Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Uzņēmumu reģistra ziņas. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 11.02.1998., Nr. 36 https://www.vestnesis.lv/ta/id/31488

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ceturtdiena, 12.02.1998.

Laidiena Nr. 37, OP 1998/37

Vēl šajā numurā

11.02.1998., Nr. 36

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

UZÒÇMUMU REÌISTRA ZIÒAS

"Latvijas Vçstneða" redakcijâ

5.02.1998. ienâkuði paziòojumi:

 

Jaundibinâti uzòçmumi

AUGÐÂRES

Reì. Nr. 410102789. Reìistrçts 06/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Valmieras rajona Rencçnu pagasta zemnieku saimniecîba "AUGÐÂRES". Adrese Latvijas Republika, LV–4232, Valmieras raj., Rencçnu pag.

Darbîbas veidi: augkopîba un lopkopîba (jauktâ saimniecîba) (01.3); meþsaimniecîba, kokmateriâlu sagatavoðana un ar to saistîtie pakalpojumi (02.0); zvejniecîba, zivaudzçtavu un zivsaimniecîbu darbîba; ar zvejniecîbu saistîti pakalpojumi (05.0); gaïas un gaïas produktu raþoðana, pârstrâde un konservçðana (15.1); pârçjais sauszemes transports (60.2); citur neklasificçta daþâda komercdarbîba (74.8); mazumtirdzniecîba ârpus veikaliem (52.6); citu dzîvnieku audzçðana (01.25); kaþokâdu izstrâdâðana un krâsoðana; kaþokâdu izstrâdâjumu raþoðana (18.3).

 

VÂRPAS

Reì. Nr. 410102790. Reìistrçts 07/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Valkas rajona Launkalnes pagasta zemnieku saimniecîba "VÂRPAS". Adrese Latvijas Republika, LV–4718, Valkas raj., Launkalnes pag.

Darbîbas veidi: lopkopîba (01.2); augkopîba, dârzeòkopîba, dârzkopîba (01.1); kravu transports ar automobiïiem (60.24); pârçjie sauszemes transporta palîgdarbîbu veidi (63.21); automobiïu tehniskâ apkope un remonts (50.2); lauksaimniecîbas maðînu un iekârtu iznomâðana (71.31); meþsaimniecîba, kokmateriâlu sagatavoðana un ar to saistîtie pakalpojumi (02.0); koka zâìçðana, çvelçðana un impregnçðana (20.1); koka celtniecîbas un galdniecîbas izstrâdâjumu raþoðana (20.3); kempingi un citas îslaicîgas apmeðanâs vietas (55.2); citur neklasificçtu tûrisma aìentûru un aìentu darbîba; darbîba, kas saistîta ar tûristu apkalpoðanu (63.3); citur neklasificçti pakalpojumi (93.05).

 

DRAÒÍI

Reì. Nr. 410102791. Reìistrçts 09/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Cçsu rajona Straupes pagasta zemnieku saimniecîba "DRAÒÍI". Adrese Latvijas Republika, LV–4152, Cçsu raj., Straupes pag.

Darbîbas veidi: meþsaimniecîba, kokmateriâlu sagatavoðana un ar to saistîtie pakalpojumi (02.0); augïu, riekstu, garðaugu un dzçrienu raþoðanâ izmantojamo augu audzçðana (01.13).

 

JAUNKALNI

Reì. Nr. 410102792. Reìistrçts 13/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Valmieras rajona Kocçnu pagasta zemnieku saimniecîba "JAUNKALNI". Adrese Latvijas Republika, LV–4220, Valmieras raj., Kocçnu pag.

Darbîbas veidi: augkopîba un lopkopîba (jauktâ saimniecîba) (01.30); citu pârtikas produktu raþoðana (15.8); meþsaimniecîba, kokmateriâlu sagatavoðana un ar to saistîtie pakalpojumi (02.0); pârtikas, dzçrienu un tabakas vairumtirdzniecîba (51.3); pârtikas, dzçrienu un tabakas mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.2); mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.1); farmaceitisko un medicînisko preèu, kosmçtikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecîba (52.3); pârçjâ jauno preèu mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.4); mazumtirdzniecîba ârpus veikaliem (52.6); nelauksaimniecisko starpproduktu, atkritumu un lûþòu vairumtirdzniecîba (51.5); koka celtniecîbas un galdniecîbas izstrâdâjumu raþoðana (20.3); lietotu preèu mazumtirdzniecîba veikalos (52.50).

 

MÂRTIÒI

Reì. Nr. 410102793. Reìistrçts 13/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Cçsu rajona Raunas pagasta zemnieku saimniecîba "MÂRTIÒI". Adrese Latvijas Republika, LV–4131, Cçsu raj., Raunas pag.

Darbîbas veidi: augkopîba, dârzeòkopîba, dârzkopîba (01.1); lopkopîba (01.2); augkopîba un lopkopîba (jauktâ saimniecîba) (01.3); lauksaimnieciskie un ar lopkopîbu saistîtie pakalpojumi, izòemot veterinâro darbîbu (01.4).

 

ILGAS

Reì. Nr. 410102794. Reìistrçts 15/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Valkas rajona Grundzâles pagasta zemnieku saimniecîba "ILGAS". Adrese Latvijas Republika, LV–4713, Valkas raj., Grundzâles pag.

Darbîbas veidi: augkopîba, dârzeòkopîba, dârzkopîba (01.1); lopkopîba (01.2); lauksaimnieciskie pakalpojumi (01.41); meþsaimniecîba, kokmateriâlu sagatavoðana un ar to saistîtie pakalpojumi (02.0); kravu transports ar automobiïiem (60.24).

 

PINTÂNI

Reì. Nr. 410102795. Reìistrçts 16/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Cçsu rajona Raunas pagasta zemnieku saimniecîba "PINTÂNI". Adrese Latvijas Republika, LV–4131, Cçsu raj., Raunas pag.

Darbîbas veidi: augkopîba, dârzeòkopîba, dârzkopîba (01.1); lopkopîba (01.2); meþsaimniecîba un kokmateriâlu sagatavoðana (02.01); ar meþsaimniecîbu un kokmateriâlu sagatavoðanu saistîti pakalpojumi (02.02); mazumtirdzniecîba ârpus veikaliem (52.6).

 

VARKALNI

Reì. Nr. 410102796. Reìistrçts 20/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Limbaþu rajona Salacas pagasta zemnieku saimniecîba "VARKALNI". Adrese Latvijas Republika, Limbaþu raj., Salacas pag.

Darbîbas veidi: graudaugu un citur neklasificçtu lauksaimniecîbas kultûru audzçðana (01.11); liellopu audzçðana, piena lopkopîba (01.21); lauksaimnieciskie pakalpojumi (01.41); meþsaimniecîba un kokmateriâlu sagatavoðana (02.01).

 

GAUJASLÎÈI

Reì. Nr. 410102797. Reìistrçts 22/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Cçsu rajona Lîgatnes pagasta zemnieku saimniecîba "GAUJASLÎÈI". Adrese Latvijas Republika, LV–4110, Cçsu raj., Lîgatnes pag.

Darbîbas veidi: meþsaimniecîba, kokmateriâlu sagatavoðana un ar to saistîtie pakalpojumi (02.0).

 

PURMAÏI

Reì. Nr. 410102798. Reìistrçts 22/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Limbaþu rajona Umurgas pagasta zemnieku saimniecîba "PURMAÏI". Adrese Latvijas Republika, LV–4004, Limbaþu raj., Umurgas pag.

Darbîbas veidi: augkopîba un lopkopîba (jauktâ saimniecîba) (01.3).

 

BÇRZI 31

Reì. Nr. 410102799. Reìistrçts 21/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Valmieras rajona Rûjienas pilsçtas zemnieku saimniecîba "BÇRZI 31". Adrese Latvijas Republika, LV–4240, Valmieras raj., Rûjiena, Bçrzu 31.

Darbîbas veidi: lopkopîba (01.2); citu dzîvnieku audzçðana (01.25); dârzeòu, dekoratîvo kultûru un stâdu audzçðana (01.12); ar lopkopîbu saistîtie pakalpojumi, izòemot veterinâro darbîbu (01.42); kravu transports ar automobiïiem (60.24).

 

BRÎVKALNI

Reì. Nr. 410102800. Reìistrçts 23/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Valmieras rajona Kocçnu pagasta zemnieku saimniecîba "BRÎVKALNI". Adrese Latvijas Republika, LV–4220, Valmieras raj., Kocçnu pag.

Darbîbas veidi: augkopîba un lopkopîba (jauktâ saimniecîba) (01.3); meþsaimniecîba, kokmateriâlu sagatavoðana un ar to saistîtie pakalpojumi (02.0).

 

SIDRABKAÏI

Reì. Nr. 410102801. Reìistrçts 23/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Valmieras rajona Mazsalacas pilsçtas lauku teritorijas zemnieku saimniecîba "SIDRABKAÏI". Adrese Latvijas Republika, LV–4215, Valmieras raj., Mazsalacas lauku terit.

Darbîbas veidi: augkopîba un lopkopîba (jauktâ saimniecîba( (01.3).

 

JAUNZEMI

Reì. Nr. 410102802. Reìistrçts 22/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Cçsu rajona Nîtaures pagasta zemnieku saimniecîba "JAUNZEMI". Adrese Latvijas Republika, LV–4112, Cçsu raj., Nîtaures pag.

Darbîbas veidi: meþsaimniecîba, kokmateriâlu sagatavoðana un ar to saistîtie pakalpojumi (02.0); augkopîba un lopkopîba (jauktâ saimniecîba) (01.3).

 

OÐI

Reì. Nr. 410102803. Reìistrçts 22/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Cçsu rajona Nîtaures pagasta zemnieku saimniecîba "OÐI". Adrese Latvijas Republika, LV–4112, Cçsu raj., Nîtaures pag.

Darbîbas veidi: liellopu audzçðana, piena lopkopîba (01.21); augkopîba un lopkopîba (jauktâ saimniecîba) (01.3); meþsaimniecîba, kokmateriâlu sagatavoðana un ar to saistîtie pakalpojumi (02.0).

 

LEJAS JOSTI

Reì. Nr. 410102804. Reìistrçts 26/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Cçsu rajona Drabeðu pagasta zemnieku saimniecîba "LEJAS JOSTI". Adrese Latvijas Republika, LV–4140, Cçsu raj., Drabeðu pag.

Darbîbas veidi: lopkopîba (01.2); liellopu audzçðana, piena lopkopîba (01.21).

 

IMANTAS

Reì. Nr. 410102805. Reìistrçts 26/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Valkas rajona Trikâtas pagasta zemnieku saimniecîba "IMANTAS". Adrese Latvijas Republika, LV–4731, Valkas raj., Trikâtas pag.

Darbîbas veidi: graudaugu un citur neklasificçtu lauksaimniecîbas kultûru audzçðana (01.11).

 

KURPNIEKI

Reì. Nr. 410102806. Reìistrçts 29/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Valkas rajona Smiltenes pagasta zemnieku saimniecîba "KURPNIEKI". Adrese Latvijas Republika, LV–4729, Valkas raj., Smiltenes pag.

Darbîbas veidi: augkopîba, dârzeòkopîba, dârzkopîba (01.1); lopkopîba (01.2); meþsaimniecîba, kokmateriâlu sagatavoðana un ar to saistîtie pakalpojumi (02.0); mazumtirdzniecîba ârpus veikaliem (52.6); bûvlaukuma sagatavoðana (45.1); çku, bûvju vai to daïu bûvçðana; civilâ bûvniecîba (45.2); bûvdarbu pabeigðana (45.4).

 

CÎRULÎÐI

Reì. Nr. 410102807. Reìistrçts 29/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Limbaþu rajona Alojas pilsçtas zemnieku saimniecîba "CÎRULÎÐI". Adrese Latvijas Republika, LV–4064, Limbaþu raj., Aloja.

Darbîbas veidi: liellopu audzçðana, piena lopkopîba (01.21); augkopîba, dârzeòkopîba, dârzkopîba (01.1); graudaugu un citur neklasificçtu lauksaimniecîbas kultûru audzçðana (01.11); mâjputnu audzçðana (01.24); cûku audzçðana (01.23); augkopîba un lopkopîba (jauktâ saimniecîba) (01.3); meþsaimniecîba, kokmateriâlu sagatavoðana un ar to saistîtie pakalpojumi (02.0).

 

ÍEKAVA

Reì. Nr. 410102808. Reìistrçts 29/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Cesu rajona Drustu pagasta zemnieku saimniecîba "ÍEKAVA". Adrese Latvijas Republika, LV–4132, Cçsu raj., Drustu pag.

Darbîbas veidi: lopkopîba (01.2); meþsaimniecîba, kokmateriâlu sagatavoðana un ar to saistîtie pakalpojumi (02.0).

 

VECLABRENÈI

Reì. Nr. 410102809. Reìistrçts 29/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Valmieras rajona Rencçnu pagasta zemnieku saimniecîba "VECLABRENÈI". Adrese Latvijas Republika, LV–4232, Valmieras raj., Rencçnu pag.

Darbîbas veidi: lopkopîba (01.2); cûku audzçðana (01.23); meþsaimniecîba, kokmateriâlu sagatavoðana un ar to saistîtie pakalpojumi (02.0); augkopîba, dârzeòkopîba, dârzkopîba (01.1).

 

VECKALNA PÛKÐERI

Reì. Nr. 410102810. Reìistrçts 27/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Cçsu rajona Vaives pagasta zemnieku saimniecîba "VECKALNA PÛKÐERI". Adrese Latvijas Republika, LV–4136, Cçsu raj., Vaives pag.

Darbîbas veidi: lauksaimnieciskie pakalpojumi (01.41); augkopîba, dârzeòkopîba, dârzkopîba (01.1); meþsaimniecîba, kokmateriâlu sagatavoðana un ar to saistîtie pakalpojumi (02.0); pârçjais sauszemes transports (60.2); automobiïu detaïu un piederumu pârdoðana (50.3); nekustamâ îpaðuma aìentûras (70.31).

 

JAUNZVIRGUÏI

Reì. Nr. 410102817. Reìistrçts 27/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Cçsu rajona Dzçrbenes pagasta zemnieku saimniecîba "JAUNZVIRGUÏI". Adrese Latvijas Republika, LV–4118, Cçsu raj., Dzçrbenes pag.

Darbîbas veidi: meþsaimniecîba un kokmateriâlu sagatavoðana (02.01); zivaudzçtavu un zivsaimniecîbu darbîba (05.02).

 

ÂRÒI

Reì. Nr. 410102818. Reìistrçts 28/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Valmieras rajona Kocçnu pagasta zemnieku saimniecîba "ÂRÒI". Adrese Latvijas Republika, LV–4220, Valmieras raj., Kocçnu pag.

Darbîbas veidi: augkopîba, dârzeòkopîba, dârzkopîba (01.1); meþsaimniecîba, kokmateriâlu sagatavoðana un ar to saistîtie pakalpojumi (02.0).

 

VELAKO

Reì. Nr. 410201754. Reìistrçts 13/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Cçsu pilsçtas E.Borðèikas individuâlais uzòçmums "VELAKO". Adrese Latvijas Republika, LV–4101, Cçsis, L.Paegles 19b–26.

Darbîbas veidi: pârtikas, dzçrienu un tabakas vairumtirdzniecîba (51.3); individuâlâs lietoðanas priekðmetu un sadzîves tehnikas un aparatûras vairumtirdzniecîba (51.39); pârçjâ vairumtirdzniecîba (51.7); mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.1); pârtikas, dzçrienu un tabakas mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.2); kosmçtikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecîba (52.33); pârçjâ jauno preèu mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.4); lietotu preèu mazumtirdzniecîba veikalos (52.5); mazumtirdzniecîba ârpus veikaliem (52.6).

 

VGU

Reì. Nr. 410201755. Reìistrçts 14/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Cçsu rajona Gaida Ruska daudznozaru individuâlais uzòçmums "VGU". Adrese Latvijas Republika, LV–4129, Cçsu raj., Mârsnçnu pag., "Bçrziòi".

Darbîbas veidi: taksometru pakalpojumi (60.22); pârçjais pasaþieru sauszemes transports (60.23); kravu transports ar automobiïiem (60.24); pârçjais sauszemes transports (60.2); pârçjais pasaþieru sauszemes transports, kas iet pçc grafika (60.21); citur neklasificçti pakalpojumi (93.05); pârçjâ mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.12); augkopîba, dârzeòkopîba, dârzkopîba (01.1).

 

M UN U

Reì. Nr. 410201756. Reìistrçts 15/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Valmieras rajona A.Roziòas individuâlais daudznozaru uzòçmums "M UN U". Adrese Latvijas Republika, LV–4219, Valmieras raj., Valmieras pag., Viestura lauk. 4–24. Telefons 38368.

Darbîbas veidi: individuâlâs lietoðanas priekðmetu un sadzîves tehnikas un aparatûras vairumtirdzniecîba (51.39); pârçjâ jauno preèu mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.4); meþsaimniecîba, kokmateriâlu sagatavoðana un ar to saistîtie pakalpojumi (02.0); automobiïu pârdoðana (50.1); parçjâ vairumtirdzniecîba (51.7); mazumtirdzniecîba ârpus veikaliem (52.6); koksnes, bûvmateriâlu un santehnikas vairumtirdzniecîba (51.53); çku, bûvju vai to daïu bûvçðana; civilâ bûvniecîba (45.2).

 

VI & D

Reì. Nr. 410201757. Reìistrçts 15/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Limbaþu rajona V.Stepânova individuâlais daudznozaru uzòçmums "VI & D". Adrese Latvijas Republika, LV–4035, Limbaþu raj., Ainaþi, K.Barona 7/2–8. Telefons 43229.

Darbîbas veidi: kinofilmu un videofilmu izplatîðana (92.12); mazumtirdzniecîba kioskos un tirgos (52.62); lietotu preèu mazumtirdzniecîba veikalos (52.5); mâjsaimniecîbas elektropiederumu un radio un televîzijas preèu mazumtirdzniecîba (52.45); taksometru pakalpojumi (60.22); citur neklasificçtu individuâlâs lietoðanas priekðmetu un sadzîves aparatûras un iekârtu iznomâðana (71.4); reklâma (74.4); tabakas izstrâdâjumu mazumtirdzniecîba (52.26); alkoholisko un citu dzçrienu mazumtirdzniecîba (52.25); citur neklasificçti pakalpojumi (93.05).

 

AGA L

Reì. Nr. 410201758. Reìistrçts 20/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Valkas rajona A.Lindes individuâlais daudznozaru uzòçmums "AGA L". Adrese Latvijas Republika, LV–4729, Valkas raj., Smiltene, Parka 13. Telefons 73152.

Darbîbas veidi: mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.1); pârtikas, dzçrienu un tabakas mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.2); farmaceitisko un medicînisko preèu, kosmçtikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecîba (52.3); pârçjâ jauno preèu mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.4); mazumtirdzniecîba ârpus veikaliem (52.6); pârçjais sauszems transports (60.2); taksometru pakalpojumi (60.22); pârçjo apìçrbu un piederumu raþoðana (18.2); individuâlâs lietoðanas priekðmetu un sadzîves tehnikas un aparatûras vairumtirdzniecîba (51.39).

 

SPL BRUHELLES TRANSPORTS

Reì. Nr. 410201759. Reìistrçts 22/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Cçsu pilsçtas D.Silaraupa individuâlais uzòçmums "SPL BRUHELLES TRANSPORT". Adrese Latvijas Republika, LV-4101, Cçsis, K.Valdemâra 13. Telefons 9-234902.

Darbîbas veidi: kravu transports ar automobiïiem (60.24); automobiïu pârdoðana (50.10); pârçjâ mazumtirdzniecîba ârpus veikaliem (52.63); citur neklasificçti pakalpojumi (93.05); automobiïu iznomâðana (71.10).

 

SILODORA

Reì. Nr. 410201760. Reìistrçts 22/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Cçsu rajona V.Stepanova individuâlais uzòçmums "SILODORA". Adrese Latvijas Republika, LV-4126, Cçsis, Valmieras 23b-22. Telefons 245831.

Darbîbas veidi: mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.1); pârtikas, dzçrienu un tabakas mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.2); pârçjâ jauno preèu mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.4); lietotu preèu mazumtirdzniecîba veikalos (52.5); mazumtirdzniecîba ârpus veikaliem (52.6); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

DZELDE

Reì. Nr. 410201761. Reìistrçts 22/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Valkas rajona Dzintras Lâmas tirdzniecîbas uzòçmums "DZELDE". Adrese Latvijas Republika, LV-4735, Valkas raj., Zvârtavas pag., "Bâliòi".

Darbîbas veidi: pârtikas, dzçrienu un tabakas mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.2); kosmçtikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecîba (52.33); pârçjâ jauno preèu mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.4); mazumtirdzniecîba ârpus veikaliem (52.6); pârçjâ citur neklasificçtâ komercdarbîba (74.84); citur neklasificçti pakalpojumi (93.05).

 

AIZA SJ

Reì. Nr. 410201762. Reìistrçts 23/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Cçsu rajona S.Jerofejeva individuâlais uzòçmums "AIZA SJ". Adrese Latvijas Republika, LV-4140, Cçsu raj., Drabeðu pag., Kumadas 29.

Darbîbas veidi: meþsaimniecîba, kokmateriâlu sagatavoðana un ar to saistîtie pakalpojumi (02.0); automobiïu pârdoðana (50.1); automobiïu tehniskâ apkope un remonts (50.2); automobiïu detaïu un piederumu pârdoðana (50.3); pârtikas, dzçrienu un tabakas vairumtirdzniecîba (51.3); kravu transports ar automobiïiem (60.24); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

TIG ALOJA

Reì. Nr. 410201763. Reìistrçts 26/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Limbaþu rajona D.Paukðçna metâlapstrâdes uzòçmums "TIG ALOJA". Adrese Latvijas Republika, LV-4064, Limbaþu raj., Aloja, Rûpnîcas 7. Telefons 34868.

Darbîbas veidi: pârçjo speciâlas nozîmes maðînu raþoðana (29.5); citur neklasificçtas sadzîves aparatûras un iekârtu raþoðana (29.7).

 

MÂRSTA

Reì. Nr. 410301347. Reìistrçts 02/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba SIA "MÂRSTA". Adrese Latvijas Republika, LV-4201, Valmiera, L.Laicçna 12-14.

Darbîbas veidi: aìenti, kas nodarbojas ar kokmateriâlu un bûvmateriâlu pârdoðanu P (51.13); pârtikas, dzçrienu un tabakas vairumtirdzniecîba (51.3); cietâ, ðíidrâ un gâzveida kurinâmâ un lîdzîgu produktu vairumtirdzniecîba (51.51); pârçjâ jauno preèu mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.4); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

LIMBAÞU PILES

Reì. Nr. 410301348. Reìistrçts 09/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba SIA "LIMBAÞU PILES". Adrese Latvijas Republika, LV-4001, Limbaþi, 1.Maija 7. Telefons 4021897.

Darbîbas veidi: ûdens ieguve, attîrîðana un sadale (41.0); notekûdeòu un atkritumu likvidçðana, attîrîðana u.tml. darbîba (90.0); çku vispârçjâ bûvniecîba un inþeniertehniskie darbi (45.21); inþeniersistçmu montâþa (45.3); konstruktîvo metâlizstrâdâjumu raþoðana (28.1); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

AKACISS

Reì. Nr. 410301349. Reìistrçts 09/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Garâþu îpaðnieku kooperatîvâ sabiedrîba "AKACISS". Adrese Latvijas Republika, LV-4718, Valkas raj., Launkalnes pag., Silva 2-1. Telefons 247-76600.

Darbîbas veidi: nodroðinât sabiedrîbas biedrus ar garâþâm un komunikâcijâm to ekspluatçðanai.

 

VILS UN PARTNERI

Reì. Nr. 410301350. Reìistrçts 12/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba SIA "VILS UN PARTNERI". Adrese Latvijas Republika, LV-4201, Valmiera, Grâvju 2.

Darbîbas veidi: aìenti, kas nodarbojas ar pârtikas, dzçrienu un tabakas pârdoðanu (51.17); aìenti, kas nodarbojas ar plaða sortimenta preèu pârdoðanu (51.19); pârtikas, dzçrienu un tabakas vairumtirdzniecîba (51.3); individuâlâs lietoðanas priekðmetu un sadzîves tehnikas un aparatûras vairumtirdzniecîba (51.39); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

J.Ð.

Reì. Nr. 410301351. Reìistrçts 13/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "J.Ð.". Adrese Latvijas Republika, LV-4001, Limbaþi, Uzvaras 13.

Darbîbas veidi: meþsaimniecîba, kokmateriâlu sagatavoðana un ar to saistîtie pakalpojumi (02.0); pârçjo koka izstrâdâjumu raþoðana (20.51); kravu transports ar automobiïiem (60.24); pârçjâ transporta palîgdarbîba (63.4); reklâma (74.4); juvelierizstrâdâjumu un lîdzîgu izstrâdâjumu raþoðana (36.2); automobiïu pârdoðana (50.1); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

TIC SERVISS

Reì. Nr. 410301352. Reìistrçts 14/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "TIC SERVISS". Adrese Latvijas Republika, LV-4101, Cçsis, Rîgas 27-1.

Darbîbas veidi: meþsaimniecîba un kokmateriâlu sagatavoðana (02.01); ar meþsaimniecîbu un kokmateriâlu sagatavoðanu saistîti pakalpojumi (02.02); koka zâìçðana, çvelçðana un impregnçðana (20.10); koka celtniecîbas un galdniecîbas izstrâdâjumu raþoðana (20.30); koka taras raþoðana (20.40); pârçjie izdevçjdarbîbas veidi (22.15); citas ar poligrâfiju saistîtas darbîbas (22.25); bûvniecîbai paredzçto betona izstrâdâjumu raþoðana (26.61); biroja tehnikas raþoðana (30.01); datoru un citu informâcijas apstrâdes iekârtu raþoðana (30.02).

 

JUNONA C

Reì. Nr. 410301353. Reìistrçts 14/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba SIA "JUNONA C". Adrese Latvijas Republika, LV-4101, Cçsis, L.Paegles 7. Telefons 41-22631.

Darbîbas veidi: meþsaimniecîba, kokmateriâlu sagatavoðana un ar to saistîtie pakalpojumi (02.0); koksnes, bûvmateriâlu un santehnikas vairumtirdzniecîba (51.53); kravu transports ar automobiïiem (60.24); pârçjie sauszemes transporta palîgdarbîbu veidi (63.21); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

VALTANKS SIA

Reì. Nr. 410301354. Reìistrçts 15/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba "VALTANKS SIA". Adrese Latvijas Republika, LV-4201, Valmiera, Cempu 13.

Darbîbas veidi: metâla cisternu, rezervuâru un konteineru raþoðana (28.21); metâla kalðana, presçðana, ðtancçðana un velmçðana; pulvermetalurìija (28.4); metâlu apstrâde un virsmas pârklâðana; vispârîgâ mehâniskâ metâlapstrâde (28.5); konstruktîvo metâlizstrâdâjumu raþoðana (28.1); pârçjo gatavo metâlizstrâdâjumu raþoðana (28.7).

 

ÛSA MOTORS

Reì. Nr. 410301355. Reìistrçts 15/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba SIA "ÛSA MOTORS". Adrese Latvijas Republika, LV-4201, Valmiera, Senèu 17a-2.

Darbîbas veidi: automobiïu pârdoðana (50.1); automobiïu tehniskâ apkope un remonts (50.2); automobiïu detaïu un piederumu pârdoðana (50.3); motociklu un to detaïu un piederumu pârdoðana, tehniskâ apkope un remonts (50.4); automobiïu iznomâðana (71.1); tehniskâ pârbaude un analîze (74.3); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

APTIEKA VALKA

Reì. Nr. 410301356. Reìistrçts 16/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba SIA "APTIEKA VALKA". Adrese Latvijas Republika, LV-4701, Valka, Raiòa 14-40. Telefons 22136.

Darbîbas veidi: aptiekas, kurâs sagatavo un izsniedz zâles (52.31); medicînisko un ortopçdisko preèu mazumtirdzniecîba (52.32); kosmçtikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecîba (52.33); pârçjâ mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.48); farmaceitisko, medicînisko un fitoíîmisko preparâtu raþoðana (24.4); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

RIMIKSS

Reì. Nr. 410301357. Reìistrçts 20/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba SIA firma "RIMIKSS". Adrese Latvijas Republika, LV-4201, Valmiera, Stacijas 36. Telefons 21749.

Darbîbas veidi: automobiïu pârdoðana (50.1); automobiïu tehniskâ apkope un remonts (50.2); automobiïu detaïu un piederumu pârdoðana (50.3); vairumtirdzniecîbas aìentu darbîba (51.1); pârçjâ vairumtirdzniecîba (51.7); pârtikas, dzçrienu un tabakas mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.2); pârçjâ jauno preèu mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.4); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

SIB LATS

Reì. Nr. 410301358. Reìistrçts 20/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "SIB LATS". Adrese Latvijas Republika, LV-4001, Limbaþi, Dârza 20.

Darbîbas veidi: kravu transports ar automobiïiem (60.24); kravu iekrauðana un izkrauðana, noliktavu saimniecîba (63.1); pârçjais sauszemes transports (60.2); taksometru pakalpojumi (60.22); pârçjais pasaþieru sauszemes transports (60.23); pârçjâ transporta palîgdarbîba (63.4); meþsaimniecîba, kokmateriâlu sagatavoðana un ar to saistîtie pakalpojumi (02.0); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

SALTUS

Reì. Nr. 410301359. Reìistrçts 22/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba SIA "SALTUS". Adrese Latvijas Republika, LV-4201, Valmiera, Mâlu 1-6.

Darbîbas veidi: meþsaimniecîba, kokmateriâlu sagatavoðana un ar to saistîtie pakalpojumi (02.0); koka zâìçðana, çvelçðana un impregnçðana (20.1); koka celtniecîbas un galdniecîbas izstrâdâjumu raþoðana (20.3); koka taras raþoðana (20.4); bûvlaukuma sagatavoðana (45.1); inþeniersistçmu montâþa (45.3); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

ANILAT

Reì. Nr. 410301360. Reìistrçts 22/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "ANILAT". Adrese Latvijas Republika, LV-4000, Limbaþi, Cçsu 31. Telefons 7-320839.

Darbîbas veidi: apìçrbu un apavu vairumtirdzniecîba (51.42); apavu un âdas izstrâdâjumu mazumtirdzniecîba (52.43); mazumtirdzniecîba kioskos un tirgos (52.62).

 

SAIME PLUS

Reì. Nr. 410301361. Reìistrçts 23/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "SAIME PLUS". Adrese Latvijas Republika, LV-4100, Cçsis, Bçrzaines 5.

Darbîbas veidi: darbîba ar nekustamo îpaðumu par samaksu vai uz lîguma pamata (70.3); darbîba jurisprudences, rçíinvedîbas, grâmatvedîbas un auditorpakalpojumu sfçrâ; konsultâciju sniegðana nodokïu jautâjumos; tirgus un sabiedriskâs domas izpçte; konsultçðana uzòçmçjdarbîbâ un vadîbzinîbâs (74.1); darbîba arhitektûras un projektçðanas sfçrâ un ar to saistîto tehnisko konsultâciju sniegðana (74.2); tehniskâ pârbaude un analîze (74.3); reklâma (74.4); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

JUSTAS DEGVIELA

Reì. Nr. 410301362. Reìistrçts 23/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba SIA "JUSTAS DEGVIELA". Adrese Latvijas Republika, LV-4219, Valmieras raj., Kocçnu pag., "Brandeïi". Telefons 42-29459.

Darbîbas veidi: automobiïu degvielas mazumtirdzniecîba (50.5); vairumtirdzniecîbas aìentu darbîba (51.1); aìenti, kas nodarbojas ar degvielas, rûdas, metâla un rûpniecisko íîmikâliju pârdoðanu (51.12); cietâ, ðíidrâ un gâzveida kurinâmâ un lîdzîgu produktu vairumtirdzniecîba (51.51); nelauksaimniecisko starpproduktu, atkritumu un lûþòu vairumtirdzniecîba (51.5); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

ZN EGLÎTES

Reì. Nr. 410301363. Reìistrçts 26/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba SIA "ZN EGLÎTES". Adrese Latvijas Republika, LV-4228, Valmieras raj., Vaidavas pag., "Straumçni".

Darbîbas veidi: mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.1); pârtikas, dzçrienu un tabakas mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.2); pârçjâ jauno preèu mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.4); lietotu preèu mazumtirdzniecîba veikalos (52.5); mazumtirdzniecîba ârpus veikaliem (52.6); meþsaimniecîba, kokmateriâlu sagatavoðana un ar to saistîtie pakalpojumi (02.0); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

SIGMA C

Reì. Nr. 410301364. Reìistrçts 26/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Genâdija Zahârova sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "SIGMA C". Adrese Latvijas Republika, LV-4101, Cçsis, Viestura 10-27.

Darbîbas veidi: meþsaimniecîba un kokmateriâlu sagatavoðana (02.01); ar meþsaimniecîbu un kokmateriâlu sagatavoðanu saistîti pakalpojumi (02.02); automobiïu pârdoðana (50.10); automobiïu tehniskâ apkope un remonts (50.2); automobiïu detaïu un piederumu pârdoðana (50.3); automobiïu degvielas mazumtirdzniecîba (50.5); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

LGI

Reì. Nr. 410301365. Reìistrçts 27/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba SIA "LGI". Adrese Latvijas Republika, LV-4101, Cçsis, Rîgas 19a.

Darbîbas veidi: kosmçtikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecîba (52.33); pârçjâ jauno preèu mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.4); lietotu preèu mazumtirdzniecîba veikalos (52.5); mazumtirdzniecîba ârpus veikaliem (52.6); individuâlâs lietoðanas priekðmetu un sadzîves aparatûras un iekârtu remonts (52.7); automobiïu pârdoðana (50.1); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

ZAUBES AMBULANCE

Reì. Nr. 410301366. Reìistrçts 27/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Cçsu rajona Zaubes pagasta paðvaldîbas uzòçmuma bezpeïòas organizâcija "ZAUBES AMBULANCE". Adrese Latvijas Republika, LV-4113, Cçsu raj., Zaubes pag., "Pavasari".

Darbîbas veidi: cilvçku veselîbas aizsardzîba (85.1); sociâlâ aprûpe (85.3); farmaceitisko un medicînisko preèu, kosmçtikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecîba (52.3); fiziskâs labsajûtas uzlaboðana (93.04).

 

MAZPLÂNLEJAS

Reì. Nr. 540101581. Reìistrçts 05/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Salas pagasta D.Kadþuïa zemnieku saimniecîba "MAZPLÂNLEJAS". Adrese Latvijas Republika, LV–5230, Jçkabpils raj., Salas pag., "Mazplânlejas".

Darbîbas veidi: augkopîba un lopkopîba (jauktâ saimniecîba) (01.3); lauksaimnieciskie un ar lopkopîbu saistîtie pakalpojumi, izòemot veterinâro darbîbu (01.4); graudu malðanas produktu raþoðana (15.61); mazumtirdzniecîba ârpus veikaliem (52.6); meþsaimniecîba, kokmateriâlu sagatavoðana un ar to saistîtie pakalpojumi (02.0); koka zâìçðana, çvelçðana un impregnçðana (20.1); koka celtniecîbas un galdniecîbas izstrâdâjumu raþoðana (20.3).

 

KÏAVIÒAS

Reì. Nr. 540101582. Reìistrçts 05/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Oðupes pagasta L.Ragas zemnieku saimniecîba "KÏAVIÒAS". Adrese Latvijas Republika, LV–4831, Madonas raj., Oðupes pag., "Kïaviòas".

Darbîbas veidi: augkopîba; dârzeòkopîba; dârzkopîba (01.1); lopkopîba (01.2); lauksaimniecîbas izejvielu un dzîvu lopu vairumtirdzniecîba (51.2).

 

PÏAVIÒAS

Reì. Nr. 540101583. Reìistrçts 06/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Murmastienes pagasta T.Sprûdþa zemnieku saimniecîba "PÏAVIÒAS". Adrese Latvijas Republika, LV–4835, Madonas raj., Murmastienes pag., "Pïaviòas".

Darbîbas veidi: augkopîba; dârzeòkopîba; dârzkopîba (01.1); lopkopîba (01.2); lauksaimnieciskie un ar lopkopîbu saistîtie pakalpojumi, izòemot veterinâro darbîbu (01.4); meþsaimniecîba, kokmateriâlu sagatavoðana un ar to saistîtie pakalpojumi (02.0); gaïas un gaïas produktu raþoðana, pârstrâde un konservçðana (15.1); piena produktu raþoðana (15.5); graudu malðanas produktu, cietes un cietes produktu raþoðana (15.6); koka celtniecîbas un galdniecîbas izstrâdâjumu raþoðana (20.3); citu pârtikas produktu raþoðana (15.8); koka zâìçðana, çvelçðana un impregnçðana (20.1); koka taras raþoðana (20.4); mçbeïu raþoðana (36.1); mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.1); mazumtirdzniecîba ârpus veikaliem (52.6); lauksaimniecîbas izejvielu un dzîvu lopu vairumtirdzniecîba (51.2); pârtikas, dzçrienu un tabakas vairumtirdzniecîba (51.3).

 

JAUNPRODI 1

Reì. Nr. 540101584. Reìistrçts 15/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Oðupes pagasta S.Sproìes zemnieku saimniecîba "JAUNPRODI 1". Adrese Latvijas Republika, LV–4831, Madonas raj., Oðupes pag., "Jaunprodi".

Darbîbas veidi: augkopîba; dârzeòkopîba; dârzkopîba (01.1); lopkopîba (01.2); meþsaimniecîba, kokmateriâlu sagatavoðana un ar to saistîtie pakalpojumi (02.0); gaïas un gaïas produktu raþoðana, pârstrâde un konservçðana (15.1); mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.1); pârtikas, dzçrienu un tabakas mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.2).

 

JAUNPALSÂNI

Reì. Nr. 540101585. Reìistrçts 16/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Viesîtes pilsçtas ar lauku teritoriju I.Kriðjâòa zemnieku saimniecîba "JAUNPALSÂNI". Adrese Latvijas Republika, LV–5237, Jçkabpils raj., Viesîtes lauku terit., "Palsâni".

Darbîbas veidi: lopkopîba (01.2); augkopîba; dârzeòkopîba; dârzkopîba (01.1); graudu, sçklu un lopbarîbas vairumtirdzniecîba (51.21).

 

EZERI

Reì. Nr. 540101586. Reìistrçts 26/01/96.

Uzòçmçjsabiedrîba Rubenes pagasta S.Linartes zemnieku saimniecîba "EZERI". Adrese Latvijas Republika, LV–5229, Jçkabpils raj., Rubenes pag., "Slokas".

Darbîbas veidi: lopkopîba (01.2); liellopu audzçðana, piena lopkopîba (01.21); cûku audzçðana (01.23); meþsaimniecîba, kokmateriâlu sagatavoðana un ar to saistîtie pakalpojumi (02.0); mazumtirdzniecîba ârpus veikaliem (52.6); graudaugu un citur neklasificçtu lauksaimniecîbas kultûru audzçðana (01.11); graudu, sçklu un lopbarîbas vairumtirdzniecîba (51.21).

 

ÐÛPOLES

Reì. Nr. 540101587. Reìistrçts 26/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Ïaudonas pagasta G.Zommera zemnieku saimniecîba "ÐÛPOLES". Adrese Latvijas Republika, LV–4862, MADONAS raj., Ïaudonas pag., "Kaïpi".

Darbîbas veidi: graudaugu un citur neklasificçtu lauksaimniecîbas kultûru audzçðana (01.11); koka zâìçðana, çvelçðana un impregnçðana (20.1); koka taras raþoðana (20.4); pârçjo koka izstrâdâjumu raþoðana (20.51); koksnes, bûvmateriâlu un santehnikas vairumtirdzniecîba (51.53); meþsaimniecîba, kokmateriâlu sagatavoðana un ar to saistîtie pakalpojumi (02.0).

 

ANTIÒÇNI

Reì. Nr. 540101588. Reìistrçts 27/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Aronas pagasta A.Lulles zemnieku saimniecîba "ANTIÒÇNI". Adrese Latvijas Republika, LV–4847, Madonas raj., Aronas pag., "Antiòçni".

Darbîbas veidi: augkopîba, dârzeòkopîba, dârzkopîba (01.1.); meþsaimniecîba, kokmateriâlu sagatavoðana un ar to saistîtie pakalpojumi (02.0); koka zâìçðana, çvelçðana un impregnçðana (20.1); koka taras raþoðana (20.4); koka celtniecîbas un galdniecîbas izstrâdâjumu raþoðana (20.3); koksnes, bûvmateriâlu un santehnikas vairumtirdzniecîba (51.53); mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos, kur pârsvarâ ir pârtika, dzçrieni vai tabaka (52.11); sava nekustamâ îpaðuma izîrçðana un iznomâðana (70.2); mazumtirdzniecîba ârpus veikaliem (52.6).

 

STARIÒI

Reì. Nr. 540101589. Reìistrçts 29/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Aknîstes pilsçtas ar lauku teritoriju J.Tarvides zemnieku saimniecîba "STARIÒI". Adrese Latvijas Republika, LV–5208, Jçkabpils raj., Aknîstes lauku terit., "Stariòi".

Darbîbas veidi: augkopîba; dârzeòkopîba; dârzkopîba (01.1); mazumtirdzniecîba ârpus veikaliem (52.6).

 

MÂLKALNI

Reì. Nr. 540101590. Reìistrçts 30/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Varieðu pagasta L.Zalvas zemnieku saimniecîba "MÂLKALNI". Adrese Latvijas Republika, LV–5236, Jçkabpils raj., Varieðu pag., "Mâlkalni".

Darbîbas veidi: augkopîba; dârzeòkopîba; dârzkopîba (01.1); lopkopîba (01.2); lauksaimnieciskie un ar lopkopîbu saistîtie pakalpojumi, izòemot veterinâro darbîbu (01.4); medniecîba, medîjuma íerðana un medîjamo dzîvnieku pavairoðana, ieskaitot ar pakalpojumiem saistîto darbîbu (01.5); augïu un dârzeòu pârstrâde un konservçðana (15.3); lauksaimniecîbas izejvielu un dzîvu lopu vairumtirdzniecîba (51.2); graudu, sçklu un lopbarîbas vairumtirdzniecîba (51.21); automobiïu pârdoðana (50.1); lietotu preèu mazumtirdzniecîba veikalos (52.5); operâcijas ar savu nekustamo îpaðumu (70.1); kravu transports ar automobiïiem (60.24); automobiïu iznomâðana (71.1); pârçjo maðînu un iekârtu iznomâðana (71.3); kravu iekrauðana un izkrauðana, noliktavu saimniecîba (63.1).

 

ROZKO

Reì. Nr. 540200893. Reìistrçts 13/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Aizkraukles J.Rozmanes individuâlais uzòçmums "ROZKO". Adrese Latvijas Republika, LV–5101, Aizkraukle, Maurçnu 6–37. Telefons 24521.

Darbîbas veidi: individuâlâs lietoðanas priekðmetu un sadzîves aparatûras un iekârtu remonts (52.7); pârçjâ jauno preèu mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.4); mazumtirdzniecîba ârpus veikaliem (52.6); lietotu preèu mazumtirdzniecîba veikalos (52.5).

 

V.LONSKA INDIVIDUÂLAIS UZÒÇMUMS

Reì. Nr. 540200894. Reìistrçts 13/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Jçkabpils V.Lonska individuâlais uzòçmums. Adrese Latvijas Republika, LV–5205, Jçkabpils, Bebru 28–10. Telefons 35189.

Darbîbas veidi: kravu transports ar automobiïiem (60.24); automobiïu tehniskâ apkope un remonts (50.20); bûvniecîbâ izmantojamo metâla izstrâdâjumu raþoðana (28.12); vispârîgâ mehâniskâ metâlapstrâde (28.52).

 

DIODE 2

Reì. Nr. 540200895. Reìistrçts 15/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Jçkabpils J.Cihanska individuâlais uzòçmums "DIODE 2". Adrese Latvijas Republika, LV–5205, Jçkabpils, Bebru 9–17. Telefons 35537.

Darbîbas veidi: telesakari (64.20); individuâlâs lietoðanas priekðmetu un sadzîves aparatûras un iekârtu remonts (52.7).

 

KVARCS 98

Reì. Nr. 540200896. Reìistrçts 16/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Madonas rajona Z.Fjodorovas individuâlais uzòçmums "KVARCS 98". Adrese Latvijas Republika, LV–4871, Madonas raj., Cesvaines lauku terit., "Kalna Vîboti".

Darbîbas veidi: mâjsaimniecîbas elektropiederumu un radio un televîzijas preèu mazumtirdzniecîba (52.45); lietotu preèu mazumtirdzniecîba veikalos (52.50); elektriskâs sadzîves aparatûras un iekârtu remonts (52.72); pulksteòu un juvelierizstrâdâjumu remonts (52.73); citur neklasificçts remonts (52.74); kravu transports ar automobiïiem (60.24); citur neklasificçtu individuâlâs lietoðanas priekðmetu un sadzîves aparatûras un iekârtu iznomâðana (71.40); konsultçðana ar aparatûru saistîtos jautâjumos (72.10); konsultçðana programmatûras jautâjumos, programmçðana (72.20); biroja tehnikas, grâmatvedîbas maðînu un datoru remonts un ekspluatâcija (72.50); citur neklasificçti pakalpojumi (93.05).

 

CENTRS AV

Reì. Nr. 540200897. Reìistrçts 19/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Jçkabpils V.Lapiòas individuâlais uzòçmums "CENTRS AV". Adrese Latvijas Republika, LV–5201, Jçkabpils, Katoïu 6–1.

Darbîbas veidi: medicînisko un ortopçdisko preèu mazumtirdzniecîba (52.32); kosmçtikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecîba (52.33); mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.1); íîmisko vielu vairumtirdzniecîba (51.55); veterinârâ darbîba (85.20); pârçjâ vairumtirdzniecîba (51.7); pârçjâ jauno preèu mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.4).

 

REZÇDA 1

Reì. Nr. 540200898. Reìistrçts 20/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Aizkraukles rajona A.Uïjanovas individuâlais uzòçmums "REZÇDA 1". Adrese Latvijas Republika, LV–5134, Aizkraukles raj., Jaunjelgava, Liepu 21a–12.

Darbîbas veidi: mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.1); pârçjo apìçrbu un piederumu raþoðana (18.2); pârçjâ jauno preèu mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.4); mazumtirdzniecîba ârpus veikaliem (52.6); lietotu preèu mazumtirdzniecîba veikalos (52.5); restorâni (55.3); kempingi un citas îslaicîgas apmeðanâs vietas (55.2); maizes raþoðana; svaigi ceptu mîklas izstrâdâjumu un kûku raþoðana (15.81); augkopîba; dârzeòkopîba; dârzkopîba (01.1); individuâlâs lietoðanas priekðmetu un sadzîves aparatûras un iekârtu remonts (52.7).

 

I.MEÞAKA INDIVIDUÂLAIS UZÒÇMUMS

Reì. Nr. 540200899. Reìistrçts 22/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Jçkabpils I.Meþaka individuâlais uzòçmums. Adrese Latvijas Republika, LV–5201, Jçkabpils, Viesîtes 51–40. Telefons 34120.

Darbîbas veidi: restorâni (55.3); slçgtâs çdnîcas un gatavo çdienu piegâde (55.5); mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.1); pârçjais sauszemes transports (60.2).

 

GREÈUHA

Reì. Nr. 540200900. Reìistrçts 22/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Aizkraukles rajona J.Greèuha daudznozaru individuâlais uzòçmums "GREÈUHA". Adrese Latvijas Republika, LV–5134, Aizkraukles raj., Jaunjelgava, Liepu 19a–8. Telefons 52234.

Darbîbas veidi: mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.1); cukura, ðokolâdes un cukuroto konditorejas izstrâdâjumu vairumtirdzniecîba (51.36); pârçjo pârtikas produktu vairumtirdzniecîba, ieskaitot zivis, vçþveidîgos un moluskus (51.38); pârçjâ vairumtirdzniecîba (51.7); meþsaimniecîba, kokmateriâlu sagatavoðana un ar to saistîtie pakalpojumi (02.0).

 

LA TESA

Reì. Nr. 540200901. Reìistrçts 22/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Aizkraukles T.Austrumas individuâlais uzòçmums "LA TESA". Adrese Latvijas Republika, LV–5101 Aizkraukle, Bçrzu 12–22. Telefons 24007.

Darbîbas veidi: citur neklasificçtu tûrisma aìentûru un aìentu darbîba; darbîba, kas saistîta ar tûristu apkalpoðanu (63.3); pârçjâ citur neklasificçtâ komercdarbîba (74.84); taksometru pakalpojumi (60.22); pârçjais pasaþieru sauszemes transports (60.23); kravu transports ar automobiïiem (60.24); mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.1); pârçjâ jauno preèu mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.4).

 

SILUMS

Reì. Nr. 540200902. Reìistrçts 28/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Madonas rajona J.Kalvâna individuâlais uzòçmums "SILUMS". Adrese Latvijas Republika, LV–4846, Madonas raj., Aronas pag., "Kârkli".

Darbîbas veidi: meþsaimniecîba, kokmateriâlu sagatavoðana un ar to saistîtie pakalpojumi (02.0); augkopîba; dârzeòkopîba; dârzkopîba (01.1); mazumtirdzniecîba ârpus veikaliem (52.6); gaïas (izòemot putnu un truðu) raþoðana (15.11); putnu, truðu u.tml. dzîvnieku gaïas raþoðana (15.12); koka zâìçðana, çvelçðana un impregnçðana (20.1); koka celtniecîbas un galdniecîbas izstrâdâjumu raþoðana (20.3); koka taras raþoðana (20.4); automobiïu pârdoðana (50.1); citur neklasificçtu tûrisma aìentûru un aìentu darbîba; darbîba, kas saistîta ar tûristu apkalpoðanu (63.3); koksnes, bûvmateriâlu un santehnikas vairumtirdzniecîba (51.53).

 

SÎLÇNI

Reì. Nr. 540200903. Reìistrçts 30/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Madonas rajona R.Ðmita individuâlais uzòçmums "SÎLÇNI". Adrese Latvijas Republika, LV–4844, Madonas raj., Jumurdas pag., "Ceïmalas". Telefons 71605.

Darbîbas veidi: augkopîba; dârzeòkopîba; dârzkopîba (01.1); lopkopîba (01.2); augkopîba un lopkopîba (jauktâ saimniecîba) (01.3); pârtikas, dzçrienu un tabakas vairumtirdzniecîba (51.3); mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.1); kempingi un citas îslaicîgas apmeðanâs vietas (55.2); mazumtirdzniecîba ârpus veikaliem (52.6).

 

MADONAS L

Reì. Nr. 540300608. Reìistrçts 20/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "MADONAS L". Adrese Latvijas Republika, LV–4801, Madona, Saules–66.

Darbîbas veidi: graudu malðanas produktu, cietes un cietes produktu raþoðana (15.6); gatavâs dzîvnieku barîbas raþoðana (15.7); maizes raþoðana; svaigi ceptu mîklas izstrâdâjumu un kûku raþoðana (15.81); sausiòu un sauso cepumu raþoðana; ilgi glabâjamu konditorejas izstrâdâjumu un kûku raþoðana (15.82); makaronu, nûdeïu, kuskus un lîdzîgu miltu izstrâdâjumu raþoðana (15.85); homogenizçto un diçtisko pârtikas produktu raþoðana (15.88); pârçjo citur neklasificçtu pârtikas produktu raþoðana (15.89); mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.1); pârtikas, dzçrienu un tabakas mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.2); mazumtirdzniecîba ârpus veikaliem (52.6); pârtikas, dzçrienu un tabakas vairumtirdzniecîba (51.3).

 

RENDIJA

Reì. Nr. 540300609. Reìistrçts 26/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "RENDIJA". Adrese Latvijas Republika, LV–4840, Madonas raj., Çrgïu pag., Zaïâ 31.

Darbîbas veidi: pârtikas, dzçrienu un tabakas mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.2); augïu un dârzeòu mazumtirdzniecîba (52.21); gaïas un gaïas izstrâdâjumu mazumtirdzniecîba (52.22); zivju, vçþveidîgo un molusku mazumtirdzniecîba (52.23); maizes, kûku, miltu konditorejas un cukuroto konditorejas izstrâdâjumu mazumtirdzniecîba (52.24); alkoholisko un citu dzçrienu mazumtirdzniecîba (52.25); tabakas izstrâdâjumu mazumtirdzniecîba (52.26); mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.1); farmaceitisko un medicînisko preèu, kosmçtikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecîba (52.3); pârçjâ jauno preèu mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.4); lietotu preèu mazumtirdzniecîba veikalos (52.5); mazumtirdzniecîba ârpus veikaliem (52.6); individuâlâs lietoðanas priekðmetu un sadzîves aparatûras un iekârtu remonts (52.7); pârtikas, dzçrienu un tabakas vairumtirdzniecîba (51.3); lauksaimniecîbas izejvielu un dzîvu lopu vairumtirdzniecîba (51.2); individuâlâs lietoðanas priekðmetu un sadzîves tehnikas un aparatûras vairumtirdzniecîba (51.39).

 

MEÞA RUÌÇNI

Reì. Nr. 540300610. Reìistrçts 27/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "MEÞA RUÌÇNI". Adrese Latvijas Republika, LV–4840, Madonas raj., Çrgïu pag., Blaumaòa 2a–7 Telefons 71647.

Darbîbas veidi: meþsaimniecîba, kokmateriâlu sagatavoðana un ar to saistîtie pakalpojumi (02.0); koka zâìçðana, çvelçðana un impregnçðana (20.1); koka celtniecîbas un galdniecîbas izstrâdâjumu raþoðana (20.30); koka taras raþoðana (20.40); pârçjo koka izstrâdâjumu raþoðana; koría, salmu un pîto izstrâdâjumu raþoðana (20.5); mçbeïu raþoðana (36.1); juvelierizstrâdâjumu un lîdzîgu izstrâdâjumu raþoðana (36.2); nemetâla atkritumu un lûþòu otrreizçjâ pârstrâde (37.2); nelauksaimniecisko starpproduktu, atkritumu un lûþòu vairumtirdzniecîba (51.5); koksnes, bûvmateriâlu un santehnikas vairumtirdzniecîba (51.53); pârçjâ vairumtirdzniecîba (51.7).

 

KUSAS SILTUMS

Reì. Nr. 540300611. Reìistrçts 29/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "KUSAS SILTUMS". Adrese Latvijas Republika, LV–4847, Madonas raj., Aronas pag., Liepu 1.

Darbîbas veidi: tvaika un karstâ ûdens piegâde (40.3); ûdens ieguve, attîrîðana un sadale (41.0); darbîba ar nekustamo îpaðumu par samaksu vai uz lîguma pamata (70.3); notekûdeòu un atkritumu likvidçðana, attîrîðana u.tml. darbîba (90.0); meþsaimniecîba, kokmateriâlu sagatavoðana un ar to saistîtie pakalpojumi (02.0); çku, bûvju vai to daïu bûvçðana; civilâ bûvniecîba (45.2); inþeniersistçmu montâþa (45.3); mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.1); individuâlâs lietoðanas priekðmetu un sadzîves aparatûras un iekârtu remonts (52.7); viesnîcas (55.1); kempingi un citas îslaicîgas apmeðanâs vietas (55.2).

 

Uzòçmçji ziòo — izmaiòas uzòçmumos

Pamatojoties uz SIA "LIEPÂJAS MÇBELES" Liepâjâ, Vecâ Ostmalâ 9a, reìistrçtas 1995. gada 3. martâ ar Nr. 000324829, adrese: Liepâjâ, Vecâ Ostmalâ 10, dalîbnieku 1997. gada 17. novembra pilnsapulces lçmumu, tiek samazinâts sabiedrîbas pamatkapitâls. Paredzçtais sabiedrîbas pamatkapitâla apjoms pçc samazinâðanas Ls 80 000. Pretenzijas tiek pieòemtas trîs mçneðu laikâ pçc ðî sludinâjuma publicçðanas.

 

Akciju sabiedrîba "GURONS" , reìistrçta 1994. gada 10. martâ ar Nr. 000318429, paziòo, ka atbilstoði akcionâru 1998. gada 19. janvâra sapulces lçmumam (protokols Nr. 1/98) tiek samazinâts tâs apmaksâtais pamatkapitâls no Ls 336 093 lîdz Ls 246 093.

Kreditoriem jâgrieþas pçc uzòçmuma juridiskâs adreses Daugavpilî, Raiòa ielâ 1, LV–5401, tâlr. 5424405.

 

Izmaiòas uzòçmumos

Ar 15.01.98. Òikitinas firmai "SOANA" , reì.Nr.950200351, mainîta adrese. Jaunâ adrese — Cçsu raj., Priekuïi, Izmçìinâtâju 6.

Ar 06.01.98. Limbaþu pilsçtas Tuðinskas i/u "GAROZA" , reì.Nr.410201191, mainîta adrese. Jaunâ adrese — Limbaþi, Jûras 12–2.

Ar 06.01.98. SIA "A.Zâlîða un E.Juitinovièa veterinârais serviss" , reì.Nr.410300843, mainîta adrese. Jaunâ adrese — Valmiera, Purva 13.

Ar 06.01.98. Cçsu pilsçtas Krastiòas i/u "GENEKS" , reì.Nr.950200315, mainîta juridiskâ adrese. Jaunâ adrese — Cçsis, Lenèu 6.

Ar 06.01.98. SIA firmai "GIJA" , reì.Nr.390300025, mainîta juridiskâ adrese. Jaunâ adrese — Valka, Rûjienas 3a.

Ar 16.01.98. Arsta individuâlajai firmai "ARSTS" , reì.Nr.410200052, mainîta juridiskâ adrese. Jaunâ adrese — Valmiera, Stacijas 26.

Ar 20.01.98. SIA "Tirdzniecîbas centrs "MEÞROZÎTE"" , reì.Nr. 410300738, mainîta juridiskâ adrese. Jaunâ adrese — Cçsu raj., Priekuïu pag., "Grundmaòi".

Ar 21.01.98. Valkas pilsçtas SIA "BÛVE XII" , reì.Nr.410301255, mainîta juridiskâ adrese. Jaunâ adrese — Valka, Tâlavas 12.

Ar 22.01.98. Bukða daudznozaru i/u "ANDRIS" , reì.Nr.950200047, mainîta juridiskâ adrese. Jaunâ adrese — Cçsu raj., Raunas pag., Parka 4.

Ar 23.01.98. G.Matvejeva i/u "ALEJA" , reì.Nr.410201381, mainîta juridiskâ adrese. Jaunâ adrese — Valmiera, Rîgas 27.

Ar 23.01.98. Kripanes i/u firmai "DOMAS" , reì.Nr.410200451, mainîta juridiskâ adrese. Jaunâ adrese — Valmiera, Rîgas 7–24.

Ar 22.01.98. Pikðçna i/u "IVETTA" , reì.Nr.660200089, mainîta juridiskâ adrese. Jaunâ adrese — Limbaþi, Uzvaras 17.

Ar 27.01.98. SIA "TRÎS LABAS LIETAS" , reì.Nr.410301192, mainîta juridiskâ adrese. Jaunâ adrese — Limbaþu raj., Salacgrîva, Rîgas 6.

Ar 16.01.98. Valmieras rajona Valmieras pagasta z.s. "LUKASI" , reì.Nr. 410102397, mainîts nosaukums uz "MÂRTIÒKALNI".

Ar 30.01.98. Valkas rajona Palsmanes pagasta z.s. "LEJASPÛÍI–KRAUJIÒAS" , reì.Nr.390100141, mainîts nosaukums uz "KRAUJIÒAS".

 

Reorganizçti uzòçmumi

Ar 14.01.98. îpaðnieku maiòa Cçsu rajona Taurenes pagasta z/s "LEJAS – JAUNGAILÎÐI" , reì. Nr.950100503, no Grietas Krieviòas uz Anitas Þideles vârda.

Ar 14.01.98. îpaðnieku maiòa Cçsu rajona Taurenes pagasta z/s "URBIÒI" , reì. Nr.950100531, no Alberta Kreicberga uz Ivara Vaguïa vârda.

Ar 16.01.98. reorganizçts Anitas Eglîtes i/u firma "DÂVIS" , reì. Nr.410201398. Saistîbas un pienâkumus pâròem Valmieras pilsçtas Alvja Ðverna individ. daudznozaru uzòçmums "DÂVIS" , adrese — Valmiera, Pilâtu 6.

Ar 20.01.98. reorganizçts V.Jakobones i/u "LINDA" , reì. Nr. 410200626. Saistîbas un pienâkumus pâròem Valmieras pilsçtas R.Daðkevièas i/u "LINDA" , adrese — Valmiera, Annas 8—19.

Ar 29.10.98. îpaðnieku maiòa Valmieras rajona Matîðu pagasta z/s "KAULIÒI" , reì. Nr.410100544, no Skaidrîtes Rubesas uz Agra Kalnieða vârda.

20.01.98. reorganizçta Irçnas Brokânes firma "STADIJA" , reì. Nr. 410201323. Saistîbas un pienâkumus pâròem SIA "BROKI" , reì. Nr.410201323, juridiskâ adrese — Limbaþu raj., Salacas pag., Svçtciems, Dârza 21.

15.01.98. Aizkraukles individuâlajam uzòçmumam "DEÒIS" , reì. Nr.870200294, mainîts îpaðnieks no Andreja Marzavina uz Valdi Pikðteinu, kâ arî juridiskâ adrese — Spîdolas 5—6, Aizkraukle, LV-5101.

19.01.98. Jçkabpils pilsçtas Saldaka individuâlais uzòçmums firma "SALDAKS UN KO" , reì. Nr. 540200019, reorganizçts uz sabiedrîbu ar ierobeþotu atbildîbu "SALDAKS UN KO".

 

Uzòçmçji ziòo— uzòçmumi izbeidz darbîbu

Jçkabpils rajona Salas pagasta lauksaimniecîbas tehnikas, maðînu un citu darbarîku koplietoðanas un apkopes kooperatîvâ sabiedrîba "RÎTS" Susejas ielâ 11, reìistrçta 1993.gada 18.martâ ar Nr. 540300286, atbilstoði dalîbnieku 1998.gada 13.janvâra kopsapulces lçmumam (protokols Nr. 1) pasludina likvidâciju.

Pretenzijas pieteikt trîs mçneðu laikâ kopð ðî sludinâjuma publicçðanas.

 

SIA firma "LIGITA" Rîgâ, Dombrovska ielâ 39—45, reìistrçta 1991.gada 4. jûlijâ ar Nr. 010301196, atbilstoði dalîbnieku 1997.gada 18.augusta sapulces lçmumam (protokols Nr.4) tiek likvidçta.

 

SIA "ÐULCS AUTO PARTNERIS" Rîgâ, Slokas ielâ 171—8, reìistrçta 1997.gada 15.decembrî ar Nr. 000337122, atbilstoði dalîbnieku 1998. gada 8.janvâra sapulces lçmumam tiek likvidçta.

 

Likvidçti uzòçmumi

Ar 06.01.98. K.Piòòa i/u, reì. Nr. 410200692.

Ar 06.01.98. U.Skujas i/u "SAPNIS" , reì. Nr. 410200415.

Ar 06.01.98. Bogdanova individuâlâ firma "BARS" , reì.Nr. 410200419.

Ar 20.01.98. K/s "DAUGUÏI" , reì.Nr.410300291.

Ar 20.01.98. Valmieras rajona Kocçnu pagasta z/s "VIÍVÇNI" , reì.Nr. 410101526.

Ar 20.01.98. Limbaþu rajona Limbaþu pagasta z/s "OÐI" , reì.Nr. 660100208.

Ar 22.01.98. Sabiedrîba "KONSTRUKCIJA" , reì.Nr.950300273.

 

 

"Latvijas Vçstneða" redakcijâ

6.02.1998. ienâkuði paziòojumi:

 

Jaundibinâti uzòçmumi

LÎDERIS

Reì.Nr. 150101933. Reìistrçts 14/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Maïinovas pagasta zemnieku saimniecîba "LÎDERIS". Adrese Latvijas Republika, LV–5459, Daugavpils raj., Maïinovas pag., M.Kokinu c. Telefons 38335.

Atïauja beztermiòa.

Darbîbas veidi: citu pârtikas produktu raþoðana (15.8); gaïas un gaïas produktu raþoðana, pârstrâde un konservçðana (15.1); zivju un zivju produktu pârstrâde un konservçðana (15.2); augïu un dârzeòu pârstrâde un konservçðana (15.3); piena produktu raþoðana (15.5); graudu malðanas produktu, cietes un cietes produktu raþoðana (15.6); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba.

 

SKRADEÏI

Reì.Nr. 150101934. Reìistrçts 15/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Bçrziòu pagasta zemnieku saimniecîba "SKRADEÏI". Adrese Latvijas Republika, LV–5697, Krâslavas raj., Bçrziòu pag., "Skradeïi".

Atïauja beztermiòa.

Darbîbas veidi: augkopîba; dârzeòkopîba; dârzkopîba (01.1).

 

KÂRKÏI

Reì.Nr. 150101935. Reìistrçts 15/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Jersikas pagasta zemnieku saimniecîba "KÂRKÏI". Adrese Latvijas Republika, LV–5315, Preiïu raj., Jersikas pag., "Kârkïi". Telefons 43132.

Atïauja beztermiòa.

Darbîbas veidi: graudaugu un citur neklasificçtu lauksaimniecîbas kultûru audzçðana (01.11); mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.1); pârçjais sauszemes transports (60.2).

 

MELLEÒI

Reì.Nr. 150101936. Reìistrçts 19/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Saunas pagasta zemnieku saimniecîba "MELLEÒI". Adrese Latvijas Republika, LV–5332, Preiïu raj., Saunas pag., Smelteru c., "Melleòi". Telefons 16273.

Atïauja beztermiòa.

Darbîbas veidi: lauksaimniecîbas produktu raþoðana.

 

PAKALNI

Reì.Nr. 150101937. Reìistrçts 30/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Kastuïinas pagasta zemnieku saimniecîba "PAKALNI". Adrese Latvijas Republika, LV–5685, Krâslavas raj., Kastuïinas pag., Sopuðku s. Telefons 57211.

Atïauja beztermiòa.

Darbîbas veidi: lauksaimniecîbas produktu raþoðana.

 

SERMUÏI

Reì.Nr. 150101938. Reìistrçts 30/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Vârkavas pagasta zemnieku saimniecîba "SERMUÏI". Adrese Latvijas Republika, LV–5337, Preiïu raj., Vârkavas pag., "Sermuïi". Telefons 32245.

Atïauja beztermiòa.

Darbîbas veidi: lauksaimniecîbas produktu raþoðana.

 

AVI D

Reì.Nr. 150201570. Reìistrçts 08/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Daugavpils pilsçtas I.Jarockas individuâlais uzòçmums "AVI D". Adrese Latvijas Republika, LV–5400, Daugavpils, 18. Novembra 102–19. Telefons (54)52338.

Atïauja beztermiòa.

Darbîbas veidi: mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.1); pârtikas, dzçrienu un tabakas mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.2); mazumtirdzniecîba kioskos un tirgos (52.62); frizçtavu, kosmçtisko salonu pakalpojumi (93.02); pârçjâ jauno preèu mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.4); pârçjo pakalpojumu sniegðana (93.0); pârçjais sauszemes transports (60.2).

 

NIK RV

Reì.Nr. 150201571. Reìistrçts 15/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Daugavpils pilsçtas N.Polovinkina individuâlais uzòçmums "NIK RV". Adrese Latvijas Republika, LV–5404, Daugavpils, Ziemeïu 8–12. Telefons 46550.

Atïauja beztermiòa.

Darbîbas veidi: koka celtniecîbas un galdniecîbas izstrâdâjumu raþoðana (20.30); pârçjo koka izstrâdâjumu raþoðana (20.51); pârçjo biroju un veikalu mçbeïu raþoðana (36.12); pârçjo mçbeïu raþoðana (36.14); mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.1); mazumtirdzniecîba ârpus veikaliem (52.6); automobiïu tehniskâ apkope un remonts (50.20); automobiïu detaïu un piederumu pârdoðana (50.30); citur neklasificçti pakalpojumi (93.05).

 

NIHELS

Reì.Nr. 150201572. Reìistrçts 15/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Daugavpils pilsçtas I.Reðetina individuâlais uzòçmums "NIHELS". Adrese Latvijas Republika, LV–5401, Daugavpils, Cietokðòa 64–25. Telefons 29237.

Atïauja beztermiòa.

Darbîbas veidi: mazumtirdzniecîba ârpus veikaliem (52.6); mazumtirdzniecîba ar firmu starpniecîbu, kas izpilda pasûtîjumus pa pastu (52.61); mazumtirdzniecîba kioskos un tirgos (52.62); pârçjâ mazumtirdzniecîba ârpus veikaliem (52.63).

 

STARS V

Reì.Nr. 150201573. Reìistrçts 19/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Daugavpils pilsçtas T.Starovoitovas individuâlais uzòçmums "STARS V". Adrese Latvijas Republika, LV–5417, Daugavpils, Tautas 84–72. Telefons 54543.

Atïauja beztermiòa.

Darbîbas veidi: mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.1); mazumtirdzniecîba ârpus veikaliem (52.6).

 

DIANA A

Reì.Nr. 150201574. Reìistrçts 19/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Daugavpils pilsçtas T.Potapovas individuâlais uzòçmums "DIANA A". Adrese Latvijas Republika, LV–5401, Daugavpils, Vienîbas 26–3. Telefons 5427157.

Atïauja beztermiòa.

Darbîbas veidi: citur neklasificçta daþâda komercdarbîba (74.8); pieauguðo un pârçjâ izglîtîba (80.4); pârçjo pakalpojumu sniegðana (93.0); reklâma (74.4); tirgus un sabiedriskâs domas izpçte (74.13).

 

AIRA 98

Reì.Nr. 150201575. Reìistrçts 21/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Preiïu rajona I.Ðarakas individuâlais uzòçmums "AIRA 98". Adrese Latvijas Republika, LV–5328, Preiïu raj., Rudzçtu pag., Rudzçti, Jaunatnes 6–2.

Statûti 13/01/98. Atïauja beztermiòa.

Darbîbas veidi: mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.1); pârtikas, dzçrienu un tabakas mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.2); farmaceitisko un medicînisko preèu, kosmçtikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecîba (52.3); tekstilizstrâdâjumu mazumtirdzniecîba (52.41); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

ALINGS

Reì.Nr. 150201576. Reìistrçts 21/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Krâslavas pilsçtas A.Gaèicka individuâlais uzòçmums "ALINGS". Adrese Latvijas Republika, LV–5600, Krâslava, Avotu 4. Telefons 26617.

Atïauja beztermiòa.

Darbîbas veidi: mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.1); pârtikas, dzçrienu un tabakas mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.2); lietotu preèu mazumtirdzniecîba veikalos (52.5); mazumtirdzniecîba ârpus veikaliem (52.6); pârçjâ jauno preèu mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.4).

 

ELIONS LA

Reì.Nr. 150201577. Reìistrçts 22/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Daugavpils pilsçtas A.Loputeva individuâlais uzòçmums "ELIONS LA". Adrese Latvijas Republika, LV–5410, Daugavpils, Jâtnieku 77a–68. Telefons 5410370.

Atïauja beztermiòa.

Darbîbas veidi: lietotu preèu mazumtirdzniecîba veikalos (52.5).

 

LARSVETS

Reì.Nr. 150201578. Reìistrçts 22/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Daugavpils pilsçtas L.Simonovas individuâlais uzòçmums "LARSVETS". Adrese Latvijas Republika, LV–5400, Daugavpils, Telts 3–38. Telefons 5414625.

Atïauja beztermiòa.

Darbîbas veidi: mazumtirdzniecîba ârpus veikaliem (52.6); mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.1); pârtikas, dzçrienu un tabakas mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.2).

 

TALENA

Reì.Nr. 150201579. Reìistrçts 22/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Daugavpils pilsçtas A.Koïesòikas individuâlais uzòçmums "TALENA". Adrese Latvijas Republika, LV–5412, Daugavpils, Kieìeïu 19–84. Telefons 74923.

Atïauja beztermiòa.

Darbîbas veidi: mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.1); pârçjâ jauno preèu mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.4); lietotu preèu mazumtirdzniecîba veikalos (52.5); mazumtirdzniecîba ârpus veikaliem (52.6); individuâlâs lietoðanas priekðmetu un sadzîves aparatûras un iekârtu remonts (52.7).

 

LENGINA

Reì.Nr. 150201580. Reìistrçts 27/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Daugavpils pilsçtas L.Jerofejevas individuâlais uzòçmums "LENGINA". Adrese Latvijas Republika, LV–5417, Daugavpils, Tukuma 24–21. Telefons 53563.

Atïauja beztermiòa.

Darbîbas veidi: slçgtâs çdnîcas un gatavo çdienu piegâde (55.5); adîto un tamborçto izstrâdâjumu raþoðana (17.7); pârçjo apìçrbu un piederumu raþoðana (18.2); individuâlâs lietoðanas priekðmetu un sadzîves aparatûras un iekârtu remonts (52.7); biroja tehnikas, grâmatvedîbas maðînu un datoru remonts un ekspluatâcija (72.5); mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.1).

 

TRANSORM

Reì.Nr. 150301906. Reìistrçts 08/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "TRANSORM". Adrese Latvijas Republika, LV–5316, Preiïu raj., Lîvâni, Rîgas 25a.

Statûti 09/12/97. Atïauja beztermiòa.

Darbîbas veidi: meþsaimniecîba, kokmateriâlu sagatavoðana un ar to saistîtie pakalpojumi (02.0); koka zâìçðana, çvelçðana un impregnçðana (20.1); koka celtniecîbas un galdniecîbas izstrâdâjumu raþoðana (20.3); koka taras raþoðana (20.4); pârçjo koka izstrâdâjumu raþoðana; koría, salmu un pîto izstrâdâjumu raþoðana (20.5); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

GREGOR D

Reì.Nr. 150301907. Reìistrçts 08/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "GREGOR D". Adrese Latvijas Republika, LV–5462, Daugavpils raj., Naujenes pag., Lociku c. 34–43.

Statûti 27/12/97. Atïauja beztermiòa.

Darbîbas veidi: mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.1); pârtikas, dzçrienu un tabakas mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.2); farmaceitisko un medicînisko preèu, kosmçtikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecîba (52.3); pârçjâ jauno preèu mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.4); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

DALKAS ADVOKÂTU BIROJA AIZGÂDÎBA

Reì.Nr. 150301908. Reìistrçts 13/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Pilna sabiedrîba "DALKAS ADVOKÂTU BIROJA AIZGÂDÎBA". Adrese Latvijas Republika, LV–5316, Preiïu raj., Lîvâni, Sporta 5–23.

Atïauja beztermiòa.

Darbîbas veidi: juridiskâ darbîba (74.11); konsultçðana komercdarbîbâ un vadîbzinîbâ (74.14); citur neklasificçtu organizâciju darbîba (91.33); citur neklasificçtu finansu starpniecîbu papildinoða darbîba (67.13); pârçjâ citur neklasificçtâ finansu starpniecîba (65.23); reklâma (74.40); citur neklasificçti pakalpojumi (93.05); pârçjâ citur neklasificçtâ komercdarbîba (74.84).

 

MOND S

Reì.Nr. 150301909. Reìistrçts 15/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Daugavpils pilsçtas sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "MOND S". Adrese Latvijas Republika, LV–5417, Daugavpils, Strâdnieku 90–47. Telefons 36034.

Statûti 12/01/98. Atïauja beztermiòa.

Darbîbas veidi: mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.1); pârtikas, dzçrienu un tabakas mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.2); pârtikas, dzçrienu un tabakas vairumtirdzniecîba (51.3); farmaceitisko un medicînisko preèu, kosmçtikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecîba (52.3); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

MIKO 97

Reì.Nr. 150301910. Reìistrçts 15/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "MIKO 97". Adrese Latvijas Republika, LV–5301, Preiïi, Kârsavas 4.

Statûti 27/12/97. Atïauja beztermiòa.

Darbîbas veidi: pârtikas, dzçrienu un tabakas vairumtirdzniecîba (51.3); mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.1); pârtikas, dzçrienu un tabakas mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.2); teksilizstrâdâjumu mazumtirdzniecîba (52.41); apìçrbu mazumtirdzniecîba (52.42); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

SventOil

Reì.Nr. 150301911. Reìistrçts 16/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "SventOil". Adrese Latvijas Republika, LV–5410, Daugavpils, Jâtnieku 85–39. Telefons 9207846.

Statûti 15/01/98. Atïauja beztermiòa.

Darbîbas veidi: jçlnaftas un dabasgâzes ieguve (11.1); ar naftas un gâzes ieguvi saistîti pakalpojumi, izòemot izpçtes darbus (11.2); koksçðanas produktu raþoðana (23.1); naftas pârstrâdes produktu raþoðana (23.2); kodoldegvielas raþoðana (23.3); dzelzceïa transports (60.1); pârçjais sauszemes transports (60.2); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

DAUGAVPILS NOVADA TÛRISMA INFORMÂCIJAS CENTRS

Reì.Nr. 150301912. Reìistrçts 16/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Bezpeïòas organizâcija sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "DAUGAVPILS NOVADA TÛRISMA INFORMÂCIJAS CENTRS". Adrese Latvijas Republika, LV–5407, Daugavpils, Rîgas 2. Telefons 22238.

Statûti 02/12/97. Atïauja beztermiòa.

Darbîbas veidi: citur neklasificçtu tûrisma aìentûru un aìentu darbîba; darbîba, kas saistîta ar tûristu apkalpoðanu (63.3); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

RELKAM

Reì.Nr. 150301913. Reìistrçts 19/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "RELKAM". Adrese Latvijas Republika, LV–5401, Daugavpils, Saules 33–1.

Statûti 09/01/98. Atïauja beztermiòa.

Darbîbas veidi: nekustamâ îpaðuma aìentûras (70.31); sava nekustamâ îpaðuma pirkðana un pârdoðana (70.12); nekustamâ îpaðuma mçríprojekti (70.11); çku vispârçjâ bûvniecîba un inþeniertehniskie darbi (45.21); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

DIVI K

Reì.Nr. 150301914. Reìistrçts 20/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "DIVI K". Adrese Latvijas Republika, LV–5400, Daugavpils, Enerìçtiíu 5–27.

Statûti 29/12/97. Atïauja beztermiòa.

Darbîbas veidi: pârçjo apìçrbu un piederumu raþoðana (18.2); pârçjo gatavo metâlizstrâdâjumu raþoðana (28.7); mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.1); pieauguðo un pârçjâ izglîtîba (80.4); audumu apdare (17.3); gatavo tekstilizstrâdâjumu raþoðana, izòemot apìçrbu (17.4); pârçjo tekstilaudumu raþoðana (17.25); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

FERRO MG

Reì.Nr. 150301915. Reìistrçts 21/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu komercfirma "FERRO MG". Adrese Latvijas Republika, LV–5458, Daugavpils raj., Naujenes pag., Lociku c. 36–39.

Statûti 09/01/98. Atïauja beztermiòa.

Darbîbas veidi: pârçjo koka izstrâdâjumu raþoðana (20.51); citur neklasficçts remonts (52.74); citur neklasificçtu gatavo metâlizstrâdâjumu raþoðana (28.75); sanitârtehniskie darbi (45.33); pârçjo pakalpojumu sniegðana (93.0); lietotu preèu mazumtirdzniecîba veikalos (52.5); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

DOMEGA

Reì.Nr. 150301916. Reìistrçts 21/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Daugavpils pilsçtas sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "DOMEGA". Adrese Latvijas Republika, LV–5404, Daugavpils, Kauòas 106–3. Telefons 9–354250.

Statûti 19/01/98. Atïauja beztermiòa.

Darbîbas veidi: pârtikas, dzçrienu un tabakas mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.2); pârçjo jauno preèu mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.4); pârtikas, dzçrienu un tabakas vairumtirdzniecîba (51.3); individuâlâs lietoðanas priekðmetu un sadzîves tehnikas un aparatûras vairumtirdzniecîba (51.39); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

KVADRANTS

Reì.Nr. 150301917. Reìistrçts 21/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Daugavpils pilsçtas sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "KVADRANTS". Adrese Latvijas Republika, LV–5421, Daugavpils, Minskas 6–82. Telefons 48507.

Statûti 08/01/98. Atïauja beztermiòa.

Darbîbas veidi: individuâlâs lietoðanas priekðmetu un sadzîves aparatûras un iekârtu remonts (52.7); konstruktîvo metâlizstrâdâjumu raþoðana (28.1); metâla cisternu, rezervuâru un konteineru raþoðana; centrâlapkures radiatoru un katlu raþoðana (28.2); tvaika ìeneratoru raþoðana, izòemot centrâlapkures karstâ ûdens katlus (28.3); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

VIS D

Reì.Nr. 150301918. Reìistrçts 27/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "VIS D". Adrese Latvijas Republika, LV–5417, Daugavpils, Puðkina 101–49.

Statûti 21/01/98. Atïauja beztermiòa.

Darbîbas veidi: pârtikas, dzçrienu un tabakas vairumtirdzniecîba (51.3); individuâlâs lietoðanas priekðmetu un sadzîves tehnikas un aparatûras vairumtirdzniecîba (51.39); nelauksaimniecisko starpproduktu, atkritumu un lûþòu vairumtirdzniecîba (51.5); pârçjâ vairumtirdzniecîba (51.7); mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.1); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

LV D

Reì.Nr. 150301919. Reìistrçts 29/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "LV D". Adrese Latvijas Republika, LV–5421, Daugavpils, Raipoles 1–25. Telefons 5412103.

Statûti 21/01/98. Atïauja beztermiòa.

Darbîbas veidi: mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos, kur pârsvarâ ir pârtika, dzçrieni vai tabaka (52.11); individuâlâs lietoðanas priekðmetu un sadzîves tehnikas un aparatûras vairumtirdzniecîba (51.39); pârçjâ mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.12); pârçjâ vairumtirdzniecîba (51.70); kravu transports ar automobiïiem (60.24); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

VISLA D

Reì.Nr. 150301920. Reìistrçts 30/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Daugavpils pilsçtas sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "VISLA D". Adrese Latvijas Republika, LV–5400, Daugavpils, Nometòu 23–10. Telefons 5410846.

Statûti 19/01/98. Atïauja beztermiòa.

Darbîbas veidi: akmens zâìçðana, veidoðana un apstrâde (26.7); çku, bûvju vai to daïu bûvçðana; civilâ bûvniecîba (45.2); inþeniersistçmu montâþa (45.3); bûvdarbu pabeigðana (45.4); bûvmaðînu un çku demontâþas tehnikas îre ar operatoru (45.5); automobiïu pârdoðana (50.1); automobiïu tehniskâ apkope un remonts (50.2); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

BIÍERNIEKI PL

Reì.Nr. 150301921. Reìistrçts 30/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Daugavpils pilsçtas sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "BIÍERNIEKI PL". Adrese Latvijas Republika, LV–5417, Daugavpils, Jâtnieku 69–4. Telefons 56171.

Statûti 16/01/98. Atïauja beztermiòa.

Darbîbas veidi: meþsaimniecîba, kokmateriâlu sagatavoðana un ar to saistîtie pakalpojumi (02.0); koka zâìçðana, çvelçðana un impregnçðana (20.1); finiera lokðòu (finierskaidas un lobskaidas) raþoðana, saplâkðòa raþoðana, lîmçto plâtòu, skaidu plâtòu, ðíiedru plâtòu un citu paneïu un plâtòu raþoðana (20.2); koka celtniecîbas un galdniecîbas izstrâdâjumu raþoðana (20.3); koka taras raþoðana (20.4); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

Reorganizçti

uzòçmumi

Ribakova i/u "TOMI" , reì. Nr. 150200309, 22.01.98. reorganizçts par SIA "TOMI" , adrese: LV-5410, Daugavpils, Jâtnieku 93a—21.

 

SIA "LJUVEK DS" , reì. Nr. 150301647, pievienota R.Ladusânes i/u "RENATE –2" , reì. Nr.240200500. SIA "LJUVEK DS" ir tâs pienâkumu pâròçmçja.

 

SIA "BALTSERT" , reì. Nr. 150301764, jaunais nosaukums Daugavpils pilsçtas sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu sertifikâcijas centrs "BALTSERT" , jaunâ adrese: LV-5403, Daugavpils, Raiòa 28.

 

Kreditoru sapulces

Maksâtnespçjîgâs Daugavpils rajona sabiedrîbas ar ierobeþotu atbildîbu "SPORTS, ATPÛTA, BIZNESS un KOMERCIJA" , reì. Nr. 000321440, kreditoru pirmâ sapulce notiks 1998.gada 23.februârî pulksten 12 Daugavpilî, Lâèplçða ielâ 39.

 

Maksâtnespçjîgâs Daugavpils pilsçtas raþoðanas komercsabiedrîbas ar ierobeþotu atbildîbu "NBK—RESURSS", reì. Nr.150300414, kreditoru pirmâ sapulce notiks 1998.gada 23.februârî pulksten 13 Daugavpilî, Lâèplçða ielâ 39.

 

Maksâtnespçjîgâs Krâslavas rajona paju sabiedrîbas "SAULESKALNS" , reì.Nr. 590300055, kreditoru pirmâ sapulce notiks 1998.gada 18.februârî pulksten 10 Krâslavâ, Skolas ielâ 7.

 

Uzòçmçji ziòo — uzòçmumi izbeidz darbîbu

SIA "LUDMILA" Rîgâ, Pïavnieku ielâ 5—151, reìistrçta 1992. gadâ 12. februârî ar Nr. 010303970, atbilstoði dalîbnieku 1998. gada 1. februâra sapulces lçmumam tiek likvidçta.

 

Paju sabiedrîba "RENDA" Kuldîgas rajona Rendas pagastâ, reìistrçta 1992. gada 13. martâ ar Nr. 610300076, atbilstoði îpaðnieku 1994. gada 23. marta kopsapulces lçmumam (protokols Nr. 2) tiek likvidçta.

Pretenzijas pieòems trîs mçneðu laikâ kopð ðî sludinâjuma publicçðanas p/n "Renda" Kuldîgas rajonâ, tâlr. 33–47292.

 

SIA "IKOBALTS" Rîgâ, Lomonosova ielâ 1, reìistrçta 1993. gada 15. jûlijâ ar Nr. 000313803, atbilstoði dibinâtâja lçmumam tiek likvidçta.

 

J.Rubika zemnieku saimniecîba "MIGLÂJI" Jçkabpils rajona Kûku pagastâ, reìistrçta 1997. gada 14. janvârî ar Nr. 540101419, tiek likvidçta.

 

A/s "LATGALES BIRÞA" Daugavpilî, Rîgâ ielâ 2, reìistrçta 1992. gada 20. novembrî ar Nr. 000304345, atbilstoði dalîbnieku 1998. gada 16. janvâra pilnsapulces lçmumam (protokols Nr. 1/98) tiek likvidçta.

Pretenzijas pieòems trîs mçneðu laikâ kopð ðî sludinâjuma publicçðanas. Tâlr. uzziòâm 54–22114.

 

I.Spâìes individuâlais uzòçmums Liepâjas rajona Aizputç, Liepâjas ielâ 12—7, reìistrçts 1994. gada 4. februârî ar Nr. 210201497, tiek likvidçts, neuzsâkot darbîbu.

 

Jantona firma individuâlais uzòçmums "MÂZERI" Dobeles rajona Bukaiðu pagasta "Alejâs", reìistrçta 1994. gada 9. martâ ar Nr. 850200208, saskaòâ ar îpaðnieka lçmumu tiek likvidçta. Iespçjamâs pretenzijas piesakâmas likumâ noteiktajâ kârtîbâ: "Alejâs", Bukaiðu pagastâ, Dobeles rajonâ, LV–3714. Tâlr. 3747342.

 

Uzsâkta likvidâcija

LR Uzòçmumu reìistrs paziòo, ka tiek uzsâkta ðâdu uzòçmumu likvidâcija:

A/s "ATLAN LAIMESTS" , reì.Nr. 000317859, jurid. adrese: Zilupes iela 1, Rîga;

P/s "ASK INFO" , reì. Nr. 000329126, jurid. adrese: A.Deglava iela 126–137, Rîga;

Rîgas pilsçtas N.Skorobogatovas i/u komercfirma "ELANS NS" , reì.Nr. 000205331, jurid. adrese: Elizabetes iela 10b–8, Rîga;

Rîgas pilsçtas i/u Orlovas raþoðanas komercfirma "LE OR" , reì.Nr. 010201324, jurid. adrese: Kûdras iela 7–36, Rîga;

N.Titovas i/u komercfirma "NATA" , reì.Nr.010201876, jurid adrese: Kurzemes prospekts 66–82, Rîga;

SIA firma "NORISE" , reì.nr. 000327649, jurid. adrese: Elvîras iela 13–44, Rîga;

SIA "BERGOS" , reì.Nr. 000333985, jurid. adrese: Rusova iela 24–54, Rîga;

SIA firma "ALANE" , reì.Nr. 000315393, jurid. adrese: Atlantijas iela 12–2, Rîga;

Kopuzòçmums SIA "AVESS" , reì.Nr. 000329793, jurid. adrese: Zemes iela 6–21, Rîga;

SIA "ATALEKS K" , reì.Nr. 000329063, jurid. adrese: Matîsa iela 80–30, Rîga;

SIA "JUNA–2" , reì.Nr.000321845, jurid. adrese: Esplanâdes iela 5–50, Rîga;

SIA "PAPIRUS–ÞED" , reì.Nr. 000321814, jurid. adrese: Slokas iela 140–49, Rîga;

Latvijas–Krievijas–Amerikas SIA "JAHTA SIA" , reì.Nr.000307046, jurid. adrese: Stûrmaòu iela 1a, Rîga;

SIA "IN–VA" , reì.Nr.000315142, jurid. adrese: Zivju iela 6a, Jûrmala;

SIA "A.G.G. IMPORTS" , reì.Nr. 000329562, jurid. adrese: Birznieka–Upîða iela 11, Rîga;

SIA firma "KETREN" , reì.Nr. 010306842, jurid. adrese: Sesku iela 11/4–62, Rîga;

SIA "KomercLATS" , reì.Nr. 000324819, jurid. adrese: Stabu iela 92, Rîga;

SIA raþoðanas komercfirma "JÛNA" , reì.Nr.000326849, jurid. adrese: J.Vâcieða iela 7–35, Rîga;

SIA raþoðanas komercfirma "KONNETS" , reì.Nr.000327143, jurid. adrese: M.Keldiða iela 26–9, Rîga;

SIA firma "KADO" , reì.Nr. 010309361, jurid. adrese: Maskavas iela 219a–2, Rîga;

SIA "ANZU" , reì.Nr.000322575, jurid. adrese: Jçkaba iela 3/5, Rîga;

SIA "ACTIO" (bij.nos. "ASCOR"), reì.Nr.000326304, jurid. adrese: "Ezernieki", Lîgatnes pag., Cçsu raj.;

SIA "GREGOR PLUS" (bij.nos. "Alek KV"), reì.Nr.010310518, jurid. adrese: Vîlipa iela 10–51, Rîga;

Raþoðanas komercfirma "ALEKSÂNS UN PARTNERI" SIA (bij.nos. "KALNOZOLS"), reì.Nr.000304675, jurid.adrese: Jûrmalas gatve 74/76, Rîga.

Kreditoru pretenzijas rakstveidâ pieteikt trîs mçneðu laikâ kopð ðî sludinâjuma publicçðanas laikrakstâ "Latvijas Vçstnesis" likvidatoram — ZvAB "Biðers un partneri" Aspazijas bulvârî 28, Rîgâ. Tel./fakss 7 216898 vai 7 229954.

 

Rîgas pilsçtas SIA "ALLEGRO" , reì.Nr.000300860, jurid. adrese: Rîga, Maskavas iela 187;

SIA "ANIMUS" , reì.Nr. 000303033, jurid. adrese: Rîga, Èaka iela 113;

SIA "ANTA" , reì.Nr.010309829, jurid. adrese: Rîga, Brîvîbas iela 80–2;

SIA "TORNADO JV" , reì.Nr. 010310883, jurid. adrese: Rîga, Brîvîbas iela 196–13;

Rîgas pilsçtas SIA–raþoðanas komercfirma "ASARI" , reì.Nr. 010300367, jurid. adrese: Rîga, Tçrbatas iela 16/18–15;

SIA "ANTARES" , reì.Nr. 010302675, jurid. adrese: Rîga, Aspazijas bulv. 22–620;

SIA "AMADISS" , reì.Nr. 000310156, jurid. adrese: Rîga, K.Barona iela 2;

Viena dibinâtâja tirdzniecîbas komercfirma "AÏBA" SIA , reì.Nr. 000309136, jurid. adrese: Rîga, Pils iela 13–15;

SIA firma "ALNIS" , Rîga, reì.Nr. 000300542, jurid. adrese: Rîga, Èaka iela 47;

I.Polkmaòa ziedu kompozîciju firma SIA "AROGO" , Rîgâ, reì.Nr. 000302891, jurid. adrese: Rîga, Lâèplçða iela 17;

Rîgas pilsçtas SIA "AKVA" , reì.Nr.010300311, jurid. adrese: Rîga, Meistaru iela 10–22;

Rîgas pilsçtas SIA "APINIS" , reì.Nr.000301497, jurid. adrese: Rîga, Elizabetes iela 63–3.

Likvidators: Juridiskais birojs "LEX STUDIO".

Pretenzijas rakstveidâ trîs mçneðu laikâ no ðî sludinâjuma publicçðanas dienas pieteikt Juridiskajam birojam "LEX STUDIO", Jçkaba ielâ 20/22–3, Rîga, LV–1050.

 

Bankrota procedûras uzsâkðana

Ar Zemgales apgabaltiesas 16.12.1997. lçmumu lietâ Nr.2-401/10 apstiprinâts maksâtnespçjîgâ individuâlâ uzòçmuma — firmas "ARRA" , reì. Nr.170200030, kreditoru sapulces 21.11.1997. lçmums par i/u — firmas "ARRA" bankrota procedûras uzsâkðanu.

 

Ar Vidzemes apgabaltiesas 1998.gada 16.janvâra lçmumu civillietâ Nr.C-4274/97 apstiprinâts 1997.gada 16.decembra kreditoru sapulces lçmums par likvidçjamâs SIA "SPÇÏU ZÂLE "CÇSIS"" (juridiskâ adrese: Rîgas ielâ 10, Cçsîs, reì. Nr.000313837) bankrota procedûras uzsâkðanu.

Sakarâ ar to, ka parâdniekam reâlas mantas nav, izsoles diena netiek noteikta. Uzziòas pie administratora maksâtnespçjas procesâ — licencçta jurista Raimonda Cera "R.Cera Juridiskâs konsultâcijas birojâ" Raunas 1, Cçsîs, tâlr.41-27040.

 

Likvidçti uzòçmumi

TAURIÒI

Reì.Nr. 150101085. Reìistrçts 29/12/93.

Uzòçmçjsabiedrîba Zemnieku saimniecîba "TAURIÒI". Adrese Latvijas Republika, LV—5671, Krâslavas raj., Skaistas pag.

Uzòçmums likvidçts 02/01/98.

 

ÍIRÐI

Reì.Nr. 150101671. Reìistrçts 07/03/95.

Uzòçmçjsabiedrîba Pilskalnes pagasta zemnieku saimniecîba "ÍIRÐI". Adrese Latvijas Republika, LV—5400, Daugavpils raj., Pilskalnes pag.

Uzòçmums likvidçts 05/01/98.

 

RÛTAS

Reì.Nr. 150101699. Reìistrçts 30/03/95.

Uzòçmçjsabiedrîba Kalnieðu pagasta zemnieku saimniecîba "RÛTAS". Adrese Latvijas Republika, LV—5600, Krâslavas raj., Kalnieðu pag., "Rûtas".

Uzòçmums likvidçts 16/01/98.

 

BEBRENE

Reì.Nr . 150300364. Reìistrçts 12/03/92.

Uzòçmçjsabiedrîba Daugavpils rajona paju sabiedrîba "BEBRENE". Adrese Latvijas Republika, LV—5439, Daugavpils raj., Bebrenes pag.

Uzòçmums likvidçts 23/01/98.

 

VÇVERI

Reì.Nr. 590300140. Reìistrçts 29/04/93.

Uzòçmçjsabiedrîba Krâslavas rajona kooperatîvâ sabiedrîba "VÇVERI". Adrese Latvijas Republika, Krâslavas raj., Skaistas pag.

Uzòçmums likvidçts 20/01/98.

 

SATELÎTS

Reì.Nr. 770300053. Reìistrçts 03/12/91.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "SATELÎTS". Adrese Latvijas Republika, Preiïu raj., Roþupes pag., Kalvâni. Telefons 44025; 44587.

Uzòçmums likvidçts 12/01/98.

 

 

"Latvijas Vçstneða" redakcijâ

9.02.1998. ienâkuði paziòojumi:

 

Jaundibinâti uzòçmumi

JCD

Reì. Nr. 120300997. Reìistrçts 06/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba SIA "J C D". Adrese Latvijas Republika, LV-3200, Talsi, Dundagas 20—20. Telefons 32-24435.

Darbîbas veidi: sanitârtehniskie darbi (45.33); çku demontâþa un nojaukðana; zemes darbi (45.11); pârçjie bûvniecîbas darbi, kuru veikðanai nepiecieðama speciâla profesionâla sagatavotîba (45.25); elektriskâs instalâcijas ierîkoðana (45.31); krâsotâju un stiklinieku darbi (45.44); koka celtniecîbas un galdniecîbas izstrâdâjumu raþoðana (20.30); mçbeïu raþoðana (36.1); koksnes, bûvmateriâlu un santehnikas vairumtirdzniecîba (51.53); mâjsaimniecîbas metâlizstrâdâjumu, ûdens un kanalizâcijas cauruïu un apkures sistçmas iekârtu un to piederumu vairumtirdzniecîba (51.54); mâjsaimniecîbas metâlizstrâdâjumu, krâsu un stikla mazumtirdzniecîba (52.46).

 

INTER A

Reì. Nr. 120300998. Reìistrçts 06/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "INTER A". Adrese Latvijas Republika, LV-3322, Kuldîgas raj., Pelèu pag., "Alejas". Telefons 7618615.

Darbîbas veidi: meþsaimniecîba, kokmateriâlu sagatavoðana un ar to saistîtie pakalpojumi (02.0); koka zâìçðana, çvelçðana un impregnçðana (20.1); koka celtniecîbas un galdniecîbas izstrâdâjumu raþoðana (20.30); koka taras raþoðana (20.40); koksnes, bûvmateriâlu un santehnikas vairumtirdzniecîba (51.53); mçbeïu raþoðana (36.1); çku demontâþa un nojaukðana; zemes darbi (45.11).

 

BALTIJAS EKSPRESIS

Reì. Nr. 120300999. Reìistrçts 08/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "BALTIJAS EKSPRESIS". Adrese Latvijas Republika, LV-3600, Ventspils, Dzintaru 20a.

Darbîbas veidi: kravu iekrauðana un izkrauðana (63.11); glabâðana un noliktavu saimniecîba (63.12); konsultçðana komercdarbîbâ un vadîbzinîbâ (74.14); holdingkompâniju darbîba (74.15); pârçjais sauszemes transports (60.2).

 

REGULA VAT

Reì. Nr. 120301000. Reìistrçts 09/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "REGULA VAT". Adrese Latvijas Republika, LV-3600, Ventspils, Lauku 2. Telefons 3628227.

Darbîbas veidi: koka zâìçðana, çvelçðana un impregnçðana (20.1); koka celtniecîbas un galdniecîbas izstrâdâjumu raþoðana (20.3); pârçjo koka izstrâdâjumu raþoðana (20.51); pârçjie bûvniecîbas darbi, kuru veikðanai nepiecieðama speciâla profesionâla sagatavotîba (45.25); apmetçju darbi (45.41); galdnieka darbi (45.42); grîdas un sienu apdare (45.43); mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos, kur pârsvarâ ir pârtika, dzçrieni vai tabaka (52.11); kravu transports ar automobiïiem (60.24).

 

AIR SKO

Reì. Nr. 120301001. Reìistrçts 09/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "AIR SKO". Adrese Latvijas Republika, LV-3600, Ventspils, Jûras 1—7. Telefons 3627350.

Darbîbas veidi: restorâni (55.3); bâri (55.4); slçgtâs çdnîcas un gatavo çdienu piegâde (55.5); kravu transports ar automobiïiem (60.24); pârçjie transporta palîgdarbîbu veidi (63.2).

 

STEFI LJK

Reì. Nr. 120301002. Reìistrçts 12/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "STEFI LJK". Adrese Latvijas Republika, LV-3600, Ventspils, Grîvas 53a

Darbîbas veidi: mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.1); pârçjâ mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.12); pârtikas, dzçrienu un tabakas mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.2); mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos, kur pârsvarâ ir pârtika, dzçrieni vai tabaka (52.11); augïu un dârzeòu mazumtirdzniecîba (52.21); gaïas un gaïas izstrâdâjumu mazumtirdzniecîba (52.22); zivju, vçþveidîgo un molusku mazumtirdzniecîba (52.23); maizes, kûku, miltu konditorejas un cukuroto konditorejas izstrâdâjumu mazumtirdzniecîba (52.24).

 

ILMA 2

Reì. Nr. 120301003. Reìistrçts 19/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "ILMA 2". Adrese Latvijas Republika, LV-3600, Ventspils, Durbes 38/40.

Darbîbas veidi: augïu un dârzeòu vairumtirdzniecîba (51.31); gaïas un gaïas izstrâdâjumu vairumtirdzniecîba (51.32); alkoholisko un citu dzçrienu vairumtirdzniecîba (51.34); tabakas izstrâdâjumu vairumtirdzniecîba (51.35); augïu un dârzeòu mazumtirdzniecîba (52.21); gaïas un gaïas izstrâdâjumu mazumtirdzniecîba (52.22); alkoholisko un citu dzçrienu mazumtirdzniecîba (52.25).

 

KUNDE UN PARTNERI

Reì. Nr. 120301004. Reìistrçts 21/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "KUNDE UN PARTNERI". Adrese Latvijas Republika, LV-3317, Kuldîgas raj., Laidu pag., "Rîti".

Darbîbas veidi: meþsaimniecîba, kokmateriâlu sagatavoðana un ar to saistîtie pakalpojumi (02.0); koka celtniecîbas un galdniecîbas izstrâdâjumu raþoðana (20.3); koka zâìçðana, çvelçðana un impregnçðana (20.1); kravu transports ar automobiïiem (60.24); kravu iekrauðana un izkrauðana, noliktavu saimniecîba (63.1).

 

REINFELDS

Reì. Nr. 120301005. Reìistrçts 22/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba SIA "REINFELDS". Adrese Latvijas Republika, LV-3300, Kuldîga, Tehnikas 5.

Darbîbas veidi: meþsaimniecîba un kokmateriâlu sagatavoðana (02.01); ar meþsaimniecîbu un kokmateriâlu sagatavoðanu saistîti pakalpojumi (02.02); koka zâìçðana, çvelçðana un impregnçðana (20.10); koka celtniecîbas un galdniecîbas izstrâdâjumu raþoðana (20.30); koka taras raþoðana (20.40); pârçjo koka izstrâdâjumu raþoðana (20.51); koría, salmu un pîto izstrâdâjumu raþoðana (20.52).

 

BOONO

Reì. Nr. 120301006. Reìistrçts 23/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "BOONO". Adrese Latvijas Republika, LV-3300, Kuldîga, Mucenieku 30a—44.

Darbîbas veidi: kravu transports ar automobiïiem (60.24); lauksaimniecîbas izejvielu un dzîvu lopu vairumtirdzniecîba (51.2); koksnes, bûvmateriâlu un santehnikas vairumtirdzniecîba (51.53); pârtikas, dzçrienu un tabakas mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.2); pârçjâ jauno preèu mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.4); pârçjâ transporta palîgdarbîba (63.40); profesionâlo organizâciju darbîba (91.12).

 

PIEJÛRA S

Reì. Nr. 120301007. Reìistrçts 28/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba SIA "PIEJÛRA S". Adrese Latvijas Republika, LV-3264, Talsu raj., Roja, Selgas 5.

Darbîbas veidi: viesnîcas un moteïi ar restorânu (55.11); restorâni (55.30); bâri (55.4); mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos, kur pârsvarâ ir pârtika, dzçrieni vai tabaka (52.11); meþsaimniecîba un kokmateriâlu sagatavoðana (02.01); koka zâìçðana, çvelçðana un impregnçðana (20.1); bûvlaukuma sagatavoðana (45.1); automobiïu degvielas mazumtirdzniecîba (50.50); pârtikas, dzçrienu un tabakas vairumtirdzniecîba (51.3); cietâ, ðíidrâ un gâzveida kurinâmâ un lîdzîgu produktu vairumtirdzniecîba (51.51).

 

KULDÎGAS DOKTORÂTS

Reì. Nr. 120301008. Reìistrçts 27/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba SIA "KULDÎGAS DOKTORÂTS". Adrese Latvijas Republika, LV-3300, Kuldîgas raj., Rumbas pag., "Meþvalde" 28.

Darbîbas veidi: pârçjâ citur neklasificçta pieauguðo izglîtîba (80.42); cilvçku veselîbas aizsardzîba (85.1).

 

ORESTS

Reì. Nr. 120301009. Reìistrçts 27/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba SIA "ORESTS". Adrese Latvijas Republika, LV-3301, Kuldîga, Virkas 27.

Darbîbas veidi: tekstilizstrâdâjumu un kaþokâdas izstrâdâjumu mazgâðana un íîmiskâ tîrîðana (93.01); citas bûvdarbu pabeigðanas operâcijas (45.45); restorâni (55.30); mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos, kur pârsvarâ ir pârtika, dzçrieni vai tabaka (52.11); gatavo çdienu piegâde (55.52); gaïas izstrâdâjumu un konservu raþoðana (15.13); maizes raþoðana; svagi ceptu mîklas izstrâdâjumu un kûku raþoðana (15.81).

 

OTARS L

Reì. Nr. 120201359. Reìistrçts 06/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Otara Leiða individuâlais uzòçmums "OTARS L". Adrese Latvijas Republika, LV-3620, Talsi, K.Valdemâra 114. Telefons 3276596.

Darbîbas veidi: automobiïu pârdoðana (50.1); motociklu un to detaïu un piederumu pârdoðana, tehniskâ apkope un remonts (50.4); automobiïu detaïu un piederumu pârdoðana (50.3).

 

TAIFÛNS & CO

Reì. Nr. 120201360. Reìistrçts 06/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Popova Ventspils individuâlais uzòçmums "TAIFÛNS & CO". Adrese Latvijas Republika, LV-3600, Ventspils, Lielais pr. 67—84. Telefons 3622871.

Darbîbas veidi: zvejniecîba (05.01); jûras un piekrastes ûdeòu transports (61.10); pârçjo pârtikas produktu vairumtirdzniecîba, ieskaitot zivis, vçþveidîgos un moluskus (51.38); pârçjie ûdenstransporta palîgdarbîbu veidi (63.22).

 

BARTA T

Reì. Nr. 120201361. Reìistrçts 12/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Baibikovas individuâlais uzòçmums Ventspilî "BARTA T". Adrese Latvijas Republika, LV-3600, Ventspils, Aleksandra 9—44.

Darbîbas veidi: pârçjâ jauno preèu mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.4); apavu un âdas izstrâdâjumu mazumtirdzniecîba (52.43); mazumtirdzniecîba ârpus veikaliem (52.6); pârçjâ mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.12); kosmçtikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecîba (52.33).

 

BRUNO LA

Reì. Nr. 120201362. Reìistrçts 12/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba V.Teibes Talsu daudznozaru individuâlais uzòçmums "Bruno LA". Adrese Latvijas Republika, LV-3297, Talsu raj., Ìibuïu pag., Loka 28. Telefons 37366.

Darbîbas veidi: automobiïu pârdoðana (50.1); automobiïu tehniskâ apkope un remonts (50.2); automobiïu detaïu un piederumu pârdoðana (50.3); meþsaimniecîba, kokmateriâlu sagatavoðana un ar to saistîtie pakalpojumi (02.0); mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.1); mazumtirdzniecîba ârpus veikaliem (52.6).

 

AREKS A

Reì. Nr. 120201363. Reìistrçts 13/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Guseva Ventspils individuâlais uzòçmums "AREKS A". Adrese Latvijas Republika, LV-3600, Ventspils.

Darbîbas veidi: pârçjo pârtikas produktu vairumtirdzniecîba, ieskaitot zivis, vçþveidîgos un moluskus (51.38); kravu transports ar automobiïiem (60.24); kafijas, tçjas, kakao un garðvielu vairumtirdzniecîba (51.37); kravu iekrauðana un izkrauðana (63.11); glabâðana un noliktavu saimniecîba (63.12); íîmisko vielu vairumtirdzniecîba (51.55); meþsaimniecîba un kokmateriâlu sagatavoðana (02.01); gaïas un gaïas izstrâdâjumu vairumtirdzniecîba (51.32); koksnes, bûvmateriâlu un santehnikas vairumtirdzniecîba (51.53); piena produktu, olu un pârtikas eïïas un tauku vairumtirdzniecîba (51.33).

 

D LAD

Reì. Nr. 120201364. Reìistrçts 15/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Jamonta Kuldîgas individuâlais uzòçmums "D LAD". Adrese Latvijas Republika, LV-3300, Kuldîga, Liepâjas 53—4. Telefons 9262606.

Darbîbas veidi: mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.1); pârtikas, dzçrienu un tabakas mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.2); pârçjâ jauno preèu mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.4); mazumtirdzniecîba kioskos un tirgos (52.62); pârçjâ mazumtirdzniecîba ârpus veikaliem (52.63); pârtikas, dzçrienu un tabakas vairumtirdzniecîba (51.3); ziedu un augu vairumtirdzniecîba (51.22).

 

ANDRA ANSBERGA TALSU INDIVIDUÂLAIS UZÒÇMUMS

Reì. Nr. 120201365. Reìistrçts 15/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Andra Ansberga Talsu individuâlais uzòçmums. Adrese Latvijas Republika, LV-3200, Talsi, Brîvîbas 14—4.

Darbîbas veidi: mâjsaimniecîbas elektropiederumu un radio un televîzijas preèu mazumtirdzniecîba (52.45); individuâlâs lietoðanas priekðmetu un sadzîves aparatûras un iekârtu remonts (52.7); lietotu preèu mazumtirdzniecîba veikalos (52.5); individuâlâs lietoðanas priekðmetu un sadzîves tehnikas un aparatûras vairumtirdzniecîba (51.39); telesakari (64.20); koka celtniecîbas un galdniecîbas izstrâdâjumu raþoðana (20.3); pârçjo koka izstrâdâjumu raþoðana (20.51).

 

LIELAIS AKMENS

Reì. Nr. 120201366. Reìistrçts 16/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Haralda Vîtola Talsu individuâlais uzòçmums "LIELAIS AKMENS". Adrese Latvijas Republika, LV-3200, Talsi, Darba 15—11. Telefons 25568.

Darbîbas veidi: mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.1); mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos, kur pârsvarâ ir pârtika, dzçrieni vai tabaka (52.11); pârçjâ mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.12); mazumtirdzniecîba ârpus veikaliem (52.6); mazumtirdzniecîba kioskos un tirgos (52.62); pârçjâ mazumtirdzniecîba ârpus veikaliem (52.63); pârtikas, dzçrienu un tabakas vairumtirdzniecîba (51.3); piena produktu, olu un pârtikas eïïas un tauku vairumtirdzniecîba (51.33); pârçjâ pârtikas produktu vairumtirdzniecîba, ieskaitot zivis, vçþveidîgos un moluskus (51.38); alkoholisko un citu dzçrienu vairumtirdzniecîba (51.34); cukura, ðokolâdes un cukuroto konditorejas izstrâdâjumu vairumtirdzniecîba (51.36); pârçjais sauszemes transports (60.2); pârçjais pasaþieru sauszemes transports (60.23); taksometru pakalpojumi (60.22); kravu transports ar automobiïiem (60.24).

 

IEVA LS

Reì. Nr. 120201367. Reìistrçts 20/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba L.Sokolovskas individuâlais uzòçmums Kuldîgâ "IEVA LS". Adrese Latvijas Republika, LV-3300, Kuldîga, Dzirnavu 3. Telefons 9242084.

Darbîbas veidi: pârçjâ jauno preèu mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.4); apìçrbu mazumtirdzniecîba (52.42); lietotu preèu mazumtirdzniecîba veikalos (52.50); mazumtirdzniecîba kioskos un tirgos (52.62); adîto un tamborçto izstrâdâjumu raþoðana (17.7); pârçjo apìçrbu un piederumu raþoðana (18.2).

 

MIKSIS

Reì. Nr. 120201368. Reìistrçts 26/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Nikolovskas Ventspils individuâlais uzòçmums "MIKSIS". Adrese Latvijas Republika, LV-3600, Ventspils, Brocçnu 14.

Darbîbas veidi: lietotu preèu mazumtirdzniecîba veikalos (52.5); pârçjâ jauno preèu mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.4); mazumtirdzniecîba ârpus veikaliem (52.6).

 

E.TURKA INDIVIDUÂLAIS UZÒÇMUMS KULDÎGÂ

Reì. Nr. 120201369. Reìistrçts 26/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba E.Turka individuâlais uzòçmums Kuldîgâ. Adrese Latvijas Republika, LV-3300, Kuldîga, Mednieku 10. Telefons 22808, 24321.

Darbîbas veidi: meþsaimniecîba un kokmateriâlu sagatavoðana (02.01); ar meþsaimniecîbu un kokmateriâlu sagatavoðanu saistîti pakalpojumi (02.02); koksnes, bûvmateriâlu un santehnikas vairumtirdzniecîba (51.53); pârçjâ mazumtirdzniecîba ârpus veikaliem (52.63); koka zâìçðana, çvelçðana un impregnçðana (20.1); finiera lokðòu (finierskaidas un lobskaidas) raþoðana, saplâkðòa raþoðana, lîmçto plâtòu, skaidu plâtòu, ðíiedru plâtòu un citu paneïu un plâtòu raþoðana (20.2); koka celtniecîbas un galdniecîbas izstrâdâjumu raþoðana (20.3); koka taras raþoðana (20.4); kravu transports ar automobiïiem (60.24); pârçjais pasaþieru sauszemes transports (60.23).

 

KADIÍI

Reì. Nr. 120100914. Reìistrçts 06/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Abavas pagasta zemnieku saimniecîba "KADIÍI". Adrese Latvijas Republika, LV-3295, Talsu raj., Abavas pag., "Kadiíi".

Darbîbas veidi: ar meþsaimniecîbu un kokmateriâlu sagatavoðanu saistîti pakalpojumi (02.02); pârçjo koka izstrâdâjumu raþoðana; koría, salmu un pîto izstrâdâjumu raþoðana (20.5); mazumtirdzniecîba ârpus veikaliem (52.6).

Paraksta tiesîbas: Ziedonis Feldmanis, Latvija, Talsi, Lauku 14. Amats îpaðnieks.

 

AUSEKÏI

Reì. Nr. 120100915. Reìistrçts 09/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Vârmes pagasta zemnieku saimniecîba "AUSEKÏI". Adrese Latvijas Republika, LV-3333, Talsu raj., Vârmes pag., "Ausekïi".

Darbîbas veidi: augkopîba un lopkopîba (jauktâ saimniecîba) (01.3); meþsaimniecîba un kokmateriâlu sagatavoðana (02.01); ar meþsaimniecîbu un kokmateriâlu sagatavoðanu saistîti pakalpojumi (02.02).

Paraksta tiesîbas: Osvalds Vilsons, Latvija, Rîgas raj., Olaines pils., Zeiferta 17—30. Amats îpaðnieks.

 

ZÂBEÏI

Reì. Nr. 120100916. Reìistrçts 13/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Kurmâles pagasta zemnieku saimniecîba "ZÂBEÏI". Adrese Latvijas Republika, LV-3301, Kuldîgas raj., Kurmâles pagasta "Zâbeïi".

Darbîbas veidi: lopkopîba (01.2); meþsaimniecîba un kokmateriâlu sagatavoðana (02.01); ar meþsaimniecîbu un kokmateriâlu sagatavoðanu saistîti pakalpojumi (02.02); koka celtniecîbas un galdniecîbas izstrâdâjumu raþoðana (20.3); pârçjo koka izstrâdâjumu raþoðana (20.51); mçbeïu raþoðana (36.1).

Paraksta tiesîbas: Aivars Zâbelis, Latvija, Kuldîga, Dzintaru 6—2. Amats îpaðnieks.

 

STRAUTIÒU PELÎTES

Reì. Nr. 120100917. Reìistrçts 13/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Dundagas pagasta zemnieku saimniecîba "STRAUTIÒU PELÎTES". Adrese Latvijas Republika, LV-3270, Talsu raj., Dundagas pagasta "Strautiòu pelîtes".

Darbîbas veidi: graudaugu un citur neklasificçtu lauksaimniecîbas kultûru audzçðana (01.11); liellopu audzçðana, piena lopkopîba (01.21); dârzeòu, dekoratîvo kultûru un stâdu audzçðana (01.12); aitu, kazu, zirgu, çzeïu, mûïu un zirgçzeïu audzçðana (01.22); meþsaimniecîba un kokmateriâlu sagatavoðana (02.01); ar meþsaimniecîbu un kokmateriâlu sagatavoðanu saistîti pakalpojumi (02.02); augkopîba; dârzeòkopîba; dârzkopîba (01.1); zivaudzçtavu un zivsaimniecîbu darbîba (05.02); augkopîba un lopkopîba (jauktâ saimniecîba) (01.3); pârçjâ jauno preèu mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.4); pârçjâ mazumtirdzniecîba ârpus veikaliem (52.63); mazumtirdzniecîba kioskos un tirgos (52.62); pârçjâ mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.48); mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.1).

Paraksta tiesîbas: Vçsma Einðtâle, Latvija, Talsu raj., Dundagas pagasta "Strautiòi". Amats îpaðnieks.

 

KALNBIRZES

Reì. Nr. 120100918. Reìistrçts 20/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Ìibuïu pagasta zemnieku saimniecîba "KALNBIRZES". Adrese Latvijas Republika, LV-3297, Talsu raj., Ìibuïu pag., "Kalnbirzes".

Darbîbas veidi: lauksaimniecîba, medniecîba un ar to saistîtie pakalpojumi; meþsaimniecîba, kokmateriâlu sagatavoðana un ar to saistîtie pakalpojumi.

Paraksta tiesîbas: Raitis Dârziòð, Latvija, Talsu raj., Ìibuïu pag., "Kalnbirzes". Amats îpaðnieks.

 

KALVIÒAS

Reì. Nr. 120100919. Reìistrçts 22/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Ìibuïu pagasta zemnieku saimniecîba "KALVIÒAS". Adrese Latvijas Republika, LV-3297, Talsu raj., Ìibuïu pag., "Kalviòas".

Darbîbas veidi: augkopîba un lopkopîba (jauktâ saimniecîba) (01.30).

Paraksta tiesîbas: Melita Âbele, Latvija, Talsu raj., Ìibuïu pag., "Kalviòas". Amats îpaðnieks.

 

SASLAUKAS

Reì. Nr. 120100920. Reìistrçts 22/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Valdemârpils pilsçtas lauku teritorijas zemnieku saimniecîba "SASLAUKAS". Adrese Latvijas Republika, LV-3260, Talsu raj., Valdemârpils pilsçtas lauku terit. "Saslaukas".

Darbîbas veidi: augkopîba; dârzeòkopîba; dârzkopîba (01.1); lopkopîba (01.2); meþsaimniecîba, kokmateriâlu sagatavoðana un ar to saistîtie pakalpojumi (02.0).

Paraksta tiesîbas: Juris Jâmanis, Latvija, Valdemârpils, Parka 5—4. Amats îpaðnieks.

 

PÛPOLI

Reì. Nr. 120100921. Reìistrçts 22/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Laidu pagasta zemnieku saimniecîba "PÛPOLI". Adrese Latvijas Republika, LV-3317, Kuldîgas raj., Laidu pag. "Pûpoli".

Darbîbas veidi: augkopîba un lopkopîba (jauktâ saimniecîba) (01.3); augkopîba; dârzeòkopîba; dârzkopîba (01.1); lopkopîba (01.2); meþsaimniecîba, kokmateriâlu sagatavoðana un ar to saistîtie pakalpojumi (02.0); zvejniecîba, zivaudzçtavu un zivsaimniecîbu darbîba; ar zvejniecîbu saistîti pakalpojumi (05.0); restorâni (55.3); bâri (55.4); citur neklasificçtu tûrisma aìentûru un aìentu darbîba; darbîba, kas saistîta ar tûristu apkalpoðanu (63.3); pârtikas, dzçrienu un tabakas mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.2).

Paraksta tiesîbas: Valda Lika, Latvija, Kuldîgas raj., Laidu pag., "Pûpoli". Amats îpaðnieks.

 

AVOTI

Reì. Nr. 120100922. Reìistrçts 26/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Târgales pagasta zemnieku saimniecîba "AVOTI". Adrese Latvijas Republika, LV-3621, Ventspils raj., Târgales pagasta "Avoti".

Darbîbas veidi: graudaugu un citur neklasificçtu lauksaimniecîbas kultûru audzçðana (01.11); dârzeòu, dekoratîvo kultûru un stâdu audzçðana (01.12).

Paraksta tiesîbas: Andris Vilks, Latvija, Ventspils raj., Târgales pagasta "Avoti". Amats îpaðnieks.

 

KALNIÒI

Reì. Nr. 120100923. Reìistrçts 26/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Kurmâles pagasta zemnieku saimniecîba "KALNIÒI". Adrese Latvijas Republika, LV-3301, Kuldîgas raj., Kurmâles pagasta "Kalniòi".

Darbîbas veidi: augkopîba un lopkopîba (jauktâ saimniecîba) (01.30); koka celtniecîbas un galdniecîbas izstrâdâjumu raþoðana (20.30); meþsaimniecîba un kokmateriâlu sagatavoðana (02.01); alus raþoðana (15.96); minerâlûdeòu un bezalkoholisko dzçrienu raþoðana (15.98); etilspirta raþoðana no raudzçtiem materiâliem (15.92); mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos, kur pârsvarâ ir pârtika, dzçrieni vai tabaka (52.11).

Paraksta tiesîbas: Jânis Ðmits, Latvija, Kuldîgas raj., Kurmâles pag., "Kalniòi". Amats îpaðnieks.

 

RUDUMI

Reì. Nr. 120100924. Reìistrçts 27/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Skrundas pilsçtas lauku teritorijas zemnieku saimniecîba "RUDUMI". Adrese Latvijas Republika, LV-3326, Kuldîgas raj., Skrundas pils. lauku terit., "Rudumi".

Darbîbas veidi: augkopîba un lopkopîba; elektroenerìija, gâzes, tvaika un karstâ ûdens apgâde.

Paraksta tiesîbas: Eduards Karpoviès, Latvija, Kuldîgas raj., Skrundas pag. "Mârsili" 12. Amats dibinâtâjs.

 

ZÎTARI

Reì. Nr. 120100925. Reìistrçts 29/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Abavas pagasta zemnieku saimniecîba "ZÎTARI". Adrese Latvijas Republika, LV-3295, Talsu raj., Abavas pag., "Zîtari".

Darbîbas veidi: augkopîba; dârzeòkopîba; dârzkopîba (01.1); lopkopîba (01.2); lauksaimnieciskie un ar lopkopîbu saistîtie pakalpojumi, izòemot veterinâro darbîbu (01.4).

Paraksta tiesîbas: Igors Rîbens, Latvija, Talsu raj., Abavas pag., "Zîtari". Amats îpaðnieks.

 

KORÏI

Reì. Nr. 120100926. Reìistrçts 30/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Rumbas pagasta zemnieku saimniecîba "KORÏI". Adrese Latvijas Republika, LV-3300, Kuldîgas raj., Rumbas pag., "Korïi".

Darbîbas veidi: augkopîba un lopkopîba (jauktâ saimniecîba) (01.3); meþsaimniecîba, kokmateriâlu sagatavoðana un ar to saistîtie pakalpojumi (02.0); koka celtniecîbas un galdniecîbas izstrâdâjumu raþoðana (20.3); mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.1); slçgtâs çdnîcas un gatavo çdienu piegâde (55.5).

Paraksta tiesîbas: Daina Petrovica, Latvija, Kuldîgas raj., Rumbas pag., "Korïi". Amats îpaðnieks.

 

KAKTIÒI

Reì. Nr . 000101055. Reìistrçts 29/01/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Ogres rajona Meòìeles pagasta zemnieku saimniecîba "KAKTIÒI". Adrese Latvijas Republika, Ogres raj., Meòìeles pag., "Kaktiòi".

Darbîbas veidi : lopkopîba (01.2); gaïas un gaïas izstrâdâjumu mazumtirdzniecîba (52.22); pârçjâ pârtikas, dzçrienu un tabakas mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.27); pârtikas, dzçrienu un tabakas vairumtirdzniecîba (51.3); meþsaimniecîba un kokmateriâlu sagatavoðana (02.01).

 

ÍIDRAUCKU VILKI

Reì. Nr . 000101058. Reìistrçts 03/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Jelgavas rajona Lielplatones pagasta zemnieku saimniecîba "ÍIDRAUCKU VILKI". Adrese Latvijas Republika, LV—3022, Jelgavas raj., Lielplatones pag., "Íidraucku vilki".

Darbîbas veidi : augkopîba, dârzeòkopîba; dârzkopîba (01.1); graudaugu un citur neklasificçtu lauksaimniecîbas kultûru audzçðana (01.11); lauksaimnieciskie pakalpojumi (01.41); meþsaimniecîba, kokmateriâlu sagatavoðana un ar to saistîtie pakalpojumi (02.0); gaïas un gaïas produktu raþoðana, pârstrâde un konservçðana (15.1); augïu un dârzeòu pârstrâde un konservçðana (15.3); piena produktu raþoðana (15.5); graudu malðanas produktu, cietes un cietes produktu raþoðana (15.6); gatavâs dzîvnieku barîbas raþoðana (15.7); lauksaimniecîbas un meþsaimniecîbas maðînu raþoðana (29.3); pârçjo pârtikas produktu vairumtirdzniecîba, ieskaitot zivis, vçþveidîgos un moluskus (51.38); viesnîcas (55.1); kempingi un citas îslaicîgas apmeðanâs vietas (55.2); kempingi, ieskaitot apdzîvojamo autopiekabju laukumus (55.22); citur neklasificçta rekreatîva darbîba (92.72); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

GUNDEGAS

Reì. Nr . 000101059. Reìistrçts 04/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Tukuma rajona Viesatu pagasta zemnieku saimniecîba "GUNDEGAS". Adrese Latvijas Republika, Tukuma raj., Viesâtu pag., "Gundegas".

Darbîbas veidi : lopkopîba (01.2); meþsaimniecîba, kokmateriâlu sagatvoðana un ar to saistîtie pakalpojumi (02.0); lauksaimniecîbas izejvielu un dzîvu lopu vairumtirdzniecîba (51.2); kravu transports ar automobiïiem (60.24); pârçjais pasaþieru sauszemes transports (60.23); pârçjie sauszemes transporta palîgdarbîbu veidi (63.21).

 

KURLÇNI

Reì. Nr . 000101060. Reìistrçts 05/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Zojas Zuzanes Ogres rajona Lielvârdes zemnieku saimniecîba "KURLÇNI". Adrese Latvijas Republika, Ogres raj., Lielvârde, Uzvaras 7b.

Darbîbas veidi : augkopîba un lopkopîba (jauktâ saimniecîba) (01.30); meþsaimniecîba un kokmateriâlu sagatavoðana (02.01); ar meþsaimniecîbu un kokmateriâlu sagatavoðanu saistîti pakalpojumi (02.02); rafinçtas eïïas un tauku raþoðana (15.42); pârtikas, dzçrienu un tabakas mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.2).

 

VALTA L

Reì. Nr . 000207065. Reìistrçts 02/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Rîgas pilsçtas V.Lukjanova individuâlais uzòçmums komercfirma "VALTA L". Adrese Latvijas Republika, LV —1010, Rîga, Alberta 1—2.

Darbîbas veidi : pârtikas, dzçrienu un tabakas vairumtirdzniecîba; apìçrbu un apavu vairumtirdzniecîba; lietotu preèu mazumtirdzniecîba veikalos; pârtikas, dzçrienu un tabakas nespecializçta vairumtirdzniecîba; ârçjâ ekonomiskâ darbîba; u.c. statûtos paredzçtâ darbîba.

 

DILE

Reì. Nr . 000207066. Reìistrçts 02/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Rîgas pilsçtas Ivanaðkinas individuâlais komerciâlais uzòçmums "DILE". Adrese Latvijas Republika, LV—1082, Rîga, D.Brantkalna 6—27.

Darbîbas veidi : pârçjâ jauno preèu mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.4); tekstilizstrâdâjumu mazumtirdzniecîba (52.41); apìçrbu mazumtirdzniecîba (52.42); apavu un âdas izstrâdâjumu mazumtirdzniecîba (52.43); lietotu preèu mazumtirdzniecîba veikalos (52.5); mazumtirdzniecîba ârpus veikaliem (52.6); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00)..

 

LÛCIJA A

Reì. Nr . 000207067. Reìistrçts 02/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba L.Rodkinas individuâlais uzòçmums Rîgas pilsçtas komercfirma"LÛCIJA A". Adrese Latvijas Republika, LV—1021, Rîga, Dravnieku 9—58.

Darbîbas veidi : pârçjâ mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.12); tekstilizstrâdâjumu mazumtirdzniecîba (52.41); apìçrbu mazumtirdzniecîba (52.42); apavu un âdas izstrâdâjumu mazumtirdzniecîba (52.43); pârçjâ mazumtirdzniecîba ârpus veikaliem (52.63); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

INTERJERA DEKORS

Reì. Nr . 000207068. Reìistrçts 02/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Rîgas pilsçtas daudznozaru T.Avdejevas individuâlais uzòçmums "INTERJERA DEKORS". Adrese Latvijas Republika, LV—1082, Rîga, Marsa gatve 3—13.

Darbîbas veidi : darbîba arhitektûras un projektçðanas sfçrâ un ar to saistîto tehnisko konsultâciju sniegðana (74.2); çku vispârçjâ bûvniecîba un inþeniertehniskie darbi (45.21); mçbeïu raþoðana (36.1); citur neklasificçtu daþâdu izstrâdâjumu raþoðana (36.6); audumu raþoðana (17.2); pârçjo mâjsaimniecîbas preèu vairumtirdzniecîba (51.47); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

MITTS

Reì. Nr . 000207069. Reìistrçts 02/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba I.Upîtes Rîgas individuâlais uzòçmums raþoðanas komercfirma "MITTS". Adrese Latvijas Republika, LV—1001, Rîga, Brîvîbas 117—7.

Darbîbas veidi : pârçjie sauszemes transporta palîgdarbîbu veidi (63.21); automobiïu tehniskâ apkope un remonts (50.20); automobiïu detaïu un piederumu pârdoðana (50.30); automobiïu iznomâðana (71.10); inþeniersistçmu montâþa (45.3); meþsaimniecîba, kokmateriâlu sagatvoðana un ar to saistîtie pakalpojumi (02.0); gaïas un gaïas produktu raþoðana, pârstrâde un konservçðana (15.1); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

PROJEKTS TV

Reì. Nr . 000207070. Reìistrçts 03/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Rîgas pilsçtas Gunta Grûbas daudznozaru individuâlais uzòçmums "PROJEKTS TV". Adrese Latvijas Republika, LV—1006, Rîga, Brîvîbas 314—7.

Darbîbas veidi : radio un televîzijas darbîba (92.20); reklâma (74.40); konsultçðana komercdarbîbâ un vadîbzinîbâ (74.14); tirgus un sabiedriskâs domas izpçte (74.13).

 

KOVAÏOVA

Reì. Nr . 000207071. Reìistrçts 03/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Jûrmalas pilsçtas Jeïenas Kovaïovas individuâlais uzòçmums "KOVAÏOVA". Adrese Latvijas Republika, LV—2016, Jûrmala, Raiòa 99a/18—26.

Darbîbas veidi : mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.1); pârtikas, dzçrienu un tabakas mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.2); pârçjâ jauno preèu mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.4); lietotu preèu mazumtirdzniecîba veikalos (52.5); mazumtirdzniecîba ârpus veikaliem (52.6); vairumtirdzniecîbas aìentu darbîba (51.1); pârtikas, dzçrienu un tabakas vairumtirdzniecîba (51.3); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

KOSMÇTIKA IB

Reì. Nr . 000207072. Reìistrçts 04/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Ogres pilsçtas Ingrîdas Buðas daudznozaru individuâlais uzòçmums "KOSMÇTIKA IB". Adrese Latvijas Republika, LV—5000, Ogre, Akmeòu 28.

Darbîbas veidi : vairumtirdzniecîbas aìentu darbîba (51.1); aìenti, kas nodarbojas ar plaða sortimenta preèu pârdoðanu (51.19); smarþu un kosmçtikas vairumtirdzniecîba (51.45); mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.1); kosmçtikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecîba (52.33); individuâlâs mâjsaimniecîbas ar algotu darbaspçku (95.0).

 

GAÏAS SKÂRNIS

Reì. Nr . 000207073. Reìistrçts 04/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Ogres rajona Ivetas Onckules individuâlais daudznozaru uzòçmums "GAÏAS SKÂRNIS". Adrese Latvijas Republika, LV—5070, Ogres raj., Lielvârde, Lâèplçða 45b.

Darbîbas veidi : lopkopîba (01.2); gaïas un gaïas produktu raþoðana, pârstrâde un konservçðana (15.1); pârtikas, dzçrienu un tabakas mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.2); kempingi un citas îslaicîgas apmeðanâs vietas (55.2).

 

MINIATÛRA

Reì. Nr . 000207074. Reìistrçts 04/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Irçnas Stengrçvicas individuâlais daudznozaru uzòçmums "MINIATÛRA". Adrese Latvijas Republika, LV—1011, Rîga, Avotu 8—39.

Darbîbas veidi : metâlu lieðana (27.5); citu krâsaino metâlu lieðana (27.54); metâla kalðana, presçðana, ðtancçðana un velmçðana; pulvermetalurìija (28.4); citur neklasificçtu gatavo metâlizstrâdâjumu raþoðana (28.75); aìenti, kas nodarbojas ar mçbeïu, mâjsaimniecîbas preèu un metâlizstrâdâjumu pârdoðanu (51.15); pârçjâ mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.48); mâkslinieciskâ un literârâ jaunrade un interpretâcija (92.31).

 

AVETA CENTER

Reì. Nr . 000207075. Reìistrçts 04/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Svetlanas Mirgulanovas Rîgas individuâlais daudznozaru uzòçmums "AVETA CENTER". Adrese Latvijas Republika, LV—1067, Rîga, Kleistu 15—86.

Darbîbas veidi : pârçjo pakalpojumu sniegðana (93.0); konsultçðana komercdarbîbâ un vadîbzinîbâ (74.14); darbîba rçíinvedîbas, grâmatvedîbas un auditorpakalpojumu sfçrâ; konsultçðana nodokïu jautâjumos (74.12); darba devçju un profesionâlo organizâciju darbîba (91.1); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

BAROKO

Reì. Nr . 000207076. Reìistrçts 04/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Rîgas pilsçtas G.Ðagova individuâlais daudznozaru uzòçmums "BAROKO". Adrese Latvijas Republika, LV—1035, Rîga, Nîcgales 48/2—37.

Darbîbas veidi : pârçjo virtuves mçbeïu raþoðana (36.13); pârçjo mçbeïu raþoðana (36.14); citur neklasificçta mçbeïu, apgaismes ierîèu un mâjsaimniecîbas priekðmetu mazumtirdzniecîba (52.44); ar meþsaimniecîbu un kokmarteriâlu sagatvoðanu saistîti pakalpojumi (02.02); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

BIROJA SERVISS

Reì. Nr . 000207077. Reìistrçts 05/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Rîgas pilsçtas Aivara Lîpenîða daudznozaru individuâlais uzòçmums "BIROJA SERVISS". Adrese Latvijas Republika, LV—1002, Rîga, Kantora 69.

Darbîbas veidi : biroja tehnikas, grâmatvedîbas maðînu un datoru remonts un ekspluatâcija (72.50); pârçjâ mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.48); mâjsaimniecîbas elektropiederumu un radio un televîzijas preèu mazumtirdzniecîba (52.45); grâmatu, avîþu un rakstâmlietu mazumtirdzniecîba (52.47); elektriskâs sadzîves aparatûras un iekârtu remonts (52.72); citur neklasificçts remonts (52.74); pârçjâs ar datoriem saistîtas darbîbas (72.60); konsultçðana programmatûras jautâjumos, programmçðana (72.20); datu apstrâde (72.30); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

MIKUSS

Reì. Nr . 000207078. Reìistrçts 05/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Rîgas pilsçtas L.Èernakas individuâlais daudznozaru uzòçmums "MIKUSS". Adrese Latvijas Republika, LV—1001, Rîga, Artilçtrijas 29/31.

Darbîbas veidi : salikðana un iespiedformu izgatavoðana (22.24); citas ar poligrâfiju saistîtas darbîbas (22.25); pârçjâs ar datoriem saistîtas darbîbas (72.60); reklâma (74.40); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

AMANDA UV

Reì. Nr . 000207079. Reìistrçts 05/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Rîgas pilsçtas Valentînas Umbraðko individuâlais komercuzòçmums "AMANDA UV". Adrese Latvijas Republika, LV—1029, Rîga, Rostokas 50—24.

Darbîbas veidi : augïu un dârzeòu mazumtirdzniecîba (52.21); gaïas un gaïas izstrâdâjumu mazumtirdzniecîba (52.22); zivju, vçþveidîgo un molusku mazumtirdzniecîba (52.23); maizes, kûku, miltu konditorejas un cukuroto konditorejas izstrâdâjumu mazumtirdzniecîba (52.24); alkoholisko un citu dzçrienu mazumtirdzniecîba (52.25); tabakas izstrâdâjumu mazumtirdzniecîba (52.26); pârçjâ pârtikas, dzçrienu un tabakas mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.27).

 

VESSTAR

Reì. Nr . 000207080. Reìistrçts 06/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Bimbata individuâlais uzòçmums Rîgas pilsçtas komercfirma "VESSTAR". Adrese Latvijas Republika, LV—1050, Rîga, Krâmu 8.

Darbîbas veidi : individuâlâs lietoðanas priekðmetu un sadzîves tehnikas un aparatûras vairumtirdzniecîba (51.39); smarþu un kosmçtikas vairumtirdzniecîba (51.45); farmaceitisko un medicînisko preèu, kosmçtikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecîba (52.3); meþsaimniecîba, kokmateriâlu sagatavoðana un ar to saistîtie pakalpojumi (02.0); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

RÎGA RADIO

Reì. Nr . 000207081. Reìistrçts 06/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Pliíena kuìu radio sakaru individuâlais uzòçmums "RÎGA RADIO". Adrese Latvijas Republika, LV—2150, Rîgas raj., Siguldas pilsçta, Strçlnieku 1.

Darbîbas veidi : telesakari (64.2).

 

EKELA

Reì. Nr . 000207082. Reìistrçts 06/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Rîgas pilsçtas Minèuk individuâlais komerciâlais uzòçmums "EKELA". Adrese Latvijas Republika, LV—1082, Rîga, M.Keldiða 8—73.

Darbîbas veidi : vairumtirdzniecîbas aìentu darbîba (51.1); mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.1); mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos, kur pârsvarâ ir pârtika, dzçrini vai tabaka (52.11); pârçjâ mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.12); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

PAMELLA

Reì. Nr . 000207083. Reìistrçts 06/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba A.Zariòas individuâlais uzòçmums Rîgas tirdzniecîbas komercfirma "PAMELLA". Adrese Latvijas Republika, LV—1057, Rîga, Aglonas 35/1—73.

Darbîbas veidi : tekstilizstrâdâjumu mazumtirdzniecîba (52.41); apìçrbu mazumtirdzniecîba (52.42); apavu un âdas izstrâdâjumu mazumtirdzniecîba (52.43); mâjsaimniecîbas elektropiederumu un radio un televîzijas preèu mazumtirdzniecîba (52.45); mâjsaimniecîbas metâlizstrâdâjumu, krâsu un stikla mazumtirdzniecîba (52.46); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

AMA PLUS

Reì. Nr . 000207084. Reìistrçts 06/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Rîgas pilsçtas A.Boïðakova individuâlais daudznozaru uzòçmums "AMA PLUS". Adrese Latvijas Republika, LV—1006, Rîga, Brîvîbas 352/358—47.

Darbîbas veidi : çku demontâþa un nojaukðana; zemes darbi (45.11); pçtniecisko urbumu veikðana (45.12); çku vispârçjâ bûvniecîba un inþeniertehniskie darbi (45.21); jumta konstrukciju un seguma izveidoðana (45.22); automaìistrâïu, ceïu, lidlauku un sporta bûvju bûvniecîba (45.23); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

GT SERVISS

Reì. Nr . 000207085. Reìistrçts 06/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Ogres pilsçtas Jura Krçgera daudznozaru individuâlais uzòçmums "GT SERVISS". Adrese Latvijas Republika, LV—5001, Ogre, Brîvîbas 15.

Darbîbas veidi : elektromotoru, ìeneratoru un transformatoru raþoðana (31.1); elektrosadales un kontroles aparâtu raþoðana (31.2); izolçto vadu un kabeïu raþoðana (31.3); mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.1); pârtikas, dzçrienu un tabakas mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.2); pârçjie transporta palîgdarbîbu veidi (63.2); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

KIO P

Reì. Nr . 000207086. Reìistrçts 06/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Rîgas rajona P.Íîsela individuâlais daudznozaru uzòçmums "KIO P". Adrese Latvijas Republika, Rîgas raj., Baloþi, Medema 7—8.

Darbîbas veidi : mazumtirdzniecîba kioskos un tirgos (52.62); mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos, kur pârsvarâ ir pârtika, dzçrieni vai tabaka (52.11); pârçjâ pârtikas, dzçrienu un tabakas mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.27); kosmçtikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecîba (52.33); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

TIRGUS JUMS

Reì. Nr . 000337735. Reìistrçts 02/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "TIRGUS JUMS". Adrese Latvijas Republika, LV—1057, Rîga, Bultu 4—4.

Darbîbas veidi : pârtikas, dzçrienu un tabakas vairumtirdzniecîba (51.3); pârtikas, dzçrienu un tabakas mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.2); vairumtirdzniecîbas aìentu darbîba (51.1); lauksaimniecîbas izejvielu un dzîvu lopu vairumtirdzniecîba (51.2); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

KORUS

Reì. Nr . 000337736. Reìistrçts 02/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba SIA "KORUS". Adrese Latvijas Republika, LV—1010, Rîga, Baznîcas 39—2.

Darbîbas veidi : vispârîgâ mehâniskâ metâlapstrâde, tai skaitâ gâzes metinâðana, argona metinâðana, elektrometinâðana; metâlu apstrâde un virsmas pârklâðana; konstruktîvo metâlizstrâdâjumu raþoðana; u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

LAPA M

Reì. Nr . 000337737. Reìistrçts 02/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "LAPA M". Adrese Latvijas Republika, Limbaþu raj., Limbaþu pag., "Bçrzi".

Darbîbas veidi : automobiïu pârdoðana (50.1); automobiïu tehniskâ apkope un remonts (50.2); automobiïu detaïu un piederumu pârdoðana (50.3); motociklu un to detaïu un piederumu pârdoðana, tehniskâ apkope un remonts (50.4); automobiïu degvielas mazumtirdzniecîba (50.5); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

PRIVÂTNAMS

Reì. Nr . 000337738. Reìistrçts 02/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba SIA"PRIVÂTNAMS". Adrese Latvijas Republika, LV—1021, Rîga, Dzeòu 1—117.

Darbîbas veidi : bûvlaukuma sagatavoðana (45.1); çku, bûvju vai to daïu bûvçðana; civilâ bûvniecîba (45.2); inþeniersistçmu montâþa (45.3); kravu iekrauðana un izkrauðana (63.11); maizes raþoðana; svaigi ceptu mîklas izstrâdâjumu un kûku raþoðana (15.81); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

AMIRS I

Reì. Nr . 000337739. Reìistrçts 02/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba SIA "AMIRS I". Adrese Latvijas Republika, LV—1057, Rîga, Lokomotîves 18—25.

Darbîbas veidi : mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos, kur pârsvarâ ir pârtika, dzçrieni vai tabaka (52.11); pârtikas, dzçrienu un tabakas mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.2); farmaceitisko un medicînisko preèu, kosmçtikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecîba (52.3); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

VÂCIJA FIRMAS "INGENIUER BURO ALEXANDER KAPLAN" PASTÂVÎGÂ PÂRSTAVNIECÎBA LATVIJÂ

Reì. Nr . 000337740. Reìistrçts 02/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Vâcijas firmas "Ingeniuer Buro Alexander Kaplan" pastâvîgâ pârstâvniecîba Latvijâ. Adrese Latvijas Republika, LV—1083, Rîga, Slokas 112—24. Telefons 9231876.

Darbîbas veidi : çku vispârçjâ bûvniecîba un inþeniertehniskie darbi (45.21); nekustamâ îpaðuma aìentûra (70.31); nekustamâ îpaðuma pârvaldîðana par samaksu vai uz lîguma pamata (70.32); darbîba arhitektûras un projektçðanas sfçrâ un ar to saistîto tehnisko konsultâciju sniegðana (74.2).

 

DURGA

Reì. Nr . 000337741. Reìistrçts 02/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba SIA "DURGA". Adrese Latvijas Republika, LV—1005, Rîga, Duntes 28—34.

Darbîbas veidi : mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos, kur pârsvarâ ir pârtika, dzçrieni vai tabaka (52.11); pârçjâ mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.12); augïu un dârzeòu mazumtirdzniecîba (52.21); gaïas un gaïas izstrâdâjumu mazumtirdzniecîba (52.22); zivju, vçþveidîgo un molusku mazumtirdzniecîba (52.23); maizes, kûku, miltu konditorejas un cukuroto konditorejas izstrâdâjumu mazumtirdzniecîba (52.24); alkoholisko un citu dzçrienu mazumtirdzniecîba (52.25); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

PRO GÂZE

Reì.Nr . 000337742. Reìistrçts 02/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "PRO GÂZE". Adrese Latvijas Republika, LV—1016, Rîga, Lemeðu 15–54.

Darbîbas veidi : naftas pârstrâdes produktu raþoðana (23.20); rûpniecisko gâzu raþoðana (24.11); gâzes raþoðana; gâzveida kurinâmâ sadale pa gâzes vadiem (40.20); glabâðana un noliktavu saimniecîba (63.12); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

VEJDERS

Reì.Nr . 000337743. Reìistrçts 02/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "VEJDERS". Adrese Latvijas Republika, LV—2016, Jûrmala, Raiòa 79–38.

Darbîbas veidi : operâcijas ar savu nekustamo îpaðumu (70.1); sava nekustamâ îpaðuma izîrçðana un iznomâðana (70.2); darbîba ar nekustamo îpaðumu par samaksu vai uz lîguma pamata (70.3); naudas starpniecîba (65.1); pârçjâ finansu starpniecîba (65.2); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

A D GRUPPA

Reì.Nr . 000337744. Reìistrçts 02/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu firma "A D GRUPPA". Adrese Latvijas Republika, LV—1003, Rîga, Virsaiðu 9–50.

Darbîbas veidi : bûvlaukuma sagatavoðana (45.1); çku demontâþa un nojaukðana; zemes darbi (45.11); çku vispârçjâ bûvniecîba un inþeniertehniskie darbi (45.21); hidrotehnisko bûvju bûvniecîba (45.24); pârçjie bûvniecîbas darbi, kuru veikðanai nepiecieðama speciâla profesionâla sagatavotîba (45.25); inþeniersistçmu montâþa (45.3); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

BÛVTEKS

Reì.Nr . 000337745. Reìistrçts 02/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "BÛVTEKS". Adrese Latvijas Republika, LV—5301, Preiïi, Liepu 7—13.

Darbîbas veidi : çku vispârçjâ bûvniecîba un inþeniertehniskie darbi (45.21); jumta konstrukciju un seguma izveidoðana (45.22); pârçjie bûvniecîbas darbi, kuru veikðanai nepiecieðama speciâla profesionâla sagatavotîba (45.25); sanitârtehniskie darbi (45.33); citas bûvdarbu pabeigðanas operâcijas (45.45); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

AÏIRA

Reì.Nr . 000337746. Reìistrçts 02/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "AÏIRA". Adrese Latvijas Republika, LV—1035, Rîga, Dzelzavas 15/2—23.

Darbîbas veidi : automobiïu pârdoðana (50.10); automobiïu tehniskâ apkope un remonts (50.20); motociklu un to detaïu un piederumu pârdoðana, tehniskâ apkope un remonts (50.40); automobiïu degvielas mazumtirdzniecîba (50.50); aìenti, kas nodarbojas ar lauksaimniecîbas izejvieku, dzîvu lopu, tekstilizejvielu un pusfabrikâtu pârdoðanu (51.11); aìenti, kas nodarbojas ar degvielas, rûdas, metâla un rûpniecisko íimikâliju pârdoðanu (51.12); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

LETTORE

Reì.Nr . 000337747. Reìistrçts 02/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "LETTORE". Adrese Latvijas Republika, LV–1050. Rîga, Turgeòeva 21a.

Darbîbas veidi : pârçjo rûpniecîbâ, tirdzniecîbâ un navigâcijâ izmantojamo maðînu vairumtirdzniecîba (51.65); lauksaimniecîbas maðînu, piederumu un ierîèu vairumtirdzniecîba, ieskaitot traktorus (51.66); farmaceitisko un medicînisko preèu, kosmçtikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecîba (52.3); pârçjais pasaþieru sauszemes transports, kas iet pçc grafika (60.21); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

CARPORTS

Reì.Nr . 000337748. Reìistrçts 02/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "CARPORTS". Adrese Latvijas Republika, LV–1021, Rîga, M.Keldiða 24–34.

Darbîbas veidi : automobiïu pârdoðana (50.10); automobiïu tehniskâ apkope un remonts (50.20); automobiïu detaïu un piederumu pârdoðana (50.30); motociklu un to detaïu un piederumu pârdoðana, tehniskâ apkope un remonts (50.40); automobiïu degvielas mazumtirdzniecîba (50.50); aìenti, kas nodarbojas ar lauksaimniecîbas izejvielu, dzîvu lopu, tekstilizejvielu un pusfabrikâtu pârdoðanu (51.11); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

TAMIRS T

Reì.Nr . 000337749. Reìistrçts 02/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba SIA komercfirma "TAMIRS T". Adrese Latvijas Republika, LV–1011, Rîga, Stabu 23–22.

Darbîbas veidi : meþsaimniecîba un kokmateriâlu sagatavoðana (02.01); vairumtirdzniecîbas aìentu darbîba (51.1); aìenti, kas nodarbojas ar kokmateriâlu un bûvmateriâlu pârdoðanu P (51.13); aìenti, kas nodarbojas ar tekstilizstrâdâjumu, apìçrbu, apavu un âdas izstrâdâjumu pârdoðanu (51.16); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

RADIÂCIJAS SISTÇMU CENTRS

Reì.Nr . 000337750. Reìistrçts 02/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "RADIÂCIJAS SISTÇMU CENTRS". Adrese Latvijas Republika, LV–1005, Rîga, Ganîbu dambis 26.

Darbîbas veidi : rûpnieciskâ procesa kontroles un vadîbas iekârtu raþoðana (33.30); instrumentu un aparâtu raþoðana mçrîðanai, pârbaudei, izmçìinâðanai, navigâcijai un citiem mçríiem, izòemot rûpnieciskâ procesa vadîbas iekârtas (33.20); notekûdeòu un atkritumu likvidçðana, attîrîðana u.tml. darbîba (90.00); citur neklasificçti pakalpojumi (93.05); pârçjâ mazumtirdzniecîba ârpus veikaliem (52.63); citur neklasificçts remonts (52.74); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

MARJANS

Reì.Nr . 000337751. Reìistrçts 02/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "MARJANS". Adrese Latvijas Republika, LV–1010, Rîga, Noliktavas 5.

Darbîbas veidi : pârtikas, dzçrienu un tabakas vairumtirdzniecîba (51.3); pârtikas, dzçrienu un tabakas mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.2); farmaceitisko un medicînisko preèu, kosmçtikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecîba (52.3); meþsaimniecîba, kokmateriâlu sagatavoðana un ar to saistîtie pakalpojumi (02.0); koka zâìçðana, çvelçðana un impregnçðana (20.1); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

VESTAUTO

Reì.Nr . 000337752. Reìistrçts 02/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba SIA "VESTAUTO". Adrese Latvijas Republika, LV–1011, Rîga, A.Èaka 113–2.

Darbîbas veidi : kravu transports ar automobiïiem (60.24); pârçjie sauszemes transporta palîgdarbîbu veidi (63.21); pârçjâ citur neklasificçtâ komercdarbîba (74.84); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

VENTO 1

Reì.Nr . 00033753. Reìistrçts 02/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "VENTO 1". Adrese Latvijas Republika, LV–1073, Rîga, Lubânas 82.

Darbîbas veidi : pârtikas, dzçrienu un tabakas vairumtirdzniecîba (51.3); mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.1); pârtikas, dzçrienu un tabakas mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.2); mazumtirdzniecîba ârpus veikaliem (52.6); kravu iekrauðana un izkrauðana (63.11); pârçjie transporta palîgdarbîbu veidi (63.2); lauksaimniecîbas izejvielu un dzîvu lopu vairumtirdzniecîba (51.2); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

BPA

Reì.Nr . 000337754. Reìistrçts 02/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "BPA". Adrese Latvijas Republika, LV–3100, Tukums, Mednieku 5. Telefons 8-231-26394. Telefakss mob.8-29-251157.

Darbîbas veidi : automobiïu tehniskâ apkope un remonts (50.20); automobiïu detaïu un piederumu pârdoðana (50.30); automobiïu pârdoðana (50.10); pârçjâ mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.12); mâjsaimniecîbas metâlizstrâdâjumu, krâsu un stikla mazumtirdzniecîba (52.46); mazumtirdzniecîba kioskos un tirgos (52.62); pârçjâ mazumtirdzniecîba ârpus veikaliem (52.63); pârçjie sauszemes transporta palîgdarbîbu veidi (63.21); tehniskâ pârbaude un analîze (74.30); ar meþsaimniecîbu un kokmateriâlu sagatavoðanu saistîti pakalpojumi (02.02); aìenti, kas specializçjas atseviðíu citur neklasificçtu izstrâdâjumu vai preèu grupu pârdoðanâ (51.18); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

APRINTS

Reì.Nr . 000337755. Reìistrçts 02/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "APRINTS". Adrese Latvijas Republika, LV–1083, Rîga, Mazâ Stacijas 20–30.

Darbîbas veidi : grâmatu izdoðana (22.11); laikrakstu izdoðana (22.12); þurnâlu un periodisko izdevumu izdoðana (22.13); citur neklasificçtu izdevumu iespieðana (22.22); citas ar poligrâfiju saistîtas darbîbas (22.25); pârçjâ vairumtirdzniecîba (51.70); pârçjâ mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.12); pârçjâ mazumtirdzniecîba ârpus veikaliem (52.63); reklâma (74.40); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

MEDIAPOOL LATVIA

Reì.Nr . 000337756. Reìistrçts 02/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "MEDIAPOOL LATVIA". Adrese Latvijas Republika, LV–1080, Rîga, Kurmju 7–18.

Darbîbas veidi : reklâma (74.4); tirgus un sabiedriskâs domas izpçte (74.13); ar kino un video saistîta darbîba (92.1); kinofilmu un videofilmu uzòemðana (92.11); pârçjâ citur neklasificçta izklaidçjoða darbîba (92.34); izdevçjdarbîba (22.1); ar datu bâzi saistîtas darbîbas (72.4); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

ÐIRA

Reì.Nr . 000337757. Reìistrçts 02/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "ÐIRA". Adrese Latvijas Republika, LV–1055, Rîga, Spilves 43–54.

Darbîbas veidi : mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.1); pârtikas, dzçrienu un tabakas mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.2); farmaceitisko un medicînisko preèu, kosmçtikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecîba (52.3); pârçjâ jauno preèu mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.4); lietotu preèu mazumtirdzniecîba veikalos (52.5); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

HELMAR

Reì.Nr . 000337758. Reìistrçts 03/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "HELMAR". Adrese Latvijas Republika, LV–1009, Rîga, Lienes 1–1.

Darbîbas veidi : meþsaimniecîba un kokmateriâlu sagatavoðana (02.01); ar meþsaimniecîbu un kokmateriâlu sagatavoðanu saistîti pakalpojumi (02.02); koka celtniecîbas un galdniecîbas izstrâdâjumu raþoðana (20.30); koka taras raþoðana (20.4); koría, salmu un pîto izstrâdâjumu raþoðana (20.52); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

AROMALATFARM

Reì.Nr . 000337759. Reìistrçts 03/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "AROMALATFARM". Adrese Latvijas Republika, LV–1011, Rîga, A.Èaka 87.

Darbîbas veidi : smarþu un kosmçtikas vairumtirdzniecîba (51.45); farmaceitisko izstrâdâjumu vairumtirdzniecîba (51.46); aptiekas, kurâs sagatavo un izsniedz zâles (52.31); medicînisko un ortopçdisko preèu mazumtirdzniecîba (52.32); kosmçtikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecîba (52.33); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

BRAVURA

Reì.Nr . 000337760. Reìistrçts 03/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu tirdzniecîbas firma "BRAVURA". Adrese Latvijas Republika, LV–1050, Rîga, Elizabetes 77–3.

Darbîbas veidi : tekstilizstrâdâjumu mazumtirdzniecîba (52.41); apìçrbu mazumtirdzniecîba (52.42); apavu un âdas izstrâdâjumu mazumtirdzniecîba (52.43); pârçjâ mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.48); lietotu preèu mazumtirdzniecîba veikalos (52.50); mazumtirdzniecîba ar firmu starpniecîbu, kas izpilda pasûtîjumus pa pastu (52.61); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

PIRMDIENA A

Reì.Nr . 000337761. Reìistrçts 03/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Raþoðanas komercfirma sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "PIRMDIENA A". Adrese Latvijas Republika, LV–2105, Rîgas raj., Salas pag., "Kalni"–10.

Darbîbas veidi : automobiïu pârdoðana (50.10); automobiïu tehniskâ apkope un remonts (50.20); automobiïu detaïu un piederumu pârdoðana (50.30); pârçjais sauszemes transports (60.2); kravu iekrauðana un izkrauðana, noliktavu saimniecîba (63.1); pârçjie transporta palîgdarbîbu veidi (63.2); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

PI PLUS

Reì.Nr . 000337762. Reìistrçts 03/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "PI PLUS". Adrese Latvijas Republika, LV–1048, Rîga, Kalnciema 1–81.

Darbîbas veidi : bâri (55.4); mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos, kur pârsvarâ ir pârtika, dzçrieni vai tabaka (52.11); kravu transports ar automobiïiem (60.24); çku vispârçjâ bûvniecîba un inþeniertehniskie darbi (45.21); koka celtniecîbas un galdniecîbas izstrâdâjumu raþoðana (20.30); ar meþsaimniecîbu un kokmateriâlu sagatavoðanu saistîti pakalpojumi (02.02); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

MARAND I

Reì.Nr . 000337763. Reìistrçts 03/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "MARAND I". Adrese Latvijas Republika, LV–1050, Rîga, E.Birznieka-Upîða 10–18.

Darbîbas veidi : citur neklasificçtu tûrisma aìentûru un aìentu darbîba; darbîba, kas saistîta ar tûristu apkalpoðanu (63.30); darbaspçka vervçðana un nodroðinâðana ar personâlu (74.50); pârçjâ transporta palîgdarbîba (63.40); kafijas, tçjas, kakao un garðvielu vairumtirdzniecîba (51.37); automobiïu pârdoðana (50.10); automobiïu tehniskâ apkope un remonts (50.20); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

VIDZEMNIEKS P

Reì.Nr . 000337764. Reìistrçts 03/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "VIDZEMNIEKS P". Adrese Latvijas Republika, LV–1001, Rîga, Brîvîbas 90.

Darbîbas veidi : vairumtirdzniecîbas aìentu darbîba (51.1); aìenti, kas nodarbojas ar lauksaimniecîbas izejvielu, dzîvu lopu, tekstilizejvielu un pusfabrikâtu pârdoðanu (51.11); aìenti, kas nodarbojas ar degvielas, rûdas, metâla un rûpniecisko íimikâliju pârdoðanu (51.12); aìenti, kas nodarbojas ar kokmateriâlu un buvmateriâlu pârdoðanu P (51.13); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

AKURA

Reì.Nr . 000337765. Reìistrçts 03/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba SIA "AKURA". Adrese Latvijas Republika, LV–1050, Rîga, Jçzusbaznîcas 17–3.

Darbîbas veidi : individuâlâs lietoðanas priekðmetu un sadzîves aparatûras un iekârtu remonts (52.7); mçbeïu raþoðana (36.1); meþsaimniecîba, kokmateriâlu sagatavoðana un ar to saistîtie pakalpojumi (02.0); automobiïu detaïu un piederumu pârdoðana (50.3); cauruïvadu transports (60.3); pârçjais sauszemes transports (60.2); vairumtirdzniecîbas aìentu darbîba (51.1); mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.1); pârçjâ citur neklasificçtâ finansu starpniecîba (65.23); automobiïu degvielas mazumtirdzniecîba (50.50); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

ALFA SEMICONDUCTOR

Reì.Nr . 000337766. Reìistrçts 03/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "ALFA SEMICONDUCTOR". Adrese Latvijas Republika, LV–1006, Rîga, Ropaþu 140.

Darbîbas veidi : radio, televîzijas un sakaru iekârtu un aparatûras raþoðana; vairumtirdzniecîba un komisijas tirdzniecîba, izòemot automobiïus un motociklus; mazumtirdzniecîba, izòemot automobiïus un motociklus, individuâlâs lietoðanas priekðmetu, sadzîves aparatûras un iekârtu remonts; datori un ar tiem saistîtas darbîbas; u.c. statûtos paredzçtâ darbîba.

 

RAMIRS PLUS

Reì.Nr . 000337767. Reìistrçts 03/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "RAMIRS PLUSS". Adrese Latvijas Republika, LV–1021, Rîga, Pïavnieku 3–42.

Darbîbas veidi : pârtikas, dzçrienu un tabakas vairumtirdzniecîba; pârçjâ vairumtirdzniecîba; slçgtâs çdnîcas un gatavo çdienu piegâde; bâri; restorâni; viesnîcas; kempingi un citas îslaicîgas apmeðanâs vietas; u.c. statûtos paredzçtâ darbîba.

 

KAFEJNÎCA–BÂRS "RÎGAS BALZAMS"

Reì.Nr . 000337768. Reìistrçts 03/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîbas ar ierobeþotu atbildîbu "Zigmunds 42" uzòçmums "KAFEJNÎCA–BÂRS "RÎGAS BALZAMS"". Adrese Latvijas Republika, LV–1050, Rîga, Toròa 4.

Darbîbas veidi : restorâni (55.3); bâri (55.4); slçgtâs çdnîcas un gatavo çdienu piegâde (55.5).

 

TECHNOBALT

Reì.Nr . 000337769. Reìistrçts 03/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "TECHNOBALT". Adrese Latvijas Republika, LV–1073, Rîga, Katlakalna 10.

Darbîbas veidi : automobiïu daïu un nepiecieðamo iekârtu vairumtirdzniecîba; citu sauszemes transporta lîdzekïu vairumtirdzniecîba; kravu iekrauðana un izkrauðana, noliktavu saimniecîba; citi ar transporta lîdzekïiem saistîti darbîbas veidi.

 

VIDZEMNIEKS A

Reì.Nr . 000337770. Reìistrçts 03/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "VIDZEMNIEKS A". Adrese Latvijas Republika, LV–1001, Rîga, Brîvîbas 90.

Darbîbas veidi : vairumtirdzniecîbas aìentu darbîba (51.1); aìenti, kas nodarbojas ar pârtikas, dzçrienu un tabakas pârdoðanu (51.17); aìenti, kas nodarbojas ar plaða sortimenta preèu pârdoðanu (51.19); lauksaimniecîbas izejvielu un dzîvu lopu vairumtirdzniecîba (51.2); ziedu un augu vairumtirdzniecîba (51.22); alkoholisko un citu dzçrienu vairumtirdzniecîba (51.34); kravu transports ar automobiïiem (60.24); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

TKB ASSET MANAGEMENT LLC

Reì.Nr . 000337771. Reìistrçts 03/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "TKB ASSET MANAGEMENT LLC". Adrese Latvijas Republika, LV–1050, Rîga, Ðíûòu 12–14.

Darbîbas veidi : finansu tirgus vadîðana (67.11); brokeru operâcijas ar vçrtspapîriem un fondu pârvaldîðana (67.12); citur neklasificçta finansu starpniecîbu papildinoða darbîba (67.13); holdingkompâniju darbîba (74.15); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

PALET SERVISS

Reì. Nr. 000337772. Reìistrçts 03/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "PALET SERVISS". Adrese Latvijas Republika, LV–1011, Rîga, Bruòinieku 41.

Darbîbas veidi: vairumtirdzniecîbas aìentu darbîba (51.1); citur neklasificçta daþâda komercdarbîba (74.8); nelauksaimniecisko starpproduktu, atkritumu un lûþòu vairumtirdzniecîba (51.5); maðînu, iekârtu un to piederumu vairumtirdzniecîba (51.6); pârçjâ vairumtirdzniecîba (51.7); pârçjo pakalpojumu sniegðana (93.0); u.c statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

RBV

Reì. Nr. 000337773. Reìistrçts 03/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "RBV". Adrese Latvijas Republika, LV–1003, Rîga, Lâèplçða 114—4.

Darbîbas veidi: mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos, kur pârsvarâ ir pârtika, dzçrieni vai tabaka (52.11); pârçjâ mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.12); augïu un dârzeòu mazumtirdzniecîba (52.21); gaïas un gaïas izstrâdâjumu mazumtirdzniecîba (52.22); pârçjâ vairumtirdzniecîba (51.7); u.c statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

SKAIÈA

Reì. Nr. 000337774. Reìistrçts 03/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "SKAIÈA". Adrese Latvijas Republika, LV–1058, Rîga, Âbolu 3—1/2.

Darbîbas veidi: bûvlaukuma sagatavoðana (45.1); çku, bûvju vai to daïu bûvçðana; civilâ bûvniecîba (45.2); inþeniersistçmu montâþa (45.3); bûvdarbu pabeigðana (45.4); bûvmaðînu un çku demontâþas tehnikas îre ar operatoru (45.51); mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.1); u.c statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

VIDZEMNIEKS K

Reì. Nr. 000337775. Reìistrçts 03/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "VIDZEMNIEKS K". Adrese Latvijas Republika, LV–1001, Rîga, Brîvîbas 90.

Darbîbas veidi: vairumtirdzniecîbas aìentu darbîba (51.1); aìenti, kas nodarbojas ar lauksaimniecîbas izejvielu, dzîvu lopu, tekstilizstrâdâjumu un pusfabrikâtu pârdoðanu (51.11); aìenti, kas nodarbojas ar degvielas, rûdas, metâla un rûpniecisko íimikâliju pârdoðanu (51.12); aìenti, kas nodarbojas ar kokmateriâlu un bûvmateriâlu pârdoðanu P (51.13); aìenti, kas nodarbojas ar maðînu, rûpniecîbas iekârtu, kuìu un lidaparâtu pârdoðanu (51.14); u.c statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

LORA CENTRS

Reì. Nr. 000337776. Reìistrçts 04/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba A.Viksnina sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "LORA CENTRS". Adrese Latvijas Republika, LV–1002, Rîga, Mazâ Nometòu 73—2.

Darbîbas veidi: grâmatu izdoðana (22.11); laikrakstu izdoðana (22.12); þurnâlu un periodisko izdevumu izdoðana (22.13); pârçjie izdevçjdarbîbas veidi (22.15); laikrakstu iespieðana (22.21); citur neklasificçtu izdevumu iespieðana (22.22); u.c statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

MVMV

Reì. Nr. 000337777. Reìistrçts 04/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "MVMV". Adrese Latvijas Republika, LV–1058, Rîga, Zaïenieku 40c—20.

Darbîbas veidi: jumta konstrukciju un seguma izveidoðana (45.22); bûvdarbu pabeigðana (45.4); pârçjâ citur neklasificçtâ komercdarbîba (74.84); u.c statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

REDIKS

Reì. Nr. 000337778. Reìistrçts 04/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "REDIKS". Adrese Latvijas Republika, LV–1065, Rîga, Maskavas 418.

Darbîbas veidi: automobiïu pârdoðana (50.1); automobiïu tehniskâ apkope un remonts (50.2); automobiïu detaïu un piederumu pârdoðana (50.3); kravu iekrauðana un izkrauðana, noliktavu saimniecîba (63.1); pârçjie transporta palîgdarbîbu veidi (63.2); pârçjâ transporta palîgdarbîba (63.4); automobiïu iznomâðana (71.1); u.c statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

TRANSINTERSERVISS

Reì. Nr. 000337779. Reìistrçts 04/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba WINDUCUT LLC pârstâvniecîba "TRANSINTERSERVISS". Adrese Latvijas Republika, LV–1012, Rîga, Brîvîbas 137.

Darbîbas veidi: pârçjie sauszemes transporta palîgdarbîbu veidi (63.21); pârçjâ transporta palîgdarbîba (63.40); pârçjais pasaþieru sauszemes transports, kas iet pçc grafika (60.21); taksometru pakalpojumi (60.22); pârçjais pasaþieru sauszemes transports (60.23); kravu iekrauðana un izkrauðana (63.11); u.c statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

SENGAUJA

Reì. Nr. 000337780. Reìistrçts 04/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "SENGAUJA". Adrese Latvijas Republika, LV–2164, Rîgas raj., Âdaþu pag., "Sen–Gauja".

Darbîbas veidi: citu dzîvnieku audzçðana (01.25); kaþokâdu izstrâdâðana un krâsoðana; kaþokâdu izstrâdâjumu raþoðana (18.3); koka zâìçðana, çvelçðana un impregnçðana (20.1); koka celtniecîbas un galdniecîbas izstrâdâjumu raþoðana (20.3); koka taras raþoðana (20.4); u.c statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

HERMAÒA BRAUNA FONDS

Reì. Nr. 000337781. Reìistrçts 04/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Bezpeïòas uzòçmums SIA "HERMAÒA BRAUNA FONDS". Adrese Latvijas Republika, LV–1050, Rîga, Jçkaba 26/28—21.

Darbîbas veidi: mâkslinieciskâ un literârâ jaunrade un interpretâcija (92.31); kultûras objektu darbîba (92.32); pârçjâ citur neklasificçta izklaidçjoða darbîba (92.34); u.c statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

IC MEKA

Reì. Nr. 000337782. Reìistrçts 04/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "IC MEKA". Adrese Latvijas Republika, LV–1019, Rîga, Maskavas 172.

Darbîbas veidi: çku vispârçjâ bûvniecîba un inþeniertehniskie darbi (45.21); mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos, kur pârsvarâ ir pârtika, dzçrieni vai tabaka (52.11); pârçjâ vairumtirdzniecîba (51.70); meþsaimniecîba un kokmateriâlu sagatavoðana (02.01); augkopîba; dârzeòkopîba; dârzkopîba (01.1); lopkopîba (01.2); meþsaimniecîba un kokmateriâlu sagatavoðana (02.01); ar meþsaimniecîbu un kokmateriâlu sagatavoðanu saistîti pakalpojumi (02.02); u.c statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

SMAILE SK

Reì. Nr. 000337783. Reìistrçts 04/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba SIA "SMAILE SK". Adrese Latvijas Republika, LV–1045, Rîga, Rûpniecîbas 42.

Darbîbas veidi: krçslu un sçdekïu raþoðana; pârçjo biroju un veikalu mçbeïu raþoðana; plastmasas bûvelementu raþoðana; automobiïu pârdoðana; automobiïu tehniskâ apkope un remonts; ar meþsaimniecîbu un kokmateriâlu sagatavoðanu saistîti pakalpojumi; u.c statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

KATTI SARK

Reì. Nr. 000337784. Reìistrçts 04/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "KATTI SARK". Adrese Latvijas Republika, LV–1039, Rîga, Kroòu 13a/1—4.

Darbîbas veidi: pârtikas, dzçrienu un tabakas vairumtirdzniecîba (51.3); individuâlâs lietoðanas priekðmetu un sadzîves tehnikas un aparatûras vairumtirdzniecîba (51.39); pârçjâ vairumtirdzniecîba (51.70); pârtikas, dzçrienu un tabakas mazumtirdzniecîba sepcializçtajos veikalos (52.2); lietotu preèu mazumtirdzniecîba veikalos (52.50); mazumtirdzniecîba ârpus veikaliem (52.6); u.c statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

ALAIDA

Reì. Nr. 000337785. Reìistrçts 04/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba SIA "ALAIDA". Adrese Latvijas Republika, LV–1064, Rîga, Murjâòu 68—9.

Darbîbas veidi: mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos; pârtikas, dzçrienu un tabakas mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos; farmaceitisko un medicînisko preèu, kosmçtikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecîba; u.c statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

LEANDRA MM

Reì. Nr. 000337786. Reìistrçts 04/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "LEANDRA MM". Adrese Latvijas Republika, LV–1064, Rîga, Mazâ Juglas 3.

Darbîbas veidi: lauksaimniecîbas — graudkopîbas, piena un gaïas produktu raþoðana un pârtikas — gaïas un gaïas izstrâdâjumu, piena produktu, olu un pârtikas eïïu un tauku, alkoholisko un citu dzçrienu un tabakas izstrâdâjumu vairumtirdzniecîba; u.c statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

NOBELIS

Reì. Nr. 000337787. Reìistrçts 04/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Paju sabiedrîba "NOBELIS". Adrese Latvijas Republika, LV–1019, Rîga, Lubânas 14—71.

Darbîbas veidi: pârçjie transporta palîgdarbîbu veidi (63.2); automobiïu tehniskâ apkope un remonts (50.20); automobiïu pârdoðana (50.10); automobiïu detaïu un piederumu pârdoðana (50.30); ar meþsaimniecîbu un kokmateriâlu sagatavoðanu saistîti pakalpojumi (02.02); u.c statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

EZÎTE

Reì. Nr. 000337788. Reìistrçts 04/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "EZÎTE". Adrese Latvijas Republika, LV–2123, Rîgas raj., Íekavas pag., "Valdlauèi" 5—72.

Darbîbas veidi: juvelierizstrâdâjumu un lîdzîgu izstrâdâjumu raþoðana (36.2); pârçjâ naudas starpniecîba (65.12); pârçjâ citur neklasificçtâ finansu starpniecîba (65.23); automobiïu pârdoðana (50.1); automobiïu detaïu un piederumu pârdoðana (50.3); u.c statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

SONIDA

Reì. Nr. 000337789. Reìistrçts 04/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "SONIDA". Adrese Latvijas Republika, LV–1023, Rîga, Jaunciema gatve 159—2.

Darbîbas veidi: meþsaimniecîba un kokmateriâlu sagatavoðana (02.01); ar meþsaimniecîbu un kokmateriâlu sagatavoðanu saistîti pakalpojumi (02.02); koka zâìçðana, çvelçðana un impregnçðana (20.1); finiera lokðòu (finierskaidas un lobskaidas) raþoðana, saplâkðòa raþoðana, lîmçto plâtòu, skaidu plâtòu, ðíiedru plâtòu un citu paneïu un plâtòu raþoðana (20.2); u.c statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

REGÎNA PLUS

Reì. Nr. 000337790. Reìistrçts 04/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "REGÎNA PLUS". Adrese Latvijas Republika, LV–2016, Jûrmala, Nometòu 6—6.

Darbîbas veidi: automobiïu pârdoðana (50.10); maizes, kûku, miltu konditorejas un cukuroto konditorejas izstrâdâjumu mazumtirdzniecîba (52.24); cukura, ðokolâdes un cukuroto konditorejas izstrâdâjumu vairumtirdzniecîba (51.36); dzîvu lopu vairumtirdzniecîba (51.23); augïu un dârzeòu vairumtirdzniecîba (51.31); tekstilizstrâdâjumu vairumtirdzniecîba (51.41); pârçjo starpproduktu vairumtirdzniecîba (51.56); augïu un dârzeòu mazumtirdzniecîba (52.21); u.c statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

ATKLÂTAIS PENSIJU FONDS—SAULES STARS

Reì. Nr. 000337791. Reìistrçts 04/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Bezpeïòas akciju sabiedrîba "ATKLÂTAIS PENSIJU FONDS—SAULES STARS". Adrese Latvijas Republika, LV–1011, Rîga, Blaumaòa 28.

Darbîbas veidi: privâtâ atklâtâ pensiju fonda pârvaldîðana.

 

ALEKSANDRA BORÞEMSKA NEKUSTAMÂ ÎPAÐUMA BIROJS

Reì. Nr. 000337792. Reìistrçts 05/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba SIA "ALEKSANDRA BORÞEMSKA NEKUSTAMÂ ÎPAÐUMA BIROJS". Adrese Latvijas Republika, LV–1011, Rîga, A.Èaka 127—2a.

Darbîbas veidi: nekustamâ îpaðuma mçríprojekti (70.11); sava nekustamâ îpaðuma pirkðana un pârdoðana (70.12); sava nekustamâ îpaðuma izîrçðana un iznomâðana (70.20); nekustamâ îpaðuma aìentûras (70.31); nekustamâ îpaðuma pârvaldîðana par samaksu vai uz îres lîguma pamata (70.32); u.c statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

MÇRIJA

Reì. Nr. 000337793. Reìistrçts 05/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "MÇRIJA". Adrese Latvijas Republika, LV–1006, Rîga, Kaukâza 10—1.

Darbîbas veidi: meþsaimniecîba, kokmateriâlu sagatavoðana un ar to saistîtie pakalpojumi (02.0); koka zâìçðana, çvelçðana un impregnçðana (20.1); finiera lokðòu (finierskaidas un lobskaidas) raþoðana, saplâkðòa raþoðana, lîmçto plâtòu, skaidu plâtòu, ðíiedru plâtòu un citu paneïu un plâtòu raþoðana (20.2); u.c statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

STELSS

Reì. Nr. 000337794. Reìistrçts 05/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "STELLS". Adrese Latvijas Republika, LV–1013, Rîga, Hospitâïu 3.

Darbîbas veidi: pârtikas, dzçrienu un tabakas vairumtirdzniecîba (51.3); mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.1); pârtikas, dzçrienu un tabakas mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.2) mazumtirdzniecîba ârpus veikaliem (52.6); u.c statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

NASTRO

Reì. Nr. 000337795. Reìistrçts 05/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "NASTRO". Adrese Latvijas Republika, LV–1084, Rîga, Dþ.Dudajeva 5—86.

Darbîbas veidi: operâcijas ar savu nekustamo îpaðumu (70.1); sava nekustamâ îpaðuma izîrçðana un iznomâðana (70.2); darbîba ar nekustamo îpaðumu par samaksu vai uz lîguma pamata (70.3); juridiskâ darbîba (74.11); u.c statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

ASTRA GRUPA

Reì. Nr. 000337796. Reìistrçts 05/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "ASTRA GRUPA". Adrese Latvijas Republika, LV–1010, Rîga, Republikas lauk. 2.

Darbîbas veidi: bûvlaukuma sagatavoðana (45.1); çku, bûvju vai to daïu bûvçðana; civilâ bûvniecîba (45.2); inþeniersistçmu montâþa (45.3); bûvdarbu pabeigðana (45.4); automobiïu pârdoðana (50.1); u.c statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

LAGUNA TA

Reì. Nr. 000337797. Reìistrçts 05/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba SIA "LAGUNA TA". Adrese Latvijas Republika, LV–1021, Rîga, Ulbrokas 5—88.

Darbîbas veidi: citur neklasificçtu tûrisma aìentûru un aìentu darbîba; darbîba, kas saistîta ar tûristu apkalpoðanu (63.3); pârçjais sauszemes transports (60.2); kravu iekrauðana un izkrauðana, noliktavu saimniecîba (63.1); pârçjie transporta palîgdarbîbu veidi (63.2); pârçjâ finansu starpniecîba (65.2); u.c statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

NINFEJA

Reì. Nr. 000337798. Reìistrçts 05/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "NINFEJA". Adrese Latvijas Republika, LV–1069, Rîga, Mazâ Krûmu 23—1.

Darbîbas veidi: pârçjâ mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.48); kravu transports ar automobiïiem (60.24); augïu un dârzeòu mazumtirdzniecîba (52.21); u.c statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

LUBÂNA 123

Reì. Nr. 000337799. Reìistrçts 05/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Dzîvokïu îpaðnieku kooperatîvâ sabiedrîba "LUBÂNA 123". Adrese Latvijas Republika, LV–1021, Rîga, Lubânas 123—3.

Darbîbas veidi: nodroðinât daudzdzîvokïu mâjas pienâcîgu uzturçðanu un ekspluatâciju, mâjas iekârtu lietoðanas, kâ arî ar citu mâjas apsaimniekoðanu saistîtu likumu, noteikumu, sanitâro un ugunsdroðîbas normu ievçroðanu.

 

MAGNÇTS EM

Reì. Nr. 000337800. Reìistrçts 05/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "MAGNÇTS EM". Adrese Latvijas Republika, LV–1001, Rîga, K.Barona 114—12.

Darbîbas veidi: automobiïu tehniskâ apkope un remonts (50.2); automobiïu iznomâðana (71.10); pârçjâ transporta palîgdarbîba (63.40); kravu transports ar automobiïiem (60.24); u.c statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

PÛÍÎTIS N

Reì. Nr. 000337801. Reìistrçts 05/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu " PÛÍÎTIS N ". Adrese Latvijas Republika, LV–1057, Rîga, Prûðu 3/2—114.

Darbîbas veidi: spçïu un rotaïlietu raþoðana; plastmasas izstrâdâjumu raþoðana; citur neklasificçtu daþâdu izstrâdâjumu raþoðana; vairumtirdzniecîbas izstrâdâjumu darbîba; aìenti, kas specializçjas atseviðíi citur neklasificçtu izstrâdâjumu vai preèu grupu pârdoðanâ; u.c statûtos paredzçtâ darbîba.

 

JURGENS S

Reì. Nr. 000337802. Reìistrçts 05/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "JURGENS S". Adrese Latvijas Republika, LV–1046, Rîga, Melnsila 28—25.

Darbîbas veidi: apmetçju darbi (45.41); galdnieku darbi (45.42); grîdas un sienu apdare (45.43); krâsotâju un stiklinieku darbi (45.44); citas bûvdarbu pabeigðanas operâcijas (45.45); u.c statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

ARÞANS DORE

Reì. Nr. 000337803. Reìistrçts 05/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "ARÞANS DORE". Adrese Latvijas Republika, LV–1021, Rîga, Salnas 9—52.

Darbîbas veidi: farmaceitisko un medicînisko preèu, kosmçtikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecîba (52.3); pârçjâ jauno preèu mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.4); pârtikas, dzçrienu un tabakas vairumtirdzniecîba (51.3); citu pârtikas produktu raþoðana (15.8); u.c statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

AMELLA

Reì. Nr. 000337804. Reìistrçts 05/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "AMELLA". Adrese Latvijas Republika, LV–1029, Rîga, Zolitûdes 38/2—80.

Darbîbas veidi: meþsaimniecîba, kokmateriâlu sagatavoðana un ar to saistîtie pakalpojumi (02.0); automobiïu tehniskâ apkope un remonts (50.20); ar meþsaimniecîbu un kokmateriâlu sagatavoðanu saistîti pakalpojumi (02.02); automobiïu detaïu un piederumu pârdoðana (50.3); u.c statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

NIGA

Reì. Nr. 000337805. Reìistrçts 05/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "NIGA". Adrese Latvijas Republika, LV–1005, Rîga, Gaujienas 9—8.

Darbîbas veidi: pârtikas, dzçrienu un tabakas vairumtirdzniecîba (51.3); lauksaimniecîbas izejvielu un dzîvu lopu vairumtirdzniecîba (51.2); individuâlâs lietoðanas priekðmetu un sadzîves tehnikas un apratûras vairumtirdzniecîba (51.39); pârçjâ vairumtirdzniecîba (51.7); mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.1); u.c statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

ZVÇRINÂTAS REVIDENTES Â.UNGURES BIROJS

Reì. Nr. 000337806. Reìistrçts 05/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "ZVÇRINÂTAS REVIDENTES Â.UNGURES BIROJS". Adrese Latvijas Republika, LV–1009, Rîga, Pçrnavas 33—14.

Darbîbas veidi: darbîba jurisprudences, rçíinvedîbas, grâmatvedîbas un auditorpakalpojumu konsultâciju sniegðana nodokïu jautâjumos; tirgus un sabiedriskâs domas izpçte; konsultçðana uzòçmçjdarbîbâ un vadzinîbâ; u.c statûtos paredzçtâ darbîba.

 

PILS DEVELOPMENT

Reì. Nr. 000337807. Reìistrçts 05/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "PILS DEVELOPMENT". Adrese Latvijas Republika, LV–1011, Rîga, Dzirnavu 74/76.

Darbîbas veidi: nekustamâ îpaðuma mçríprojekti (70.11); sava nekustamâ îpaðuma pirkðana un pârdoðana (70.12); sava nekustamâ îpaðuma izîrçðana un iznomâðana (70.20); nekustamâ îpaðuma aìentûras (70.31); nekustamâ îpaðuma pârvaldîðana par samaksu vai uz lîguma pamata (70.32); u.c statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

TEHNOLOÌIJU GRUPA — INFORMATÎVIE KODI

Reì. Nr. 000337808. Reìistrçts 06/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "TEHNOLOÌIJU GRUPA — INFORMATÎVIE KODI". Adrese Latvijas Republika, Rîga, Pudiía 13.

Darbîbas veidi: konsultçðana programmatûras jautâjumos, programmçðana (72.2); datu apstrâde (72.3); ar datu bâzi saistîtas darbîbas (72.40); konsultçðana ar aparatûru saistîtos jautâjumus (72.10); pârçjâs ar datoriem saistîtas darbîbas (72.60); u.c statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

HP WOOD

Reì. Nr. 000337809. Reìistrçts 05/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "HP WOOD". Adrese Latvijas Republika, Liepâjas raj., Aizpute, Padures 1.

Darbîbas veidi: meþsaimniecîba un kokmateriâlu sagatavoðana (02.01); ar meþsaimniecîbu un kokmateriâlu sagatavoðanu saistîti pakalpojumi (02.02); koka celtniecîbas un galdniecîbas izstrâdâjumu raþoðana (20.3); koka taras raþoðana (20.4); mçbeïu raþoðana (36.1); aìenti, kas nodarbojas ar kokmateriâlu un bûvmateriâlu pârdoðanu P (51.13); koksnes, bûvmateriâlu un santehnikas vairumtirdzniecîba (51.53); citur neklasificçta mçbeïu, apgaismes ierîèu un mâjsaimniecîbas priekðmetu mazumtirdzniecîba (52.44); kravu transports ar automobiïiem (60.24); jûras un piekrastes ûdeòu transports (61.1); u.c statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

SZMA V

Reì. Nr. 000337810. Reìistrçts 05/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Akciju sabiedrîba "SZMA V". Adrese Latvijas Republika, LV–3602, Ventspils, Târgales 13.

Darbîbas veidi: elektromontâþas darbi elektroiekârtâs lîdz 20 kV; elektromontâþas darbi elektroiekârtâs lîdz 330 kV; elektromontâþas darbi sakaru sistçmâs; elektroiekârtu iestâdîðana lîdz 20 kV un 330 kV; sakaru sistçmu iestâdîðana; elektroiekârtu ekspluatâcija un servisa apkalpoðana; u.c statûtos paredzçtâ darbîba.

 

VAND

Reì. Nr. 000337811. Reìistrçts 06/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "VAND". Adrese Latvijas Republika, Rîga, Avotu 76—65.

Darbîbas veidi: darba apìçrbu raþoðana (18.21); apakðveïas raþoðana (18.23); âdas apìçrbu raþoðana (18.1); pârçjo apìçrbu un piederumu raþoðana (18.2); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

SPT DIZAINS

Reì. Nr. 000337814. Reìistrçts 05/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "SPT DIZAINS". Adrese Latvijas Republika, LV–1050, Rîga, Meríeïa 17.

Darbîbas veidi: pârçjâ vairumtirdzniecîba (51.70); pârçjo citur neklasificçtu izstrâdâjumu raþoðana (36.63); pârçjâ mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.48); pârçjâ citur neklasificçtâ komercdarbîba (74.84); reklâma (74.40); pârçjo mâjsaimniecîbas preèu vairumtirdzniecîba (51.47); mâjsaimniecîbas elektropiederumu un radio un televîzijas preèu vairumtirdzniecîba (51.43); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

IKP

Reì. Nr. 000337815. Reìistrçts 05/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "IKP". Adrese Latvijas Republika, LV–1050, Rîga, Kaïíu 2—8.

Darbîbas veidi: automobiïu tehniskâ apkope un remonts (50.2); viesnîcas (55.1); restorâni (55.3); pârçjâ citur neklasificçtâ finansu starpniecîba (65.23); operâcijas ar savu nekustamo îpaðumu (70.1); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

IM 44

Reì. Nr. 000337816. Reìistrçts 05/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba SIA "IM 44". Adrese Latvijas Republika, LV–1009, Rîga, Artilçrijas 65.

Darbîbas veidi: grâmatu izdoðana (22.11); laikrakstu izdoðana (22.12); þurnâlu un periodisko izdevumu izdoðana (22.13); skaòu ierakstu reproducçðana (22.31); pârçjie izdevçjdarbîbas veidi (22.15); u.c statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

GRISHKO+

Reì. Nr. 000337817. Reìistrçts 05/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "GRISKO+" pastâvîgâ pârstâvniecîba "GRISKO+". Adrese Latvijas Republika, LV–1001, Rîga, Brîvîbas 96. Telefons 7281456. Telefakss 7281456.

Darbîbas veidi: gatavo tekstilizstrâdâjumu raþoðana, izòemot apìçrbu (17.40); citur neklasificçtu tekstilizstrâdâjumu raþoðana (17.54); alkoholisko un citu dzçrienu vairumtirdzniecîba (51.34); tabakas izstrâdâjumu vairumtirdzniecîba (51.35); individuâlâs lietoðanas priekðmetu un sadzîves tehnikas un aparatûras vairumtirdzniecîba (51.39); mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos, kur pârsvarâ ir pârtika, dzçrieni vai tabaka (52.11); pârçjâ mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.12); pârçjâ pârtikas, dzçrienu un tabakas mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.27); kravu iekrauðana un izkrauðana (63.11); ar naftas un gâzes ieguvi saistîti pakalpojumi, izòemot izpçtes darbus (11.20); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

INEL SERVISS

Reì. Nr. 000337818. Reìistrçts 05/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "INEL SERVISS". Adrese Latvijas Republika, LV–1012, Rîga, Brîvîbas 190.

Darbîbas veidi: pârçjâ mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.12); apavu un âdas izstrâdâjumu mazumtirdzniecîba (52.43); citur neklasificçta mçbeïu, apgaismes ierîèu un mâjsaimniecîbas preèu mazumtirdzniecîba (52.44); mâjsaimniecîbas elektropiederumu un radio un televîzijas preèu mazumtirdzniecîba (52.45); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

MARNAS

Reì. Nr. 000337819. Reìistrçts 05/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "MARNAS". Adrese Latvijas Republika, LV–1001, Rîga, Matîsa 27.

Darbîbas veidi: restorâni (55.30); bâri (55.40) pârtikas, dzçrienu un tabakas mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.2) pârtikas, dzçrienu un tabakas vairumtirdzniecîba (51.3); mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.1); individuâlâs lietoðanas priekðmetu un sadzîves tehnikas un aparatûras vairumtirdzniecîba (51.39); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

UNIVERSÂLÂ BALTIJAS SKAÒA

Reì. Nr. 000337820. Reìistrçts 05/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "UNIVERSÂLÂ BALTIJAS SKAÒA". Adrese Latvijas Republika, LV–1010, Rîga, K.Valdemâra 5—409.

Darbîbas veidi: automobiïu iznomâðana (71.1); pârçjo transporta lîdzekïu iznomâðana (71.21); pârçjo maðînu un iekârtu iznomâðana (71.3); citur neklasificçtu individuâlâs lietoðanas priekðmetu un sadzîves aparatûras un iekârtu iznomâðana (71.40); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

DIAGNOSTIKAS SISTÇMAS

Reì. Nr. 000337821. Reìistrçts 06/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "DIAGNOSTIKAS SISTÇMAS". Adrese Latvijas Republika, LV–2169, Rîgas raj., Salaspils lauku terit., Vîtolu 4/2—3.

Darbîbas veidi: farmaceitisko izstrâdâjumu vairumtirdzniecîba (51.46); farmaceitisko un medicînisko preèu, kosmçtikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecîba (52.3); poligrâfiskâ izpilde un ar to saistîtie pakalpojumi (22.2); izdevçjdarbîba (22.1); pieauguðo un pârçjâ izglîtîba (80.4); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

VIDEO INTERNATIONAL BALTIA

Reì. Nr. 000337822. Reìistrçts 06/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "VIDEO INTERNATIONAL BALTIA". Adrese Latvijas Republika, LV–1048, Rîga, Kuìu 26—402.

Darbîbas veidi: reklâma (74.40); tirgus un sabiedriskâs domas izpçte (74.13); naudas starpniecîba (65.1); skaòu ierakstu izdoðana (22.14) pârçjie izdevçjdarbîbas veidi (22.15); videoierakstu reproducçðana (22.32); datorizçta materiâla reproducçðana (22.33).

 

LANDES

Reì. Nr. 000337823. Reìistrçts 06/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "LANDES". Adrese Latvijas Republika, LV–1034, Rîga, Viestura pr. 37/1—54.

Darbîbas veidi: ar kino un video saistîta darbîba (92.1); ierakstu reproducçðana (22.3); reklâma (74.4); mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.1); biroja tehnikas iznomâðana, ieskaitot datorus (71.33); konsultçðana programmatûras jautâjumos, programmçðana (72.2); datu apstrâde (72.3); ar datu bâzi saistîtas darbîbas (72.4); biroja tehnikas, grâmatvedîbas maðînu un datoru remonts un ekspluatâcija (72.5); telesakari (64.2); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

VILKS FILMA

Reì. Nr. 000337824. Reìistrçts 06/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "VILKS FILMA". Adrese Latvijas Republika, LV–1029, Rîga, Kurzemes pr. 164—17.

Darbîbas veidi: reklâma (74.40); skaòu ierakstu reproducçðana (22.31); videoierakstu reproducçðana (22.32); datorizçta materiâla reproducçðana (22.33); tirgus un sabiedriskâs domas izpçte (74.13); konsultçðana komercdarbîbâ un vadîbzinîbâ (74.14); kinofilmu un videofilmu uzòemðana (92.11); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

OK VESTIS

Reì. Nr. 000337825. Reìistrçts 06/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "OK VESTIS". Adrese Latvijas Republika, LV–1083, Rîga, Elvîras 10—7.

Darbîbas veidi: adîto un tamborçto izstrâdâjumu raþoðana (17.7); pârçjo apìçrbu un piederumu raþoðana (18.24); tekstilizstrâdâjumu vairumtirdzniecîba (51.41); apìçrbu un apavu vairumtirdzniecîba (51.42); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

BÂRTIJS

Reì. Nr. 000337826. Reìistrçts 06/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "BÂRTIJS". Adrese Latvijas Republika, LV–1084, Rîga, Raunas 45/4—167.

Darbîbas veidi: vairumtirdzniecîbas aìentu darbîba (51.1); pârtikas, dzçrienu un tabakas mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.2); pârçjâ mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.12); pârçjâ jauno preèu mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.4); lietotu preèu mazumtirdzniecîba veikalos (52.5); mazumtirdzniecîba ârpus veikaliem (52.6); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

MARINELA

Reì. Nr. 000337827. Reìistrçts 06/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "MARINELA". Adrese Latvijas Republika, LV–1055, Rîga, Buïïu 37.

Darbîbas veidi: automobiïu pârdoðana (50.10); automobiïu tehniskâ apkope un remonts (50.20); motociklu un to detaïu un piederumu pârdoðana, tehniskâ apkope un remonts (50.40); alkoholisko un citu dzçrienu mazumtirdzniecîba (52.25); tabakas izstrâdâjumu mazumtirdzniecîba (52.26); pârçjâ mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.12); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

MILBARTS

Reì. Nr. 000337828. Reìistrçts 06/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba SIA "MILBARTS". Adrese Latvijas Republika, LV–1010, Rîga, Vîlandes 13—10.

Darbîbas veidi: aìenti, kas nodarbojas ar tekstilizstrâdâjumu, apìçrbu, apavu un âdas izstrâdâjumu pârdoðana (51.16); pârçjâ citur neklasificçtâ komercdarbîba (74.84); ar meþsaimniecîbu un kokmateriâlu sagatavoðanu saistîti pakalpojumi (02.02); koka celtniecîbas un galdniecîbas izstrâdâjumu raþoðana (20.3); çku vispârçjâ bûvniecîba un inþeniertehniskie darbi (45.21); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

VARU LAT

Reì. Nr. 000337829. Reìistrçts 06/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "VARU LAT". Adrese Latvijas Republika, LV–2121, Rîgas raj., Salaspils, Rîgas 12—14.

Darbîbas veidi: koka zâìçðana, çvelçðana un impregnçðana (20.1); koka celtniecîbas un galdniecîbas izstrâdâjumu raþoðana (20.3); koka taras raþoðana (20.4); pârçjo koka izstrâdâjumu raþoðana (20.51); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

SOLDEKSIM

Reì. Nr. 000337830. Reìistrçts 06/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba SIA "SOLDEKSIM". Adrese Latvijas Republika, LV–1011, Rîga, Stabu 16—11.

Darbîbas veidi: ar meþsaimniecîbu un kokmateriâlu sagatavoðanu saistîti pakalpojumi (02.02) koka zâìçðana, çvelçðana un impregnçðana (20.1); finiera lokðòu (finierskaidas un lobskaidas) raþoðana, saplâkðòa raþoðana, lîmçto plâtòu, skaidu plâtòu, ðíiedru plâtòu un citu paneïu un plâtòu raþoðana (20.2); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

KOKA KÂPNES

Reì. Nr. 000337831. Reìistrçts 06/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "KOKA KÂPNES". Adrese Latvijas Republika, LV–1013, Rîga, Tomsona 31—4.

Darbîbas veidi: koka zâìçðana, çvelçðana un impregnçðana (20.10); koka celtniecîbas un galdniecîbas izstrâdâjumu raþoðana (20.3); pârçjo koka izstrâdâjumu raþoðana (20.51); mçbeïu raþoðana (36.1); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

PODENS

Reì. Nr. 000337832. Reìistrçts 06/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "PODENS". Adrese Latvijas Republika, LV–1063, Rîga, Maskavas 434.

Darbîbas veidi: metâla atkritumu un lûþòu otrreizçjâ pârstrâde (37.1); nemetâla atkritumu un lûþòu otrreizçjâ pârstrâde (37.2); konstruktîvo metâlizstâdâjumu raþoðana (28.1); metâla cisternu, rezervuâru un konteineru raþoðana; centrâlapkures radiatoru un katlu raþoðana (28.2); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

BELLATIMPEKS

Reì. Nr. 000337833. Reìistrçts 06/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Kopuzòçmums SIA "BELLATIMPEKS". Adrese Latvijas Republika, LV–1050, Rîga, Mazâ Pils 13.

Darbîbas veidi: mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.1); pârtikas, dzçrienu un tabakas mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.2); farmaceitisko un medicînisko preèu, kosmçtikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecîba (52.3); pârçjâ jauno preèu mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.4); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

DANUBE TRANZIT

Reì. Nr. 000337834. Reìistrçts 06/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "DANUBE TRANZIT". Adrese Latvijas Republika, LV–1010, Rîga, Baznîcas 9/11—1a

Darbîbas veidi: vairumtirdzniecîbas aìentu darbîba (51.1); pârtikas, dzçrienu un tabakas vairumtirdzniecîba (51.3); naudas starpniecîba (65.1); pârçjâ finansu starpniecîba (65.2); nekustamâ îpaðuma aìentûras (70.31); juridiskâ darbîba (74.11); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

LEDANS

Reì. Nr. 000337835. Reìistrçts 06/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba SIA "LEDANS". Adrese Latvijas Republika, LV–1082, Rîga, Ilûkstes 107—42.

Darbîbas veidi: tekstilizstrâdâjumu mazumtirdzniecîba (52.41); apìçrbu mazumtirdzniecîba (52.42); apavu un âdas izstrâdâjumu mazumtirdzniecîba (52.43); mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.1); mazumtirdzniecîba ârpus veikaliem (52.6); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

KAROLLA 2

Reì. Nr. 000337836. Reìistrçts 06/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba SIA "KAROLLA 2". Adrese Latvijas Republika, LV–1019, Rîga, Rçznas 7—33.

Darbîbas veidi: aìenti, kas nodarbojas ar lauksaimniecîbas izejvielu, dzîvu lopu, tekstilizejvielu un pusfabrikâtu pârdoðana (51.11); aìenti, kas nodarbojas ar maðînu, rûpniecîbas iekârtu, kuìu un lidaparâtu pârdoðana (51.14); aìenti, kas nodarbojas ar tekstilizstrâdâjumu, apìçrbu, apavu un âdas izstrâdâjumu pârdoðanu (51.16); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

EKSPERTS BALTIJA

Reì. Nr. 000337837. Reìistrçts 06/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "EKSPERTS BALTIJA". Adrese Latvijas Republika, LV–1048, Rîga, Kuìu 11. Telefons 7286761.

Darbîbas veidi: pârçjâ jauno preèu mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.4); mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.1); pârçjâ mazumtirdzniecîba ârpus veikaliem (52.63); individuâlâs lietoðanas priekðmetu un sadzîves tehnikas un aparatûras vairumtirdzniecîba (51.39); vairumtirdzniecîbas aìentu darbîba (51.1); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

SIA "LARGOLAT" RÇZEKNES FILIÂLE

Reì. Nr. 000337838. Reìistrçts 06/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba SIA "LARGOLAT" Rçzeknes filiâle. Adrese Latvijas Republika, LV–4604, Rçzekne, Atbrîvoðanas aleja 155/1.

Darbîbas veidi: pârçjâ transporta palîgdarbîba (63.4); pârçjie transporta palîgdarbîbu veidi (63.2); automobiïu degvielas mazumtirdzniecîba (50.5); cietâ, ðíidrâ un gâzveida kurinâmâ un lîdzîgu produktu vairumtirdzniecîba (51.51); koka celtniecîbas un galdniecîbas izstrâdâjumu raþoðana (20.3); pârçjo koka izstrâdâjumu raþoðana; koría, salmu un pîto izstrâdâjumu raþoðana (20.5); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

APDROÐINÂÐANAS AKCIJU SABIEDRÎBAS "HELGA" FILIÂLE LIEPÂJÂ

Reì. Nr. 000337839. Reìistrçts 06/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Apdroðinâðanas akciju sabiedrîbas "HELGA" filiâle Liepâjâ. Adrese Latvijas Republika, LV–3400, Liepâja, Fçniksa 4.

Darbîbas veidi: pârçjie apdroðinâðanas veidi, izòemot dzîvîbas apdroðinâðanu (66.03); apdroðinâðanu un pensiju finansçðanu papildinoða darbîba (67.20).

 

IMASS

Reì. Nr. 000337840. Reìistrçts 06/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba SIA "IMASS". Adrese Latvijas Republika, LV–1035, Rîga, Zeltiòu 7—20.

Darbîbas veidi: vairumtirdzniecîbas aìentu darbîba (51.1); pârtikas, dzçrienu un tabakas vairumtirdzniecîba (51.3); mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.1); pârçjâ jauno preèu mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.4); viesnîcas (55.1); restorâni (55.3); bâri (55.4); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

CENTRS V

Reì. Nr. 000337841. Reìistrçts 06/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba SIA "CENTRS V". Adrese Latvijas Republika, LV–1082, Rîga, Dzelzavas 76/5—115.

Darbîbas veidi: sava nekustamâ îpaðuma izîrçðana un iznomâðana (70.20); nekustamâ îpaðuma pârvaldîðana par samaksu vai uz lîguma pamata (70.32); biroja tehnikas iznomâðana, ieskaitot datorus (71.33); automobiïu iznomâðana (71.10); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

STARGARD TRADE

Reì. Nr. 000337842. Reìistrçts 06/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "STARGARD TRADE". Adrese Latvijas Republika, LV–1050, Rîga, Vecpilsçtas 19.

Darbîbas veidi: automobiïu pârdoðana (50.10); automobiïu tehniskâ apkope un remonts (50.20); automobiïu degvielas mazumtirdzniecîba (50.50); vairumtirdzniecîbas aìentu darbîba (51.1); individuâlâs lietoðanas priekðmetu un sadzîves aparatûras un iekârtu remonts (52.7); operâcijas ar savu nekustamo îpaðumu (70.1); pârçjâ citur neklasificçtâ komercdarbîba (74.84); elektriskâs sadzîves aparatûras un iekârtu raþoðana (29.71); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

AIDA UN PARTNERI

Reì. Nr. 000337843. Reìistrçts 06/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba SIA "AIDA UN PARTNERI". Adrese Latvijas Republika, LV–1046, Rîga, Ernestînes 22.

Darbîbas veidi: vairumtirdzniecîbas aìentu darbîba (51.1); pârtikas, dzçrienu un tabakas vairumtirdzniecîba (51.3); nelauksaimniecisko starpproduktu, atkritumu un lûþòu vairumtirdzniecîba (51.5); pârçjâ vairumtirdzniecîba (51.7); citur neklasificçta daþâda komercdarbîba (74.8); pârçjo pakalpojumu sniegðana (93.0); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

STARTLERS

Reì. Nr. 000337844. Reìistrçts 06/02/98.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "STARTLERS". Adrese Latvijas Republika, LV–1024, Rîga, Juglas 15.

Darbîbas veidi: pârtikas, dzçrienu un tabakas vairumtirdzniecîba (51.3); pârtikas, dzçrienu un tabakas mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.2); individuâlâs lietoðanas priekðmetu un sadzîves tehnikas un aparatûras vairumtirdzniecîba (51.39); mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.1); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

Izmaiòas uzòçmumos

L.Grundânes individuâlajam uzòçmumam firmai "ROZE" , reì. 01.10.1993., ar Nr.000201215 ar 27.01.1998. mainîta adrese. Jaunâ adrese — Jelgava, Driksas 11.

 

Sabiedrîbai ar ierobeþotu atbildîbu "TEMPER" , reì. 06.07.1993. ar Nr.000313620, ar 30.01.1998. mainîta adrese un samazinâts pamatkapitâls no Ls 2500 lîdz Ls 2000. Jaunâ adrese — Rîga, Juglas 43—22. Dalîbnieki — Sergejs Maleckis, Aleksejs Gaïickis, Tamâra Gaïicka, Viktors Artamonovs un Nikolajs Manastirjovs.

 

Sabiedrîbai ar ierobeþotu atbildîbu "KURZEMES MEÞRÛPNIECÎBAS SAIMNIECÎBA" , reì. 20.06.1997. ar Nr.000334807, ar 30.01.1998. mainîta adrese. Jaunâ adrese — Tukums, Mârtiòa 1.

 

Ogres pilsçtas paðvaldîbas akciju sabiedrîbai "MÂLKALNE" , reì. 28.01.1994. ar Nr.000317650, ar 02.02.1998. samazinâts pamatkapitâls no Ls 4 429 593 lîdz Ls 4 396 737.

 

Ventspils pilsçtas Indriksona individuâlâ uzòçmuma "SANTEL" , reì. 20.03.1992. ar Nr.120200113, adrese no 06.01.1998. ir — Ventspils, Zvaigþòu iela 40.

 

Sabiedrîbai ar ierobeþotu atbildîbu "MALVÎNE" , reì. 13.06.1996. ar Nr.120300761, ar 09.01.1998. mainîta adrese — Kuldîga, 1905.gada iela 1.

 

Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "Zeltkalni" , reì. 05.06.1997. ar Nr.120300912, ar 13.01.1998. mainîjusi adresi — Kuldîga, Kaïíu 9—5.

 

Moroza Ventspils i/u "MVVL" , reì. 09.04.1997. ar Nr.120201225, ar 15.01.1998. mainîta adrese — Ventspils, Siguldas 27—7.

 

Sabiedrîbas ar ierobeþotu atbildîbu "LIOSAN" , reì. 14.11.1997. ar Nr.120300977, nosaukums ar 19.01.97. ir — sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "OSTSAN".

 

SIA "Ventspils ekonomiskâ koledþa" , reì. 28.07.92. ar Nr.120300230, adrese ar 20.01.98. ir — Ventspils, Fabrikas 6.

 

Individuâlâ uzòçmuma "A.R." , reì. 12.04.1995. ar Nr.610200329, adrese no 21.01.98. ir — Talsi, Dundagas 5—59. Îpaðnieks — G.Meikðans.

 

Sabiedrîbai ar ierobeþotu atbildîbu "DALS2" , reì. 19.01.1998. ar Nr.120301003, 26.01.1998. mainîts nosaukums "ILMA 2".

 

Sabiedrîbas ar ierobeþotu atbildîbu "I.C." , reìistrçtas 18.08.94. ar Nr.610300454, adrese no 26.01.1998. ir — Talsi, Lielâ iela 35—2.

 

Beloðejina Ventspils ðûðanas i/u "FANTÂZIJA" , reì. Nr.120200125, ar 29.01.1998. no nosaukuma izslçgts vârds "ðûðanas".

 

Uzòçmçji ziòo — reorganizçti uzòçmumi

Salacgrîvas pilsçtas bezpeïòas organizâcija "SALACGRÎVAS OSTAS PÂRVALDE" Limbaþu rajona Salacgrîvâ, Sila ielâ 2, reìistrçta 1994.gada 19.oktobrî ar Nr.000322280, atbilstoði Salacgrîvas pilsçtas domes 1997.gada 24.decembra lçmumam Nr.236 (protokols Nr.14) tiek reorganizçta. Visas saistîbas, pienâkumus un tiesîbas pâròem Salacgrîvas pilsçtas paðvaldîbas iestâde "SALACGRÎVAS OSTAS PÂRVALDE".

 

Reorganizçti uzòçmumi

Rîgas rajona individuâlais komercuzòçmums V.G.Barèuka "ZAGBAR" , reì.08.06.1992. ar Nr. 010201430, ar 26.01.1998. reorganizçts par sabiedrîbu ar ierobeþotu atbildîbu "TRANSBAR" .

 

Valsts zinâtniskâ iestâde bezpeïòas organizâcija Latvijas Valsts zemkopîbas zinâtniskâs pçtniecîbas institûts "AGRA", reì. 06.08.1991. ar Nr.000301703, ar 26.01.1998. reorganizçts par valsts bezpeïòas zinâtnisko uzòçmumu "SKRÎVERU ZINÂTNES CENTRS" .

 

Freimanes zemnieku saimniecîbai "ZÎLES" Tukuma rajona Slampes pagastâ, reì.15.12.1992. ar Nr.920101302, ar 28.01.1998. mainîjies îpaðnieks. Jaunais nosaukums — Karules zemnieku saimniecîba "ZÎLES", jaunais îpaðnieks — Inese Karule.

 

Akciju sabiedrîba "RÇZEKNES AUTOBUSU PARKS" , reì. 24.07.1991. ar Nr.000301260, 29.01.1998. izveidota par valsts akciju sabiedrîbu "RÇZEKNES AUTOBUSU PARKS" , reì.Nr. 000301260, privatizâcijas rezultâtâ. Akciju sabiedrîba "RÇZEKNES AUTOBUSU PARKS" ir valsts akciju sabiedrîbas "RÇZEKNES AUTOBUSU PARKS" tiesîbu un saistîbu pâròçmçja.

 

Rîgas pilsçtas Ò.Morozovas individuâlais daudznozaru uzòçmums "MOBIS" , reì.27.01.1997. ar Nr.000206030, ar 30.01.1998. reorganizçts par sabiedrîbu ar ierobeþotu atbildîbu "MOBIS" .

 

Raþoðanas komercfirma "ÞKS" , sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu, reì.28.04.1993. ar Nr.000312712, ar 30.01.1998. reorganizçta, pievienojot to sabiedrîbai ar ierobeþotu atbildîbu "LÎVÂNU MÂJAS UN LOGI" , reì.03.09.1992. ar Nr.000308893. SIA "LÎVÂNU MÂJAS UN LOGI", reì.Nr.000308893, kâ tiesîbu un saistîbu pâròçmçja.

 

Rîgas pilsçtas sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "VECAIS KALPS" , reì.08.12.1994. ar Nr.010314505, ar 03.02.1998. reorganizçta, pievienojot to sabiedrîbai ar ierobeþotu atbildîbu "VECAIS KALPS 1" , reì.07.01.1998. ar Nr.000337378. SIA "VECAIS KALPS 1", reì.Nr.000337378, kâ tiesîbu un saistîbu pâròçmçja.

 

V.Ladisova individuâlajam uzòçmumam raþoðanas komercfirmai "VLAD KO." , reì.16.09.1994. ar Nr.000202273, ar 04.02.1998. mainîjies îpaðnieks. Jaunâ adrese — Jûrmala, Talsu ðoseja 31/10–9, jaunais îpaðnieks — Viktors Ladisovs.

 

Rîgas pilsçtas individuâlais uzòçmums "ÌIMENES ÂRSTA ILZES AIZSILNIECES PRIVÂTPRAKSE" , reì.01.02.1995. ar Nr.000202749, ar 04.02. 1998. reorganizçts par sabiedrîbu ar ierobeþotu atbildîbu "ÌIMENES ÂRSTU PRAKSE" . Jaunâ adrese — Rîga, Ìertrûdes 30, sabiedrîbas dalîbnieki — Ilze Aizsilniece, Edgars Tirâns.

 

Lustika individuâlais uzòçmums "ENRIKO–D" , reì.02.05.1997. ar Nr.120201244, ar 06.01.1998. reorganizçts par Jackivas Ventspils individuâlo uzòçmumu "ENRIKO D" , adrese — Ventspils, Rinads 1–1.

 

Junkera uzòçmums "MOBILS" , reì.30.04.1991. ar Nr.610200006, 12.01.1998. reorganizçts par SIA "MOBILS" , jurid. adrese — Kuldîga, Baznîcas iela 11.

 

Kosavièa Ventspils individuâlajam uzòçmumam , reì.21.03.1994. ar Nr.120200500, ar 23.01.1998. mainîjies îpaðnieks — Larisa Zeinalova, jurid. adrese iepriekðçjâ — Ventspils, Siguldas 23–83.

 

Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "A.A.J." , reì.19.12.94. ar Nr. 120300590, reorganizçta 26.01.1998., pievienojot sabiedrîbai ar ierobeþotu atbildîbu raþoðanas komercfirmai "VOLTS 1" , reì. 01.04.93. ar Nr.120300359.

 

Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "KÂRAND" , reì.03.12.1997. ar Nr.120300987, reorganizâcijas rezultâtâ 08.12.1997. pievienota sabiedrîbai ar ierobeþotu atbildîbu "Lîvod Kârand" , reì.07.10.1992. ar Nr.900300125.

 

Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "DERK" , reì.25.09.1996. ar Nr. 120300792, 08.12.1997. pârveidota par I.Ruplenas Ventspils daudznozaru uzòçmumu "DERK" , jurid. adrese iepriekðçjâ — Ventspils, Saules iela 79.

 

Uzòçmçji ziòo — uzòçmumi izbeidz darbîbu

Zemnieku saimniecîba "DRUVAS" Bauskas rajona Svitenes pagastâ, reìistrçta 1993.gada 1.jûlijâ ar Nr. 360101837, tiek likvidçta. Iespçjamâs pretenzijas piesakâmas likumâ noteiktajâ kârtîbâ. Mobilais tâlr. uzziòâm 9263274.

 

Bçrzaunes pagasta zemnieku saimniecîba "ALUNÇNI" Madonas rajona "Alunçnos", reìistrçta 1992.gada 9.aprîlî ar Nr. 710100551, tiek likvidçta.

 

SIA "EURO—TRADE RÎGA" Rîgâ, Republikas laukumâ 2, reìistrçta LR Uzòçmumu reìistrâ 1994.gada 2.martâ ar Nr. 000318274, paziòo, ka atbilstoði dalîbnieku sapulces 1997.gada 19.decembra lçmumam (protokols Nr.10) par sabiedrîbas likvidâciju tâ tiek likvidçta. Pretenzijas var pieteikt pçc iepriekð minçtâs adreses triju mçneðu laikâ pçc ðî sludinâjuma publicçðanas. Uzziòâm mobilais tâlr. 9212579, 2361188.

 

SIA "SPILGA" Bauskâ, Slimnîcas ielâ 7, LV—3900, reìistrçta 1995.gada 22.septembrî ar Nr. 360300878, atbilstoði dibinâtâju 1998.gada 9.februâra likvidâcijas sapulces lçmumam (protokols Nr.1) tiek likvidçta. Mobilais tâlr. uzziòâm 9244427.

 

Ar 1998. gada 9. februâri pasludina par likvidâciju SIA "SKORPIONS V" Valmierâ, Grâvju ielâ 2, LV–4200, reìistrçta 1997. gada 28. maijâ ar Nr.410301250.

Pretenzijas iesniedzamas trîs mçneðu laikâ kopð ðî sludinâjuma publicçðanas pa telefonu 42-21361. Ilona Samuïa

 

Lûses individuâlais uzòçmums "AUMEISTERU APTIEKA" Valkas rajona Grundzâles pagasta "Vçveros", reìistrçts 1994. gada 2. decembrî Valmieras reìionâlajâ nodaïâ ar Nr.410201129, tiek likvidçts ar ðâ gada 1. februâri.

 

Gulbenes rajona paðvaldîbas bezpeïòas organizâcija " GULBENES RAJONA SLIMOKASE" Gulbenç, Ozolu ielâ 1, LV–4401, reìistrçta 1995. gada 24. janvârî ar Nr.000324425, atbilstoði Gulbenes rajona padomes 1998. gada 4. februâra lçmumam Nr.10 (prot.Nr.1,10.§) tiek likvidçta ar 1998. gada 5. februâri. Pretenzijas piesakâmas likumâ noteiktajâ kârtîbâ. Tâlr. uzziòâm 22941.

 

A.Drièes zemnieku saimniecîba "KRÎVIÒI" Ludzas rajona Malnavas pagastâ, reìistrçta 1994.gada 20.oktobrî ar Nr.680100469, tiek likvidçta.

 

J.Cveèkovska zemnieku saimniecîba "JANÎNA" Daugavpils rajona Kalkûnes pagastâ, reìistrçta 1992.gada 9.janvârî ar Nr.150100091, tiek likvidçta.

 

T.Kutafinas individuâlais uzòçmums "RANT" Ventspilî, Riekstu ielâ 30, reìistrçts 1992.gada 17.septembrî ar Nr.120200169, tiek likvidçts.

 

J.Sorokina zemnieku saimniecîba "SAULAINS KRASTS" Daugavpils rajona Maïinovas pagastâ, reìistrçta 1993.gada 4.martâ ar Nr.150100790, tiek likvidçta. Pretenzijas pieòems lîdz ð.g. 1.aprîlim.

 

Pçtera Dzikovièa zemnieku saimniecîba "IRBES" Aizkraukles rajona Kokneses pagastâ, reìistrçta 1996.gaada 10.septembrî ar Nr.540101382, tiek likvidçta.

 

Preiïu rajona sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "AGLONA UN PARTNERI" Preiïu rajona Aglonâ, 4.Maija ielâ 5, reìistrçta 1995.gada 4.septembrî ar Nr.150301417, atbilstoði 1998.gada 14.janvâra dibinâtâju kopsapulces lçmumam (protokols Nr.2) tiek likvidçta. Pretenzijas iesniedzamas trîs mçneðu laikâ kopð ðî sludinâjuma publicçðanas pa tâlr.5424382 (Inâra) vai Daugavpilî, Liginiðíu ielâ 26a.

 

Kopuzòçmums SIA "AMSTRIG" Rîgâ, Mûkusalas 72, reìistrçta 1992. gada 6. martâ ar Nr.000306298, atbilstoði dalîbnieku 1998. gada 20. janvâra kopsapulces lçmumam (protokols Nr.98/1) tiek likvidçta.

Pretenzijas pieòems trîs mçneðu laikâ kopð ðî sludinâjuma publicçðanas Maskavas ielâ 180, tâlr.144288.

 

Likvidçti uzòçmumi

Vandzenes pagasta z/s "BIRZMALAS" , reì. 7.05.1992. ar Nr. 900100336, 16.01.1998. izslçgta no UR sakarâ ar paðlikvidâciju.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!