Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Konkursi. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 11.02.1998., Nr. 36 https://www.vestnesis.lv/ta/id/31487

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Notāru, tiesu ziņas

Vēl šajā numurā

11.02.1998., Nr. 36

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

KONKURSI

Valsts kanceleja izsludina konkursu uz vecâkâs referentes (sekretâres) amatu

Pretendentçm tiek izvirzîtas ðâdas prasîbas:

— labas komunikâciju spçjas;

— vçlama augstâkâ izglîtîba;

— pieredze lietvedîbâ;

— angïu valodas zinâðanas;

— prasme strâdât ar datoru;

— atbilstîba likuma "Par valsts civildienestu" prasîbâm.

Pieteikties Valsts kancelejâ 20 dienu laikâ no sludinâjuma publicçðanas personîgi vai pa pastu, iesniedzot rakstisku pieteikumu, autobiogrâfiju un ziòas par darba pieredzi, Rîgâ, Brîvîbas bulvârî 36, LV—1520, tâlrunis 7284378.

Centrâlâ dzîvojamo mâju privatizâcijas komisija izsludina konkursu uz diviem vakantajiem ierçdòu amatiem:

* Informâcijas un uzskaites daïas vecâkais referents

Pretendentiem izvirzîtâs prasîbas:

— atbilstîba likuma "Par valsts civildienestu" 6.panta prasîbâm;

— augstâkâ izglîtîba;

— pieredze:

— darbâ valsts pârvaldes institûcijâs;

— programmu un datortîklu izveidç un izmantoðanâ;

— informâcijas sistçmas izstrâdç "ORACLE" vidç;

— reglamentçjoðu un normatîvo aktu pârzinâðana un pieredze to izstrâdç;

— vçlamas angïu valodas zinâðanas.

Pieteikumi jâiesniedz CDzMPK Personâla daïâ Rîgâ, Mucenieku ielâ 3, 20 dienu laikâ kopð ðî sludinâjuma publicçðanas.

Tâlrunis uzziòâm 7222363.

Valsts zemes dienesta Jûrmalas pilsçtas nodaïa izsludina konkursu uz valsts civildienesta ierçdòa (kandidâta) amatiem:

* vecâkais referents

Prasîbas: pieredze personâldokumentu formçðanas tehnoloìijâ, augstâkâ, vidçjâ speciâlâ vai vidçjâ izglîtîba, prasme darbâ ar datoru, jâatbilst likuma "Par valsts civildienestu" 6.panta prasîbâm;

* vecâkais inspektors

Prasîbas: pieredze arhîva dokumentâcijas kârtoðanâ, prasme darbâ ar datoru, augstâkâ vai vidçjâ speciâlâ izglîtîba, jâatbilst likuma "Par valsts civildienestu" 6.panta prasîbâm;

* kadastra daïas inspektors

Prasîbas: augstâkâ vai vidçjâ speciâlâ izglîtîba ìeodçzijâ, zinâðanas digitâlâ kartçðanâ, jâatbilst likuma "Par valsts civildienestu" 6.panta prasîbâm.

Konkursa dalîbniekiem 20 dienu laikâ pçc ðî sludinâjuma publicçðanas jâiesniedz savi pieteikumi piedalîties konkursâ.

Pieteikumâ jâiesniedz: rakstisks pieteikuma iesniegums, CV, izglîtîbu apliecinoða dokumenta kopija.

Pieteikties Jûrmalâ, Edinburgas prospektâ 75, 70.kabinetâ, tâlr. 51964.

Grîvas cietuma Daugavpilî, Lielâ ielâ 1a, konkurss uzòçmumiem, iestâdçm, firmâm un privâtpersonâm par preèu piegâdi, kurð tika izsludinâts avîzçs "Latvijas Vçstnesis" un "Miljons" un bija paredzçts 1998. gada 12. februârî, tiek pârcelts uz 1998. gada 24. februâri pulksten 11

Nepiecieðamas ðâdas preces:

1) gaïa dabîgâ un svaigi saldçtâ veidâ;

2) svaigi saldçtas zivis;

3) naftas produkti (benzîns, eïïas);

4) akmeòogles;

5) maizes izstrâdâjumi;

6) kartupeïi.

Visas preces tiek piegâdâtas gada laikâ, katras pozîcijas (preèu) veida piegâdes summa bûs ne mazâka par Ls 5000.

Konkursa noteikumi — atbilstoði likumam "Par valsts un paðvaldîbu pasûtîjumiem".

Pieteikumus pieòem lîdz 1998. gada 24. februârim pulksten 9.

Pretendentiem dalîbai konkursâ jâiemaksâ Baltijas tranzîtu bankâ, r/k 21403008010, Ls 50 droðîbas nauda. Uzziòas pa tâlruni 5425395.

Valsts darba inspekcija izsludina konkursu par datortehnikas piegâdi

Konkursa nolikums saòemams un pieteikumi iesniedzami Valsts darba inspekcijâ Rîgâ, K.Valdemâra ielâ 38, 313.kabinetâ (tâlr.7021704), LV-1010, lîdz ðâ gada 19.februârim pulksten 12.

Valsts darba inspekcija izsludina konkursu par Valsts darba inspekcijas informatîvâs sistçmas izstrâdi

Konkursa nolikums saòemams un pieteikumi iesniedzami Valsts darba inspekcijâ Rîgâ, K.Valdemâra ielâ 38, 313.kabinetâ (tâlr.7021704), LV-1010, lîdz ðâ gada 19.februârim pulksten 12.

Valsts iestâde "AIDS profilakses centrs" izsludina konkursu par diagnostikas lîdzekïu piegâdi

HIV infekcijas valsts epidemioloìiskai uzraudzîbai 1998. gadâ

Konkursa nolikumu saòemt Rîgâ, Klijânu ielâ 7, LV–1012.

Konkursam pieteikumus iesûtît lîdz 1998. gada 26. februârim pulksten 10.

Uzziòas pa tâlr.378278.

 

 

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!