Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Saeimas 1998.gada 12.februāra sēdes darba kārtība. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 11.02.1998., Nr. 36 https://www.vestnesis.lv/ta/id/31483

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta 10.februāra sēdē

Vēl šajā numurā

11.02.1998., Nr. 36

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

saeima

Saeimas 1998.gada 12.februâra sçdes darba kârtîba

Sçdes sâkums — pulksten 9.00

9.10 – 9.25 — Èehijas Republikas parlamenta Senâta priekðsçdçtâja V.E.Petra Pitharta svinîgâ uzruna

I. Prezidija ziòojumi

Par saòemtajiem likumprojektiem

1. 1. Likumprojekts "Grozîjums likumâ "Par uzòçmumu ienâkuma nodokli"". (Reì. nr.1027) (dok. nr.3718; nr.3718a) Deputâti O.Kostanda, E.Grînbergs, J.Kazâks, U.Veldre, J.Mauliòð

2. 2. Likumprojekts "Grozîjums likumâ "Par valsts pensijâm"". (Reì. nr.1028) (dok.nr.3721; nr.3721a) Deputâti K.Èerâns, U.Veldre, J.Mauliòð, I.Liepa, O.Kostanda

3. 3. Likumprojekts "Grozîjumi likumâ "Par tiesu varu"". (Reì. nr.1029) (dok.nr.3722; nr.3722a) Deputâti K.Èerâns, U.Veldre, J.Mauliòð, I.Liepa, O.Kostanda

4. 4. Likumprojekts "Grozîjums likumâ "Par namîpaðumu atdoðanu likumîgajiem îpaðniekiem"". (Reì. nr.1030) (dok. nr.3723; nr.3723a) Deputâti K.Èerâns, U.Veldre, J.Mauliòð, I.Liepa, O.Kostanda

5. 5. Likumprojekts "Grozîjums likumâ "Par privatizâcijas sertifikâtiem"". (Reì.nr.1031) (dok. nr.3724; nr.3724a) Deputâti K.Èerâns, O.Kostanda, E.Grînbergs, U.Veldre, J.Mauliòð

6. 6. Likumprojekts "Grozîjumi Latvijas Administratîvo pârkâpumu kodeksâ". (Reì. nr.1032) (dok. nr.3731; nr.3731a) Ministru kabinets

7. 7. Likumprojekts "Grozîjums likumâ "Par valsts un paðvaldîbu kapitâla daïu pârvaldi uzòçmçjsabiedrîbâs"". (Reì. nr.1033) (dok. nr.3732; nr.3732a) Ministru kabinets

8. 8. Likumprojekts "Apþçloðanas likums". (Reì. nr.1034) (dok. nr.3733; nr.3733a) Ministru kabinets

9. 9. Likumprojekts "Grozîjumi Pilsonîbas likumâ". (Reì. nr.1035) (dok. nr.3734; nr.3734a) Deputâti J.Jurkâns, J.Urbanoviès, L.Staðs, V.Dozorcevs, M.Lujâns

10. 10. Likumprojekts "Grozîjums likumâ "Par svçtku un atceres dienâm"". (Reì. nr.1036) (dok. nr.3743; nr.3743a) Cilvçktiesîbu un sabiedrisko lietu komisija

11. 11. Likumprojekts "Par Kioto 1973.gada 18.maija starptautisko konvenciju par muitas procedûru vienkârðoðanu un harmonizçðanu". (Reì. nr.1037) (dok. nr.3747; nr.3747a) Ministru kabinets

12. 12. Likumprojekts "Enerìçtikas likums". (Reì. nr.1038) (dok. nr.3750; nr.3750a) Deputâti A.Sausnîtis, E.Inkçns, J.Âbele, D.Turlais, V.Boka, V.Nagobads, J.Celmiòð, O.Grinbergs, P.Keiðs, V.Stikuts, P.Apinis, L.Tenis, J.Râzna

13. 13. Likumprojekts "Grozîjumi Ârstniecîbas likumâ". (Reì. nr.1039) (dok. nr.3753; nr.3753a) Sociâlo un darba lietu komisija

14. 14. Likumprojekts "Grozîjumi likumâ "Par uzòçmçjdarbîbas regulçðanu enerìçtikâ"". (Reì. nr.1040) (dok. nr.3754; nr.3754a) Deputâti E.Jurkâns, V.Boka, D.Turlais, O.Grinbergs, G.Gannusa

II. Amatpersonu ievçlçðana, apstiprinâðana, iecelðana, atbrîvoðana vai atlaiðana no amata, uzticîbas vai neuzticîbas izteikðana

15. 1. Lçmuma projekts "Par I.Rimðçvièa apstiprinâðanu par Latvijas Bankas prezidenta vietnieku". (dok. nr.3746) Budþeta un finansu (nodokïu) komisija

16. 2. Lçmuma projekts "Par H.Buða apstiprinâðanu par Latvijas Bankas padomes locekli". (dok. nr.3746) Budþeta un finansu (nodokïu) komisija

17. 3. Lçmuma projekts "Par V.Kolotovas apstiprinâðanu par Latvijas Bankas padomes locekli". (dok. nr.3746) Budþeta un finansu (nodokïu) komisija

18. 4. Lçmuma projekts "Par V.Zariòa apstiprinâðanu par Latvijas Bankas padomes locekli". (dok. nr.3746) Budþeta un finansu (nodokïu) komisija

III. Pieprasîjumu komisijas atzinumi

19. 1. Pieprasîjumu komisijas atzinums par Saeimas deputâtu K.Èerâna, E.Grînberga, J.Mauliòa, U.Veldres, O.Kostandas, E.Zelgalvja, J.Kazâka, J.Âdamsona, M.Bekasova un A.Golubova pieprasîjumu Ministru prezidentam G.Krastam, ekonomikas ministram A.Sausnîtim un finansu ministram R.Zîlem par likuma "Par zemes reformu LR lauku apvidos" izpildîðanu un îpaðuma kompensâcijas sertifikâtu dzçðanu naudâ likumâ paredzçtajam personu lokam nodroðinâðanu. (dok. nr.3701)

20. 2. Pieprasîjumu komisijas atzinums par Saeimas deputâtu K.Èerâna, U.Veldres, J.Kazâka, E.Grînberga, E.Zelgalvja, O.Kostandas, J.Mauliòa, J.Âdamsona, A.Golubova un M.Bekasova pieprasîjumu Ministru prezidentam G.Krastam un zemkopîbas ministram A.Râviòam par lauksaimniecîbai paredzçto subsîdiju 3% apmçrâ no valsts budþeta sadalîjumu. (dok. nr.3702; nr.3702a; nr.3702b)

21. 3. Pieprasîjumu komisijas atzinums par Saeimas deputâtu K.Èerâna, E.Grînberga, E.Zelgalvja, O.Kostandas, U.Veldres, J.Mauliòa, J.Kazâka, J.Âdamsona, A.Golubova un M.Bekasova pieprasîjumu Ministru prezidentam G.Krastam un ekonomikas ministram A.Sausnîtim par valsts intereðu tiesiskas aizsardzîbas nodroðinâðanu attiecîbâ uz valsts mantu — çku Rîgâ, Elijas ielâ 17. (dok. nr.3703)

IV. Likumprojektu izskatîðana

22. 1. Likumprojekts "Grozîjums likumâ "Par uzòçmumu gada pârskatiem"". (Reì. nr.1016) (2.lasîjums) (Steidzams) (dok.nr.3660) Budþeta un finansu (nodokïu) komisija

23. 2. Likumprojekts "Grozîjums Latvijas Administratîvo pârkâpumu kodeksâ". (Reì. nr.823) (3.lasîjums) (dok. nr.3717) Juridiskâ komisija

24. 3. Likumprojekts "Grozîjumi Saeimas vçlçðanu likumâ". (Reì. nr.729) (3.lasîjums) (dok. nr.3730) Juridiskâ komisija

25. 4. Likumprojekts "Par Latvijas valsts ìerboni". (Reì. nr.691) (3.lasîjums) (dok. nr.3735; nr.2401b) Juridiskâ komisija

26. 5. Likumprojekts "Par Latvijas valsts himnu". (Reì. nr.757) (3.lasîjums) (dok. nr.3736) Juridiskâ komisija

27. 6. Likumprojekts "Grozîjumi Reliìisko organizâciju likumâ". (Reì. nr.899) (3.lasîjums) (dok. nr.3744) Cilvçktiesîbu un sabiedrisko lietu komisija

28. 7. Likumprojekts "Par alkohola valsts monopolu". (Reì. nr.19) (3.lasîjums) (dok. nr.3560; nr.3560a; nr.3560b; nr.3749) Tautsaimniecîbas, agrârâs, vides un reìionâlâs politikas komisija

29. 8. Likumprojekts "Par pârtikas aprites uzraudzîbu". (Reì. nr.854) (3.lasîjums) (dok.nr.3755) Tautsaimniecîbas, agrârâs, vides un reìionâlâs politikas komisija

30. 9. Likumprojekts "Grozîjumi Latvijas Kriminâlkodeksâ". (Reì. nr.989) (1.lasîjums) (dok. nr.3569; nr.3720) Aizsardzîbas un iekðlietu komisija

31. 10. Likumprojekts "Grozîjumi Latvijas Civilprocesa kodeksâ". (Reì. nr.905) (1.lasîjums) (dok. nr.3218; nr.3727) Juridiskâ komisija

32. 11. Likumprojekts "Grozîjumi Latvijas Civilprocesa kodeksâ". (Reì. nr.971) (1.lasîjums) (dok. nr.3529; nr.3728) Juridiskâ komisija

33. 12. Likumprojekts "Grozîjums likumâ "Par bâriòtiesâm un pagasttiesâm"". (Reì. nr.979) (1.lasîjums) (dok. nr.3544; nr.3737) Juridiskâ komisija

34. 13. Likumprojekts "Grozîjums likumâ "Par tiesu varu"". (Reì. nr.978) (1.lasîjums) (dok. nr.3543; nr.3738) Juridiskâ komisija

35. 14. Likumprojekts "Sabiedrisko pakalpojumu regulçðanas likums". (Reì. nr.999) (1.lasîjums) (dok. nr.3596; nr.3739) Tautsaimniecîbas, agrârâs, vides un reìionâlâs politikas komisija

36. 15. Likumprojekts "Grozîjumi likumâ "Par uzòçmumu un uzòçmçjsabiedrîbu maksâtnespçju"". (Reì. nr.1017) (1.lasîjums) (dok. nr.3664; nr.3745) Budþeta un finansu (nodokïu) komisija

37. 16. Likumprojekts "Grozîjumi likumâ "Par mçrîjumu vienotîbu"". (Reì. nr.968) (2.lasîjums) (dok. nr.3526; nr.3751) Tautsaimniecîbas, agrârâs, vides un reìionâlâs politikas komisija

38. 17. Likumprojekts "Grozîjumi Latvijas Administratîvo pârkâpumu kodeksâ". (Reì. nr.918) (2.lasîjums) (dok. nr.3306; nr.3752) (iekï. likumpr. ar Reì. nr.957; dok. nr.3491; Reì.nr.969; dok.nr.3527; Reì.nr.1006; dok.nr.3608) Juridiskâ komisija

V. Patstâvîgie priekðlikumi

39. Lçmuma projekts "Par Igora Ustinova uzòemðanu Latvijas pilsonîbâ par îpaðiem nopelniem Latvijas labâ". (dok. nr.3729) Pilsonîbas likuma izpildes komisija

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!