• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ropažu novada domes 2023. gada 8. marta saistošie noteikumi Nr. 3/23 "Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem zemes vienībā "Murīši", Sunīšos, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 17.03.2023., Nr. 55 https://www.vestnesis.lv/op/2023/55.25

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ropažu novada domes saistošie noteikumi Nr. 6/23

Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu, nekustamā īpašuma Ozolaines iela 8, ar kadastra numuru 8096 001 1134, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8096 001 0098, Ulbrokā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

Vēl šajā numurā

17.03.2023., Nr. 55

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ropažu novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 3/23

Pieņemts: 08.03.2023.

OP numurs: 2023/55.25

2023/55.25
RĪKI

Ropažu novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 2 Visi

Ropažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 3/23

Ulbrokā 2023. gada 8. martā

Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem zemes vienībā "Murīši", Sunīšos, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

Apstiprināti ar Ropažu novada pašvaldības domes
8.03.2023. lēmumu Nr. 2094 (prot. Nr. 62/2023, 17. §)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 44. panta pirmo daļu,
Teritorijas attīstības plānošanas likuma 25. panta pirmo daļu

Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek apstiprināti lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem zemes vienībā "Murīši", Sunīšos, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa, kas ir šo saistošo noteikumu neatņemama sastāvdaļa un pieejama Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_26493.

Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja V. Paulāne

 

Pielikums
Ropažu novada pašvaldības domes
2023. gada 8. marta saistošajiem
noteikumiem Nr. 3/23
(prot. Nr. 62/2023,17. §)

Ropažu novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr. 90000067986
Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
novada.dome@ropazi.lv https://ropazi.lv

Lokālplānojums teritorijas plānojuma grozījumiem zemes vienībā "Murīši", Sunīšos, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā

Redakcija 1.1.

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Saturs

1. Noteikumu lietošana un definīcijas

1.1. Noteikumu lietošana

1.2. Definīcijas

2. Prasības visas teritorijas izmantošanai

2.1. Visā teritorijā atļautā izmantošana

2.2. Visā teritorijā aizliegtā izmantošana

3. Vispārīgas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei

3.1. Prasības transporta infrastruktūrai

3.2. Prasības inženiertehniskās apgādes tīkliem un objektiem

3.3. Prasības apbūvei

3.4. Prasības teritorijas labiekārtojumam

3.5. Prasības vides risku samazināšanai

4. Prasības teritorijas izmantošanai un apbūves parametriem katrā funkcionālajā zonā

4.1. Savrupmāju apbūves teritorija

4.2. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija

4.3. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija

4.4. Publiskās apbūves teritorija

4.5. Jauktas centra apbūves teritorija

4.6. Rūpnieciskās apbūves teritorija

4.7. Transporta infrastruktūras teritorija

4.8. Tehniskās apbūves teritorija

4.9. Dabas un apstādījumu teritorija

4.10. Mežu teritorija

4.11. Lauksaimniecības teritorija

4.12. Ūdeņu teritorija

5. Teritorijas ar īpašiem noteikumiem

5.1. Cita teritorija ar īpašiem noteikumiem

5.2. Teritorija, kurai izstrādājams lokālplānojums

5.3. Teritorija, kurai izstrādājams detālplānojums

5.4. Vietējas nozīmes kultūrvēsturiskā un dabas teritorija

5.5. Ainaviski vērtīga teritorija

5.6. Vietējas nozīmes lauksaimniecības teritorija

5.7. Nacionālas un vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija

5.8. Degradēta teritorija

6. Teritorijas plānojuma īstenošanas kārtība

7. Citi nosacījumi/prasības

1. Noteikumu lietošana un definīcijas

1.1. Noteikumu lietošana

1. Šo Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (turpmāk – Apbūves noteikumi) darbības robežas ir Ropažu novada, Garkalnes pagasta, Sunīšu ciema zemes vienības "Murīši" (kadastra apzīmējums 8060 012 0014 robežas (turpmāk – Lokālplānojuma teritorija).

2. Apbūves noteikumi groza spēkā esošā Garkalnes novada teritorijas plānojumā 2013.–2024. gadam (ar 2015. gada grozījumiem):

2.1. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasības attiecībā uz lokālplānojuma teritorijas izmantošanu un apbūvi;

2.2. Grafiskajā daļā noteiktās lokālplānojuma teritorijas funkcionālās zonas un apgrūtinātās teritorijas.

3. Lokālplānojuma teritorijā ir spēkā Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2013.–2024. gadam (ar 2015. gada grozījumiem) Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasības, cik vien tās nav pretrunā ar šo Apbūves noteikumu prasībām.

1.2. Definīcijas

Nenosaka

2. Prasības visas teritorijas izmantošanai

2.1. Visā teritorijā atļautā izmantošana

Nenosaka

2.2. Visā teritorijā aizliegtā izmantošana

Nenosaka

3. Vispārīgas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei

3.1. Prasības transporta infrastruktūrai

Nenosaka

3.2. Prasības inženiertehniskās apgādes tīkliem un objektiem

4. Līdz centralizēto ūdensapgādes un sadzīves notekūdeņu kanalizācijas tīklu izbūvei pa Sunīšu ielu līdz Lokālplānojuma teritorijai, kā pagaidu risinājums atļauta decentralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas izveide.

5. Sadzīves notekūdeņu kanalizācijas ietaises novietot ārpus 10 m ūdenstilpnes krasta aizsargjoslas

3.3. Prasības apbūvei

6. Ievērojama 6 m būvlaide no Sunīšu ielas sarkanajām līnijām un 10 m apbūves līnija no dīķa krants, atbilstoši Aizsargjoslu likumā noteiktajam.

7. Žogu drīkst ierīkot: ielas pusē – pa ielas sarkano līniju, gar dīķi – pa apbūves līniju, pārējā teritorijā – pa zemesgabala robežām. Žoga parametri - atbilstoši Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2013.–2024. gadam (ar 2015. gada grozījumiem) Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasībām.

3.4. Prasības teritorijas labiekārtojumam

8. Pēc iespējas maksimāli jāsaglabā teritorijā augošie koki.

9. Atļauti apsaimniekošanas un labiekārtošanas pasākumi, kas nepieciešami teritorijas uzturēšanai un labiekārtojuma veidošanai. Nekustamā īpašuma īpašniekam jānodrošina dabas un apstādījumu teritorijas uzturēšana estētiski vizuāli pievilcīgā stāvoklī, kā arī atbilstoši vides kvalitātes normatīvu prasībām, nepieļaujot piesārņojuma nonākšanu apkārtējā vidē.

3.5. Prasības vides risku samazināšanai

Nenosaka

4. Prasības teritorijas izmantošanai un apbūves parametriem katrā funkcionālajā zonā

Ja teritorijas galvenajiem un papildizmantošanas veidiem nav noteikts izmantošanas veida apraksts, tad tas tiek piemērots atbilstoši Ministru kabineta noteikumu attiecīgajā pielikumā noteiktajiem teritorijas izmantošanas veidu aprakstiem.

4.1. Savrupmāju apbūves teritorija

4.1.1. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS7)

4.1.1.1. Pamatinformācija

10. Savrupmāju apbūves teritorija ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju savrupam dzīvesveidam, paredzot atbilstošu infrastruktūru, un kuras galvenais izmantošanas veids ir savrupmāju un vasarnīcu apbūve.

4.1.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

11. Savrupmāju apbūve (11001).

12. Vasarnīcu apbūve (11002).

4.1.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

Nenosaka

4.1.1.4. Apbūves parametri

Nr.

Teritorijas izmantošanas veids

Minimālā jaunizv. zemes gabala platība

Maksimālais apbūves blīvums (%)

Apbūves intensitāte (%)

Apbūves augstums (m)

Apbūves augstums (stāvu skaits)

Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)

13.

 

1200 m2 1

30

 

līdz 10

līdz 2 2

 

1. Dvīņu mājām – 600 m2

2. Un mansarda stāva izbūve

4.1.1.5. Citi noteikumi

14. Zemes vienības minimālā fronte – 15 m.

15. Uz zemes vienības drīkst izvietot vienu galveno ēku ar palīgēkām un nepieciešamo labiekārtojumu. Saimniecības ēku un palīgēku maksimālais augstums – 6,5 m (viens stāvs un mansards).

16. Pēc iespējas maksimāli jāsaglabā teritorijā augošie koki.

17. Kā pagaidu risinājums atļauti lokālie ūdensapgādes un kanalizācijas risinājumi, kas nodrošina vides aizsardzības normatīvu prasībām atbilstošu vides aizsardzības līmeni un piesārņojuma nenonākšanu vidē. Būvprojektā jāparedz tehniskie risinājumi, kas nodrošina pieslēguma iespēju pie pašvaldības ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tīkliem un objektiem, pēc to izbūves pa Sunīšu ielu.

4.2. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija

Nenosaka

4.3. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija

Nenosaka

4.4. Publiskās apbūves teritorija

Nenosaka

4.5. Jauktas centra apbūves teritorija

Nenosaka

4.6. Rūpnieciskās apbūves teritorija

Nenosaka

4.7. Transporta infrastruktūras teritorija

4.7.1. Transporta infrastruktūras teritorija (TR9)

4.7.1.1. Pamatinformācija

18. Transporta infrastruktūras teritoriju galvenais izmantošanas veids ir visu veidu transportlīdzekļu un gājēju satiksmei nepieciešamā lineārā transporta infrastruktūra, tai skaitā autoceļi, dzelzceļš, ielas, laukumi, piebraucamie ceļi, kā arī transporta apkalpojošā infrastruktūra.

4.7.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

19. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).

20. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).

4.7.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

Nenosaka

4.7.1.4. Apbūves parametri

Nenosaka

4.7.1.5. Citi noteikumi

Nenosaka

4.8. Tehniskās apbūves teritorija

Nenosaka

4.9. Dabas un apstādījumu teritorija

Nenosaka

4.10. Mežu teritorija

Nenosaka

4.11. Lauksaimniecības teritorija

Nenosaka

4.12. Ūdeņu teritorija

Nenosaka

5. Teritorijas ar īpašiem noteikumiem

5.1. Cita teritorija ar īpašiem noteikumiem

Nenosaka

5.2. Teritorija, kurai izstrādājams lokālplānojums

Nenosaka

5.3. Teritorija, kurai izstrādājams detālplānojums

Nenosaka

5.4. Vietējas nozīmes kultūrvēsturiskā un dabas teritorija

Nenosaka

5.5. Ainaviski vērtīga teritorija

Nenosaka

5.6. Vietējas nozīmes lauksaimniecības teritorija

Nenosaka

5.7. Nacionālas un vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija

Nenosaka

5.8. Degradēta teritorija

Nenosaka

6. Teritorijas plānojuma īstenošanas kārtība

21. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par saistošo noteikumu pieņemšanu publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

22. Lokālplānojuma īstenošanu veic nekustamā īpašuma īpašnieks, atbilstoši Lokālplānojuma risinājumiem.

23. Lokālplānojuma īstenošanai nav nepieciešama detālplānojuma izstrāde.

24. Lokālplānojuma īstenošanu veic saskaņā ar Lokālplānojuma risinājumiem, izstrādājot zemes ierīcības projektu, būvniecības ieceres dokumentāciju un veicot zemes lietošanas veida maiņu un būvniecību Lokālplānojuma teritorijā.

25. Lokālplānojuma "Murīši" īstenošanu var uzsākt ne ātrāk kā pēc diviem mēnešiem, kopš stājušies spēkā saistošie noteikumi, ar kuriem apstiprināts lokālplānojums, un tikai pēc lokālplānojuma pārsūdzēšanas procesa darbību pabeigšanas atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27. pantam.

26. Lokālplānojuma ietvaros izstrādātie Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2013.–2024. gadam (ar 2015. gada grozījumiem) Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu grozījumi (saistošie noteikumi) darbojas tikai lokālplānojuma izstrādes teritorijā un ir saistoši nekustamā īpašuma īpašniekam, uzsākot plānoto Lokālplānojuma īstenošanu.

7. Citi nosacījumi/prasības

27. Aizsargjoslas un aprobežojumus tajās nosaka Aizsargjoslu likums.

28. Gar jaunizbūvētajām elektrisko tīklu kabeļu līnijām tiek noteiktas to ekspluatācijas aizsargjoslas – zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo vertikālas virsmas kabeļu līnijas katrā pusē 1 m attālumā no kabeļu līnijas ass. Ja tiks veikta zemes lietošanas veida maiņa uz citu lietošanas veidu, elektrisko kabeļu līnijām paredzēt atbilstošu aizsargjoslu saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 16. pantu.

29. Jaunveidojamajiem inženiertehniskās apgādes objektiem un tīkliem visa veida aizsargjoslas ir jānosaka un jāattēlo zemes ierīcības projektos un būvprojektos atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

30. Pie inženierkomunikāciju objektu demontāžas vai pārvietošanas, tiek likvidēta vai arī attiecīgi pārvietota aizsargjosla.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!