîmçta izskatîðanai tiesas sçdç 1998.gada 20.februârî pulksten 9.30 Rîgâ, Antonijas ielâ 6, 2. stâvâ, 19.zâlç. Lûdzam INETU GLUDÎTI ierasties uz tiesas sçdi. Neieraðanâs gadîjumâ lieta tiks izskatîta bez atbildçtâjas klâtbûtnes.l

 

1998.gada 27.februârî pulksten 9 Rçzeknes tiesâ tiks izskatîta lieta privatizçjamâ Rçzeknes VCU prasîbâ pret LEONU KALÇJU par izlikðanu no dzîvokïa. Lûdzam atbildçtâju ierasties norâdîtajâ laikâ Rçzeknç, Dârzu ielâ 24, 2.stâvâ, 14.zâlç. Neieraðanâs gadîjumâ lieta var tikt izskatîta bez atbildçtâja.l

 

Rîgas Latgales priekðpilsçtas tiesas lietvedîbâ atrodas civillieta Nr.2—4108/10 Larisas Pelðes prasîbâ pret ALEKSANDRU PELÐI par laulîbas ðíirðanu, kas nozîmçta izskatîðanai tiesas sçdç 1998.gada 20.martâ pulksten 12 Rîgâ, Antonijas ielâ 6, 2.stâvâ. Lûdzam Aleksandru Pelði ierasties uz tiesas sçdi. Neieraðanâs gadîjumâ lieta tiks izskatîta bez atbildçtâja klâtbûtnes.l

 

Rîgas Ziemeïu rajona tiesa pasludina, ka civillieta Jura Krastiòa prasîbâ pret LUDMILU KRASTIÒU par tiesîbu zaudçðanu uz dzîvojamo platîbu nozîmçta izskatîðanai 1998.gada 5.martâ pulksten 13.30 A.Pumpura ielâ 1, 88.zâlç. Neieraðanâs gadîjumâ lieta tiks izskatîta bez atbildçtâjas saskaòâ ar LCPK 112.p.l

 

Jelgavas rajona tiesas lietvedîbâ atrodas civillieta Cenu pagasta padomes prasîbâ pret ÏUBOVU GALIÒU, ALEKSANDRU GALIÒU, STEPANU GALIÒU, AÏONU TJURINU par îres lîguma izbeigðanu, izlikðanu no dzîvokïa. Tiesa uzaicina Ïubovu Galiòu, Aleksandru Galiòu, Stepanu Galiòu un Aïonu Tjurinu ierasties 1998.gada 12.martâ pulksten 10 Jelgavas rajona tiesâ Jelgavâ, Dambja ielâ 12, 17.zâlç, kâ atbildçtâjus. Neieraðanâs gadîjumâ lieta var tikt izskatîta bez atbildçtâju klâtbûtnes.l

 

Ventspils tiesâ saòemts Ventspils pilsçtas Nekustamâ îpaðuma pârvaldes prasîbas pieteikums pret FJODORU DAINEKO, pçdçjâ zinâmâ dzîvesvieta Ventspilî, Dzintaru ielâ 34—15, par tiesîbu zaudçðanu uz apdzîvojamo platîbu. Tiesa uzaicina Fjodoru Daineko pieteikties tiesâ desmit dienu laikâ kopð ðî sludinâjuma publicçðanas. Pretçjâ gadîjumâ lieta tiks izskatîta bez viòa piedalîðanâs.l

 

Pilnvaru atsaukumi

AINA RUDZÎTE atsauc IRÇNAI VALÇRIJAI AMOLIÒAI izdoto pilnvaru, apliecinâtu pie zvçrinâtas notâres A.Mintâles Rîgâ, Baznîcas ielâ 31, ar reì. Nr.1037.l

 

Rîgas apgabaltiesas zvçrinâta notâre Gita Anita Ðveide paziòo, ka pilsonis VALTERS SPUNDE ar 1998.gada 5.februâri atsauc pilsonim KÂRLIM KUZMIÈAM, dzîv. Valkas rajona Vijciema pagasta "Stampos", 1996.gada 17.decembrî Vijciema pagasttiesâ ar reì. Nr.193 izdoto pilnvaru.l

 

Zvçrinâta notâre Sandra Zaía paziòo, ka ÂRIJA TALCE atsauc savu 1997.gada 9.jûnijâ ar reìistra Nr.1050 izdoto pilnvaru ULDIM GAU, kura izdota uz pârpilnvarojuma tiesîbu pamata Irmgardes Sniedzes vârdâ. Pilnvaru apliecinâjusi zvçrinâta notâre Sandra Zaíe.l

 

Zvçrinâta notâre Skaidrîte Krûmiòa paziòo, ka VALENTÎNE ORE ir atsaukusi pilnvaru, kas izdota 1996.gada 16.septembrî ARNIM RONIM ar reìistra Nr.2542, kuru apliecinâjusi zvçrinâta notâre Daina Trautmane.l

 

Zvçrinâta notâre M.Ancâne paziòo, ka TEODORS ROZENTÂLS un ARTURS ROZENTÂLS atsauc pilnvaru, kas izdota RITVARAM JANSONAM pârvaldît nekustamo îpaðumu Liepâjâ, Rîgas ielâ 36/Jelgavas ielâ 56, un ko apliecinâjusi zvçrinâta notâre M.Ancâne 1995.gada 18.septembrî ar reì. Nr.5398.l

 

Dzîvs — vai miris

Rîgas Vidzemes priekðpilsçtas tiesâ ir saòemts pieteikums par AGNESES VILHELMÎNES ANÈA m. EGLÎTES, dzimuðas Pçtersones 1890. gadâ, izsludinâðanu par miruðu. Ja Agnese Vilhelmîne Eglîte nav mirusi, vòai jâierodas Rîgas Vidzemes priekðpilsçtas tiesâ vai rakstveidâ jâpaziòo tiesai sava atraðanâs vieta. Lûdzam visas personas, kurâm ir kâdas ziòas par Agneses Vilhelmînes Eglîtes atraðanâs vietu, paziòot par to rakstveidâ tiesai trîs mçneðu laikâ kopð ðî sludinâjuma publicçðanas.l

 

Cçsu rajona tiesâ saòemts pieteikums par VOLDEMÂRA PÇTERA d. SÎKAS, dzimuða 1910. gada 3. janvârî Cçsu rajona Veselavas ciemâ, izsludinâðanu par miruðu. Ja minçtâ persona ir dzîva vai kâdam ir zinâma viòas atraðanâs vieta, par to jâpaziòo Cçsu rajona tiesai mçneða laikâ no sludinâjuma publicçðanas.l

 

Laulîbu lîgumi

Gulbenes pilsçtas dzimtsarakstu nodaïâ 1997.gada 21.augustâ ar Nr.2.4./7 laulâto mantas ðíirtîbas lîgumu reìistrçjuði INÂRA DERGAÈA un MÂRIS DERGAÈS.l

 

Alûksnes rajona Jaunlaicenes pagasta dzimtsarakstu nodaïâ 1998.gada 2.februârî ar Nr.16/1 reìistrçts JUDÎTES LIEPAS, personas kods 2405XX-XXXXX, dzîvo Alûksnes rajona Jaunlaicenes pagasta "Sapnîðos", un ANATOLIJA LIEPAS, personas kods 2602XX-XXXXX, dzîvo Jaunlaicenes pagasta "Pamatos", laulîbas lîgums par laulâto mantas ðíirtîbu.l

 

Saldus rajona Ziròu pagasta dzimtsarakstu nodaïas laulîbu mantojumu reìistrâ 1998. gada 30. janvârî ar Nr.1 reìistrçts STAÒISLAVA STATKUS un BRIGITAS STATKUS, dzîvojoðu Saldus rajona Ziròu pagasta "Dravniekos", laulîbas lîgums.l

 

Izsludinâts par miruðu

Ar Rîgas Centra rajona tiesas 1997.gada 24.decembra spriedumu JAKOBS (Jakovs, Jçkabs) FLEIÐMANS, dzimis 1895.gadâ Rîgâ, ir izsludinâts par miruðu.l

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!