• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Siguldas novada domes 2022. gada 15. decembra lēmums "Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamā īpašuma "Stariņi" zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8064 008 0114, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 29.12.2022., Nr. 252 https://www.vestnesis.lv/op/2022/252.35

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 34/22

Par atbalsta pasākumiem mājokļa vides pielāgošanai personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem Smiltenes novadā

Vēl šajā numurā

29.12.2022., Nr. 252

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Siguldas novada dome

Veids: lēmums

Pieņemts: 15.12.2022.

OP numurs: 2022/252.35

2022/252.35
RĪKI

Siguldas novada domes lēmumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Siguldas novada pašvaldības domes lēmums

Siguldā 2022. gada 15. decembrī (prot. Nr. 23, 42. §)

Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamā īpašuma "Stariņi" zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8064 008 0114, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā

Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa

Siguldas novada pašvaldībā ir saņemts detālplānojuma izstrādātājas SIA "Arhitektūra un Vide" valdes locekles Ivetas Lāčaunieces 2022. gada 24. augusta iesniegums (reģ. Nr. A-3.10/4/3921) par detālplānojuma redakcijas apstiprināšanu nekustamā īpašuma "Stariņi", Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8064 008 0114. Iesniegumam pievienota detālplānojuma redakcija, par kuru notikusi publiskā apspriešana, pārskats par detālplānojuma izstrādi, kam pievienots ziņojums par publiskās apspriešanas rezultātiem. Dome konstatē:

1. saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Inčukalna pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 748 datiem, nekustamais īpašums "Stariņi" Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, ar kadastra Nr. 8064 008 0113, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8064 008 0114 un platību 1.72 ha, pieder Matīsam Hosam;

2. saskaņā ar Inčukalna novada pašvaldības 2013. gada 22. maija saistošo noteikumu Nr. 10/2013 "Par Inčukalna novada teritorijas plānojuma 2013.–2024. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu" Grafiskās daļas funkcionālā zonējuma karti, nekustamā īpašuma "Stariņi" zemes vienība atrodas Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS);

3. detālplānojuma izstrāde uzsākta saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 23. septembra lēmumu "Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Inčukalna pagastā Siguldas novadā" (protokols Nr. 8, 45. §), ar kuru apstiprināts detālplānojuma darba uzdevums Nr. 02-2021 (turpmāk – Darba uzdevums);

4. atbilstoši Darba uzdevumam detālplānojuma izstrādes mērķis ir radīt priekšnoteikumus dzīvojamās apbūves īstenošanai Nekustamā īpašuma zemes vienībā, izdalīt ielu atsevišķā zemesgabalā, kā arī izdalīt 11 atsevišķus zemesgabalus savrupmāju būvniecībai;

5. Siguldas novada pašvaldības dome 2022. gada 19. maijā pieņēma lēmumu "Par detālplānojuma projekta nekustamā īpašuma "Stariņi" zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8064 008 0144 Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, nodošanu sabiedriskajai apspriešanai" (protokols Nr.11, 44.§). Publiskā apspriešana norisinājās no 2022. gada 30. maija līdz 2022. gada 27. jūnijam neklātienes formā (attālināti), saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 21. panta otrās daļas 2. punktu. Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas gaitā netika saņemti fizisku vai juridisku personu priekšlikumi. Par sagatavoto Detālplānojuma projektu tika saņemti pozitīvi atzinumi no visām institūcijām, kuras bija sniegušas nosacījumus Detālplānojuma izstrādei.

Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Administratīvā procesa likuma 79. pantu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29., 30., 31. pantu, Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 119.1., 124. punktu, kā arī ņemot vērā Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komitejas 2022. gada 8. decembra sēdes atzinumu (prot. Nr. 12, 14. §), atklāti balsojot ar 15 balsīm par (R. Ādamsons, Ņ. Balode, Z. Berdinska, I. Bernats, A. Caucis, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, E. Viļķina, K. Zaļais, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:

1. apstiprināt detālplānojumu nekustamā īpašuma "Stariņi" zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8064 008 0114, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, detālplānojuma interaktīvo grafisko daļu, kura pieejama https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_24679, un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus – Pielikums Nr. 1;

2. detālplānojuma izstrādes īstenotāja pilnvarotajai personai Krišjānim Karabeško līdz 2023. gada 31. janvārim noslēgt administratīvo līgumu ar pašvaldību par detālplānojuma īstenošanu atbilstoši Pielikumā Nr. 2 pievienotajam līguma projektam;

3. detālplānojuma izstrādes vadītājai ievietot pašvaldības lēmumu par detālplānojuma apstiprināšanu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" izmantojot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu (TAPIS) un publicēt paziņojumu par detālplānojuma redakcijas apstiprināšanu interneta vietnē www.sigulda.lv.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo daļu, 76. panta otro daļu, 188. panta otro daļu un 189. panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007.

Sēdes vadītāja L. Sausiņa

 

2. pielikums
Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 15. decembra lēmumam
"Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamā īpašuma "Stariņi" zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8064 008 0114, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā" (prot. Nr. 23, 42. §)

ADMINISTRATĪVAIS LĪGUMS

Par detālplānojuma nekustamā īpašuma "Stariņi", kadastra numurs 8064 008 0113, zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 8064 008 0114, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā
īstenošanas kārtību

Siguldā 2022. gada __. decembrī

Siguldas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, tās izpilddirektores Jeļenas Zarandijas personā, kura rīkojas saskaņā ar Siguldas novada domes 2021. gada 12. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 3 "Siguldas novada pašvaldības nolikums", turpmāk tekstā – Pašvaldība, no vienas puses un

Nekustamā īpašuma "Stariņi" Inčukalna pagastā,  Siguldas novadā, kadastra Nr. 8064 008 0113, īpašnieka Matīsa Hosa pilnvarotā persona Vārds Uzvārds, personas kods ____, deklarētā dzīvesvietas adrese: __________ iela 2, Meža Miers, Inčukalna pag., Siguldas nov., LV-2136 (turpmāk – Detālplānojuma īstenotājs), no otras puses, turpmāk tekstā katrs atsevišķi un kopā saukti Puse un Puses,

pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 31. panta pirmo un otro daļu, Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 15. decembra lēmumu "Par detālplānojuma projekta nekustamā īpašuma "Stariņi" zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 8064 008 0114, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā apstiprināšanu" (prot. Nr. 23, 42. §), Inčukalna novada  pašvaldības 22.05.2013. saistošo noteikumu Nr. 10/2013 "Par Inčukalna novada teritorijas plānojuma 2013.–2024. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu", noslēdz šādu līgumu (turpmāk –Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN TERMIŅŠ

Līgums nosaka nekustamā īpašuma "Stariņi" zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8064 008 0114, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, detālplānojuma (turpmāk – Detālplānojums) īstenošanas kārtību un izpildes termiņus.

2. DETĀLPLĀNOJUMA ĪSTENOŠANAS KĀRTĪBA UN IZPILDES TERMIŅI

2.1. Detālplānojuma īstenotājs uzsāk Detālplānojuma īstenošanu līdz 2023. gada 30. decembrim un to īsteno līdz 2033. gada 30. decembrim.

2.2. Detālplānojuma īstenotājs Detālplānojumu īsteno divās kārtās:

2.2.1. Pirmajā kārtā

2.2.1.1. veic būvprojekta/u izstrādi jaunveidojamās Margrētas ielas un inženiertīklu izbūvei, pieslēgumam pašvaldības ceļam "Stacija-Eglītes";

2.2.1.2. izbūvē un nodod ekspluatācijā jaunveidojamo ielu ar vismaz šķembu segumu, pagaidu apgriešanās laukumu un pieejamos inženiertīklus ielas sarkanajās līnijās;

2.2.1.3. nodala un reģistrē Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā jaunveidojamās zemes vienības.

2.2.2. Otrajā kārtā

2.2.2.1. izbūvē un nodod ekspluatācijā cieto segumu jaunveidojamai ielai,

2.2.2.2. izbūvē un nodod ekspluatācijā ielas apgaismojumu jaunveidojamai ielai,

2.2.2.3. bez atlīdzības nodod pašvaldībai izbūvēto ielu un zemes vienību ielas sarkanajās līnijās, un ielas apgaismojumu;

2.3. Detālplānojuma īstenotājs apmaksā visus ar Detālplānojuma īstenošanu saistītos izdevumus.

3. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1. Detālplānojuma īstenotājs apņemas:

3.1.1. veikt Detālplānojuma īstenošanu Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos;

3.1.2. īstenot Detālplānojumu atbilstoši būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām, tai skaitā pašvaldības saistošajiem noteikumiem, kā arī atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē vides aizsardzību un zemes ierīcību;

3.1.3. Detālplānojuma īstenošanas gaitā un savrupmāju apbūves gaitā nepasliktināt vides kvalitāti blakus teritorijās;

3.1.4. informēt Pašvaldību par Detālplānojuma īstenošanas procesu;

3.1.5. informēt Pašvaldību par kavējošiem vai traucējošiem faktoriem, kas var ietekmēt Detālplānojuma īstenošanu Līgumā noteiktajos termiņos;

3.1.6. Pašvaldības noteiktajā termiņā sniegt informāciju un paskaidrojumus par Līguma nosacījumu izpildē konstatētajiem trūkumiem un tos novērst;

3.1.7. saglabāt īpašumā zemes vienību Nr. 12, nodrošināt jaunveidojamās ielas izbūvi, apsaimniekošanu, uzturēt par saviem finanšu līdzekļiem detālplānojuma īstenošanas ietvaros izbūvētās inženierkomunikācijas un ielu, līdz tās nodošanai pašvaldībai vai inženierkomunikāciju turētājiem;

3.1.8. informēt nākamos zemes vienību īpašniekus par Līguma esamību un viņu pienākumu noslēgt ar Pašvaldību Līguma 3.3.2. apakšpunktā minēto pārjaunojuma līgumu;

3.1.9. ja zemes vienību apbūve netiek veikta, Detālplānojuma teritoriju kopt un uzturēt kārtībā.

3.2. Detālplānojuma īstenotājs ir atbildīgs par Pašvaldībai nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies Detālplānojuma īstenošanas laikā darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

3.3. Pašvaldība apņemas:

3.3.1. sniegt Detālplānojuma īstenotājam Līguma izpildei nepieciešamo informāciju, kas ir Pašvaldības rīcībā;

3.3.2. noslēgt pārjaunojuma līgumu ar personām, kuras iegūst īpašuma tiesības uz Detālplānojumā ietverto nekustamo īpašumu Līguma darbības laikā;

3.3.3. nodrošināt Detālplānojuma īstenošanas uzraudzību saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

3.4. Pašvaldībai ir tiesības pieprasīt no Detālplānojuma īstenotāja informāciju un paskaidrojumus par konstatētajiem pārkāpumiem Līguma nosacījumu izpildē un uzdot tos novērst.

3.5. Ja Detālplānojuma īstenotājs neievēro Detālplānojuma īstenošanas termiņus bez attaisnojoša iemesla, tad Pašvaldībai ir tiesības izskatīt jautājumu par Detālplānojuma atzīšanu par spēku zaudējušu.

3.6. Ja Līgums netiek pārjaunots ar personām, kuras iegūst īpašuma tiesības uz Detālplānojumā ietverto nekustamo īpašumu Līguma darbības laikā un tas būtiski ietekmē turpmāko Detālplānojuma īstenošanu, Pašvaldībai ir tiesības apturēt Detālplānojuma īstenošanu un izskatīt jautājumu par tā atzīšanu par spēku zaudējušu.

4. LĪGUMA GROZĪŠANAS UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA

4.1. Līgumu var grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

4.2. Pašvaldībai ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Detālplānojuma īstenotājs neievēro Līguma prasības un/vai normatīvos aktus, kas ir saistīti ar Līguma izpildi. Šādā gadījumā Pašvaldība nosūta Detālplānojuma īstenotājam rakstisku brīdinājumu par konstatēto Līguma noteikumu pārkāpumu, nosakot saprātīgu termiņu tā novēršanai. Gadījumā, ja Detālplānojuma īstenotājs termiņā nav novērsis pārkāpumu, Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu, neslēdzot atsevišķu vienošanos. Par to tiek paziņots Detālplānojuma īstenotājam, iesniedzot vienpusēju atkāpšanās paziņojumu, kurā noteikts termiņš, ar kuru Līgums tiek izbeigts.

4.3. Līgums zaudē spēku, ja Detālplānojums tiek atzīts par spēku zaudējušu.

5. NEPĀRVARAMA VARA

5.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

5.2. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Puse netiek atbrīvota no Līguma saistību izpildes.

5.3. Nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu iestāšanās gadījumā Līguma darbības termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Puses vienojas par Līguma pārtraukšanu.

6. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdus saistībā ar Līgumu Puses risina savstarpēju sarunu ceļā. Gadījumā, ja Puses 30 (trīsdesmit) dienu laikā nespēj vienoties, strīds risināms tiesā, saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

7. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

7.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Puses to savstarpēji ir parakstījušas un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

7.2. Detālplānojuma īstenotāja kontaktpersona Līguma izpildes laikā ir Krišjānis Karabeško, tālrunis +371 28 36 5557, e-pasts: krisjanis.karabesko@gmail.com.

7.3. Jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses rīkosies saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

7.4. Līgums sastādīts uz 3 (trīs) lapām, 2 (divos) eksemplāros, viens – Pašvaldībai un viens – Detālplānojuma īstenotājam. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

8. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

Siguldas novada pašvaldības dome

Reģ. Nr. 90000048152

Pils iela 16, Sigulda

Siguldas nov.,

LV-2150

e-pasts: pasts@sigulda.lv:

______________________________
Izpilddirektore J. Zarandija

Detālplānojuma īstenotājs

Matīsa Hosa pilnvarotā persona

Vārds Uzvārds

Personas kods:

deklarētā adrese:_____ iela 2, Meža Miers

Inčukalna pag., Siguldas nov., LV-2136

e-pasts:

_______________________
Vārds Uzvārds

 

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!