• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Krāslavas novada domes 2023. gada 22. jūnija saistošie noteikumi Nr. 2023/5 "Saistošie noteikumi par pašvaldības stipendiju piešķiršanu". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 4.07.2023., Nr. 127 https://www.vestnesis.lv/op/2023/127.37

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Krāslavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 2023/13

Par Krāslavas novada pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai

Vēl šajā numurā

04.07.2023., Nr. 127

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Krāslavas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 2023/5

Pieņemts: 22.06.2023.

OP numurs: 2023/127.37

2023/127.37
RĪKI

Krāslavas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 3 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Krāslavas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 2023/5

Krāslavā 2023. gada 22. jūnijā

Saistošie noteikumi par pašvaldības stipendiju piešķiršanu

Apstiprināti ar Krāslavas novada pašvaldības domes
2023. gada 22. jūnija sēdes lēmumu Nr. 689 (prot. Nr. 7, 1. § 1.2. p.)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
44. panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Kārtība, kādā Krāslavas novada pašvaldība piešķir stipendijas speciālistu piesaistei Krāslavas novadā (turpmāk – KĀRTĪBA), nosaka studējošo kategorijas, kurām ir tiesības pretendēt uz Krāslavas novada pašvaldības stipendijām, tās apmēru, stipendijas piešķiršanas un izmaksāšanas nosacījumus, kā arī stipendijas izmaksas apturēšanas un atjaunošanas nosacījumus.

2. Krāslavas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) stipendiju piešķiršanas mērķis ir veicināt tādu kvalificētu speciālistu piesaisti pašvaldības iestādēm, kā arī kapitālsabiedrībām Krāslavas novadā, kas ilgtermiņā ir nozīmīgas novada attīstības nodrošināšanai.

3. Stipendija šīs KĀRTĪBAS izpratnē ir finanšu līdzekļi, kas tiek izmaksāti studentiem no Pašvaldības budžeta reizi mēnesī, pamatojoties uz noslēgto līgumu starp studentu un Pašvaldību.

4. Pašvaldība katru gadu pašvaldības budžetā plāno līdzekļus, kas nepieciešami KĀRTĪBĀ norādīto mērķu īstenošanai.

II. Stipendijas piešķiršanas nosacījumi

5. Pašvaldības dome ar atsevišķu lēmumu, ne vēlāk kā līdz nākamā gada budžeta apstiprināšanai, nosaka atbalstāmās studiju programmu specialitātes prioritārā secībā.

6. Pašvaldības domes priekšsēdētājam, domes priekšsēdētāja vietniekiem, pašvaldības izpilddirektoram, pašvaldības iestādēm un aģentūrām, kā arī Krāslavas novada kapitālsabiedrībām (turpmāk – Ierosinātājs) ir tiesības rakstiski ierosināt Domei izskatīt jautājumu par atbalsta piešķiršanu attiecīgu kvalificētu speciālistu sagatavošanai, iesniedzot iesniegumu, kurā argumentēta attiecīgās nozares speciālista nepieciešamība novadā.

7. Ievērojot Pašvaldības budžetā paredzētā finansējuma apmēru, novadā nepieciešamo attiecīgo kvalificēto speciālistu skaitu un šīs KĀRTĪBAS noteikumus, uz stipendijas saņemšanu ir tiesīgi pretendēt:

7.1. pilna laika koledžas izglītības programmās sekmīgi studējošie;

7.2. pilna laika augstākās izglītības programmās sekmīgi studējošie;

7.3. maģistrantūrā sekmīgi studējošie;

7.4. rezidentūrā sekmīgi studējošie.

8. Stipendiju konkursa kārtībā var saņemt pretendents, kurš atbilst šādiem kritērijiem:

8.1. apgūst šo noteikumu 5. punktā paredzētajā kārtībā noteikto atbalstāmo specialitāti studiju programmās, kas noteiktas šo noteikumu 7. punktā;

8.2. sekmīgi apgūst studiju programmu un sekmju vidējā aritmētiskā atzīme par pēdējo studiju semestri nav zemāka par 7 ballēm;

8.3. pēc studiju beigšanas apņemas turpmākos 5 (piecus) gadus nostrādāt pamatdarbā attiecīgajā specialitātē Krāslavas novada pašvaldībā. Šis noteikums nosaka arī personas pienākumu nostrādāt iepriekš minēto laiku nepieļaujot pārkāpumus, kas varētu būt par pamatu darba devēja uzteikumam;

8.4. ir iesniegti visi KĀRTĪBAS 17. punktā minētie dokumenti.

9. Stipendijas apmērs:

9.1. studenta (pretendents, kurš studē KĀRTĪBAS 7.1.–7.3. apakšpunktos norādītajā studiju programmā) stipendijas apmērs ir 50 % (piecdesmit procenti) no valstī noteiktās minimālās mēneša algas. No minētās summas pašvaldība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ietur noteiktos obligāto nodokļu maksājumus;

9.2. rezidenta (pretendents, kurš sekmīgi studē KĀRTĪBAS 7.4. apakšpunktā norādītajā studiju programmā) stipendijas apmērs ir viena valstī noteiktā minimālā mēneša alga. No minētās summas pašvaldība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ietur noteiktos obligāto nodokļu maksājumus.

10. Stipendiju Pašvaldība piešķir uz vienu mācību gadu – 10 (desmit) mēnešus gadā (stipendiju nepiešķir jūlijā un augustā).

11. Izvērtējot pretendentu iesniegumus par stipendijas piešķiršanu un ņemot vērā budžetā paredzētos līdzekļus, stipendijas piešķir atklāta konkursa kārtībā.

12. Stipendija vienam pretendentam tiek piešķirta par vienu apgūstamo specialitāti.

III. Stipendijas piešķiršanas kārtība

13. Pretendentu izvērtēšanu veic Stipendiju piešķiršanas komisija (turpmāk – Komisija), kuras sastāvu ar lēmumu apstiprina novada pašvaldības dome.

14. Komisija atbildīga par stipendiju konkursa izsludināšanu, kā arī izskata pretendentu iesniegumus, izvērtē to atbilstību šajā KĀRTĪBĀ noteiktajiem kritērijiem, sagatavo lēmuma projektus par stipendijas piešķiršanu, stipendijas piešķiršanas līguma izbeigšanu un iesniedz tos izskatīšanai Domei, kā arī veic citas darbības, kas noteiktas šajā KĀRTĪBĀ.

15. Komisija ir atbildīga par šīs KĀRTĪBAS un ar to saistīto Domes lēmumu izpildi stipendiju piešķiršanā, līguma ar pretendentu īstenošanā un pagarināšanā (mācību rezultātu kontrole, papildus dokumentu pieprasīšana, sekošana līguma nosacījumu ievērošanai u.c.), kā arī par KĀRTĪBĀ noteiktās procedūras ievērošanu.

16. Komisija izsludina pieteikšanos uz stipendiju konkursu, pēc šīs KĀRTĪBAS 5. punktā noteiktā lēmuma pieņemšanas laika posmā no 20. jūlija līdz 31. augustam, nosakot pieteikšanās termiņu līdz 30. septembrim. Sludinājums par stipendiju konkursu publicējams Krāslavas novada pašvaldības bezmaksas izdevumā "Krāslavas vēstis" un tīmekļvietnē www.kraslava.lv, kā arī pēc nepieciešamības citos plašsaziņas līdzekļos.

17. Lai saņemtu stipendiju, pretendents iesniedz Komisijai sekojošus dokumentus:

17.1. iesniegumu stipendijas saņemšanai, kurā norādīts pretendenta vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīves vietas adrese, augstākās izglītības iestāde, studiju programma, kvalifikācija un kurss (iegūstamais grāds, specializācija), kurā pretendents mācās, studiju uzsākšanas gads šajā mācību iestādē, iegūstamā specialitāte (iesnieguma paraugs pielikumā);

17.2. izziņu no augstākās izglītības iestādes par pretendenta uzņemšanu studiju programmā vai izziņu no augstākās izglītības iestādes par pretendenta studiju programmas sekmīgu izpildi;

17.3. pašrocīgi parakstīts apliecinājums stāties darba tiesiskajās attiecībās studiju laikā vai pēc studiju pabeigšanas ar Krāslavas novada pašvaldību vai tās izraudzītu darba devēju;

17.4. Krāslavas novada pašvaldības vai tās izraudzītā darba devēja apliecinājums par gatavību nodibināt darba tiesiskās attiecības ar pretendentu studiju laikā vai pēc to pabeigšanas.

18. Komisija vērtē tikai to pretendentu iesniegumus, kuru iesniegtie dokumenti pilnībā atbilst KĀRTĪBĀ noteiktajām prasībām un kas saņemti noteiktajā termiņā.

19. 10 (desmit) darba dienu laikā no konkursa dokumentu pieņemšanas termiņa beigām Komisija izvērtē Pretendentu iesniegtos pieteikumus un tiem pievienotos dokumentus un Pretendentu atbilstību šajā KĀRTĪBĀ noteiktajiem kritērijiem, un sagatavo iesniegšanai Domē lēmuma projektu par stipendijas piešķiršanu attiecīgam Pretendentam, piešķiramās stipendijas apmēru, termiņu vai atteikumu piešķirt stipendiju.

20. Pie vienādiem vērtējumiem stipendijas prioritāri tiek piešķirtas šādā kārtībā:

20.1. vispirms stipendijas piešķir bāreņiem;

20.2. ja ir piešķirtas stipendijas 20.1. apakšpunktā noteiktajām personām un paliek budžeta līdzekļi, pašvaldības stipendiju piešķir pretendentiem, kuriem ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss;

20.3. ja ir piešķirtas stipendijas 20.2. apakšpunktā noteiktajām personām un paliek budžeta līdzekļi, pašvaldības stipendiju piešķir pretendentiem, kuriem līgums ar Krāslavas novada pašvaldību paredz uzsākt darba attiecības pirms studiju beigu termiņa;

20.4. ja ir piešķirtas stipendijas 20.3. apakšpunktā noteiktajām personām un paliek budžeta līdzekļi, pašvaldības stipendiju piešķir pretendentiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Krāslavas novadā.

21. Gadījumā, ja uz studējošo ir attiecināms kāds no KĀRTĪBAS 20. punktā minētajiem gadījumiem, pretendents, iesniedzot pieteikumu Stipendijas saņemšanai, iesniedz dokumentus, kas apliecina minēto apstākli.

22. Stipendija tiek piešķirta uz visu atlikušo studiju programmas apguves laiku, ja pretendents atbilst KĀRTĪBAS 8.1. un 8.2. apakšpunktiem, kā arī ievēro šīs KĀRTĪBAS un noslēgtā līguma par stipendijas izmaksu (turpmāk – Līgums) prasības.

23. Stipendiju nepiešķir pretendentiem:

23.1. kuru izvēlētā studiju programma neatbilst novadā noteiktajām atbalstāmajām specialitātēm;

23.2. studiju pārtraukšanas gadījumā;

23.3. ja pretendentam ir piešķirts akadēmiskais atvaļinājums;

23.4. ja pretendents nav izpildījis šīs KĀRTĪBAS noteikumus un Līguma nosacījumus.

24. Komisijai ir tiesības nepieciešamības gadījumā uzaicināt Pretendentu uz sēdi.

25. Lēmumu par stipendijas piešķiršanu pieņem Dome.

26. Pēc Domes lēmuma pieņemšanas par stipendijas piešķiršanu, Pretendents un Pašvaldība slēdz Līgumu.

27. Pašvaldība Stipendiju ieskaita pretendenta bankas norēķinu kontā līdz katra nākamā mēneša 15. datumam.

IV. Stipendijas saņēmēja atbilstības pārbaude

28. Komisija veic atbilstības pārbaudi attiecībā uz personu, kurai piešķirta stipendija, pēc katra studiju semestra, pārbaudot šīs KĀRTĪBAS 22. punktā noteiktos apstākļus.

29. Šīs KĀRTĪBAS 28. punktā noteiktā pārbaude tiek veikta, pamatojoties uz personas iesniegtās izziņas no mācību iestādes par studiju faktu un sekmju izrakstu par semestri. Minētos dokumentus persona iesniedz viena mēneša laikā pēc kārtējā semestra beigām.

30. Gadījumā, ja persona KĀRTĪBAS 29. punktā noteiktajā laikā neiesniedz minētos dokumentus, vai, veicot iesniegto dokumenti pārbaudi, tiek konstatēts, ka uz personu attiecas KĀRTĪBAS 5. nodaļas noteikumi, tiek pieņemts attiecīgs lēmums.

V. Stipendijas izmaksas apturēšana, atjaunošana un līguma izbeigšana

31. Komisija ar lēmumu aptur Stipendijas izmaksāšanu, ja tā konstatē, ka pretendents:

31.1. atrodas akadēmiskajā atvaļinājumā;

31.2. atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā;

31.3. nav iesniedzis saistošo noteikumu 29. punktā noteiktos dokumentus.

32. Šo saistošo noteikumu 31. punktā noteiktajos gadījumos, noslēgtais Līgums tiek apturēts līdz Stipendijas izmaksas atjaunošanai (33. punkts) vai tiek izbeigts saskaņā ar šīs KĀRTĪBAS 34. punktu.

33. Komisija ar lēmumu atjauno Stipendijas izmaksāšanu, ja pretendents atbilst šo noteikumu 8. punktam un ir iesniedzis visus šo saistošo noteikumu 17. punktā noteiktos dokumentus, šādos gadījumos:

33.1. pretendents atsāk studijas pēc akadēmiskā atvaļinājuma;

33.2. pretendents atgriežas pēc bērna kopšanas atvaļinājuma un atsāk studijas;

33.3. pretendents iesniedz saistošo noteikumu 29. punktā noteiktos dokumentus.

34. Komisija informē Domi par šo noteikumu 31. un 33. punktā noteikto lēmumu pieņemšanu.

35. Dome ar lēmumu izbeidz Stipendijas izmaksāšanu šādos gadījumos:

35.1. pretendents pārtrauc studijas;

35.2. pretendents sniedzis nepatiesu informāciju, iesniedzot KĀRTĪBAS 17. vai 29. punktā noteiktos dokumentus;

35.3. pretendents pārkāpj Līguma noteikumus;

35.4. pretendents nav iesniedzis KĀRTĪBAS 29. punktā noteiktos dokumentus vairāk par 2 (diviem) semestriem;

35.5. pretendents vienpusēji lauž Līgumu;

35.6. Pašvaldība vienpusēji lauž Līgumu.

36. Pretendents atgriež Pašvaldībai izmaksāto Stipendiju pilnā apmērā Līgumā noteiktajā kārtībā šādos gadījumos:

36.1. KĀRTĪBAS 35. punktā noteiktajos gadījumos, izņemot 35.6. apakšpunktā noteikto gadījumu;

36.2. ja neievēro šīs KĀRTĪBAS 8.3. apakšpunktā noteikto saistību.

37. Pretendents tiek atbrīvots no pienākuma atgriezt Stipendiju, ja pretendents veselības stāvokļa dēļ zaudēja darba spējas, kā arī citos gadījumos, kurus par attaisnojošiem atzina Komisija.

38. Pēc Komisijas ieteikuma par pretendenta pilnīgu vai daļēju atbrīvošanu no līgumā noteikto saistību izpildes lemj Dome.

VI. Noslēguma jautājumi

39. Domes lēmums ir pārsūdzams Administratīvā procesa likuma noteiktā kārtībā.

40. Atzīt par spēku zaudējušiem Krāslavas novada pašvaldības domes 2022. gada 24. marta saistošos noteikumus Nr. 2022/3 "Saistošie noteikumi par pašvaldības stipendiju piešķiršanu". 

Krāslavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs G. Upenieks

 

Pielikums
Krāslavas novada pašvaldības domes
2023. gada 22. jūnija
saistošajiem noteikumiem Nr. 2023/5

Krāslavas novada pašvaldības
Stipendiju piešķiršanas komisijai
Rīgas iela 51, Krāslavā, Krāslavas nov., LV-5601

IESNIEGUMS

Vārds  
Uzvārds  
Personas kods  
Deklarētā dzīvesvietas adrese  
Tālrunis  
E-pasts  
Iegūstamā studiju kvalifikācija  
Iegūstamais grāds  
Studiju programmas nosaukums  
Augstākās izglītības iestāde, fakultāte (adrese, kontakti)  
Kurss, kurā pretendents uzsāks mācības  
Studiju uzsākšanas gads augstākās izglītības iestādē  
Specialitāte, kuru pretendents iegūs  

Apliecinu, ka esmu iepazinies/usies ar Krāslavas novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem Nr. 2023/__"Saistošie noteikumi par pašvaldības stipendiju piešķiršanu".

 

(paraksts un paraksta atšifrējums)

20__.gada__.______________

 

Krāslavas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr. 2023/5 "Saistošie noteikumi par pašvaldības stipendiju piešķiršanu"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Norādāmā informācija 

1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums  1.1. saistošo noteikumu izdošanas mērķis – veicināt kvalificētu speciālistu piesaisti Krāslavas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) iestādēm un kapitālsabiedrībām (kurās vismaz 50 % kapitāla daļu pieder pašvaldībai), lai ilgtermiņā nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto pašvaldības autonomo funkciju īstenošanu pašvaldības teritorijā un ir nozīmīgas Krāslavas novada attīstībai;

1.2. saistošie noteikumi nepieciešami, lai izvairītos no kvalificēto speciālistu, kas realizē Pašvaldības autonomās funkcijas, trūkuma Krāslavas novadā iestādēs, kas minētas 1.1. punktā tādējādi ilgtermiņā plānojot kvalificēto speciālistu piesaisti un nodrošinot Krāslavas novada attīstību;

1.3. šobrīd spēkā esoši ir Krāslavas novada pašvaldības domes 2022. gada 24. marta saistošie noteikumi Nr. 2022/3 "Saistošie noteikumi par pašvaldības stipendiju piešķiršanu", kas izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 4. punktu, 43. panta trešo daļu. Likums "Par pašvaldībām" ir zaudējis spēku 2023. gada 1. janvārī ar Pašvaldību likuma stāšanos spēkā. Pašvaldību likuma Pārejas noteikumu 6. punkts noteic, ka dome izvērtē uz likuma "Par pašvaldībām" normu pamata izdoto saistošo noteikumu atbilstību šim likumam un izdod jaunus saistošos noteikumus atbilstoši šajā likumā ietvertajam pilnvarojumam;

1.4. uz saistošo noteikumu pieņemšanas brīdi nav paredzēta cita iespējamā alternatīva, kas neparedzētu tiesiskā regulējuma izstrādi.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu  2.1. saistošo noteikumu īstenošanas fiskālās ietekmes prognoze uz pašvaldības budžetu:

2.1.1. neietekmē pašvaldības ieņēmumus;

2.1.2. palielina izdevumu daļu par izmaksu summu stipendijām, kas atkarīga no stipendiātu skaita, saskaņā ar noteikumu 9.1. punktu – 50 % no minimālās algas mēnesī x 10 mēneši, saskaņā ar 9.2. punktu –minimālās algas apmērā x 10 mēneši;

2.1.3. ietekme uz citām pozīcijām budžeta ieņēmumu vai izdevumu daļā nav paredzēta;

2.2. nav nepieciešami papildus resursi sakarā ar jaunu institūciju vai darba vietu veidošanu, lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi.

3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci  3.1. sociālā ietekme – ar saistošo noteikumu izdošanu plānots cilvēku atgriešanās Krāslavas novadā pēc studijām;

3.2. ietekme uz vidi – nav;

3.3. ietekme uz iedzīvotāju veselību – nav;

3.4. ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā:

3.4.1. sniedzot studējošajiem iespēju pretendēt uz pašvaldības stipendiju, tiks veicināta kvalificētu speciālistu piesaiste Krāslavas novadam un novada iedzīvotāju intelektuālā potenciāla paaugstināšana, kā arī uzlabosies situācija, kas ir saistīta ar iztrūkstošo speciālistu jautājumiem Krāslavas novadā;

3.4.2. pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības (kurās vismaz 50 % kapitāla daļu pieder pašvaldībai), ir saistošo noteikumu tiesiskā regulējuma mērķgrupa. Tiesiskais regulējums radīs mērķgrupai jaunas tiesības, uzliks jaunus pienākumus, kā arī nodrošinās vienlīdzīgas tiesības un iespējas veicināt konkurētspējīgu speciālistu piesaisti savu funkciju realizēšanai, veicinot pašvaldības tiesību realizēšanu, kā arī prognozēts, ka tādējādi uzlabos pakalpojumu pieejamību u.c.; 

3.5. ietekme uz konkurenci – pašvaldības mērķis piesaistīt kvalificētus speciālistus tās autonomo funkciju realizēšanai provizoriski neietekmē konkurences ierobežošanu un paredzētā stipendijas izmaksa studējošiem pirmsšķietami atbilst brīvai un godīgai konkurencei.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām  4.1. pieteikumus izskatīs ar Krāslavas novada pašvaldības domes lēmumu izveidotā stipendiju piešķiršanas komisija (turpmāk – komisija), lēmumu par stipendijas piešķiršanu pieņem Krāslavas novada pašvaldības dome;

4.2. komisija veiks stipendijas saņēmēja atbilstības pārbaudi attiecībā uz personu, kurai piešķirta stipendija, pēc katra studiju semestra, pārbaudot saistošo noteikumu redakcijā noteikto, kā arī sagatavos informāciju un attiecīgu lēmuma projektu iesniegšanai Krāslavas novada pašvaldības domei lēmuma pieņemšanai;

4.3. par saistošo noteikumu un ar to saistīto Krāslavas novada pašvaldības domes lēmumu izpildi stipendiju piešķiršanā, līguma ar pretendentu īstenošanā un pagarināšanā (mācību rezultātu kontrole, papildus dokumentu pieprasīšana, sekošana līguma nosacījumu ievērošanai u.c.), atbild komisija;

4.4. izsludinātie saistošie noteikumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Saistošie noteikumi tiks publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā un oficiālajā pašvaldības tīmekļvietnē, vienlaikus nodrošinot atbilstību oficiālajai publikācijai norādot atsauci uz oficiālo publikāciju atbilstoši Pašvaldību likuma 47. panta astotajai daļai;

4.5. nav paredzētas administratīvo procedūru izmaksas.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem  5.1. saistošie noteikumi ir izstrādāti pašvaldības autonomo funkciju, tai skaitā, bet ne tikai, izglītības un veselības aprūpes nodrošināšanā;

5.2. pašvaldības cilvēkresursi, kas tiks iesaistīti saistošo noteikumu īstenošanā – komisijas locekļi;

6. Informācija par izpildes nodrošināšanu  6.1. saistošo noteikumu izpildē iesaistītās institūcijas – komisija un Krāslavas novada pašvaldības dome;

6.2. izpildes nodrošināšanai nepieciešamie resursi un to pamatotība – Komisijas izveidošana centralizēs stipendiju pieprasītāju iesniegumu izskatīšanu, objektīvi izvērtējot katru pieteikumu pēc būtības, ievērojot saistošo noteikumu prasības, kā arī secīgi nodrošinās piešķirto stipendiju vienotu kontroles mehānismu. Iesniedzot pašvaldības domei izskatīšanai jau sagatavotu lēmuma projektu, tiks atvieglota lēmuma pieņemšanas procedūra.

7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana  Saistošie noteikumi ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanas nodrošināšanai un paredz tikai to, kas ir vajadzīgs minētā mērķa sasniegšanai. Pašvaldības izraudzītie līdzekļi ir piemēroti leģitīmā mērķa sasniegšanai un tās rīcība ir atbilstoša. 
8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām  8.1. konsultācijas saistošo noteikumu izstrādes procesā ar sabiedrības pārstāvjiem (tostarp biedrības, nodibinājumi, apvienības u.tml.) nav notikušas;

8.2. sabiedrības līdzdalības veids – informācijas publicēšana pašvaldības tīmekļvietnē;

8.3. pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē saistošo noteikumu projekts tika publicēts Krāslavas novada pašvaldības mājaslapā: www.kraslava.lv, sadaļā "Aktualitātes" – "Sabiedrības līdzdalība" sabiedrības viedokļa noskaidrošanai, atbilstoši Pašvaldību likuma 46. panta trešajā daļā noteiktajai kārtībai.

Viedokļi par saistošo noteikumu projektu saņemti netika.

Krāslavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs G. Upenieks

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!