Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 10.februāra sēdē. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 11.02.1998., Nr. 36 https://www.vestnesis.lv/ta/id/31472

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta 10.februāra sēdē Par īpašuma kompensācijas sertifikātu dzēšanu

Vēl šajā numurā

11.02.1998., Nr. 36

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Valdiba

Ministru kabineta 10.februâra sçdç

Akceptçts un nosûtîts izskatîðanai Saeimâ grozîjumu projekts likumâ "Par uzòçmumu, iestâþu un organizâciju darbîbas apturçðanas kârtîbu". Grozîjumu projekts paredz, ka uzòçmuma, kas organizç izlozes vai azartspçles, darbîbu varçs apturçt Finansu ministrijas izloþu un azartspçïu uzraudzîbas inspekcija, ja tiks konstatçts, ka pârkâpti izloþu un azartspçïu organizçðanu un rîkoðanu regulçjoðie normatîvie akti.

Akceptçti grozîjumi Ministru kabineta 1997.gada 16.septembra noteikumos nr.321 "Noteikumi par akcîzes nodokïa deklarâcijas veidlapâm". Noteikumi papildinâti ar naftas produktu akcîzes nodokïu deklarâcijas veidlapu, saskaòâ ar kuru nodokïa maksâtâji — akcîzes preèu noliktavas turçtâji — deklarçs likumâ noteiktajâ kârtîbâ samaksâto nodokli.

Valdîba akceptçja "Viesnîcu un viesu mâju atbilstîbas novçrtçðanas noteikumus". Tie nosaka viesnîcu, viesu mâju un to sniedzamo pakalpojumu droðuma prasîbas un kârtîbu, kâdâ novçrtçjama viesnîcu un viesu mâju atbilstîba. Noteikumu pielikumâ noteiktas obligâtâs prasîbas viesnîcâm un viesu mâjâm. Noteikumi stâjas spçkâ ar 1998.gada 1.martu.

Akceptçts rîkojums "Par viesnîcu un viesu mâju sertificçðanas institûcijas pilnvaroðanu". Viesnîcu un viesu mâju atbilstîbas novçrtçðanu veiks Latvijas Viesnîcu un restorânu asociâcija.

Akceptçts un nosûtîts izskatîðanai Saeimâ likumprojekts "Par sadzîves atkritumiem". Ðî likuma mçríis ir noteikt vienotu kârtîbu sadzîves atkritumu apsaimniekoðanâ, lai pasargâtu vidi, cilvçku dzîvîbu un veselîbu, kâ arî fizisko un juridisko personu îpaðumu no sadzîves atkritumu ietekmes. Paredzçts noteikt sadzîves atkritumu apsaimniekoðanas prioritâtes. Tiks noteikts valsts un paðvaldîbu institûciju kompetenèu sadalîjums attiecîbâ uz sadzîves atkritumu apsaimniekoðanu.

Valdîba akceptçja noteikumus "Militârâs policijas nolikums". Militârâ policija ir atseviðía aizsardzîbas spçku militâra struktûrvienîba, kas pakïauta Nacionâlo bruòoto spçku komandierim un pilda likumâ "Par aizsardzîbas spçkiem" noteiktos Militârâs policijas uzdevumus visâ valsts teritorijâ un visâs Nacionâlo bruòoto spçku struktûrvienîbâs (garnizonos) neatkarîgi no to dislokâcijas, kâ arî tâs piekritîbas ietvaros veic izziòas iestâdes uzdevumus.

Akceptçti "Noteikumi par atseviðíu Ministru padomes lçmumu atzîðanu par spçku zaudçjuðiem". Par spçku zaudçjuðiem atzîti: Ministru padomes 1992.gada 23.jûlija lçmums nr.285 "Par Iekðlietu ministrijas Atseviðíâ policijas patruïdienesta reorganizâciju par Mobilo policijas pulku"; Ministru padomes 1993.gada 11.marta lçmums nr.126 "Par grozîjumu Latvijas Republikas Ministru padomes 1992.gada 23.jûlija likumâ nr.285"; Ministru padomes 1993.gada 16.aprîïa lçmuma nr.194 "Par Latvijas Republikas iekðlietu iestâþu ierindas un komandçjoðâ sastâva mantiskâs apgâdes pagaidu normas apstiprinâðanu" 4.punkts.

Akceptçts grozîjumu projekts likumâ "Par valsts un paðvaldîbu îpaðuma objektu privatizâciju". Likumprojekts izstrâdâts, òemot vçrâ, ka valsts îpaðuma objekta privatizâcijas noteikumos atðíirîbâ no paðvaldîbas îpaðuma objekta privatizâcijas projekta nav noteikts, ka pensiju fondam tiek nodota kapitâla daïa, kâ arî sakarâ ar valsts sociâlâs apdroðinâðanas reorganizâciju un Valsts sociâlâs apdroðinâðanas aìentûras izveidoðanu.

Ministru kabinets akceptçja "Noteikumus par valsts statistisko informâciju 1998.gadâ". Tie nosaka kârtîbu, kâdâ Centrâlâ statistikas pârvalde iegûst, apkopo un publicç statistisko informâciju par valsts sociâlo un ekonomisko stâvokli.

Akceptçti noteikumi "Bezpeïòas organizâcijas valsts sabiedrîbas ar ierobeþotu atbildîbu "Reìiona attîstîba" statûti". Statûtos noteikts, ka sabiedrîbas dibinâtâja ir valsts, viss kapitâls pieder valstij un kapitâla turçtâja ir Ekonomikas ministrija. Sabiedrîbas darbîbas mçríis ir pârvaldît reìionâlo fondu, lai îstenotu reìionâlâ fonda uzdevumus, finansçtu îpaði atbalstâmo reìionu attîstîbas pasâkumus un projektus, subsidçtu projekta realizâcijai izmantoto kredîta likmju samazinâðanu, nodroðinâtu ieguldîjumu dotâcijas un daïçji finansçtu infrastruktûras projektu.

Akceptçts rîkojums "Par nekustamo îpaðumu Rîgas rajonâ, Siguldâ, Turaidas ielâ 10, un Rîgas rajona Krimuldas pagastâ". Nekustamie îpaðumi nodoti Kultûras ministrijas valdîjumâ Turaidas muzejrezervâta darbîbas nodroðinâðanai.

Akceptçts rîkojums "Par Muzeju valsts pârvaldi". Saskaòâ ar Muzeju likuma 6.pantu Kultûras ministrijas pârraudzîbâ izveidota valsts civiliestâde — Muzeju valsts pârvalde.

kumos".

Akceptçts rîkojums "Par Þ.Tikmeru", ar kuru no 1998.gada 16.februâra pçc paða vçlçðanâs no ieòemamâ amata atbrîvots Valsts kancelejas direktors Þorþs Tikmers saskaòâ ar likuma "Par valsts civildienestu" 60.panta 1.punkta "a" apakðpunktu.

Valdîbas preses departaments

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!