• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Krāslavas novada domes 2023. gada 22. jūnija saistošie noteikumi Nr. 2023/13 "Par Krāslavas novada pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 4.07.2023., Nr. 127 https://www.vestnesis.lv/op/2023/127.38

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 10/23

Grozījums Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 27. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 9 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Smiltenes novadā"

Vēl šajā numurā

04.07.2023., Nr. 127

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Krāslavas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 2023/13

Pieņemts: 22.06.2023.

OP numurs: 2023/127.38

2023/127.38
RĪKI

Krāslavas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 3 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Krāslavas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 2023/13

Krāslavā 2023. gada 22. jūnijā

Par Krāslavas novada pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai

Apstiprināti ar Krāslavas novada pašvaldības domes
2023. gada 22. jūnija sēdes lēmumu Nr. 690 (prot. Nr. 7, 1. § 1.3. p.)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 10. punktu,
10. panta pirmās daļas 1. punktu un likuma "Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā" 27.2 panta otrās daļas 4. punktu un piekto daļu

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Krāslavas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) līdzfinansē daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumus, līdzfinansējuma apmēru, piešķiršanas un izlietojuma kontroles nosacījumus.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. Atbalstāmās izmaksas – izmaksas, kuru segšanai Pašvaldība saskaņā ar šiem noteikumiem var piešķirt līdzfinansējumu.

2.2. Pašvaldības līdzfinansējums – Pašvaldības budžeta finanšu līdzekļu daļa energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā.

2.3. Energoaudits – sistemātiska procedūra, kuras mērķis ir iegūt pareizu informāciju par esošo enerģijas patēriņu ēkā un noteikt faktorus, kas ietekmē šo patēriņu, kā arī noteikt un salīdzināt ekonomiski izdevīgākos energoefektivitātes pasākumus.

2.4. Pretendents – dzīvokļu īpašnieku sabiedrība, biedrība, fiziska vai juridiska persona, kurai dzīvokļu īpašnieki ir nodevuši dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības atbilstoši normatīvajiem aktiem.

3. Noteikumu mērķis ir sekmēt mājokļu energoefektivitātes paaugstināšanu daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās, lai nodrošinātu dzīvojamā fonda ilgtspēju un energoresursu efektīvu izmantošanu.

4. Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts Pretendentam energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, kas atrodas Krāslavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā (turpmāk – Dzīvojamā māja).

II. PRETENDENTIEM IZVIRZĀMĀS PRASĪBAS

5. Pašvaldības līdzfinansējumu var piešķirt, ja Dzīvojamā māja atbilst šādiem nosacījumiem:

5.1. Dzīvojamā māja ir privatizēta saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju", likumu "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju" vai likumu "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju";

5.2. saskaņā ar kadastrālās uzmērīšanas lietu, mājas tehnisko pasi, Valsts zemes dienesta izziņu par mājā esošo dzīvokļa īpašumu skaitu vai zemesgrāmatu nodalījuma norakstu, Dzīvojamajā mājā ir ne mazāk kā seši dzīvokļi, t.i., sešas dzīvojamo telpu grupas un Dzīvojamās mājas kopējā platība ir lielāka par 300 kvadrātmetriem un tajā esošo nedzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25 procentus no mājas kopējās platības;

5.3. vienai personai pieder ne vairāk kā 25 procenti no Dzīvojamajā mājā esošajiem dzīvokļa īpašumiem. Norādītais procentuālais sadalījums neattiecas uz Pašvaldībai piederošajiem dzīvokļu īpašumiem;

5.4. Dzīvojamā māja ir nodota ekspluatācijā laikā līdz 2000. gadam;

5.5. Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības ir nodotas dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, Dzīvojamās mājas pārvaldīšanai un apsaimniekošanai izveidota dzīvokļu īpašnieku sabiedrība vai biedrība vai dzīvokļu īpašnieki atbilstoši normatīvajiem aktiem ir nodevuši Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības juridiskai vai fiziskai personai;

5.6. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemts dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums veikt energoefektivitātes pasākumus Dzīvojamai mājai, nodrošinot Pretendenta līdzfinansējuma daļu un nepieciešamības gadījumā uzņemties saistības, piesaistot kredītiestādes finanšu līdzekļus un nodrošinot Pretendenta līdzfinansējumu;

5.7. nekustamā īpašuma nodokļa parāds (pamatparāds un nokavējuma nauda) par attiecīgajā Dzīvojamā mājā esošajām telpu grupām, mājai piesaistītajām palīgēkām un mājai piesaistīto zemes gabalu nepārsniedz 15 procentus no kārtējā taksācijas gadā aprēķinātā;

5.8. parādsaistību apjoms par saņemtajiem pakalpojumiem (apsaimniekošanas, atkritumu apsaimniekošanas, siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi), kas saistīti ar dzīvokļu īpašumu lietošanu Dzīvojamajā mājā, ir mazāks par 10 % no šo pakalpojumu rēķinu summas pēdējo 12 mēnešu laikā, vai Pretendentam ar pakalpojumu sniedzēju ir noslēgta vienošanās par parādsaistību apmaksu pa daļām.

III. ATBALSTĀMĀS IZMAKSAS UN PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMA APJOMS

6. Pašvaldības līdzfinansējuma atbalstāmās izmaksas Dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumiem tiek attiecinātas uz energoaudita veikšanu un būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi.

7. Pašvaldības līdzfinansējums Dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai tiek piešķirts Pašvaldības attiecīgā gada budžetā paredzēto finanšu līdzekļu apmērā. Ja attiecīgā kalendārā gada laikā Pašvaldības atbalsta saņemšanai iesniegts vairāk Iesniegumu nekā Pašvaldības budžetā šim mērķim paredzēti budžeta līdzekļi, par Iesniegumiem, kuri atbilst Noteikumu prasībām, Pašvaldība pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt Pašvaldības atbalstu un Iesniegumu iekļaušanu izskatīšanai rindas kārtībā uz nākošo gadu.

8. Pašvaldības līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumiem tiek piešķirts:

8.1. energoaudita veikšanai – 100 % apmērā no mājas energoaudita izmaksām, bet ne vairāk kā 1000,00 EUR;

8.2. būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei – 50 % apmērā, bet ne vairāk kā 5000,00 EUR.

IV. PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBA UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

9. Līdzfinansējuma saņemšanai pretendents iesniedz Pašvaldībai adresētu Iesniegumu (1. pielikums) un reģistrācijas anketu finansējuma saņemšanai (2. pielikums).

10. Pretendents ir tiesīgs pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējumu noteikumu 8.2. punktā norādītām aktivitātēm, ja Dzīvojamai mājai ir spēkā esošs energoaudita atzinums, kurā ir noteikts esošais enerģijas patēriņš ēkā un faktori, kas ietekmē šo patēriņu, kā arī noteikti un salīdzināti ekonomiski izdevīgākie energoefektivitātes pasākumi.

V. IESNIEGUMA IZSKATĪŠANA UN LĒMUMA PIEŅEMŠANA

11. Iesniegumu izskata un lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu pieņem ar Pašvaldības domes lēmumu. Katram pretendentam piešķiramo Pašvaldības līdzfinansējuma daļu nosaka, pamatojoties uz atbalstāmo izmaksu aprēķinu, nepārsniedzot Pašvaldības budžetā šim mērķim paredzētos līdzekļus.

12. Pašvaldības domes lēmumu var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

VI. LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

13. Pēc lēmuma par līdzfinansējuma piešķiršanu pieņemšanas Pašvaldība piedāvā pretendentam noslēgt līgumu par līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai. Līgumā tiek noteikta līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība, atbildība, sankcijas, pienākums sniegt informāciju publikācijai pašvaldības izdevumā un tīmekļvietnē par piešķirto līdzfinansējumu kā arī citi noteikumi.

14. Pretendenta pienākumos ir 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Pašvaldības lēmuma paziņošanas parakstīt sagatavoto līgumu par Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu.

15. Pašvaldības līdzfinansējums tiek izmaksāts pretendentam, pārskaitot to uz pretendenta norādīto norēķinu kontu 20 (divdesmit) darba dienu laikā no noteikumu 17. punktā vai 18. punktā noteikto dokumentu saņemšanas Pašvaldībā.

VII. LĪDZFINANSĒJUMA IZLIETOŠANAS KONTROLE

16. Līdzfinansējuma saņēmējam pēc Pašvaldības pieprasījuma ir pienākums rakstiski informēt par atbalstīto darbu izpildes gaitu.

17. Pretendents 6 (sešu) mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas par Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu energoaudita veikšanai, pabeidz darbus un iesniedz Pašvaldībai:

17.1. līguma ar izpildītāju kopiju;

17.2. veikto darbu pieņemšanas-nodošanas aktu;

17.3. darbu izpildītāja rēķina par energoaudita veikšanu kopiju (uzrādot oriģinālu);

17.4 veiktā energoaudita dokumentācijas kopiju (uzrādot oriģinālu).

18. Pretendents 12 (divpadsmit) mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas par Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu energoefektivitātes pasākumu būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei, pabeidz darbus un iesniedz Pašvaldībai:

18.1. līguma ar izpildītāju kopiju;

18.2. izpildītāja rēķina par būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi kopiju (uzrādot oriģinālu);

18.3. būvniecības ieceres dokumentācijas nodošanas-pieņemšanas akta kopiju (uzrādot oriģinālu).

19. Ja 2 (divu) gadu laikā no līdzfinansējuma saņemšanas par 8.2. punktā minētajiem energoefektivitātes pasākumiem pretendents nav iesniedzis būvniecības ieceres dokumentāciju ALTUM vai citā finanšu institūcijā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai vai uzsācis energoefektivitātes pasākumu īstenošanu par saviem līdzekļiem, pretendents atmaksā Pašvaldības samaksāto līdzfinansējumu pilnā apjomā 1 (viena) mēneša laikā no Pašvaldības pieprasījuma saņemšanas dienas.

20. Pretendentam ir pienākums informēt Pašvaldību par būvniecības ieceres dokumentācijas iesniegšanu ALTUM vai citā finanšu institūcijā vai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvniecības ieceres realizācijas uzsākšanu.

VIII. DE MINIMIS ATBALSTA SAŅEMŠANAS NOSACĪJUMI

21. Pretendentiem, kuri konkrēto objektu vai tā daļu izmanto saimnieciskās darbības veikšanai, piešķirtais līdzfinansējums kvalificējams kā de minimis atbalsts, kas tiek piešķirts saskaņā ar Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra regulas Nr. 1407/2013 "Par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam" (turpmāk – Regula) nosacījumiem līdz tās darbības termiņa beigām.

22. Ievērojot Regulas 5. panta 1. un 2. punktu de minimis atbalstu drīkst kumulēt ar citu de minimis atbalstu līdz Regulas 3. panta 2. punktā noteiktajam attiecīgajam robežlielumam, kā arī drīkst kumulēt ar citu valsts atbalstu, tai skaitā, attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, ja šīs kumulācijas rezultātā netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kāda noteikta valsts atbalsta programmā vai Eiropas Komisijas lēmumā.

23. De minimis atbalsts netiek piešķirts Regulas 1. panta 1. punktā noteiktajām nozarēm un darbībām. Ja saimnieciskās darbības veicējs vienlaikus darbojas vienā vai vairākās nozarēs vai veic citas darbības, kas minētas Regulas 1. panta 1. punktā, tad tā nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nošķiršanu no tām darbībām, kurām piešķirts de minimis atbalsts, nodrošinot, ka darbības minētajās nozarēs negūst labumu no piešķirtā atbalsta.

24. Saimnieciskās darbības veicējam saistošo noteikumu ietvaros plānotais de minimis atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados piešķirto de minimis atbalstu nepārsniedz Regulas 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru viena vienota uzņēmuma līmenī. Viens vienots uzņēmums ir uzņēmums, kas atbilst Regulas 2. panta 2. punktā noteiktajai vienai vienota uzņēmuma definīcijai.

25. Pretendenti, kas ir saimnieciskās darbības veicēji, de minimis atbalsta uzskaites sistēmā aizpilda un apstiprina veidlapu par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta uzskaitei un piešķiršanai kā noteikts Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumu Nr. 715 "Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem" 21. punktā. Pretendents iesniedz Pašvaldībai minētajā tiesību normā noteiktās veidlapas izdruku vai norāda sistēmā izveidotās un apstiprinātās pretendenta veidlapas identifikācijas numuru.

26. De minimis atbalsta piešķiršanas brīdis ir diena, kad pieņem lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu.

27. Atbilstoši Regulas 6. panta 4. punktam datus par piešķirto atbalstu Pašvaldība glabā 10 fiskālos gadus no dienas, kurā saskaņā ar saistošajiem noteikumiem piešķirts pēdējais atbalsts, bet saimnieciskās darbības veicējs glabā 10 fiskālos gadus no atbalsta piešķiršanas dienas.

28. Ja tiek pārkāptas šajos noteikumos noteiktās komercdarbības atbalsta kontroles normas, tostarp nosacījumi, kas izriet no Regulas, saimnieciskās darbības veicējam (atbalsta saņēmējam) ir pienākums atmaksāt atbalsta sniedzējam visu šo noteikumu ietvaros saņemto de minimis komercdarbības atbalstu no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem.

IX. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

29. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Krāslavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs G. Upenieks

 

1. pielikums
Krāslavas novada pašvaldības
2023. gada 22. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. 2023/13
"Par Krāslavas novada pašvaldības līdzfinansējumu
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
energoefektivitātes pasākumu veikšanai"

Krāslavas novada pašvaldībai

 

(juridiskās personas nosaukums, fiziskās personas vārds, uzvārds)

 
 

(adrese)

 
 

(reģistrācijas Nr., kontaktpersona, tālr. Nr.)

20_____. gada________. __________________________________

IESNIEGUMS

Lūdzu piešķirt līdzfinansējumu dzīvojamai mājai  
 

(adrese)

energoaudita veikšanai

būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei

Iesniegtie dokumenti:

Reģistrācijas anketa uz _____ lpp;

Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līguma kopija uz _____ lpp;

Pārvaldnieka statūtu kopija uz ____ lpp;

Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma kopija uz _____ lpp;

Pārvaldnieka vai apsaimniekotāja izsniegta izziņa par apsaimniekošanas maksas apmēru par pēdējiem 12 mēnešiem uz ____ lpp;

Komunālā pakalpojuma sniedzēja izsniegta izziņa par komunālo pakalpojumu parāda apmēru par pēdējiem 12 mēnešiem uz _____ lpp;

Pārvaldnieka statūtu kopija uz _____ lpp;

Pretendentiem, kuru ēkās atrodas īpašumi, kas tiek izmantoti saimnieciskās darbības veikšanai, kam atbalsts kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, jāiesniedz vai nu de minimis atbalsta uzskaites veidlapas numurs (ja pretendē uz atbalstu, ievērojot de minimis atbalsta regulējumu), vai apliecinājums, ka konkrēto līdzfinansējuma summu saimnieciskās darbības veicējs/i, kam atbalsts kvalificētos kā komercdarbības atbalsts, segs no saviem privātiem līdzekļiem (ja nepretendē uz atbalstu) uz ____ lpp;

Tāme plānotajam energoauditam vai būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei (ja attiecināms) uz ____ lpp;

Energoaudita atzinums (ja attiecināms) uz _____ lpp;

Plānoto energoefektivitātes pasākumu raksturojums (ja attiecināms) uz _____ lpp;

Apliecinājums, ka 2 gadu laikā no līdzfinansējuma saņemšanas par noteikumu 8.2. punktā minētajiem energoefektivitātes pasākumiem tiks iesniegta būvniecības ieceres dokumentācija ALTUM vai citā finanšu institūcijā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai vai tiks uzsākta energoefektivitātes pasākumu īstenošana par saviem līdzekļiem.

Pretendents:  
   
       
 

(paraksts)

 

(paraksta atšifrējums)

Krāslavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs G. Upenieks

 

2. pielikums
Krāslavas novada pašvaldības
2023. gada 22. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. 2023/13
"Par Krāslavas novada pašvaldības līdzfinansējumu
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
energoefektivitātes pasākumu veikšanai"

REĢISTRĀCIJAS ANKETA FINANSĒJUMA SAŅEMŠANAI

1. Mājas kadastra apzīmējums  
2.

Mājas adrese

 
3.

Mājas sērijas nr.

 
4. Mājas stāvu skaits  
5. Mājas kopējā platība (m2)  
6. Dzīvokļu īpašumu platības: Dzīvojamās telpas (m2): Nedzīvojamās telpas (m2):
7.

Pārvaldnieks:

Dzīvokļu kooperatīvā sabiedrība

Biedrība

Pilnvarota persona

8. Pārvaldnieka nosaukums/vārds uzvārds  
9. Pārvaldnieka reģistrācijas nr. / personas kods  
10. Pārvaldnieka adrese  
11. Pārvaldnieka e-pasta adrese  
12. Pārvaldnieka telefons  
13.

Pārvaldnieka bankas konta rekvizīti (atsaucoties uz 7. punktu)

Banka:

Konta nr.:

14. Apsaimniekotājs:

Pats pārvaldnieks Cita persona

15. Apsaimniekotāja nosaukums/ vārds uzvārds  
16. Esošā maksa par apsaimniekošanu (EUR/m2)  
17. Mājas uzkrāto līdzekļu apjoms uz iesnieguma iesniegšanas dienu (EUR)  
18. Mājas parādsaistību apjoms par saņemtajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļu īpašumu lietošanu mājā, uz iesnieguma iesniegšanas dienu (EUR)  
19.

Iepriekš saņemtais finansējums no citiem finansēšanas avotiem

ir saņemts (aizpildīt 20. punktu) nav saņemts

20. ES fondi (gads, aktivitāte, finansējuma apjoms)  
Valsts (gads, aktivitāte, finansējuma apjoms)  
Pašvaldība (gads, aktivitāte, finansējuma apjoms)  

Kredītiestāde (gads, aktivitāte, finansējuma apjoms)

 
No uzkrātajiem līdzekļiem (gads, aktivitāte, finansējuma apjoms)  

Ar savu parakstu apliecinu sniegto datu pareizību:

         

(pretendents)

 

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

20_____. gada________. __________________________________

Krāslavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs G. Upenieks

 

Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2023/13 "Par Krāslavas novada pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Norādāmā informācija 

1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums  Pašvaldības likuma 4. panta pirmā daļa nosaka pašvaldības autonomās funkcijas, tai skaitā 10. apakšpunktā nosakot, ka pašvaldības pienākums ir sniegt iedzīvotājiem palīdzību mājokļa jautājumu risināšanā, kā arī veicināt dzīvojamā fonda veidošanu, uzturēšanu un modernizēšanu. Atbilstoši Pašvaldības likuma 4. panta trešajai daļai autonomo funkciju izpildi atbilstoši savai kompetencei organizē un par to atbild pašvaldība.

Atbilstoši likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 27.2 panta otrās daļas 4. punktam pašvaldība var sniegt palīdzību dzīvojamās mājas īpašniekam (īpašniekiem) vai dzīvokļu īpašniekiem, piešķirot finansējumu energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamajā mājā.

Atbilstoši likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 27.2 panta piektajai daļai, kārtību, kādā tiek sniegta šā panta otrajā daļā minētā palīdzība, un palīdzības apmēru nosaka pašvaldība savos saistošajos noteikumos. Sniedzot šā panta otrajā daļā noteikto palīdzību, pašvaldība ievēro komercdarbības atbalsta kontroli regulējošos normatīvos aktus.

Saistošo noteikumu mērķis ir sekmēt mājokļu energoefektivitātes paaugstināšanu daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās, lai nodrošinātu dzīvojamā fonda ilgtspēju un energoresursu efektīvu izmantošanu.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu  2.1. Saistošo noteikumu īstenošanas fiskālās ietekmes prognoze uz pašvaldības budžetu paredz izdevumu daļu. Noteikumi paredz, ka Pašvaldība piešķir līdzfinansējumu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, ņemot vērā pašvaldības finansiālās iespējas, kas ietver energoaudita veikšanas finansējumu 100 % apmērā no mājas energoaudita izmaksām, bet ne vairāk kā 1000,00 EUR un būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes izmaksas 50 % apmērā, bet ne vairāk kā 5000,00 EUR.

Pašvaldības līdzfinansējums Dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai tiek piešķirts Pašvaldības attiecīgā gada budžetā paredzēto finanšu līdzekļu apmērā.

2.2. Saistošo noteikumu īstenošana neietekmēs Pašvaldībai pieejamos resursus, jo nav nepieciešama jaunu institūciju vai darba vietu izveide vai esošo institūciju kompetences paplašināšana, lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi.

3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci  3.1. Sociālā ietekme – saistošo noteikumu īstenošana paredz pozitīvu ietekmi uz cilvēku komfortu, mikroklimatu, kā arī ikmēneša izdevumiem. Pašvaldība atbalstot energoefektivitātes pasākumu veikšanu, veicina un atbalsta energoresursu ietaupījumu.

Ietekmi uz konkrētām sabiedrības grupām noteikumi neparedz.

3.2. Ietekme uz vidi – saistošo noteikumu īstenošana nodrošinās iedzīvotājiem iespēju dzīvot tīrākā un sakārtotākā vidē, mazinās siltumnīcefekta gāzu ietekmi uz vidi teritoriāli lokālā līmenī. Finansējums paredzēts māju energoefektivitātes uzlabošanai un pārejai uz atjaunojamiem energoresursiem, līdz ar to tas pozitīvi ietekmē vidi. Energoefektivitātes paaugstināšana ir viens no iedarbīgākajiem veidiem, kā maksimāli ierobežot industrializācijas nelabvēlīgo ietekmi uz vidi, samazinot energopatēriņu energosistēmas lietotāja pusē un enerģijas zudumus ražošanā, pārvaldē un sadalē. Tā dod iespēju mazināt siltumnīcas efekta radītās globālās klimata izmaiņas, limitējot emisijas, kas kaitīgas videi un cilvēku veselībai. Energoefektivitātes paaugstināšana uzlabo arī valsts ekonomiskos rādītājus, samazinot fosilo kurināmo importu un veicinot modernizāciju ražošanā un energoapgādē.

3.3. Ietekme uz iedzīvotāju veselību – tiešas ietekmju korelācijas nav.

3.4. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā – līdzfinansējot energoefektivitātes pasākumu veikšanu, tiks veicināts ēku atjaunošanas process novadā, kas paredz labvēlīgu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, jo paredz iesaistīt gan nepieciešamās dokumentācijas izstrādātājus, gan celtniecības, būvmateriālu ražošanas un tirgošanas komercsabiedrības.

3.5. Ietekme uz konkurenci – energoefetivitātes pasākumu īstenošana neietekmē konkurenci. Līdzfinansējuma saņēmēji tirgū izvēlās energoefetivitātes pasākuma veicēju. Pašvaldība nenosaka tirgus dalībnieku, kas veiks ergoefektivitātes pasākumu.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām  Līdzfinansējuma saņemšanai pretendents Krāslavas novada pašvaldībai iesniedz iesniegumu (saistošo noteikumu 1. pielikums). Lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu pieņem Krāslavas novada pašvaldība.

Pašvaldības pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos personas var vērsties Krāslavas novada pašvaldībā.

Administratīvo procedūru izmaksas nav paredzētas.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem  Saistošo noteikumu īstenošana neietekmēs Pašvaldībai pieejamos cilvēkresursus, jo nav nepieciešama jaunu institūciju vai darba vietu izveide.
6. Informācija par izpildes nodrošināšanu  6.1. Saistošo noteikumu izpildē iesaistītas Krāslavas novada pašvaldības struktūrvienības: Administratīvā nodaļa, Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodaļa, pašvaldības pagastu pārvaldes.

6.2. Nav paredzēta jaunu institūciju izveide vai esošo likvidācija, reorganizācija. Izpildei nepieciešami resursi tiek paredzēti Pašvaldības budžeta ietvaros.

7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana  Saistošie noteikumi ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanas nodrošināšanai. Saistošo noteikumu mērķis ir uzlabot dzīves vidi daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem, atstājot pozitīvu ietekmi uz uzņēmējdarbības un sociālo vidi, apdzīvoto vietu ainavas kvalitāti. Daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes pasākumu īstenošana samazina dzīvojamo telpu īpašnieku izdevumus par apkuri, uzlabo ēku izskatu, veicinot sabiedrības apmierinātību ar dzīves kvalitāti Krāslavas novadā.
8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām  Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem.

Atbilstoši Pašvaldību likuma 46. panta trešajā daļā noteiktajai kārtībai saistošo noteikumu projekts tika publicēts Krāslavas novada pašvaldības mājaslapā: www.kraslava.lv, sadaļā "Aktualitātes" – "Sabiedrības līdzdalība" sabiedrības viedokļa noskaidrošanai.

Viedokļi par saistošo noteikumu projektu saņemti netika.

Krāslavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs G. Upenieks

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!