• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ķekavas novada domes 2022. gada 2. februāra lēmums Nr. 17 "Par detālplānojuma "Magones" grozījumu apstiprināšanu, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 14.02.2022., Nr. 31 https://www.vestnesis.lv/op/2022/31.18

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ogres novada domes saistošie noteikumi Nr. 1/2022

Par sociālajiem pakalpojumiem

Vēl šajā numurā

14.02.2022., Nr. 31

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ķekavas novada dome

Veids: lēmums

Numurs: 17

Pieņemts: 02.02.2022.

OP numurs: 2022/31.18

2022/31.18
RĪKI

Ķekavas novada domes lēmumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 1 Visi

Ķekavas novada domes lēmums Nr. 17

Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā 2022. gada 2. februārī (prot. Nr. 5)

Par detālplānojuma "Magones" grozījumu apstiprināšanu, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Izskatot SIA "Reģionālie projekti" 2021. gada 27. decembra iesniegumu (reģistrēts Ķekavas novada pašvaldībā 2021. gada 27. decembrī ar Nr. 1-6.1/21/6498) ar lūgumu apstiprināt detālplānojuma "Magones" grozījumu redakciju, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā un pievienoto detālplānojuma grozījumu projekta galīgo redakciju, Ķekavas novada dome konstatē:

1. Ķekavas novada dome 2020. gada 14. maijā pieņēma lēmumu Nr. 12 "Par detālplānojuma "Magones" grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpāsumā Margrietiņu ielā 4 un Margrietiņu ielā, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā" (protokols Nr. 16), ar kuru atļāva izstrādāt detālplānojuma "Magones" grozījumus, likvidēt Margrietiņu ielas atzaru un pievienot to nekustamajam īpašumam Margrietiņu ielā 4, saskaņā ar darba uzdevumu D-2020-4.

2. Ķekavas novada dome 2021. gada 20. oktobrī pieņēma lēmumu Nr. 15 "Par detālplānojuma "Magones", grozījumu nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai" (protokols Nr. 14/2021).

3. Atbilstoši darba uzdevumam Nr. D-2020-4 detālplānojuma grozījumu izstrādes mērķis ir likvidēt Margrietiņu ielas atzaru un pievienot to nekustamajam īpašumam Margrietiņu ielā.

4. Detālplānojuma grozījumu projekts ir izstrādāts atbilstoši darba uzdevumam Nr. D-2020-4. Detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes gaitā tika saņemti, izvērtēti un ņemti vērā darba uzdevumā Nr. D-2020-4 minēto institūciju nosacījumi.

5. Detālplānojuma grozījumu projekts atbilst Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumam 2009.-2021.gadam (apstiprināts ar Ķekavas novada domes 2009. gada 25. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-34/2009; turpmāk – Teritorijas plānojums.

6. Saskaņā ar Teritorijas plānojumu Nekustamā īpašuma plānotā (atļautā) izmantošana ir Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzM) apakšzonējums (DzM1), Satiksmes infrastruktūras objektu teritorijas (TL).

Pamatojoties uz:

- Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta pirmo daļu, 29., 30. un 31. pantu,

- Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 119.1. apakšpunktu, 124. un 125. punktu un

- ņemot vērā Ķekavas novada domes Attīstības atbalsta komitejas 2022. gada 26. janvāra atzinumu,

Atklāti balsojot

ar 16 balsīm "Par" (Agnese Geduševa, Aigars Vītols, Andris Ceļmalnieks, Andris Vītols, Arnolds Keisters, Edgars Brigmanis, Gatis Līcis, Indra Priede, Inese Jēkabsone, Ineta Romanovska, Juris Žilko, Karina Putniņa, Kristīne Legzdiņa, Rihards Gorkšs, Valts Variks, Voldemārs Pozņaks), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,

Ķekavas novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt detālplānojuma "Magones" grozījumus Margrietiņu ielā 4, kadastra numurs 8070 003 0505 un Margrietiņu ielā, kadastra numurs 8070 003 0509, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā (apstiprinātā redakcija Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā – https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_17408).

2. Noslēgt administratīvo līgumu par detālplānojuma grozījumu īstenošanu (pielikumā) pēc detālplānojuma grozījumu pārsūdzēšanas termiņa beigām.

3. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistam publicēt šo lēmumu Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", pašvaldības informatīvajā biļetenā "Ķekavas Novads" un pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv.

4. Uzdot Attīstības un būvniecības pārvaldes speciālistiem ievietot detālplānojuma grozījumus Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).

5. Uzdot Ķekavas novada pašvaldības Administratīvajai pārvaldei nosūtīt vai izsniegt šo lēmumu:

5.1. SIA "Reģionālie projekti" uz e-pastu: birojs@rp.lv,

5.2. V. Č. uz e-pastu: __@inbox.lv.

Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 4. punktu, par ierobežotas pieejamības informāciju uzskatāma informācija par fiziskas personas privāto dzīvi, līdz ar to, šajā lēmumā norādītie personas dati ir ierobežotas pieejamības informācija.

Personas datus Ķekavas novada pašvaldība apstrādāja, pamatojoties uz Eiropas parlamenta un padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko ieceļ Direktīvu 95/46EK, 6. panta pirmās daļas (c) punktu – apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu.

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmajai un otrajai daļai, šis lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Saskaņā ar Paziņošanas likuma 9. panta otro daļu dokuments, kas sūtīts pa elektronisko pastu, uzskatāms par paziņotu otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76. panta otrajai daļai un 188. panta otrajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Sēdes vadītājs J. Žilko

 

Pielikums
Ķekavas novada domes
2022. gada 2. februāra sēdes
lēmumam Nr. 17 (prot. Nr. 5)

ADMINISTRATĪVAIS LĪGUMS Nr. ____________

par detālplānojuma "Magones" grozījumu
nekustamā īpašuma "Margrietiņu iela 4" zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80700030505 un nekustamā īpašuma "Margrietiņu iela" zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80700030509, Ķekavas novadā, Krustkalnos, īstenošanas kārtību

Ķekavas novada Ķekavas pagastā

2022. gada _____ . ________________

 Ķekavas novada pašvaldība, NMR kods 90000048491, adrese: Gaismas iela 19 k- 9- 1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123 (turpmāk – Pašvaldība), kuras vārdā saskaņā ar Ķekavas novada domes (turpmāk – Dome) 2021. gada 1. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 13/2021 "Ķekavas novada pašvaldības nolikums" (turpmāk – Saistošie noteikumi) rīkojas tās izpilddirektore Jolanta Jansone, no vienas puses, un

Ķekavas novada Krustkalnu ciema nekustamā īpašuma bez nosaukuma (adrese – "Margrietiņu iela 4") ar kadastra Nr. 80700030505 īpašnieks un nekustamā īpašuma "Margrietiņu iela" ar kadastra Nr. 80700030509 kopīpašnieks V. Č., personas kods …, adrese … un

Ķekavas novada Krustkalnu ciema nekustamā īpašuma "Margrietiņu iela" ar kadastra Nr. 80700030509 kopīpašniece D. Š., personas kods …, adrese … (turpmāk – Detālplānojuma grozījumu īstenotāji) no otras puses,

visi kopā vai atsevišķi turpmāk saukti arī Puses vai Puse, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 80. panta pirmās daļas 2. punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 31. panta pirmo daļu un Pašvaldības 2016. gada 21. februāra saistošo noteikumu Nr. 9/2016 "Ķekavas novada pašvaldības nolikums" 78. punktu, ņemot vērā Ķekavas novada domes 2021. gada __.______ lēmumu Nr. __ "Par detālplānojuma "Magones" grozījumu apstiprināšanu", noslēdz šādu administratīvo līgumu (turpmāk – Līgums) par detālplānojuma grozījumu īstenošanu.

Līguma priekšmets

Puses vienojas par detālplānojuma grozījumu, kas apstiprināti ar Ķekavas novada domes 2021. gada __.______ lēmumu Nr. __ "Par detālplānojuma "Magones" grozījumu apstiprināšanu" (turpmāk – Detālplānojuma grozījumi) īstenošanas kārtību un realizācijas termiņu.

Līgums ir saistošs Pusēm un to saistību pārņēmējiem.

Detālplānojuma grozījumu īstenošanas kārtība

Saskaņā ar Detālplānojuma grozījumu risinājumiem atdala nekustamā īpašuma "Margrietiņu iela" zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80700030509 atzaru un to pievieno nekustamā īpašuma bez nosaukuma (adrese – "Margrietiņu iela 4") zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80700030505.

Detālplānojuma grozījumu teritorijas izmantošanu veic saskaņā ar detālplānojumu "Magones", kas pārapstiprināts ar Ķekavas novada domes 2009. gada 27. oktobra lēmumu 2. § 2.1. "Par Ķekavas pagasta detālplānojumu apstiprināšanu ar Ķekavas novada domes saistošajiem noteikumiem", saistošie noteikumi Nr. SN-TPD-154/2009, ciktāl tas nav pretrunā Detālplānojuma grozījumiem.

Detālplānojuma grozījumu īstenotāji apmaksā ar Detālplānojuma grozījumu īstenošanu saistītos izdevumus, savstarpēji vienojoties.

Pašvaldībai ir pienākums saskaņā ar normatīvajiem aktiem nodrošināt Detālplānojuma grozījumu īstenošanas uzraudzību.

Detālplānojuma grozījumu īstenotāji uzsāk Detālplānojuma grozījumu īstenošanu no Līguma parakstīšanas brīža un pilnībā īsteno līdz 2023. gada 31. decembrim.

Nepārvarama vara

Puses ir atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kuru nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, pandēmijas, epidēmijas, streiki, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņa uzskata, ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un, kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

Citi noteikumi

Līgums ir spēkā no parakstīšanas brīža un līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai īstenošanai vai Līguma izbeigšanai.

Līgums zaudē spēku nekavējoties, ja Detālplānojuma grozījumi tiek atcelti vai atzīti par spēku zaudējušiem.

Strīdi, kas rodas Līguma neizpildes gadījumā, tiek risināti sarunu ceļā. Gadījumā, ja Puses nespēj vienoties savstarpējo sarunu ceļā, strīdus risina tiesā atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktai kārtībai.

Jebkurus Līguma grozījumus un papildinājumus noformē rakstveidā, paraksta Puses, pievieno Līgumam un tie uzskatāmi par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

Līgums ir sagatavots uz 2 (divām) lapām, 3 (trijos) eksemplāros.

Puses:

Pašvaldība:

Ķekavas novada pašvaldība

reģistrācijas Nr. 90000048491,

juridiskā adrese: Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123

____________________________

izpilddirektore Jolanta Jansone

Detālplānojuma grozījumu īstenotāji:

V. Č.

personas kods:

adrese:

____________________________

V. Č.

  D. Š.

personas kods:

adrese:

____________________________

D. Š.

Sēdes vadītājs J. Žilko

DETĀLPLĀNOJUMA GROZĪJUMU APBŪVES NOSACĪJUMI

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!