• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ogres novada domes 2023. gada 25. maija lēmums "Par detālplānojuma zemes vienībai Bīskapa Meinarda ielā 5A, Ikšķilē, Ogres nov., 2.0. redakcijas apstiprināšanu". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 1.06.2023., Nr. 105 https://www.vestnesis.lv/op/2023/105.18

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ropažu novada domes saistošie noteikumi Nr. 14/23

Par Ropažu novada pašvaldības domes 08.03.2023. saistošo noteikumu Nr. 6/23 "Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu, nekustamā īpašuma Ozolaines iela 8, ar kadastra numuru 8096 001 1134, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8096 001 0098, Ulbrokā, Stopiņu pagastā, Ropažu...VAIRĀK

Vēl šajā numurā

01.06.2023., Nr. 105

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ogres novada dome

Veids: lēmums

Pieņemts: 25.05.2023.

OP numurs: 2023/105.18

2023/105.18
RĪKI

Ogres novada domes lēmumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Ogres novada pašvaldības domes lēmums

Ogrē 2023. gada 25. maijā (prot. Nr. 7, 8.)

Par detālplānojuma zemes vienībai Bīskapa Meinarda ielā 5A, Ikšķilē, Ogres nov., 2.0. redakcijas apstiprināšanu 

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes 2023. gada 16. februāra lēmumu "Par detālplānojuma zemes vienībai Bīskapa Meinarda ielā 5A, Ikšķilē, Ogres nov., 2.0. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai"[1] detālplānojuma zemes vienībai Bīskapa Meinarda ielā 5A, Ikšķilē, Ogres nov., kadastra apzīmējums 74940110380 (turpmāk – Detālplānojums) 2.0. redakcija[2] bija nodota publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai, kas norisinājās laika periodā no 2023. gada 15. marta līdz 15. aprīlim.  

Publiskās apspriešanas procedūra noritēja atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 20. panta pirmo daļu, 21. panta otrās daļas 2. punktu Detālplānojuma 2.0. redakcijas publiskā apspriešana norisinājās neklātienes formā.

Publiskās apspriešanas laikā nav saņemts neviens juridiskās/fiziskās personas iesniegums ar priekšlikumiem vai komentāriem par Detālplānojuma 2.0. redakciju.

Saņemti visu nosacījumu sniegušo institūciju atzinumi, kas tika izvērtēti ziņojumā par priekšlikumu vērā ņemšanu vai noraidīšanu. Visas institūcijas, izņemot Valsts vides dienesta Atļauju pārvaldi (turpmāk – VVD AP), ir sniegušas pozitīvus atzinumus. Pašvaldība secina, ka VVD AP iebildumi nav pamatoti un tādējādi nav vērā ņemami.

Izvērtējot Detālplānojuma 2.0. redakcijas publiskās apspriešanas rezultātus, secināms, ka dokumentam nav nepieciešama pilnveidošana vai precizēšana.  

Saskaņā ar Pašvaldībai pieejamo informāciju zemes vienība Bīskapa Meinarda ielā 5A, Ikšķilē, Ogres nov., kadastra apzīmējums 74940110380, ietilpst nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 74940110393 sastāvā. Atbilstoši Ikšķiles pilsētas zemesgrāmatas nodalījumam Nr. 100000619252 īpašumtiesības uz minēto nekustamo īpašumu ir nostiprinātas uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību "BALTIC SUPPORT SERVICE", reģistrācijas Nr. 40003741064, vārda.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 119. punktu pašvaldība pieņem vienu no šādiem lēmumiem: par detālplānojuma projekta apstiprināšanu un vispārīgā administratīvā akta izdošanu, kuram pievienots administratīvais līgums par detālplānojuma īstenošanu (119.1. punkts); par detālplānojuma projekta pilnveidošanu vai jaunas redakcijas izstrādi, norādot lēmuma pamatojumu (119.2. punkts); par atteikumu apstiprināt detālplānojumu, norādot lēmuma pamatojumu (119.3. punkts).

Ņemot vērā minēto, izskatot Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Pašvaldības Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas telpiskā plānotāja Jevgēnija Duboka – ziņojumu par Detālplānojuma 2.0. redakcijas publiskās apspriešanas rezultātiem un turpmāko virzību, pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta pirmo daļu, 29. pantu, Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 119.1. punktu,

balsojot: ar 22 balsīm "Par" (Andris Krauja, Artūrs Mangulis, Atvars Lakstīgala, Dace Kļaviņa, Dace Māliņa, Dace Veiliņa, Daiga Brante, Dzirkstīte Žindiga, Egils Helmanis, Gints Sīviņš, Ilmārs Zemnieks, Indulis Trapiņš, Jānis Iklāvs, Jānis Kaijaks, Jānis Siliņš, Kaspars Bramanis, Pāvels Kotāns, Raivis Ūzuls, Rūdolfs Kudļa, Santa Ločmele, Toms Āboltiņš, Valentīns Špēlis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,

Ogres novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Apstiprināt detālplānojuma zemes vienībai Bīskapa Meinarda ielā 5A, Ikšķilē, Ogres nov., kadastra apzīmējums 74940110380 (turpmāk – Detālplānojums) 2.0. redakciju (1., 2., 3., 4. un 5. pielikums) (interaktīvā grafiskā daļa ir pieejama valsts ģeotelpiskās informācijas portālā: https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_26637).

2. Noslēgt ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "BALTIC SUPPORT SERVICE", reģistrācijas Nr. 40003741064, administratīvo līgumu par Detālplānojuma īstenošanu saskaņā ar līguma projektu 6. pielikumā.

3. Uzdot Ogres novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas telpiskajam plānotājam:

3.1. piecu darba dienu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas ievietot to Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS);

3.2. piecu darba dienu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas nodrošināt tā un informācijas par Detālplānojuma 2.0. redakcijas apstiprināšanu publicēšanu Pašvaldības tīmekļa vietnē www.ogresnovads.lv;

3.3. nodrošināt lēmuma 3.2. apakšpunktā minētās informācijas publicēšanu tuvākajā Pašvaldības informatīvā izdevuma "Savietis" numurā;

3.4. mēneša laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas nodrošināt lēmuma 2. punktā minētā administratīvā līguma noslēgšanu;

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Pašvaldības izpilddirektoram.


1 https://tapis.gov.lv/tapis/lv/downloads/158377, https://tapis.gov.lv/tapis/lv/downloads/158378, https://tapis.gov.lv/tapis/lv/downloads/158380, https://tapis.gov.lv/tapis/lv/downloads/158381, https://tapis.gov.lv/tapis/lv/downloads/158382

2 https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_26637

Ogres novada domes priekšsēdētājs E. Helmanis

 

6. pielikums
Ogres novada pašvaldības domes 25.05.2023. sēdes lēmumam
(prot. Nr. 7, 8.)

LĪGUMS Nr.__ PAR DETĀLPLĀNOJUMA zemes vienībai Bīskapa Meinarda ielā 5A, Ikšķilē, Ogres nov., ĪSTENOŠANU

Dokumenta datums ir tā
elektroniskās parakstīšanas datums

Ogres novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000024455 (turpmāk – Pašvaldība), kuru uz Pašvaldības   2021. gada 1. jūlija saistošo noteikumu Nr. 12/2021 "Ogres novada pašvaldības nolikums" pamata pārstāv tās izpilddirektors Pēteris Špakovskis, no vienas puses, un

zemes vienības Bīskapa Meinarda ielā 5A, Ikšķilē, Ogres nov., kadastra apzīmējums 74940110380, (turpmāk – Zemes vienība) īpašnieka – sabiedrības ar ierobežotu atbildību "BALTIC SUPPORT SERVICE", reģistrācijas Nr. 40003741064, valdes loceklis Kaspars Ābele, kā detālplānojuma Zemes vienībai (turpmāk – Detālplānojums) īstenotājs (turpmāk – Detālplānojuma īstenotājs), no otras puses, turpmāk kopā sauktas Puses, bet atsevišķi Puse, pamatojoties uz

a) Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 119.1. punktu,

b) Pašvaldības domes 2023. gada 25. maija lēmumu "Par detālplānojuma zemes vienībai Bīskapa Meinarda ielā 5A, Ikšķilē, Ogres nov., 2.0. redakcijas apstiprināšanu" (protokols Nr. 7; 8.), noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

 1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Līgums nosaka detālplānojuma Zemes vienībai (turpmāk – Detālplānojums) īstenošanas kārtību un izpildes termiņus.

1.2. Detālplānojuma īstenošana ietver šādus pasākumus:

1.2.1. elektroapgādes tīkla izbūvi plānotajā zemes vienībā Nr. 7 un nodošanu ekspluatācijā;

1.2.2. centralizētās sadzīves kanalizācijas tīkla izbūvi plānotajā zemes vienībā Nr. 7 un nodošanu ekspluatācijā;

1.2.3. centralizētā ūdensapgādes tīkla un ugunsdzēsības hidranta izbūvi plānotajā zemes vienībā Nr. 7 un nodošanu ekspluatācijā;

1.2.4. ielas ar cieto segumu un apgaismojumu izbūvi plānotajā zemes vienībā Nr. 7 un nodošanu ekspluatācijā;

1.2.5. divpakāpju stādījumu joslas plānoto zemes vienību Nr. 3, Nr. 4 un Nr. 5 teritorijā ierīkošanu vismaz 5 m platumā;

1.2.6. jauno zemes vienību robežu kadastrālo uzmērīšanu un nekustamo īpašumu ierakstīšanu Zemesgrāmatā.

1.3. Detālplānojuma īstenotājs atbilstoši Detālplānojuma mērķim nodrošina tā īstenošanu Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos.

2. Pušu saistības un atbildība

2.1. Detālplānojumā paredzēto atsevišķu zemes vienību atdalīšana, adrešu piešķiršana un ierakstīšana Zemesgrāmatā (izņemot plānoto zemes vienību Nr. 7) pieļaujama pie šādiem nosacījumiem:

2.1.1. līdz konkrētas zemes vienības un zemes vienības visā garumā esošais ielas posms ir izbūvēts un nodots ekspluatācijā ar grants, šķembu maisījuma vai cieto segumu un zemes vienībai izbūvēts un nodots ekspluatācijai elektroapgādes pieslēgums;

2.1.2. plānoto zemes vienību Nr. 3, Nr. 4 un Nr. 5 teritorijā izveidota divpakāpju stādījumu josla vismaz 5 m platumā.

2.2. Atsevišķo dzīvojamo māju nodošana ekspluatācijā pieļaujama pie nosacījuma, ja tā atrodas uz atsevišķas zemes vienības, kas ir reģistrēta Zemesgrāmatā.

2.3. Detālplānojuma īstenotāja pienākums:

2.3.1. līdz 2025. gada 1. jūnijam plānoto zemes vienību Nr. 3, Nr. 4 un Nr. 5 teritorijā izveidot divpakāpju stādījumu joslu vismaz 5 m platumā;

23.2. līdz 2033. gada 1. jūnijam izbūvēt un nodot ekspluatācijā elektroapgādes tīklu, nodrošinot pieslēgumus plānotajām zemes vienībām Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6;

2.3.3. līdz 2033. gada 1. jūnijam plānotajā zemes vienībā Nr. 7 izbūvēt un nodot ekspluatācijā centralizēto kanalizācijas tīklu;

2.3.4. līdz 2033. gada 1. jūnijam izbūvēt un nodot ekspluatācijā ielu ar grants vai šķembu maisījuma segumu;

2.3.5. gadījumā, ja uz plānotajā zemes vienībā Nr. 7 ielas izbūves būvniecības dokumentācijas iesniegšanas brīdi Ogres novada būvvaldē Bīskapa ielas posmā pie Detālplānojuma teritorijas ir izbūvēts un pieņemts ekspluatācijā centralizētais ūdensapgādes tīkls, Līguma 2.3.4. punktā norādītajā termiņā plānotajā zemes vienībā Nr. 7 ir jābūt izbūvētam un nodotam ekspluatācijā centralizētajam ūdensapgādes tīklam un ugunsdzēsības hidrantam;

2.3.6. gadījumā, ja uz plānotajā zemes vienībā Nr. 7 ielas izbūves būvniecības dokumentācijas iesniegšanas brīdi Ogres novada būvvaldē Bīskapa ielas posmā pie Detālplānojuma teritorijas nav izbūvēts un pieņemts ekspluatācijā centralizētais ūdensapgādes tīkls, centralizētais ūdensapgādes tīkls un ugunsdzēsības hidrants plānotajā zemes vienībā Nr. 7 jāizbūvē un jānodod ekspluatācijā trīs gadu laikā pēc centralizētā ūdensapgādes tīkla izbūves Bīskapa ielas posmā pie Detālplānojuma teritorijas un nodošanas ekspluatācijā;

2.3.7. līdz 2035. gada 1. jūnijam veikt Detālplānojuma teritorijā plānoto zemes vienību sadali un reģistrēt Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un Zemesgrāmata;

2.3.8. trīs gadu laikā pēc dzīvojamo ēku nodošanas ekspluatācijā plānotajā zemes vienībā Nr. 1, 2, 3, 4, 5 un 6 zemes vienībā Nr. 7 izbūvēt un nodot ekspluatācijas ielu ar cieto segumu un apgaismojumu.

2.3.9. nodrošināt Līgumā minēto savu saistību izpildi ar nepieciešamajiem resursiem;

2.3.10. kompensēt zaudējumus Pašvaldībai, ja tie radušies Detālplānojuma īstenotāja vainas dēļ;

2.3.11. Detālplānojuma teritorijā esošo nekustamo īpašumu īpašnieku maiņas gadījumā Detālplānojuma īstenotāja pienākumus ir informēt jaunos īpašniekus par Līgumu un nepieciešamību 1 (viena) mēneša laikā pēc īpašumtiesību reģistrēšanas Zemesgrāmatā noslēgt administratīvo līgumu par Detālplānojuma īstenošanu ar Pašvaldību.

2.4. Pašvaldība apņemas:

2.4.1. sniegt nepieciešamo Pašvaldības rīcībā esošo informāciju, kas attiecas uz Līguma izpildi;

2.4.2. savas kompetences ietvaros sniegt metodisko atbalstu Detālplānojuma realizācijas gaitā;

2.4.3. ievērojot Fizisko personu datu apstrādes likuma nosacījumus, nodrošināt Līguma pieejamību trešajām personām.

2.5. Ja nevar ievērot Līguma 2.3. apakšpunktā noteiktos Detālplānojuma īstenošanas termiņus, vismaz trīs (3) mēnešus pirms termiņa iestāšanos Detālplānojuma īstenotājs var ierosināt slēgt jaunu vienošanos. Ja Detālplānojuma īstenotājs neievēro Līgumā pielīgtos Detālplānojuma realizācijas termiņus bez attaisnojoša iemesla, Pašvaldība izskatīs jautājumu par Detālplānojuma atzīšanu par spēku zaudējušu, nekompensējot ieguldījumus.

2.6. Neviena no Pusēm nevar tikt vainota par tās saistību nepildīšanu, ja to izpildi kavē nepārvarama vara. Puses veic nepieciešamos pasākumus, lai līdz minimumam samazinātu radītos kaitējumus, kas varētu izrietēt no nepārvaramas varas. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.

2.7. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības Līguma 2.6. apakšpunkta minēto apstākļu dēļ, piecu (5) darba dienu laikā paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos.

2.8. Detālplānojums uzskatāms par īstenotu pēc Līguma 2.3. punktā minēto pasākumu īstenošanas.

3. Nobeiguma noteikumi

3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu pilnīgai un abpusējai saistību izpildei.

3.2. Visi Līguma grozījumi vai papildinājumi tiek izdarīti rakstveidā, Pusēm tos parakstot. Līguma grozījumi ir spēkā no abpusējas parakstīšanas dienas un ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

3.3. Gadījumos, kas nav paredzēti Līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.4. Visus strīdus un domstarpības, kas var rasties Līguma izpildes laikā, Puses risinās savstarpēju pārrunu ceļā. Strīdi un domstarpības, par kurām nav panākta vienošanās pārrunu ceļā, tiks izskatītas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

3.5. Līgums sagatavots latviešu valodā uz 3 (trīs) lapām, parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Pusēm ir pieejams abpusēji parakstīts Līgums elektroniskā formātā.

 4. Pušu rekvizīti

Ogres novada pašvaldība

SIA "BALTIC SUPPORT SERVICE"

Brīvības iela 33, Ogre, LV-5001

Tālr. 65071160, fakss: 65071161

e-pasts: ogredome@ogresnovads.lv,

LV 90000024455

Valsts Kase TRELLV22

Konts Nr. LV25TREL9800890740210

reģ. Nr. 40003741064

jur. adrese: Zemgales ielā 47-62, Olainē, Olaines nov., LV-2114

Tālr.:____________________

E-pasts: _________________

 


___________________________
P. Špakovskis


________________________
K. Ābele

 

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!