• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Madonas novada domes 2022. gada 30. novembra saistošie noteikumi Nr. 42 "Par līdzfinansējumu Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 19.12.2022., Nr. 245 https://www.vestnesis.lv/op/2022/245.34

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Tukuma novada domes saistošie noteikumi Nr. 70

Par grozījumiem Tukuma novada domes 2022. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Tukuma novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai un tām piesaistīto zemes gabalu...VAIRĀK

Vēl šajā numurā

19.12.2022., Nr. 245

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Madonas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 42

Pieņemts: 30.11.2022.

OP numurs: 2022/245.34

2022/245.34
RĪKI

Madonas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 42

2022. gada 30. novembrī

Par līdzfinansējumu Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas

APSTIPRINĀTI
ar Madonas novada pašvaldības domes
30.11.2022. lēmumu Nr. 778 (prot. Nr. 27, 8. p.)

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 12. panta otro prim daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka līdzfinansējuma par profesionālās ievirzes izglītības ieguvi (turpmāk – līdzfinansējums) Madonas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) profesionālās ievirzes izglītības iestādēs (turpmāk tekstā – izglītības iestāde) noteikšanas, atvieglojumu piemērošanas un samaksas kārtību.

2. Līdzfinansējums veido daļu no izglītības iestādes budžeta. Budžetu izmanto izglītības iestādes attīstībai, mācību līdzekļu, materiālu un inventāra, tai skaitā formas un skatuves tērpu, iegādei un uzturēšanai, aprīkojuma iegādei, pedagogu darba samaksai, kā arī izglītojamo un pedagogu dalības maksu segšanai pasākumos, kuri tiešā veidā saistīti ar izglītības procesa īstenošanu, koncertu, konkursu, sacensību, meistarklašu un nometņu organizēšanai un dalībai starptautiskās un valsts līmeņa sacensībās, konkursos, koncertos u.c. pasākumos.

3. Par līdzfinansējuma samaksas kārtību un profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanu izglītojamā likumiskie pārstāvji (turpmāk – vecāki) vai pilngadīgs izglītojamais un izglītības iestāde slēdz savstarpēju līgumu.

4. Izglītības iestāde nodrošina, ka vecāki vai pilngadīgs izglītojamais iepazīstas ar šiem noteikumiem, to apliecinot ar parakstu, pirms profesionālās ievirzes izglītības programmas apguves uzsākšanas.

5. Izglītības iestādei ir tiesības pārbaudīt tai pieejamajos datu reģistros vecāku un izglītojamo personas datus, kas nepieciešami šo noteikumu izpildei.

II. Līdzfinansējuma noteikšanas kārtība

6. Līdzfinansējuma apmēru par profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvi, pamatojoties uz izglītības iestādes iesniegumu, nosaka Pašvaldības dome ar lēmumu par Pašvaldības maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu. Līdzfinansējuma apmērs katru mācību gadu vai kalendārā gada sākumā var tikt pārskatīts.

7. Bērniem, kas izglītības iestādē apmeklē sagatavošanās grupu, maksu par nodarbību apmeklējumu nosaka Pašvaldības dome ar lēmumu par Pašvaldības maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu. Maksai par sagatavošanas grupas nodarbībām šo noteikumu 10. un 11. punktā minētos atvieglojumus nepiemēro.

8. Izglītojamajam, kurš vienā izglītības iestādē apgūst divas dažādas mākslas un mūzikas profesionālās ievirzes izglītības programmas, līdzfinansējumu aprēķina un atvieglojumus, ja tādi attiecināmi, piemēro par katru no tām atsevišķi.

9. Līdzfinansējuma apmērs tiek noteikts vienam mēnesim par visiem kalendārajiem mēnešiem, kuros izglītības iestāde īsteno attiecīgo izglītības programmu, bet ne vairāk par:

9.1. desmit kalendārajiem mēnešiem gadā sporta profesionālās ievirzes izglītības programmās;

9.2. deviņiem kalendārajiem mēnešiem gadā mākslas un mūzikas profesionālās ievirzes izglītības programmās.

10. Līdzfinansējuma atvieglojums 50 % apmērā tiek piemērots, ja izglītojamais ir sekmīgs, nav neattaisnotu kavējumu un:

10.1. ja izglītojamajam semestra vērtējumos ir tikai teicamas un izcilas (9 un 10 balles) sekmes vai izglītojamais mūzikas vai mākslas profesionālās ievirzes izglītības programmas ietvaros guvis izcilus panākumus konkursos vai skatēs;

10.2. ja izglītojamais sporta profesionālās ievirzes izglītības programmas ietvaros uzrādījis augstus sasniegumus sacensībās;

10.3. ja vienā izglītības iestādē mācās divi bērni no vienas ģimenes;

10.4. ja izglītojamais Madonas Bērnu un sporta skolā apgūst divas vai vairākas sporta profesionālās ievirzes izglītības programmas.

11. Līdzfinansējuma atvieglojums 100 % apmērā tiek piemērots, ja izglītojamais ir sekmīgs, nav neattaisnotu kavējumu un:

11.1. ir persona ar invaliditāti, bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns;

11.2. ir no ģimenes, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss;

11.3. ir no daudzbērnu ģimenes (ģimene, kurai izsniegta Latvijas goda ģimenes apliecība "3+ ģimenes karte");

11.4. ir iekļauts Latvijas sporta veidu federāciju apstiprinātajā Latvijas izlases dalībnieku sarakstā.

12. Šo noteikumu 10. un 11. punktā minētie līdzfinansējuma atvieglojumi vienas izglītības iestādes ietvaros nesummējas, bet gadījumā, ja izglītojamais atbilst vairākiem līdzfinansējuma atvieglojuma kritērijiem, tiek piemērots lielākais līdzfinansējuma atvieglojuma veids.

13. Madonas Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktors katra mācību gada sākumā ar lēmumu no līdzfinansējuma atbrīvo izglītojamos, kas sporta profesionālās ievirzes izglītības programmu apgūst Varakļānu novada administratīvajā teritorijā.

14. Līdzfinansējuma atvieglojumus, izņemot šo noteikumu 10.1., 10.2. un 11.4. punktā minētajos gadījumos, izglītības iestāde piešķir, pamatojoties uz vecāku iesniegumu. Izglītības iestāde ir tiesīga pieprasīt no vecāka papildus informāciju vai dokumentus par izglītojamā atbilstību līdzfinansējuma atvieglojumu saņemšanas nosacījumiem, ja tai nav iespējams šo informāciju iegūt pašai.

15. Līdzfinansējuma atvieglojumu piemēro no tā mēneša, kurā saņemts vecāka iesniegums vai izdots izglītības iestādes vadītāja rīkojums, ja izglītojamā vecāka iesniegums nav nepieciešams.

16. Noteikumu 10.1. un 10.2. punktā minēto līdzfinansējuma atvieglojumu piešķir pēc izglītības iestādes iniciatīvas. Izglītības iestāde, piešķirot 10.1. un 10.2. punktā minēto līdzfinansējuma atvieglojumu, ievēro šādus nosacījumus:

16.1. no līdzfinansējuma atbrīvoto izglītojamo skaits nepārsniedz 15 % no kopējā iestādes profesionālās ievirzes programmu izglītojamo skaita;

16.2. atbrīvojuma termiņš no līdzfinansējuma nepārsniedz viena mācību gada semestra periodu.

17. Izglītības iestāde informē vecākus vai pilngadīgu izglītojamo par lēmumiem līdzfinansējuma atvieglojumu piemērošanai, kā arī par to pārtraukšanu.

18. Līdzfinansējuma atvieglojumus piešķir par laika periodu, kamēr pastāv to piešķiršanas priekšnosacījumi.

19. Vecākam vai pilngadīgam izglītojamajam ir pienākums informēt izglītības iestādi, ja ir mainījušies apstākļi, kas bija par pamatu līdzfinansējuma atvieglojumu saņemšanai. Nepaziņošanas gadījumā vai, ja sniegta nepatiesa informācija atvieglojuma saņemšanai, izdevumi, kas radušies, var tikt piedzīti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

20. Ja izglītojamais ir nesekmīgs vai neattaisnoti neapmeklē nodarbības, ar izglītības iestādes direktora rīkojumu līdzfinansējuma atvieglojumus pārtrauc.

21. Pašvaldības dome var pieņemt lēmumu par līdzfinansējuma atcelšanu uz laiku, ja profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošana uz laiku tiek ierobežota ārēju apstākļu dēļ.

III. Līdzfinansējuma samaksas kārtība

22. Līdzfinansējumu vecāki vai pilngadīgs izglītojamais maksā bezskaidras naudas norēķinu veidā, pamatojoties uz Pašvaldības izdotu grāmatvedības attaisnojuma dokumentu – rēķinu.

23. Vecākam vai pilngadīgam izglītojamajam jāinformē izglītības iestāde, ja rēķins nav saņemts.

24. Rēķins par līdzfinansējumu tiek izrakstīts vienam mēnesim, tā apmaksas termiņš norādīts rēķinā.

25. Līdzfinansējums tiek aprēķināts līdz brīdim, kad izglītojamais izstājas no izglītības iestādes (to apliecina izglītojamā vecāka iesniegums) vai izglītojamais ar izglītības iestādes Pedagoģiskās padomes lēmumu tiek atskaitīts no izglītības iestādes. Šajā punktā minētajos gadījumos avansā pārmaksātais līdzfinansējums tiek atmaksāts, pamatojoties uz vecāka iesniegumu, ja tas saņemts viena gada laikā no izglītojamā izstāšanās vai atskaitīšanas brīža.

26. Ja līdzfinansējums nav maksāts par pieciem mēnešiem, izglītības iestādei ir tiesības izglītojamo atskaitīt no izglītības iestādes. Ja parāda summa sasniedz trīs mēnešu līdzfinansējuma apmēru, izglītības iestāde brīdina vecāku vai pilngadīgu izglītojamo par parāda esamību un iespēju slēgt papildus vienošanos par līdzfinansējuma parāda nomaksu.

27. Situācijās, ja līdzfinansējums netiek maksāts un nav iespējams panākt vienošanos par tā samaksu, parāda piedziņa tiek risināta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

28. Šo noteikumu ievērošanas un līdzfinansējuma iemaksas izpildes kontroli organizē un nodrošina izglītības iestādes direktors sadarbībā ar Madonas novada Centrālās administrācijas Finanšu nodaļu.

IV. Faktiskās rīcības vai lēmumu apstrīdēšanas kārtība

29. Izglītības iestādes vadītāja lēmumu vai faktisko rīcību var apstrīdēt Madonas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā. Iesniegums par lēmuma apstrīdēšanu iesniedzams Pašvaldības lietvedībā Saieta laukumā 1, Madonā, Madonas novadā, LV-4801, Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

30. Madonas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

V. Noslēguma jautājumi

31. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2023. gada 1. janvāri.

32. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem:

32.1. Cesvaines novada domes 2014. gada 4. oktobra saistošos noteikumus Nr. 15 "Par līdzfinansējumu Cesvaines Mūzikas un mākslas skolā" (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Cesvaines novada domes 2015. gada 16. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 14);

32.2. Ērgļu novada pašvaldības 2014. gada 28. augusta saistošos noteikumus Nr. 7 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Ērgļu Mākslas un mūzikas skolā";

32.3. Madonas novada pašvaldības noteikumus Nr. 3 "Madonas novada pašvaldības interešu un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu maksas noteikšanas, aprēķināšanas un iekasēšanas kārtība", kas apstiprināti Madonas novada pašvaldības domes 2012. gada 18. decembra sēdē (protokols Nr. 26, 37. p.).

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Lungevičs

 

Paskaidrojuma raksts
Madonas novada pašvaldības 2022. gada 30. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 42 "Par līdzfinansējumu Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas"

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17. punktu 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē bijušo novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

Saskaņā ar Izglītības likuma 12. panta otro prim daļu pašvaldība saistošajos noteikumos var paredzēt daļēju maksu kā līdzfinansējumu par izglītības ieguvi pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs. Profesionālās ievirzes izglītības iestādēs nepieciešama papildu finansējuma piesaiste, lai nodrošinātu profesionālās ievirzes izglītības pieejamību un kvalitatīvāku īstenošanu Madonas novada pašvaldībā.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek noteikta un iekasēta daļēja maksa par izglītības ieguvi Madonas novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs, kā arī kārtību, kādā tiek piemērots daļējs vai pilnīgs atbrīvojums no līdzfinansējuma maksas, līdzfinansējuma samaksas kārtība un termiņi.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu nosacījumi nerada būtisku papildus ietekmi uz budžetu salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu, jo pilnīga vai daļēja atbrīvošana no līdzfinansējuma maksas sasitošajos noteikumos minētajām mērķgrupām jau bijusi paredzēta iepriekšējos Cesvaines, Ērgļu un Madonas novada saistošajos noteikumos.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecināms uz iedzīvotājiem, kuri vēlas izglītot savus bērnus profesionālās ievirzes izglītības programmās. Saistošo noteikumu noteiktajā kārtībā pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav attiecināms.

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Lungevičs

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!