• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ropažu novada domes 2023. gada 8. marta lēmums Nr. 2097 "Par detālplānojuma zemes vienībām Baložu prospektā 29 un Baložu prospektā 31, Berģos, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā apstiprināšanu". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 17.03.2023., Nr. 55 https://www.vestnesis.lv/op/2023/55.27

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Darbības pārskati

Skatīt visus oficiālos paziņojumus šajā grupā

Vēl šajā numurā

17.03.2023., Nr. 55

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ropažu novada dome

Veids: lēmums

Numurs: 2097

Pieņemts: 08.03.2023.

OP numurs: 2023/55.27

2023/55.27
RĪKI

Ropažu novada domes lēmumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Ropažu novada pašvaldības domes lēmums Nr. 2097

Ulbrokā 2023. gada 8. martā (prot. Nr. 62/2023, 20. §)

Par detālplānojuma zemes vienībām Baložu prospektā 29 un Baložu prospektā 31, Berģos, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā apstiprināšanu

Ropažu novada pašvaldībā 2023. gada 9. februārī ir saņemts SIA "Grupa93", reģistrācijas numurs 50103129191, pārstāvja iesniegums (pašvaldībā reģistrēts ar Nr. RN/2023/4.1-2/790) ar lūgumu pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemes vienībām Baložu prospektā 29 un Baložu prospektā 31, Berģos, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā (turpmāk – Detālplānojums) apstiprināšanu.

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

1. Detālplānojuma izstrāde uzsākta pamatojoties uz Ropažu novada pašvaldības domes 2021. gada 1. septembra sēdes lēmumu Nr. 22 "Par detālplānojuma zemes vienībai Baložu prospektā 31, Berģos, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā izstrādes uzsākšanu" (protokols Nr. 10, 22. §) un 2022. gada 6. aprīļa sēdes lēmumu Nr. 881 "Par darba uzdevuma detālplānojuma zemes vienībai Baložu prospektā 31, Berģos, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā izstrādei grozījumiem, detālplānojuma nosaukuma precizēšanu un izstrādes vadītāja maiņu" (protokols Nr. 34/2022, 5. §).

2. Ropažu novada pašvaldības dome 2022. gada 28. septembra sēdē pieņēma lēmumu Nr. 1588 "Par detālplānojuma zemes vienībām Baložu prospektā 29 un Baložu prospektā 31, Berģos, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai" (prot. Nr. 48/2022, 15. §).

3. Detālplānojuma publiskā apspriešana notika no 17.10.2022. līdz 31.11.2022. Publiskās apspriešanas sanāksme notika attālināti Zoom platformā 03.11.2022. plkst. 17:30.

4. Detālplānojuma izstrādes un publiskās apspriešanas laikā nav saņemti fizisku vai juridisku personu iebildumi vai priekšlikumi. Publiskās apspriešanas sanāksmē piedalījās 8 dalībnieki, no kuriem 5 bija detālplānojuma teritorijas esošie kaimiņi, 2 detālplānojuma izstrādātāji un detālplānojuma izstrādes vadītāja.

5. Publiskās apspriešanas laikā tika saņemti pozitīvi institūciju atzinumi no AS "Sadales tīkls", AS "Gaso", SIA "Rīgas ūdens", SIA "Tet", Veselības inspekcija, Valsts Vides dienests, Valsts meža dienests, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments. Atzinumus nesniedza PSIA "Garkalnes inženiertīkli" un Dabas aizsardzības pārvalde. VAS "Latvijas Valsts ceļi" savā atzinumā aicināja precizēt projekta risinājumus, tika veikti projekta precizējumi grafiskās daļas kartē "Inženiertīkli. Ielu šķērsprofili" norādīts ietves platums un ietves attālums no brauktuves un grafiskās daļas kartē "Plānotā apbūve un satiksmes organizācija" attēlots 12*12 m rādiuss uz gala apgriešanās laukuma. Paskaidrojuma rakstā 2.2. nodaļā precizēta informācija par apgriešanās laukumu un drošības risinājumiem – 3. un 4. rindkopa. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos (turpmāk – TIAN) precizēts 56. punkts, izsakot to jaunā redakcijā un piešķirto TIAN 58. punktu, pievienots 59. punkts. Atkārtoti pieprasītais atzinums VAS "Latvijas Valsts ceļi" tika saņemts pozitīvs.

6. Publiskās apspriešanas sanāksmē iedzīvotāju ierosinājums saglabāt esošos kokus ielas sarkanajās līnijās teritorijas rietumu daļā vai stādīt jaunu koku rindu, tika izvērtēts un paskaidrojuma rakstā 2.6. nodaļa ir papildināta ar informāciju par publiskajiem stādījumiem, kā arī grafiskās daļas kartē "Plānotā apbūve un satiksmes organizācija" attēloti projektētie koki, iebrauktuves īpašumos, grafiskās daļas kartē "Inženiertīkli. Ielu šķērsprofili" precizēts šķērsprofils, attēlojot plānotos kokus un precizēti komunikāciju savstarpēji novietojumi. TIAN 2.4. nodaļa papildināta ar 31. punktu un 32. punktu par ielu apstādījumiem. TIAN 57.2. punkts izteikts jaunā redakcijā un tagad ir kā 60.1. punkts. Pievienoti 60.3, 60.4., 60.5. punkti.

7. Ņemot vērā publiskās apspriešanas rezultātus, Detālplānojuma pilnveidošana vai noraidīšana nav nepieciešama.

8. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta pirmā daļa nosaka, ka vietējā pašvaldība izstrādā un apstiprina vietējās pašvaldības attīstības stratēģiju, attīstības programmu, teritorijas plānojumu, lokālplānojumus, detālplānojumus un tematiskos plānojumus un 29. pants nosaka, ka vietējā pašvaldība detālplānojumu apstiprina ar vispārīgo administratīvo aktu, attiecinot to uz zemes vienību, un tas stājas spēkā pēc paziņošanas.

9. Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 119. punkts nosaka, ka pašvaldība četru nedēļu laikā pēc šo noteikumu 118. punktā minēto dokumentu saņemšanas pieņem vienu no šādiem lēmumiem: 119.1. par detālplānojuma projekta apstiprināšanu un vispārīgā administratīvā akta izdošanu, kuram pievienots administratīvais līgums par detālplānojuma īstenošanu; 119.2. par detālplānojuma projekta pilnveidošanu vai jaunas redakcijas izstrādi, norādot lēmuma pamatojumu; 119.3. par atteikumu apstiprināt detālplānojumu, norādot lēmuma pamatojumu.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta pirmo daļu un 29. pantu, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 119.1. punktu,

Ropažu novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt detālplānojumu zemes vienībām Baložu prospektā 29 un Baložu prospektā 31, Berģos, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā. Detālplānojuma projekts publicēts ģeoportālā: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_26668.

2. Nekustamā īpašuma Baložu prospekts 31 īpašniecei divu mēnešu laikā noslēgt Administratīvo līgumu par detālplānojuma īstenošanu (1. pielikums).

3. Paziņojumu par detālplānojuma apstiprināšanu publicēt Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā, pašvaldības tīmekļa vietnē un pašvaldības vietējā laikrakstā, atbildīgā detālplānojuma izstrādes vadītāja.

4. Lēmumu nosūtīt detālplānojuma izstrādātājam SIA "Grupa93", detālplānojuma teritorijā esošo nekustamo īpašumu īpašniekiem un Ropažu novada pašvaldības teritorijas plānotājai Daigai Gruzītei.

Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā, Rīgā, Baldones ielā 1A.

Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja V. Paulāne

 

Pielikums
Ropažu novada pašvaldības domes
08.03.2023. lēmumam Nr. 2097 (prot. Nr. 62/2023, 20. §)

ADMINISTRATĪVAIS LĪGUMS Nr._______ 

par detālplānojuma zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8060 006 0631, Baložu prospektā 31, Berģos, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā un zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8060 006 0464, Baložu prospektā 29, Berģos, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā, īstenošanas kārtību 

 Ropažu novadā    

Dokumenta datums
ir pēdējā pievienotā droša
elektroniskā paraksta un laika zīmoga datums

Ropažu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000067986, juridiska adrese: Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130, (turpmāk – Pašvaldība), kuras vārdā saskaņā ar Ropažu novada domes 2021. gada 7. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 1/21 "Ropažu novada pašvaldības nolikums" rīkojas Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Vita Paulāne, no vienas puses, un

______________, personas kods:_________, adrese ______________(turpmāk – Īstenotājs), no otras puses,

abi kopā turpmāk tekstā saukti "Puses" saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 80. panta pirmās daļas 2. punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 31. panta pirmo daļu un Ropažu novada pašvaldības domes 2023. gada 8. marta lēmumu Nr. 2097 "Par detālplānojuma zemes vienībām Baložu prospektā 29 un Baložu prospektā 31, Berģos, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā apstiprināšanu" (protokols Nr. 62, 20. §), noslēdz šāda satura administratīvo līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

 1.1. Līgums nosaka detālplānojuma zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8060 006 0631, Baložu prospektā 31, Berģos, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā un zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8060 006 0464, Baložu prospektā 29, Berģos, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā (turpmāk tekstā – Detālplānojums) īstenošanas kārtību un realizācijas termiņu, Detālplānojuma spēka zaudēšanas gadījumiem, par prasībām attiecībā uz Detālplānojuma teritorijas apbūves secību.

2. DETĀLPLĀNOJUMA ĪSTENOTĀJA SAISTĪBAS 

2.1. Detālplānojuma īstenotājs apņemas:

2.1.1. nodrošināt Līgumā minēto saistību izpildi, apmaksā visus ar Detālplānojuma īstenošanu (t.sk. transporta un inženiertīklu pieslēgumu izbūvi līdz detālplānojuma teritorijai) saistītos izdevumus;

2.1.2. īstenot Detālplānojumu saskaņā ar Līgumu, Detālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumiem, grafisko daļu, paskaidrojuma rakstu, Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2013.–2024. gadam ar 2015. gada grozījumiem, kā arī normatīvajiem aktiem būvniecības, vides aizsardzības un zemes ierīcības jomā;

2.1.3. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodot ekspluatācijā Detālplānojuma ietvaros izbūvētos objektus un Līguma noteiktajos termiņos;

2.1.4. nodrošināt Detālplānojuma ietvaros izbūvēto infrastruktūras objektu (ielas, inženiertīkli) apsaimniekošanu līdz to nodošanai īpašumā Pašvaldībai vai inženierkomunikāciju turētājiem;

2.1.5. iepazīstināt pret parakstu Detālplānojuma īstenošanas ietvaros izveidoto nekustamo īpašumu ieguvējus ar Līgumu, Detālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumiem un grafisko daļu;

2.1.6. Īpašumtiesību vai Īstenotāja maiņas gadījumā Īstenotājam ir pienākums informēt jauno tiesību pārņēmēju par noslēgto Līgumu un tā noteikumiem, un šis Līgums jaunajam tiesību pārņēmējam kļūst saistošs no dienas, kad jaunā īpašnieka īpašumtiesības uz nekustamo īpašumu, kas atrodas Detālplānojuma teritorijā, ir nostiprinātas zemesgrāmatā;

2.1.7. uzsākot būvniecību noslēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu izvešanu būvniecības laikā no Detālplānojuma teritorijas.

2.1.8. Īstenotājs apņemas Detālplānojuma īstenošanu uzsākt 2 (divu) gada laikā no Līguma parakstīšanas brīža.

3. DETĀLPLĀNOJUMA ĪSTENOŠANAS NOSACĪJUMI

3.1. Īstenotājs Detālplānojumu realizē pa kārtām: 

3.1.1. Pirmajā kārtā veic inženierkomunikāciju, kopējas meliorācijas sistēmas, plānotās ielas, ietvju un pieslēgumu projektēšanu.

3.1.2. Otrajā kārtā veic plānoto inženierkomunikāciju izbūvi visā plānotās ielas trases garumā līdz apgriešanās laukumam (elektroapgāde, sadzīves kanalizācijas tīkls, ūdens apgāde, ielas apgaismojums), nodrošinot pieslēguma iespējas katrai no plānotajām zemes vienībām un veic to nodošanu ekspluatācijā. Ūdensapgādes un kanalizācijas risinājumi izbūvējami atbilstoši SIA "Rīgas ūdens" nosacījumiem detālplānojuma izstrādei un tehniskajiem noteikumiem kad tādi tiks saņemti ūdens un kanalizācijas tīklu projektēšanai. Veic meliorācijas sistēmu, tai skaitā filtrācijas aku izbūvi līdz apgriešanās laukumam.

3.1.3. Trešajā kārtā detālplānojuma teritorijā izbūvē ielu un pieslēgumus ar nesaistītu minerālmateriāla segumu (grants/šķembu) un nodod ekspluatācijā.

3.1.4. Ceturtajā kārtā pēc 80 % detālplānojumā plānoto zemes vienību apbūves (veikti galvenie būvniecības darbi, kuru veikšanai nepieciešama smagās tehnikas piesaiste) D kategorijas ielas brauktuvi, ietves un pieslēgumus uz apbūvi detālplānojuma teritorijā izbūvē ar saistīto segumu (bruģis, asfalts) un nodod ekspluatācijā.

3.1.5. Apbūvi zemes vienībās Nr. 3 un Nr. 4 veic pēc pašvaldības nozīmes pašvaldības nozīmes koplietošanas ūdensnotekas 412342:2 pārbūves vai tīrīšanas. Detālplānojuma teritorijas meliorācijas sistēmu pieslēdz pašvaldības nozīmes koplietošanas ūdensnotekai 4123421:2 pēc tās tīrīšanas pabeigšanas.

3.1.6. Būvniecības ieceres atļauts izstrādāt vienlaicīgi ar pirmo otro un trešo posmu.

3.1.7. Būvniecību atdalītajās zemes vienībās var uzsākt pēc pirmās, otrās un trešās kārtas realizācijas un nodošanas ekspluatācijā. Būvniecību zemes vienībā Nr. 13 atļauts uzsākt pēc otrās kārtas realizācijas. Attiecībā uz apbūvi zemes vienībās Nr. 3 un Nr. 4 skatīt šo noteikumu 3.1.5. punktu.

3.2. Pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība detālplānojuma teritorijā zemes vienībās Nr. 11, 12, 13, tās apvienojot, atļauta pēc pirmās, otrās un trešās kārtas realizācijas un nodošanas ekspluatācijā.

3.3. Izbūvētos ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus nodod SIA "Rīgas ūdens" apsaimniekošanā un īpašumā bezatlīdzības kārtībā. 

3.4. Gāzes apgādes tīklus un elektronisko sakaru tīklus projektē un izbūvē pēc nepieciešamības.

3.5. Pieslēgšanos plānotajiem inženiertīklu tīkliem veic saskaņā ar attiecīgo institūciju izdotajiem tehniskajiem noteikumiem. 

4. PAŠVALDĪBAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. Pašvaldība apņemas uzraudzīt Detālplānojuma īstenošanu atbilstoši normatīvo aku prasībām.

4.2. Sniegt nepieciešamo Pašvaldības rīcībā esošo informāciju, kas attiecas uz Līguma izpildi.

4.3. Savas kompetences ietvaros sniegt metodisko atbalstu detālplānojuma realizācijas gaitā.

4.4. Pašvaldībai ir tiesības:

4.4.1. atteikties akceptēt būvniecības dokumentāciju, izsniegt būvatļaujas un pieņemt ēkas ekspluatācijā, ja netiek pildīti Līguma noteikumi;

4.4.2. atcelt Detālplānojumu bez materiālo zaudējumu atlīdzināšanas Detālplānojuma īstenotājam, ja Detālplānojuma īstenotājs neievēro Līguma nosacījumus.

5. Nepārvarama vara

5.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākās pēc Līguma noslēgšanas un ko nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, epidēmijas, streiki, varas un pārvaldes institūciju rīcība, kā arī tādu normatīvo aktu pieņemšana un stāšanās spēkā, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības.

5.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstiski jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā norāda, kādā termiņā ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto viņa saistību izpilde, un pēc pieprasījuma šādam ziņojumam pievieno izziņu, ko izsniegusi kompetenta institūcija, un kas satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

6. Nobeiguma noteikumi

6.1. Līgums ir spēkā no parakstīšanas brīža līdz Līguma saistību pilnīgai izpildei vai Līguma izbeigšanai.

6.2. Līgums zaudē spēku, ja Detālplānojums tiek atcelts vai atzīts par spēku zaudējušu.

6.3. Pusēm ir tiesības veikt nepieciešamās pārrunas, kā arī izpildīt citas saskaņotas darbības, saistībā ar Līguma izpildi. Līguma teksts var tikt mainīts un papildināts, Pusēm vienojoties un noformējot to rakstiski. Jebkura šāda rakstiska vienošanās kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

6.4. Detālplānojuma īstenotājs Līgumu pārjauno ar ikvienu personu, kas iegūst īpašuma tiesības uz jebkuru Detālplānojuma teritorijā ietverto nekustamo īpašumu Līguma darbības laikā, pievienojot šo personu Detālplānojuma īstenotājiem, nosakot atbildību kā Detālplānojuma īstenotājam. Ja Līgums netiek pārjaunots ilgāk, kā 3 (trīs) mēnešu laikā pēc īpašumtiesību maiņas Līgums uzskatāms par izbeigtu, Detālplānojuma īstenošanu nav atļauts turpināt un Pašvaldībai ir tiesības atteikties akceptēt būvniecības dokumentāciju, izsniegt būvatļaujas un pieņemt ēkas ekspluatācijā šajā īpašumā.

6.5. Detālplānojuma Īstenotājs apņemas kompensēt zaudējumus, kas Pašvaldībai vai citām personām radušies Īstenotāja vainas dēļ, Detālplānojuma īstenošanas laikā neievērojot būvnormatīvus vai citus saistošus normatīvos aktus. 

6.6. Strīdi, kas rodas Līguma neizpildes gadījumā, tiek risināti sarunu ceļā. Ja Puses nespēj vienoties savstarpējo sarunu ceļā, strīdus risina tiesā saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību.

6.7. Līgums sagatavots elektroniska dokumenta veidā, uz 4 lappusēm, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un stājas spēkā pēdējā paraksta un laika zīmoga pievienošanas brīdī.

7. pušu rekvizīti 

Pašvaldība:

Ropažu novada pašvaldība 
Reģ. Nr. 90000067986 
Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts,
Ropažu novads, LV-2130 
Tālr.: 66954851
E-pasts: novada.dome@ropazi.lv

Īstenotājs:


____________
(*paraksts)

____________
(*paraksts)

Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Vita Paulāne 

 

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!