• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ogres novada domes 2023. gada 31. augusta saistošie noteikumi Nr. 19/2023 "Par pabalstiem aizbildņiem un aizgādņiem". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 26.09.2023., Nr. 186 https://www.vestnesis.lv/op/2023/186.13

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Rēzeknes novada domes saistošie noteikumi Nr. 11

Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2023. gada 6. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"

Vēl šajā numurā

26.09.2023., Nr. 186

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ogres novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 19/2023

Pieņemts: 31.08.2023.

OP numurs: 2023/186.13

2023/186.13
RĪKI

Ogres novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 2 Visi

Ogres novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 19/2023

Ogrē 2023. gada 31. augustā (prot. Nr. 15; 3.)

Par pabalstiem aizbildņiem un aizgādņiem

Izdoti saskaņā ar
Pašvaldību likuma
44. panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Ogres novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība):

1.1. vienreizēja pabalsta apmēru aizbildņiem;

1.2. pabalsta apmēru pilngadīgo aizbildnībā esošu personu aizgādņiem;

1.3. vienreizēja pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību aizbildņiem un pilngadīgo aizbildnībā esošo personu aizgādņiem (turpmāk – pabalsti).

2. Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu aizbildnim ir personai, kura ar Ogres novada Bāriņtiesas (turpmāk – bāriņtiesa) lēmumu iecelta par aizbildni bērnam un saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām uzsāk pildīt aizbildņa pienākumus, un nodrošina bērnam ikdienas aprūpi un audzināšanu.

3. Tiesības saņemt pabalstu pilngadīgo aizgādnībā esošo personu aizgādņiem ir personai, kuru bāriņtiesa ir iecēlusi par aizgādni vai pagaidu aizgādni (turpmāk – aizgādnis) pilngadīgai personai, kurai tiesa ir ierobežojusi rīcībspēju vai pilngadīgai personai, kurai ir nodibināta pagaidu aizgādnība (turpmāk – aizgādnībā esoša persona), ja:

3.1. aizgādnībā esošas personas deklarētā dzīvesvieta ir Ogres novada administratīvajā teritorijā;

3.2. aizgādnībā esošas personas deklarētā dzīvesvieta līdz ievietošanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai specializētajā ārstniecības iestādē personām ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk – institūcija) ir bijusi Ogres novada administratīvajā teritorijā.

II. Pabalstu apmēri

4. Vienreizēja pabalsta apmērs aizbildnim, arī gadījumos, ja ir iecelti vairāki aizbildņi, kurš nodrošina ikdienas aprūpi un audzināšanu bērnam, kuram ir nodibināta aizbildnība, ir 500 euro par katru aizbildnībā nodoto bērnu.

5. Pabalsta apmērs aizgādnim par katru aizgādnībā esošo personu ir:

5.1. ja aizgādnībā esoša persona nedzīvo institūcijā, 30 euro mēnesī (turpmāk – ikmēneša pabalsts);

5.2. ja aizgādnībā esoša persona dzīvo institūcijā, 30 euro gadā (turpmāk – ikgadējais pabalsts).

III. Pabalstu piešķiršanas un izmaksāšanas kārtība

6. Bāriņtiesa pēc lēmuma pieņemšanas par aizgādņa vai aizbildņa iecelšanu, informē aizgādni vai aizbildni par tiesībām saņemt pabalstu.

7. Aizgādnis vai aizbildnis var pieprasīt pabalstu, iesniedzot iesniegumu (turpmāk – iesniegums) Ogres novada Sociālajā dienestā (turpmāk – sociālais dienests) vienā no šādiem veidiem:

7.1. elektroniski – nosūtot uz sociālā dienesta oficiālo elektronisko adresi;

7.2. elektroniski – nosūtot parakstītu iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu sociālajam dienestam uz elektronisko pasta adresi ogressd@ogresnovads.lv;

7.3. nosūtot iesniegumu sociālajam dienestam pa pastu;

7.4. iesniedzot iesniegumu sociālajā dienestā;

7.5. iesniedzot iesniegumu tuvākajā pašvaldības klientu apkalpošanas centrā vai valsts pārvaldes vienotajā klientu apkalpošanas centrā.

8. Papildus informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai par pabalsta piešķiršanu, sociālais dienests saņem no bāriņtiesas.

9. Sociālais dienests pieņem lēmumu viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

10. Pabalsta apmērs par nepilnu termiņu tiek noteikts proporcionāli:

10.1. dienu skaitam ikmēneša pabalsta aprēķinā;

10.2. pilnu mēnešu skaitam ikgadējā pabalsta aprēķinā.

11. Pabalstu izmaksā uz iesniegumā norādīto Latvijas Republikas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas kontu šādā termiņā:

11.1. Ikmēneša pabalstu par iepriekšējo mēnesi līdz kārtējā mēneša 15. datumam;

11.2. Ikgadējo pabalstu par iepriekšējo gadu līdz kārtējā gada 15. janvārim.

12. Aizgādnim ir pienākums piecu dienu laikā paziņot sociālajam dienestam par apstākļiem, kas varētu būt par pamatu pabalsta apmēra maiņai vai pabalsta izmaksas izbeigšanai (aizgādnībā esošas personas deklarētās dzīvesvietas maiņa; aizgādnībā esošas personas ievietošana institūcijā; aizgādnībā esošas personas atgriešanās dzīvesvietā no institūcijas; aizgādnībā esošas personas nāvi u.c.).

13. Ja aizgādnis nav izpildījis šo noteikumu 12. punktā minētos nosacījumus, bet ir saņēmis pabalstu, aizgādnim ir pienākums pārmaksāto pabalsta summu atmaksāt labprātīgi sociālajam dienestam. Ja aizgādnis pārmaksāto summu neatmaksā labprātīgi, to normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piedzen tiesas ceļā.

14. Pabalstu aizgādnībā esošas personas aizgādnim izmaksu pārtrauc vai izbeidz, ja:

14.1. aizgādnībā esoša persona mainījusi deklarēto dzīvesvietu ārpus Ogres novada administratīvās teritorijas, izņemot šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minēto gadījumu;

14.2. aizgādnis vai aizgādnībā esoša persona ir mirusi;

14.3. bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par aizgādņa atcelšanu, atstādināšanu vai atlaišanu no aizgādņa pienākumu pildīšanas;

14.4. tiesa aizgādnībā esošajai personai atcēlusi rīcībspējas ierobežojumu, izbeigusi pagaidu aizgādnību vai beidzies tiesas nolēmuma darbības termiņš par pagaidu aizgādnības nodibināšanu.

15. Bāriņtiesa nekavējoties informē sociālo dienestu par šo noteikumu 14. punktā un 14.3. apakšpunktā noteikto lēmumu pieņemšanu.

IV. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

16. Sociālā dienesta amatpersonas lēmumu var apstrīdēt sociālā dienesta vadītājam.

17. Sociālā dienesta vadītāja lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

V. Noslēguma jautājums

18. Atzīt par spēku zaudējušiem Ogres novada pašvaldības 2021. gada 26. oktobra saistošos noteikumus Nr. 26/2021 "Par pabalstiem aizbildņiem un aizgādņiem" (Ogrēnietis", 2021, Nr. 15B (606B)).

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks G. Sīviņš

 

Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 19/2023 "Par pabalstiem aizbildņiem un aizgādņiem"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Norādāmā informācija

1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums Ogres novada pašvaldības dome 2021. gada 11. novembrī pieņēma saistošos noteikumus Nr. 26/2021 "Par pabalstiem aizbildņiem un aizgādņiem" (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr. 26/2021).

Saistošie noteikumi Nr. 26/2021 ir izdoti saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām", kurš 2023. gada 1. janvārī zaudēja spēku. Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 9. panta piektā daļa nosaka, ka, ja spēku zaudē normatīvā akta izdošanas tiesiskais pamats (augstāka juridiska spēka tiesību norma, uz kuras pamata izdots cits normatīvais akts), tad spēku zaudē arī uz šī panta izdotais normatīvais akts vai tā daļa. Ņemot vērā, ka Saistošo noteikumu Nr. 26/2021 vienīgais tiesiskais pamatojums ir likums "Par pašvaldībām", Ogres novada pašvaldības domei ir jāizdod jauni saistošie noteikumi.

Pamatojoties uz augstākminēto, ir sagatavots saistošo noteikumu projekts "Par pabalstiem aizbildņiem un aizgādņiem" (turpmāk – Saistošo noteikumu projekts), kurā veikti redakcionāli labojumi, kas būtiski nemaina pabalsta saņemšanas nosacījumus, apmērus un pabalsta saņēmēju loku, saglabājot Saistošo noteikumu Nr. 26/2021 piemērošanas kārtību.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu izpildei papildus finanšu līdzekļi budžetā nav nepieciešami.
3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci 3.1. Sociālā ietekme – Nav;

3.2. Ietekme uz vidi – nav;

3.3. Ietekme uz iedzīvotāju veselību – nav;

3.4. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi – nav;

3.5. Ietekme uz konkurenci – nav.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām Privātpersonas jautājumos par Saistošo noteikumu projekta piemērošanu var vērsties Ogres novada Sociālajā dienestā.

Galvenie procedūras posmi un privātpersonām veicamās darbības noteiktas Saistošo noteikumu projektā.

Administratīvo procedūru izmaksas nav paredzētas.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem Pašvaldību likuma 3. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka pašvaldības kompetenci nosaka ārējie normatīvie akti. Savukārt, Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 9. punktā noteikts, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir nodrošināt iedzīvotājiem atbalstu sociālo problēmu risināšanā, kā arī iespēju saņemt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus.
6. Informācija par izpildes nodrošināšanu Saistošo noteikumu izpildei nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas un/vai jaunas darba vietas. Saistošo noteikumu piemērošanas kārtība nav mainījusies
7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana Saistošie noteikumi ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanas nodrošināšanai un paredz tikai to, kas ir vajadzīgs minētā mērķa sasniegšanai. Pašvaldības izraudzītie līdzekļi ir leģitīmi un rīcība ir atbilstoša augstākiem normatīviem aktiem.
8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām Saskaņā ar Pašvaldību likuma 46. panta trešo daļu 2023. gada 13. jūlijā Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts tika publicēts pašvaldības mājas lapā www.ogresnovads.lv sabiedrības viedokļa noskaidrošanai. Viedokļus un priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu rakstveidā varēja iesniegt līdz 2023. gada 27. jūlijam.

Noteiktajā termiņā viedokļi netika saņemti.

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks G. Sīviņš

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!