• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Siguldas novada domes 2024. gada 25. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 17 "Par līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 30.05.2024., Nr. 104 https://www.vestnesis.lv/op/2024/104.12

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Siguldas novada domes saistošie noteikumi Nr. 18

Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 17. marta saistošajos noteikumos Nr. 14 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Siguldas novadā"

Vēl šajā numurā

30.05.2024., Nr. 104

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Siguldas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 17

Pieņemts: 25.04.2024.

OP numurs: 2024/104.12

2024/104.12
RĪKI

Siguldas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 5 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Siguldas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 17

Siguldā 2024. gada 25. aprīlī

Par līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

APSTIPRINĀTI
ar Siguldas novada pašvaldības domes
2024. gada 25. aprīļa lēmumu (prot. Nr. 7, 14. §)

Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
6. panta sesto daļu

I. Vispārīgie noteikumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) piešķir līdzfinansējumu fiziskai personai dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai ūdens un/vai kanalizācijas sistēmai, līdzfinansējuma apmēru, tā saņemšanas un izlietošanas kārtību.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. iesniedzējs – fiziska persona, kura ir nekustamā īpašuma īpašnieks un ir deklarēta Siguldas novada administratīvajā teritorijā uz taksācijas gada 1. janvāri plkst. 0.00. Iesniedzējam jābūt deklarētam Siguldas novada administratīvajā teritorijā arī uz pieteikuma iesniegšanas brīdi. Ja pieteikumu paraksta pilnvarotā persona, pieteikumam pievieno notariālu pilnvaru vai citu dokumentu, kas apliecina tiesības pārstāvēt iesniedzēju;

2.2. pieslēgums – ārējo ūdensvada un/vai kanalizācijas tīklu un būvju kopums no ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvada ievada vai izvada līdz pakalpojumu lietotāja īpašumā vai valdījumā esošai sistēmas daļai vai ēkas ārsienai, kas nodrošina ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāju ar ūdensapgādi no centralizētās ūdensapgādes sistēmas vai notekūdeņu novadīšanu uz centralizēto kanalizācijas sistēmu;

2.3. nekustamais īpašums – pašvaldības teritorijā esoša ekspluatācijā nodota dzīvojamā ēka.

3. Noteikumu mērķis ir veicināt nekustamā īpašuma pieslēguma izbūvi centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai, tādējādi samazinot vides piesārņojumu un pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo decentralizēto kanalizācijas sistēmu skaitu.

4. Līdzfinansējums tiek piešķirts būvdarbu izmaksu segšanai pieslēguma izveidošanai nekustamajā īpašumā.

II. Līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība un apmērs

5. Līdzfinansējumu piešķir:

5.1. atbilstoši kārtējā gada apstiprinātā budžeta ietvaros šim mērķim pieejamā finansējuma apmērā;

5.2. ja iesniedzējam nav nekustamā īpašuma nodokļa parāds;

5.3. ja izbūvējot pieslēgumu netiek bojāts ielas segums 5 (piecus) gadus pēc seguma izbūves vai 3 (trīs) gadus pēc seguma atjaunošanas.

6. Līdzfinansējumu nepiešķir, ja uz līdzfinansējuma pieteikuma iesniegšanas brīdi pieslēgums centralizētajai ūdens un/vai kanalizācijas sistēmai jau ir izbūvēts.

7. Pieslēguma izmaksās neietver:

7.1. ēkas iekšējās ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmas izbūves izmaksas;

7.2. lietus ūdens kanalizācijas novadīšanas sistēmas izbūves izmaksas;

7.3. centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas izbūves izmaksas.

8. Pašvaldības līdzfinansējumu ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pieslēguma izbūvei piešķir ne vairāk kā 50 % apmērā no faktiskajām izmaksām, nepārsniedzot 60 EUR (sešdesmit euro) par vienu ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pieslēguma izbūves metru. Kopējā līdzfinansējuma summa vienam ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pieslēgumam nepārsniedz 2500 EUR (divi tūkstoši pieci simti euro).

9. Pašvaldības līdzfinansējumu ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pieslēguma izbūvei piešķir 100 % apmērā, nepārsniedzot 120 EUR (viens simts divdesmit euro) par vienu ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pieslēguma izbūves metru. Kopējā līdzfinansējuma summa vienam ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pieslēgumam nepārsniedz 2500 EUR (divi tūkstoši pieci simti euro).

10. Lai saņemtu pašvaldības līdzfinansējumu 100 % apmērā iesniedzējam jāatbilst vismaz vienai no šādām pazīmēm:

10.1. maznodrošinātās vai trūcīgās personas statuss;

10.2. daudzbērnu ģimenes statuss un vismaz 3 bērni (līdz 24 gadu vecumam) ir deklarēti nekustamajā īpašumā, kuram plānots pieslēgums;

10.3. vientuļā pensionāra statuss;

10.4. politiski represētās personas statuss;

10.5. Afganistānas kara vai Černobiļas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks;

10.6. persona ar invaliditāti, vai, ja iesniedzējam ir nepilngadīgs bērns ar invaliditāti;

10.7. iesniedzējs ir Nacionālās pretošanās kustības dalībnieks.

11. Pašvaldība kārtējā gada budžetā apstiprina finanšu līdzekļus, kas paredzēti ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēguma izbūves izmaksu segšanai atbilstoši pieteikumiem par līdzfinansējuma piešķiršanu, kas saņemti līdz iepriekšējā budžeta gada 1. novembrim.

12. Lai pieteiktos līdzfinansējuma saņemšanai, iesniedzējs pašvaldībā līdz katra gada 1. novembrim iesniedz šādus dokumentus:

12.1. pieteikumu (pielikums Nr. 1);

12.2. paredzēto izmaksu aprēķinu saskaņā ar izstrādāto projekta dokumentāciju;

12.3. sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja izsniegtus pieslēguma tehniskos noteikumus;

12.4. dokumentu kopiju, kas apliecina noteikumu 10. punktā norādītā iesniedzēja statusu gadījumā, ja pašvaldībai šāda informācija nav pieejama (ja attiecināms);

12.5. vienkāršoto inženierpieslēguma shēmu, kurā norādīts paredzamais pieslēguma izbūves garums metros.

13. Pieteikumu, un tam pievienojamos dokumentus iesniedzējs var:

13.1. iesniegt personīgi Siguldas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centros;

13.2. sūtīt pa pastu uz adresi Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150;

13.3. iesniegt ar drošu elektronisko parakstu, sūtot uz e-pastu pasts@sigulda.lv;

13.4. sūtīt izmantojot pašvaldības oficiālo elektronisko adresi (e-adrese).

14. Pašvaldības domes Finanšu komiteja virza izskatīšanai Domes sēdē lēmuma projektus par nepieciešamā līdzfinansējuma piešķiršanu.

15. Pašvaldības atbildīgais speciālists pieteikumus reģistrē pieteikumu reģistrā, 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā izvērtē to atbilstību noteikumu prasībām un sagatavo lēmumprojektu par līdzfinansējuma piešķiršanu vai atbildi iesniedzējam par pieteikuma neatbilstību noteikumu prasībām, norādot atteikuma iemeslu.

16. Lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu pieņem pašvaldības dome. Līdzfinansējumu piešķir pieslēguma izbūvei kārtējā kalendārajā gadā pašvaldības budžetā paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros, pieteikumu saņemšanas secībā.

III. Līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība un pieslēguma izveidošana

17. Pēc lēmuma pieņemšanas par līdzfinansējuma piešķiršanu, iesniedzējs tiek informēts par nepieciešamā administratīvā līguma noslēgšanu starp pašvaldību un iesniedzēju, kurā atrunāta detalizēta kārtība par līdzfinansējuma saņemšanu un izlietošanu. Administratīvais līgums noslēdzams ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas par piešķirtā līdzfinansējuma apmēru.

18. Iesniedzējs organizē pieslēguma izbūves darbus, priekšfinansējot visas nepieciešamās izmaksas. Pieslēguma izbūve jāveic atbilstoši būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un ir pabeidzama ne vēlāk kā 6 (sešu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas. Pieslēguma izbūves pabeigšanu apliecina:

18.1. noslēgts līgums ar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju;

18.2. Būvvaldes atzīme Būvniecības informācijas sistēmas būvniecības iecerē par būvdarbu pabeigšanu;

18.3. sertificēta mērnieka veikts izpilduzmērījums, kurš iesniegts pašvaldībā (topo@sigulda.lv) un reģistrēts ADTI datu bāzē;

18.4. izdevumus apliecinoša grāmatvedības attaisnojuma dokumentu kopijas (rēķins, pieņemšanas-nodošanas akts, maksājuma uzdevums vai skaidras naudas samaksu apliecinošs dokuments).

19. Iesniedzējs viena mēneša laikā pēc pieslēguma izbūves iesniedz pašvaldībā visus 18. punktā minētos dokumentus vai to apliecinātas kopijas. Pēc dokumentu atbilstības pārbaudes pašvaldība pārskaita līdzfinansējumu iesniedzējam domes lēmumā un administratīvajā līgumā noteiktajā apjomā vai groza lēmumu un administratīvo līgumu, ja izmaksas, saskaņā ar iesniegtajiem grāmatvedības attaisnojuma dokumentiem ir mazākas par sākotnēji plānoto.

20. Ja ar iesniedzēju netiek noslēgts līdzfinansēšanas līgums saskaņā ar noteikumu 17. punktu, uz šo Pašvaldības budžetā paredzēto līdzfinansējumu var pretendēt kārtējā gada ierosinātāji, ierosinājumu iesniegšanas secībā.

21. Ja pašvaldības budžeta grozījumu rezultātā līdzfinansējuma sadaļa budžetā tiek palielināta, uz šo līdzfinansējumu var pretendēt kārtējā gada iesniedzēji, ierosinājumu iesniegšanas secībā.

IV. Domes lēmuma pārsūdzēšanas un atcelšanas kārtība

22. Domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā saskaņā ar Administratīvā procesa likumu.

23. Dome var atcelt tās iepriekšpieņemto lēmumu pēc pašas iniciatīvas, ja iesniedzējs:

23.1. nav noslēdzis administratīvo līgumu 17. punktā norādītajā termiņā;

23.2. nav ievērojis 18. punktā noteikto;

23.3. ir atteicies no pieslēguma izbūves, rakstiski atsaucot iesniegto pieteikumu.

V. Noslēguma jautājums

24. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 19. maija saistošie noteikumi Nr. 24 "Par līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai" (prot. Nr. 11, 28. §).

25. Pieteikumi, kurus iesniedzējs iesniedzis līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai tiek izskatīti atbilstoši Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 19. maija saistošajiem noteikumiem Nr. 24 "Par līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai" (prot. Nr. 11, 28. §).

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs L. Kumskis

 

1. pielikums
Siguldas novada pašvaldības domes 2024. gada 25. aprīļa
saistošajiem noteikumiem Nr. 17
(prot. Nr. 7, 14. §)

Pieteikums

Informācija par iesniedzēju un/vai pilnvaroto personu:

Vārds, Uzvārds
 

 

Personas kods
 

 
Deklarētā dzīvesvieta  
Tālrunis, elektroniskā pasta adrese  
Nekustamā īpašuma veids
(dzīvojamā ēka)
 
Atbalsta personas statuss
(
daudzbērnu ģimene, trūcīga vai maznodrošināta persona, represēta persona, persona ar invaliditāti, vientuļais pensionārs u.tml.) (ja attiecināms)
 

Lūdzu piešķirt _________ pašvaldības līdzfinansējumu _____________metru (norāda pilnus metrus ar vārdiem) pieslēguma izveidošanai nekustamā īpašuma

  adrese

pieslēgumam pie centralizētās ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmas (vajadzīgo pasvītrot).

Plānotās izmaksas pieslēgumam pie centralizētās:

1. ūdensapgādes sistēmas ir ___________________EUR;

2. kanalizācijas sistēmas ir____________________EUR.

Apliecinājums:

Apliecinu, ka manis sniegtās ziņas ir patiesas un es esmu iesniedzis/gusi visus līguma noslēgšanai nepieciešamos dokumentus (pielikumā).

Esmu informēts, ka personas datu apstrādes pārzinis ir ______ pašvaldība. Tiesiskais pamats personas datu apstrādei – datu apstrāde nepieciešama pārzinim likumā noteikto pienākumu veikšanai un līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas. Personas datu apstrādes mērķis ir _______ pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana par dzīvojamo māju pieslēgšanu centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai, līguma noslēgšana un izpildes kontrole. Personas dati tiks glabāti saskaņā ar normatīvajiem aktiem arhīvu jomā. Augšminētajam mērķim personas dati var tikt saņemti arī no Iedzīvotāju reģistra, Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas datu bāzes. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt no pārziņa piekļuvi saviem personas datiem, labot tos vai dzēst, iebilst pret savu personas datu prettiesisku apstrādi, vērsties Datu valsts inspekcijā ar sūdzību, ja uzskata, ka notiek nelikumīga personas datu apstrāde.

 
Piekrītu, ka pieteikumā minētos personas datus un ziņas par nekustamo īpašumu apstrādās _________ pašvaldība pieteikumā minēto mērķu sasniegšanai.



Iesniedzēja vai pilnvarotās personas paraksts:______________________
 
Pielikumā pievienojamie dokumenti: Lapu skaits

1.

Paredzēto izmaksu aprēķins saskaņā ar izstrādāto projekta dokumentāciju  

2.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja izsniegtie pieslēguma tehniskie noteikumi  

3.

Vienkāršotā inženierpieslēguma shēma, kurā norādīts paredzamais pieslēguma izbūves garums metos  

4.

Dokumenta kopija, kas apliecina iesniedzēja atbalsta personas statusu (noteikumu 7. punkts) (ja attiecināms)  

Iesniedzēja vai pilnvarotās personas paraksts:______________________

Datums:_____________________

 

Paskaidrojuma raksts
Siguldas novada pašvaldības domes 2024. gada 25. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 17 "Par līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

Mērķis un nepieciešamības pamatojums Noteikumi nosaka kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu fiziskai personai dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai ūdens un/vai kanalizācijas sistēmai, līdzfinansējuma apmēru, tā saņemšanas un izlietošanas kārtību.

Pašvaldības pilnvarojums izstrādāt noteikumus izriet no Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta sestās daļas, kas noteic, ka vietējās pašvaldības dome var izdot noteikumus par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, nosakot līdzfinansējuma apmēru un tā saņemšanas nosacījumus.

Noteikumu mērķis ir veicināt nekustamā īpašuma pieslēguma izbūvi centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai, tādējādi samazinot vides piesārņojumu un pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo decentralizēto kanalizācijas sistēmu skaitu.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu ir saskaņā ar ikgadējā pašvaldības budžetā paredzēto finansējuma apmēru. Siguldas novada pašvaldības 2024. gada budžetā līdzfinansējuma izmaksai ir paredzēti 79 000 euro.

Jauni resursi sakarā ar jaunu institūciju vai darba vietu veidošanu un esošo institūciju kompetences paplašināšanu lai nodrošinātu šo noteikumu izpildi, netiek paredzēti.

3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci Sociālā ietekme – tiesiskais regulējums ir vērsts uz pieslēgšanās centralizētajiem kanalizācijas un/vai ūdensvadam veicināšanu. Noteikumu tiesiskais regulējums radīs labvēlīgus apstākļus iedzīvotājiem.

Ietekme uz vidi un iedzīvotāju veselību – līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība ir noteikta, lai aizsargātu vidi un cilvēku veselību, novēršot vai mazinot apkārtējās vides un augsnes piesārņošanu.

Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā un konkurenci – pašvaldības teritorijā ar noteikumiem tiks uzlabota ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanas kvalitāte, atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, nekropļojot konkurenci.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām Jautājumos par noteikumu piemērošanu var vērsties Siguldas novada pašvaldībā.

Iesniedzējiem, kas vēlas iesniegt pieteikumu līdzfinansējuma saņemšanai jāatbilst prasībām, kas norādītas noteikumu I un II nodaļā. Tāpat, iesniedzēji var pretendēt uz atšķirīgiem procentuāliem līdzfinansējuma apjomiem, ja tie atbilst kādai no II nodaļā norādītajām pazīmēm. Pieteikumu iesniedzēji iesniedz Siguldas novada pašvaldībā bez maksas. Pašvaldības atbildīgie speciālisti izvērtē iesniedzēju atbilstību noteikumu prasībām un sagatavo lēmumprojektu par līdzfinansējuma piešķiršanu vai atbildi par pieteikuma neatbilstību noteikumu prasībām, norādot atteikuma iemeslu.

Papildus izmaksas pieteikumu izskatīšanas un lēmumu pieņemšanas procesā netiek paredzētas.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 1. punktā ir noteikts, ka pašvaldības funkcija ir organizēt iedzīvotājiem ūdenssaimniecības, siltumapgādes un sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds.

Noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.

6. Informācija par izpildes nodrošināšanu Noteikumu izpildei nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas un/vai jaunas darba vietas.
7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana Noteikumi ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanas nodrošināšanai un paredz tikai to, kas ir vajadzīgs minētā mērķa sasniegšanai. Pašvaldības izraudzītie līdzekļi ir leģitīmi un rīcība ir atbilstoša augstākstāvošiem normatīviem aktiem.
8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām Atbilstoši Pašvaldību likuma 46. panta trešajai daļai, lai informētu sabiedrību par noteikumu projektu un dotu iespēju izteikt viedokli, noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts 2024. gada 4. aprīlī publicēts pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.sigulda.lv sabiedrības viedokļa noskaidrošanai, paredzot termiņu viedokļu sniegšanai līdz 2024. gada 19. aprīlim. Noteiktajā termiņā viedokļi netika izteikti.

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs L. Kumskis

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!