• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ogres novada domes 2023. gada 25. maija lēmums "Par detālplānojuma "Detālplānojums nekustamajam īpašumam Dzintaru ielā 3, Ķegumā, Ogres novadā" 1.1. redakcijas apstiprināšanu". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 1.06.2023., Nr. 105 https://www.vestnesis.lv/op/2023/105.17

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ogres novada domes lēmums

Par detālplānojuma zemes vienībai Bīskapa Meinarda ielā 5A, Ikšķilē, Ogres nov., 2.0. redakcijas apstiprināšanu

Vēl šajā numurā

01.06.2023., Nr. 105

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ogres novada dome

Veids: lēmums

Pieņemts: 25.05.2023.

OP numurs: 2023/105.17

2023/105.17
RĪKI

Ogres novada domes lēmumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Ogres novada pašvaldības domes lēmums

Ogrē 2023. gada 25. maijā (prot. Nr. 7, 9.)

Par detālplānojuma "Detālplānojums nekustamajam īpašumam Dzintaru ielā 3, Ķegumā, Ogres novadā" 1.1. redakcijas apstiprināšanu

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes 2023. gada 16. februāra lēmumu "Par detālplānojuma "Detālplānojums nekustamā īpašuma Dzintaru ielā 3, Ķegumā, Ogres novadā" 1.0. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai"1 publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai bija nodota detālplānojuma "Detālplānojums nekustamajam īpašumam Dzintaru ielā 3, Ķegumā, Ogres novadā" (turpmāk – Detālplānojums) 1.0. redakcija. Publiskā apspriešana norisinājās laika periodā no 2023. gada 6. marta līdz 2. aprīlim. Publiskās apspriešanas procedūra norisinājās atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 20. panta pirmo daļu, 21. panta otrās daļas 2. punktu Detālplānojuma 1.0. redakcijas publiskā apspriešana norisinājās neklātienes formā.

Publiskās apspriešanas laikā nav saņemts neviens juridiskās/fiziskās personas iesniegums ar priekšlikumiem vai komentāriem par Detālplānojuma 1.0. redakciju.

Saņemti nosacījumu sniegušo institūciju atzinumi par Detālplānojuma 1.0. redakciju, izņemot sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ķeguma Stars". Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 628) 62. punktu, ja institūcija noteiktajā termiņā nav sniegusi atzinumu vai nav informējusi par atzinuma sniegšanas termiņa pagarinājumu, tiek pieņemts, ka tai nav publiskas intereses par attiecīgo plānošanas dokumentu. Visas institūcijas, izņemot valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi" Rīgas reģionālo nodaļu (turpmāk – LVC RRN) sniedza pozitīvus atzinumus. LVC RRN 2023. gada 22. marta atzinumā rekomendē precizēt Detālplānojuma 1.0. redakcijas transporta infrastruktūras risinājumus. Pašvaldība, ņemot vērā, ka LVC RRN priekšlikumam ir rekomendējošs raksturs, un konstatētās nepilnības argumentācijā, secina, ka LVC RRN priekšlikums nav jāņem vērā.

2023. gada 30. martā saņemti akciju sabiedrības "Sadales tīkls" elektroietaišu ierīkošanas Tehniskās prasības Nr. 106709234 (turpmāk – Tehniskās prasības). Ievērojot Tehnisko 2.5.1.1. apakšpunkta prasību, konstatēta nepieciešamība papildināt Detālplānojuma 1.0. redakcijas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus ar prasību projektēt elektroapgādes sadalnes ielu sarkano līniju koridorā, kur tām nodrošināta piekļuve no ietves, brauktuves vai iebrauktuves zemesgabalā (12. punkts), Grafiskās daļas 2. kartē "Inženiertīkli" norādīt pieslēguma vietu elektroapgādes tīklam un papildināt Paskaidrojuma rakstu ar informāciju par elektroapgādes infrastruktūras izbūves nosacījumiem (lpp. 6 un 9). Papildus minētajam Grafiskās daļas 2. kartē "Inženiertīkli" un Paskaidrojuma rakstā lpp. 9) norādītas pieslēguma vietas centralizētam ūdensapgādes un kanalizācijas tīklam.

Izvērtējot veiktos Detālplānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu un Paskaidrojuma raksta precizējumus, secināms, ka tie neietekmē Detālplānojuma risinājumus pēc būtības, neskar citu personu tiesiskās intereses, tādējādi nav uzskatāmi par būtiskiem un Detālplānojuma redakcijai nav nepieciešama pilnveidošana. Ņemot vēra minēto, 2023. gada 10. maijā Pašvaldības Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas telpiskais plānotājs Jevgēnijs Duboks teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) ir publicējis pamatojumu redakcionālo kļūdu labošanai2, izveidojot jaunu Detālplānojuma apakšredakciju – 1.13.

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 628 119. punktu, pašvaldība pieņem vienu no šādiem lēmumiem: par detālplānojuma projekta apstiprināšanu un vispārīgā administratīvā akta izdošanu, kuram pievienots administratīvais līgums par detālplānojuma īstenošanu (119.1. punkts); par detālplānojuma projekta pilnveidošanu vai jaunas redakcijas izstrādi, norādot lēmuma pamatojumu (119.2. punkts); par atteikumu apstiprināt detālplānojumu, norādot lēmuma pamatojumu (119.3. punkts).

Ņemot vērā minēto, izskatot Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Pašvaldības Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas telpiskā plānotāja Jevgēnija Duboka – ziņojumu par Detālplānojuma 1.0. redakcijas publiskās apspriešanas rezultātiem un turpmāko virzību, pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta pirmo daļu, 29. pantu, Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 119.1. punktu,

balsojot: ar 22 balsīm "Par" (Andris Krauja, Artūrs Mangulis, Atvars Lakstīgala, Dace Kļaviņa, Dace Māliņa, Dace Veiliņa, Daiga Brante, Dzirkstīte Žindiga, Egils Helmanis, Gints Sīviņš, Ilmārs Zemnieks, Indulis Trapiņš, Jānis Iklāvs, Jānis Kaijaks, Jānis Siliņš, Kaspars Bramanis, Pāvels Kotāns, Raivis Ūzuls, Rūdolfs Kudļa, Santa Ločmele, Toms Āboltiņš, Valentīns Špēlis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,

Ogres novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt detālplānojuma "Detālplānojums nekustamajam īpašumam Dzintaru ielā 3, Ķegumā, Ogres novadā" (turpmāk – Detālplānojums) 1.1. redakciju (hipersaite ar unikālo identifikatoru uz valsts ģeotelpiskās informācijas portālā pieejamo detālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un interaktīvi grafisko daļu: https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_27460).

2. Noslēgt ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Ziemeļlatvijas meži", reģistrācijas Nr. 40103474868, administratīvo līgumu par Detālplānojuma 1.1. redakcijas īstenošanu saskaņā ar līguma projektu pielikumā.

3. Uzdot Ogres novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas telpiskajam plānotājam:

3.1. piecu darba dienu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas ievietot to Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS);

3.2. piecu darba dienu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas nodrošināt tā un informācijas par Detālplānojuma 1.1. redakcijas apstiprināšanu publicēšanu Pašvaldības tīmekļa vietnē www.ogresnovads.lv;

3.3. nodrošināt lēmuma 3.2. apakšpunktā minētās informācijas publicēšanu tuvākajā Pašvaldības informatīvā izdevuma "Savietis" numurā;

3.4. mēneša laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas nodrošināt lēmuma 2. punktā minētā administratīvā līguma noslēgšanu;

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Pašvaldības izpilddirektoram.


1 https://tapis.gov.lv/tapis/lv/downloads/158278

2 https://tapis.gov.lv/tapis/lv/downloads/163863

3 https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_27460

Ogres novada domes priekšsēdētājs E. Helmanis

 

Pielikums
Ogres novada pašvaldības domes 25.05.2023. sēdes lēmumam
(prot. Nr. 7, 9.)

LĪGUMS Nr.__ PAR DETĀLPLĀNOJUMA zemes vienībai Dzintaru ielā 3, Ķegumā, Ogres nov., ĪSTENOŠANU

Dokumenta datums ir tā
elektroniskās parakstīšanas datums

Ogres novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000024455 (turpmāk – Pašvaldība), kuru uz Pašvaldības 2021. gada 1. jūlija saistošo noteikumu Nr. 12/2021 "Ogres novada pašvaldības nolikums" pamata pārstāv tās izpilddirektors Pēteris Špakovskis, no vienas puses, un

zemes vienības Dzintaru ielā 3, Ķegumā, Ogres nov., kadastra apzīmējums 7409 006 0001, (turpmāk – Zemes vienība) īpašnieka – sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ziemeļlatvijas meži", reģistrācijas Nr. 40103474868, tās valdes priekšsēdētāja Kristapa Grietiņa un valdes locekļa Kristapa Puncuļa personā, kā detālplānojuma Zemes vienībai (turpmāk – Detālplānojums) īstenotājs (turpmāk – Detālplānojuma īstenotājs), no otras puses, turpmāk kopā sauktas Puses, bet atsevišķi Puse, pamatojoties uz

a) Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 119.1. punktu,

b) Pašvaldības domes 2023. gada 25. maija lēmumu "Par detālplānojuma "Detālplānojums nekustamajam īpašumam Dzintaru ielā 3, Ķegumā, Ogres novadā" 1.1. redakcijas apstiprināšanu" (protokols Nr. 7, 9.), noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Līgums nosaka Detālplānojuma Zemes vienībai īstenošanas kārtību un izpildes termiņus.

1.2. Detālplānojuma īstenošana ietver šādus pasākumus:

1.2.1. elektroapgādes tīkla izbūvi plānotajā zemes vienībā Nr. 17 un tā nodošanu ekspluatācijā;

1.2.2. centralizētās sadzīves kanalizācijas tīkla izbūvi plānotajā zemes vienībā Nr. 17 un tā nodošanu ekspluatācijā;

1.2.3. centralizētā ūdensapgādes tīkla izbūvi plānotajā zemes vienībā Nr. 17 un tā nodošanu ekspluatācijā;

1.2.4. ielas ar cieto segumu un apgaismojumu izbūvi plānotajā zemes vienībā Nr. 17 un 18, tās nodošanu ekspluatācijā;

1.2.5. meliorācijas grāvja gar plānoto zemes vienību Nr. 3, 4, 5, 6, un 7 dienvidu robežu izbūvi un nodošanu ekspluatācijā;

1.2.6. Detālplānojuma teritorijā plānoto zemes vienību sadale un reģistrēšana Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un Zemesgrāmatā.

Detālplānojuma īstenotājs atbilstoši Detālplānojuma mērķim nodrošina tā īstenošanu Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos.

2. Pušu saistības un atbildība

2.1. Detālplānojumā plānoto atsevišķu zemes vienību atdalīšana, adrešu piešķiršana un ierakstīšana Zemesgrāmatā (izņemot plānoto zemes vienību Nr. 17, 18, 19, 20) pieļaujama pie nosacījuma, ka līdz konkrētas zemes vienības un zemes vienības visā garumā esošais ielas posms ir izbūvēts un nodots ekspluatācijā ar grants, šķembu maisījuma vai cieto segumu un zemes vienībai izbūvēts un nodots ekspluatācijai elektroapgādes pieslēgums.

2.2. Plānotās zemes vienības Nr. 3, 4, 5, 6 un 7 atdalīšanai, adrešu piešķiršanai un ierakstīšanai Zemesgrāmatā papildus Līguma 2.1. punkta nosacījumam jābūt izbūvētam un nodotam ekspluatācijā meliorācijas grāvim gar minēto zemes vienību dienvidu robežu.

2.3. Atsevišķo dzīvojamo māju nodošana ekspluatācijā pieļaujama pie nosacījuma, ja tā atrodas uz atsevišķas zemes vienības, kas ir reģistrēta Zemesgrāmatā.

2.4. Detālplānojuma īstenotāja pienākums:

2.4.1. līdz 2033. gada 1. jūnijam plānotajā zemes vienībā Nr. 17 izbūvēt un nodot ekspluatācijā elektroapgādes tīklu, nodrošinot pieslēgumus plānotajai zemes vienībai Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16;

2.4.2. līdz 2033. gada 1. jūnijam plānotajā zemes vienībā Nr. 17 izbūvēt un nodot ekspluatācijā centralizēto ūdensapgādes tīklu;

2.4.3. līdz 2033. gada 1. jūnijam plānotajā zemes vienībā Nr. 17 un 18 izbūvēt un nodot ekspluatācijā ielu ar grants vai šķembu maisījuma segumu;

2.4.4. gadījumā, ja uz ielas izbūves plānotajā zemes vienībā Nr. 17 būvniecības dokumentācijas iesniegšanas brīdi Ogres novada būvvaldē Dzintaru ielā, Uzvaras ielā vai Rembates ielā gar Detālplānojuma teritoriju ir izbūvēts un pieņemts ekspluatācijā centralizētais kanalizācijas tīkls, Līguma 2.4.3. punktā norādītajā termiņā plānotajā zemes vienībā Nr. 17 ir jābūt izbūvētam un nodotam ekspluatācijā centralizētajam kanalizācijas tīklam;

2.4.5. gadījumā, ja uz ielas izbūves plānotajā zemes vienībā Nr. 17 būvniecības dokumentācijas iesniegšanas brīdi Ogres novada būvvaldē Dzintaru ielā, Uzvaras ielā vai Rembates ielā gar Detālplānojuma teritoriju nav izbūvēts un pieņemts ekspluatācijā centralizētais kanalizācijas tīkls, centralizētais kanalizācijas tīkls plānotajā zemes vienībā Nr. 17 jāizbūvē un jānodod ekspluatācijā trīs gadu laikā pēc centralizētā kanalizācijas tīkla izbūves Dzintaru ielā, Uzvaras ielā vai Rembates ielā posmā pie Detālplānojuma teritorijas un nodošanas ekspluatācijā.

2.4.6. līdz 2035. gada 1. jūnijam veikt Detālplānojuma teritorijā plānoto zeme vienību sadali un reģistrēt Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un Zemesgrāmatā;

2.4.7. trīs gadu laikā pēc dzīvojamo ēku nodošanas ekspluatācijā plānotajā zemes vienībā Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 un 16 plānotajā zemes vienībā Nr. 17 un 18 izbūvēt un nodot ekspluatācijas ielu ar cieto segumu un apgaismojumu.

2.4.8. nodrošināt Līgumā minēto savu saistību izpildi ar nepieciešamajiem resursiem;

2.4.9. kompensēt zaudējumus Pašvaldībai, ja tie radušies Detālplānojuma īstenotāja vainas dēļ;

2.4.10. Detālplānojuma teritorijā esošo nekustamo īpašumu īpašnieku maiņas gadījumā Detālplānojuma īstenotāja pienākumus ir informēt jaunos īpašniekus par Līgumu un nepieciešamību 1 (viena) mēneša laikā pēc īpašumtiesību reģistrēšanas Zemesgrāmatā noslēgt administratīvo līgumu par Detālplānojuma īstenošanu ar Pašvaldību.

2.5. Pašvaldība apņemas:

2.5.1. sniegt nepieciešamo Pašvaldības rīcībā esošo informāciju, kas attiecas uz Līguma izpildi;

2.5.2. savas kompetences ietvaros sniegt metodisko atbalstu Detālplānojuma realizācijas gaitā;

2.5.3. ievērojot Fizisko personu datu apstrādes likuma nosacījumus, nodrošināt Līguma pieejamību trešajām personām.

2.6. Ja nevar ievērot Līguma 2.4. apakšpunktā noteiktos Detālplānojuma īstenošanas termiņus, vismaz trīs (3) mēnešus pirms termiņa iestāšanos Detālplānojuma īstenotāja var ierosināt slēgt jaunu vienošanos. Ja Detālplānojuma īstenotāja neievēro Līgumā pielīgtos Detālplānojuma realizācijas termiņus bez attaisnojoša iemesla, Pašvaldība izskatīs jautājumu par Detālplānojuma atzīšanu par spēku zaudējušu, nekompensējot ieguldījumus.

2.7. Neviena no Pusēm nevar tikt vainota par tās saistību nepildīšanu, ja to izpildi kavē nepārvarama vara. Puses veic nepieciešamos pasākumus, lai līdz minimumam samazinātu radītos kaitējumus, kas varētu izrietēt no nepārvaramas varas. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.

2.8. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības Līguma 2.7. apakšpunktā minēto apstākļu dēļ, piecu (5) darba dienu laikā paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos.

2.9. Detālplānojums uzskatāms par īstenotu pēc Līguma 2.4. punktā minēto pasākumu īstenošanas.

3. Nobeiguma noteikumi

3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu pilnīgai un abpusējai saistību izpildei.

3.2. Visi Līguma grozījumi vai papildinājumi tiek izdarīti rakstveidā, Pusēm tos parakstot. Līguma grozījumi ir spēkā no abpusējas parakstīšanas dienas un ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

3.3. Gadījumos, kas nav paredzēti Līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.4. Visus strīdus un domstarpības, kas var rasties Līguma izpildes laikā, Puses risinās savstarpēju pārrunu ceļā. Strīdi un domstarpības, par kurām nav panākta vienošanās pārrunu ceļā, tiks izskatītas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

3.5. Līgums sagatavots latviešu valodā uz 3 (trīs) lapām, parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Pusēm ir pieejams abpusēji parakstīts Līgums elektroniskā formātā.

4. Pušu rekvizīti

Ogres novada pašvaldība

SIA "Ziemeļlatvijas meži"

Brīvības iela 33, Ogre, LV-5001

Tālr. 65071160, fakss: 65071161

e-pasts: ogredome@ogresnovads.lv,

LV 90000024455

Valsts Kase TRELLV22

Konts Nr. LV25TREL9800890740210

Tālr. 65071160

E-pasts: ogredome@ogresnovads.lv

reģ. Nr. 40103474868

jur. adrese: Rīga, Skanstes iela 7 k-1, LV-1013

Tālr._____________

E-pasts: _____________

________________________
K. Grietiņš

__________________________
P. Špakovskis
________________________
K. Punculis

 

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!