• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Salaspils novada domes 2024. gada 14. marta lēmums "Par detālplānojuma projekta nekustamo īpašumu Kalēju iela 1, Upeņu iela teritorijā un Vanagu iela 5 teritorijas daļā, Jaunsauriešos, Salaspils novadā, apstiprināšanu". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 19.04.2024., Nr. 77 https://www.vestnesis.lv/op/2024/77.9

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Salaspils novada domes lēmums

Par grozījumiem Salaspils novada domes lēmumā "Par detālplānojuma projekta nekustamo īpašumu Kalēju iela 1, Upeņu iela teritorijā un Vanagu iela 5 teritorijas daļā, Jaunsauriešos, Salaspils novadā, apstiprināšanu"

Vēl šajā numurā

19.04.2024., Nr. 77

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Salaspils novada dome

Veids: lēmums

Pieņemts: 14.03.2024.

OP numurs: 2024/77.9

2024/77.9
RĪKI

Salaspils novada domes lēmumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Salaspils novada domes lēmums

Salaspilī 2024. gada 14. martā (prot. Nr. 5, 12. §)

Par detālplānojuma projekta nekustamo īpašumu Kalēju iela 1, Upeņu iela teritorijā un Vanagu iela 5 teritorijas daļā, Jaunsauriešos, Salaspils novadā, apstiprināšanu

Adresāti:
SIA "
Dreiliņu būmaņi", Noliktavu iela 7, Dreiliņi, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130,
SIA "Reģionālie projekti", Rūpniecības iela 32B-2, Rīga, LV-1045, e-pasts: birojs@rp.lv

Salaspils novada domē ir saņemts SIA "Reģionālie projekti", reģ. Nr. 40203174382, juridiskā adrese: Rūpniecības iela 32B-2, Rīga, LV-1045, biroja 2024. gada 2. februāra iesniegums (reģ. pašvaldībā Nr. ADM/10-2.2/24/591-ies) ar lūgumu izskatīt iesniegto detālplānojuma projektu nekustamo īpašumu Kalēju iela 1, Upeņu iela teritorijā un Vanagu iela 5 teritorijas daļā, Jaunsauriešos, Salaspils novadā, un pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta apstiprināšanu un vispārīgā administratīvā akta izdošanu. Iesniegumam ir pievienota detālplānojuma redakcija un ziņojums par detālplānojuma redakcijas publisko apspriešanu.

Izskatot saņemto iesniegumu konstatēts, ka:

- detālplānojuma izstrāde ir uzsākta pamatojoties uz Salaspils novada domes 2022. gada 29. decembra lēmumu "Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma Kalēju iela 1 un Upeņu iela teritorijā, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu", (prot. Nr. 26, 13. §);

- detālplānojuma izstrādes laikā, pamatojoties uz detāplānojuma izstrādes ierosinātāja iesniegumā pamatotu mērķi – rast optimālāko risinājumu dzīvojamajai apbūvei nepieciešamās satiksmes infrastruktūras risinājumam, ir pieņemts Salaspils novada domes 2023. gada 28. septembra lēmums "Par grozījumiem Salaspils novada domes lēmumā "Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma Kalēju iela 1 un Upeņu iela teritorijā, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu" (prot. Nr. 19, 19. §);

- detālplānojuma redakcija ir izstrādāta nekustamo īpašumu Kalēju iela 1, Upeņu iela teritorijā un Vanagu iela 5 teritorijas daļā, Jaunsauriešos, Salaspils novadā, saskaņā ar Salaspils novada 2018. gada 30. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 24/2018 "Salaspils novada Jaunsauriešu ciema teritorijas daļas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa" noteikto, atrodas Jauktas centru apbūves teritorijā (JC2) un Transporta infrastruktūras teritorijā (TR2);

- 2023. gada 14. decembrī ir pieņemts Salaspils novada domes lēmums "Par detālplānojuma projekta nekustamā īpašuma Kalēju iela 1 un Upeņu iela un Vanagu iela 1 teritorijas daļā, Jaunsauriešos, Salaspils novadā, publisko apspriešanu" (prot. Nr. 24, 8. §);

- detālplānojuma izstrāde nav apvienota ar būvprojektu izstrādi minimālā sastāvā.

Ņemot vērā minēto un Salaspils novada domes Ekonomiskās un teritoriālās attīstības komitejas 2024. gada 6. marta atzinumu, pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 28. panta 1. daļā noteikto, Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 109., 118., 117., 119. punktu, Administratīvā procesa likuma 55. panta 1. punktu, 66. panta (1). daļas 1. punktu, 67. panta (7). daļu,

DOME NOLEMJ:

1. Apstiprināt detālplānojumu nekustamo īpašumu Kalēju iela 1 un Upeņu iela un Vanagu iela 1 teritorijas daļā, Jaunsauriešos, Salaspils novadā.

2. Uzdot Salaspils novada domes izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar detālplānojumā iekļauto nekustamo īpašumu īpašnieci SIA "Dreiliņu būmaņi" par detālplānojuma īstenošanu saskaņā ar pielikumu. Ja līgums detālplānojuma teritorijā iekļauto nekustamo īpašumu īpašnieka vainas dēļ divu mēnešu laikā netiek noslēgts, Salaspils novada domei ir tiesības atcelt šo lēmumu un atzīt detālplānojumu par spēku zaudējušu.

3. Uzdot detālplānojuma izstrādes vadītājam sagatavot un Sabiedrisko attiecību daļai nodrošināt paziņojuma par detālplānojuma apstiprināšanu un vispārīgā administratīvā akta izdošanu publicēšanu pašvaldības informatīvajā izdevumā "Salaspils Vēstis" un pašvaldības tīmekļvietnē.

4. Noteikt, ka detālplānojums stājas spēkā nākošajā dienā pēc paziņojuma par detālplānojuma apstiprināšanu publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

5. Noteikt, ka šī lēmuma 1. punktu var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā Baldones ielā 1A, Rīgā, viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā.

Salaspils novada domes priekšsēdētājs R. Anspaks

 

Pielikums
lēmumam "Par detālplānojuma apstiprināšanu
nekustamo īpašumu Kalēju iela 1, Upeņu iela teritorijā
un nekustamā īpašuma Vanagu iela 5 teritorijas daļā,
Jaunsauriešos, Salaspils pagastā, Salaspils novadā",

PROJEKTS

ADMINISTRATĪVAIS LĪGUMS Nr. ADM/

par detālplānojuma īstenošanas kārtību

Salaspilī,

Līguma noslēgšanas datums ir pēdējā drošā
elektroniskā paraksta laika zīmoga datums

Salaspils novada dome, PVN maksātāja reģistrācijas Nr. 90000024008, adrese: Līvzemes iela 8, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169, turpmāk – Pašvaldība, tās izpilddirektores Silvijas Puriņas personā, kura rīkojas uz Salaspils novada pašvaldības nolikuma pamata, turpmāk – Pašvaldība, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dreiliņu būmaņi", vienotais reģistrācijas numurs: 40203174382, juridiskā adrese: Noliktavu iela 7, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130, turpmāk – Īstenotājs, kas ir sekojošu nekustamo īpašumu īpašnieks:

1) Kalēju iela 1, Jaunsaurieši, Salaspils pagasts, Salaspils novads, kadastra numurs: 80310140346;

2) "Upeņu iela", Salaspils pagasts, Salaspils novads, kadastra numurs: 80310140347;

3) "Rītausmas", Vanagu iela 5, Jaunsaurieši, Salaspils pagasts, Salaspils novads, kadastra numurs: 80310140105;

(turpmāk minētie nekustamie īpašumi kopā – Nekustamie īpašumi),

no otras puses, kura interesēs pamatojoties uz statūtiem rīkojas valdes priekšsēdētājs Andris Kozlovskis,

turpmāk tekstā Pašvaldība un Īstenotājs kopā – Līdzēji,

pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 80. panta pirmās daļas 2. punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 31. panta pirmo daļu, un, ņemot vērā Salaspils novada domes Salaspils novada domes 2024. gada 29. februāra lēmumam "Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamo īpašumu Kalēju iela 1, Upeņu iela teritorijā un nekustamā īpašuma Vanagu iela 5 teritorijas daļā, Jaunsauriešos, Salaspils pagastā, Salaspils novadā" (prot. Nr……§),

noslēdz šāda satura administratīvo līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Līgums nosaka detālplānojuma īstenošanas kārtību Nekustamajos īpašumos (turpmāk – Detālplānojums).

1.2. Īstenotājs, atbilstoši Detālplānojuma mērķim, nodrošina tā īstenošanu Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos.

1.3. Nekustamo īpašumu detālplānojuma īstenošana ietver Detālplānojumā noteikto īstenošanas kārtu secībā sekojošus pasākumus, kuru īstenošanas posmi norādīti Līguma 2.1. punktā:

1.3.1. ielu un ārējo inženiertīklu projektēšanu un izbūvi;

1.3.2. ēku un būvju projektēšanu un būvniecību.

2. DETĀLPLĀNOJUMA KĀRTAS UN POSMI

2.1. Īstenotājs Detālplānojuma īstenošanu veic 3 (trīs) kārtās, atbilstoši Līguma Pielikumam "Plānoto inženierbūvju plāns", to veicot sekojošās kārtās un posmos:

1. kārta:

1. posms. Zemes vienībai Nr. 7 tiek veikta būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde.

2. posms. Zemes vienībai Nr. 7 tiek veikta inženierbūvju būvniecība un nodošana ekspluatācijā.

3. posms. Zemes vienības Nr. 7 nodošana pašvaldībai.

2. kārta:

1. posms. Zemes vienībām Nr. 4, Nr. 5 un Nr. 6 tiek veikta būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde.

2. posms. Zemes vienību Nr. 4, Nr. 5 un Nr. 6 tiek veikta inženierbūvju būvniecība un nodošana ekspluatācijā.

3. posms. Zemes vienību Nr. 4, Nr. 5 un Nr. 6 nodošana pašvaldībai.

3. kārta:

1. posms. Zemes vienībām Nr. 1, Nr. 2 un Nr. 3 tiek veikta būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde.

2. posms. Zemes vienību Nr. 1, Nr. 2 un Nr. 3 tiek veikta ēku būvniecība un nodošana ekspluatācijā.

2.3. Īstenotājam ir tiesības visas vai jebkuras Detālplānojuma kārtas un posmus īstenot vienlaicīgi, ievērojot to, ka katras Detālplānojuma kārtas īstenošanas ietvaros ekspluatācijā vispirms tiek nodotas attiecīgās Detālplānojuma kārtas ietvaros uzbūvētās inženierbūves, bet pēc inženierbūvju nodošanas ekspluatācijā tiek nodotas Detālplānojuma attiecīgās kārtas īstenošanas ietvaros uzbūvētās ēkas.

2.4. Īstenotājs nodrošina, ka Detālplānojuma īstenošanas ietvaros uzbūvēto ēku sadzīves kanalizācijas tīklu sistēma pirms ēku nodošanas ekspluatācijā tiek pieslēgta sadzīves kanalizācijas tīklu sistēmai, kas novada sadzīves kanalizācijas notekūdeņus uz attīrīšanas iekārtām, kuras paredzēts izbūvēt zemes vienībā, kas atrodas Vanagu ielā 5, Jaunsauriešos, Salaspils pagastā, Salaspils novadā, kuras kadastra apzīmējums ir 80310140343.

2.5. Īstenotājs patstāvīgi sedz savus izdevumus, kas saistīti ar Detālplānojuma īstenošanu.

2.6. Pašvaldībai ir pienākums nodrošināt Detālplānojuma īstenošanas uzraudzību saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

2.7. Līdzējiem ir tiesības veikt nepieciešamās tikšanās, pārrunas, kā arī izpildīt citas saskaņotas darbības, kas nepieciešamas detālplānojuma īstenošanas procesā un, ja nepieciešams, veikt Līguma grozījumus vai precizējumus.

3. TERMIŅI UN PAPILDU NOSACĪJUMI

3.1. Īstenotājs uzsāk Detālplānojuma īstenošanu pēc Līguma noslēgšanas un pabeidz ne vēlāk kā līdz 2030. gada 31. decembrim.

3.2. Līgums ir spēkā līdz Līguma izpildei vai Līguma izbeigšanai.

3.3. Detālplānojums uzskatāms par īstenotu pēc ārējo elektroapgādes inženierkomunikāciju, ūdensvada un sadzīves kanalizācijas, meliorācijas sistēmas pārkārtošanas un lietus ūdens kanalizācijas, plānoto ielu izbūves un plānotās apbūves nodošanas ekspluatācijā.

3.4. ja Īstenotājs neievēro Līguma nosacījumus un nav novērsis Līgumā noteiktās Īstenotāja saistības pārkāpumu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Pašvaldības paziņojuma saņemšanas, vai ir beidzies Detālplānojuma īstenošanai noteiktais termiņš, Pašvaldībai ir tiesības no Īstenotāja pieprasīt paskaidrojumus un, pēc paskaidrojuma izvērtēšanas izskatīt jautājumu par apstiprinātā Detālplānojuma atzīšanu par spēku zaudējušu bez materiālo zaudējumu atlīdzināšanas Īstenotājam.

3.5. Līguma teksts var tikt mainīts un papildināts, līdzējiem savstarpēji vienojoties un noformējot to rakstiski. Jebkura šāda rakstiska vienošanās kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

3.6. Īpašumtiesību uz Nekustamajiem īpašumiem maiņas vai Detālplānojuma Īstenotāja maiņas gadījumā Īstenotāja pienākums ir informēt jauno tiesību pārņēmēju par noslēgto Līgumu un tā nosacījumiem, bet Līdzējiem ir jāpārjauno šis Līgums ar Īstenotāja tiesību pārņēmēju. Ja Līgums netiek pārjaunots, Detālplānojumu nav atļauts turpināt īstenot un Pašvaldība izskata jautājumu par tā atzīšanu par spēku zaudējušu. Pašvaldība apņemas noslēgt Līguma pārjaunojuma līgumu ar ikvienu personu, kura iegūst īpašuma tiesības uz jebkuru Detālplānojumā ietverto nekustamo īpašumu Līguma spēkā esamības laikā.

3.7. Ja Pašvaldība izstrādā jaunu teritorijas plānojumu, Pašvaldība jaunajā teritorijas plānojumā iekļauj Detālplānojumā paredzētos risinājumus un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus.

4. NEPĀRVARAMA VARA

4.1. Līdzēji ir atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kuru nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, epidēmijas, streiki, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

4.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņa uzskata, ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un pēc pieprasījuma šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

5. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

5.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu pilnīgai un abpusējai saistību izpildei.

5.2. Līgums ir izstrādāts un noformēts latviešu valodā uz 4 (četrām) lapām un papildus pielikumiem (Pielikums Nr. 1 un Pielikums Nr. 2), un tas ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Līguma datne pēc tās parakstīšanas glabājas Pašvaldībā un pie Īstenotāja.

Salaspils novada dome

PVN maksāt. reģ. Nr. 90000024008

Līvzemes iela 8, Salaspils, LV-2169 Konts: LV67HABA00551032973670

Banka: AS "SEB banka"

Konts: LV58UNLA0033300130607

Kods: UNLALV2X

Pašvaldības vārdā:

Silvija Puriņa, izpilddirektore

SIA "Dreiliņu būmaņi"

vienotais reģ. nr. 40203174382,

Noliktavu iela 7, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130

Banka: AS "SEB banka"

Konts: LV62UNLA0055000867036

Kods: UNLALV2X

Īstenotāja vārdā:

Andris Kozlovskis, valdes priekšsēdētājs

Līgums parakstīts ar drošiem elektroniskiem parakstiem, kuri satur laika zīmogus

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!