Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 10.februāra sēdē Par īpašuma kompensācijas sertifikātu dzēšanu. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 11.02.1998., Nr. 36 (1097) https://www.vestnesis.lv/ta/id/31473

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru prezidenta rīkojums Nr.32

Par grozījumu Ministru prezidenta 1998.gada 30.janvāra rīkojumā nr.29 "Par ārkārtējās situācijas valsts komisiju 1998.gada plūdu seku likvidēšanai"

Vēl šajā numurā

11.02.1998., Nr. 36 (1097)

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

valdîba

Ministru kabineta 10.februâra sçdç

Akceptçti grozîjumi Ministru kabineta 1996.gada 30.jûlija noteikumos nr.275 "Valsts amatpersonu deklarâcijas iesniegðanas kârtîba". Turpmâk valsts amatpersonu deklarâcijas iesniedzamas Korupcijas novçrðanas kontroles daïâ.

Ministru kabineta sçdç izskatîts jautâjums "Par nepiecieðamo finansu lîdzekïu no 1998.gada valsts budþeta pieðíirðanu plûdu seku likvidçðanai un pretplûdu piesardzîbas pasâkumu veikðanai Aizkraukles un Ogres rajona paðvaldîbâm, Iekðlietu ministrijai, Aizsardzîbas ministrijai un Valsts hidrometeoroloìijas pârvaldei". Paredzams, ka no Finansu ministrijas lîdzekïiem neparedzçtiem gadîjumiem plûdu seku likvidçðanai un pretplûdu piesardzîbas pasâkumu veikðanai Aizkraukles rajona padomei pieðíirs 10 240 latu, Ogres rajona padomei — 11 151 latu, Valsts ugunsdzçsîbas un glâbðanas dienestam — 47 561 latu, Valsts policijai — 34 848 latus, Aizsardzîbas ministrijai — 53 971,80 latu un Vides aizsardzîbas un reìionâlâs attîstîbas ministrijas Valsts hidrometeoroloìijas pârvaldei — 10 164,76 latus.

Akceptçts rîkojums "Par NBS iesaistîðanos 1998.gada pavasara plûdu pasâkumos".

Akceptçts rîkojums "Par Þ.Tikmeru", ar kuru no 1998.gada 16.februâra pçc paða vçlçðanâs no ieòemamâ amata atbrîvots Valsts kancelejas direktors Þorþs Tikmers saskaòâ ar likuma "Par valsts civildienestu" 60.panta 1.punkta "a" apakðpunktu.

Valdîbas preses departaments

Par îpaðuma kompensâcijas sertifikâtu dzçðanu

Ceturtdien, 5.februârî, Ministru prezidents Guntars Krasts uzdeva Ministru kabinetam izstrâdât grozîjumus normatîvajos aktos, lai nodroðinâtu likumâ paredzçto îpaðuma kompensâcijas sertifikâtu dzçðanu naudâ politiski represçtajâm personâm, bijuðajiem zemes îpaðniekiem, kâ arî personâm, kuras ir neapmierinâto zemes pieprasîtâju reìistrâ.

Priekðlikumus par privatizçjamo uzòçmumu akciju izsoles rezultâtâ iegûto lîdzekïu izmantoðanu kompensâcijas sertifikâtu dzçðanai pagâjuðajâ nedçïâ Ministru prezidentam iesniedza Saeimas frakcija "Tçvzemei un Brîvîbai"/LNNK.

Româns Meïòiks,

Ministru prezidenta

preses sekretârs

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!