• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ludzas novada domes 2022. gada 30. augusta saistošie noteikumi Nr. 35/2022 "Par Ludzas novada profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas skolu līdzfinansējumu". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 15.09.2022., Nr. 179 https://www.vestnesis.lv/op/2022/179.30

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 16

Grozījums Gulbenes novada domes 2020. gada 30. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"

Vēl šajā numurā

15.09.2022., Nr. 179

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ludzas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 35/2022

Pieņemts: 30.08.2022.

OP numurs: 2022/179.30

2022/179.30
RĪKI

Ludzas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Ludzas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 35/2022

Ludzā 2022. gada 30. augustā

Par Ludzas novada profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas skolu līdzfinansējumu

APSTIPRINĀTI
ar Ludzas novada pašvaldības domes
2022. gada 30. augusta ārkārtas sēdes lēmumu (prot. Nr. 17, 1. §)

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
12. panta 21. daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka:

1.1. daļēju maksu kā audzēkņa vecāka vai bērna likumiskā pārstāvja (turpmāk – Vecāks) līdzfinansējumu par izglītības ieguvi Ludzas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs (turpmāk – līdzfinansējuma maksa);

1.2. kārtību kādā audzēkņa Vecāks tiek daļēji vai pilnībā atbrīvots no līdzfinansējuma maksas profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.

2. Noteikumi attiecas uz Ludzas Mūzikas pamatskolas, J. Soikāna Ludzas mākslas skolas, Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas, Zilupes Mūzikas un mākslas skolas (turpmāk – Skola) audzēkņa Vecāka līdzfinansējuma maksu.

3. Pašvaldības dome ar atsevišķu lēmumu var noteikt arī citus maksas pakalpojumus Skolās.

II. Līdzfinansējuma noteikšanas kārtība un apmērs

4. Līdzfinansējuma maksas apmērs vienam audzēknim:

4.1. par vienas izglītības programmas apguvi mūzikā – 10,00 euro mēnesī;

4.2. par vienas izglītības programmas apguvi mākslā – 10,00 euro mēnesī;

4.3. par vienas izglītības programmas apguvi dejā – 10,00 euro mēnesī;

4.4. par vienas programmas apguvi sagatavošanas klasē mūzikā un ritmikā Ludzas Mūzikas pamatskolā – 12,00 euro  mēnesī;

4.5. par vienas programmas apguvi mākslinieciskās fantāzijas grupā J. Soikāna Ludzas Mākslas skolā – 12,00 euro  mēnesī;

4.6. par individuālām nodarbībām (citiem interesentiem, bez vecuma ierobežojuma) – 10,00 euro par vienu mācību nodarbību.

5. Līdzfinansējums izmantojams, saskaņā ar Izglītības likuma 60. panta 7. daļas nosacījumiem:

5.1. izglītības iestādes attīstībai;

5.2. mācību līdzekļu iegādei;

5.3. iestādes aprīkojuma iegādei;

5.4. pedagogu prēmijām un naudas balvām, izglītojamo materiālai stimulēšanai, pedagogu darba samaksai.

6. Līdzfinansējuma maksu maksā Vecāki, kuru bērni Skolā apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmas, kuru mācību nodarbības organizē un nodrošina Skola.

7. No līdzfinansējuma maksas atbrīvo:

7.1. uz mācību gadu:

7.1.1. bērnus un jauniešus ar invaliditāti, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Ludzas novadā;

7.1.2. bāreņus un bez vecāku gādības palikušus bērnus (uzrādot apliecinošus dokumentus);

7.1.3. citos atsevišķos gadījumos, kurus izskata un lēmumu pieņem Pašvaldības dome;

7.2. uz laiku, kad piešķirts konkrētais statuss:

7.2.1. 50 % apmērā trūcīgās un maznodrošinātas mājsaimniecības statusa ģimeņu bērnus, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Ludzas novadā;

7.2.2. 50 % apmērā daudzbērnu statusa ģimenes bērnus (ģimenes, kuru ikdienas aizgādībā ir trīs vai vairāk bērni, t.sk. audžuģimenē ievietotie vai aizbildnībā esošie bērni līdz 24 gadu vecumam, ja tie iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību), kuru dzīvesvieta ir deklarēta Ludzas novadā;

7.2.3. citos atsevišķos gadījumos, kurus izskata un lēmumu pieņem Pašvaldības dome.

8. Atbrīvojumi no Vecāku līdzfinansējuma maksas stājas spēkā ar mēnesi, kurā Vecāki iesnieguši Skolas vadībai iesniegumu un apliecinošus dokumentus par attiecīgo faktu, uz kura pamata var saņemt atbrīvojumu.

III. Līdzfinansējuma iemaksas noteikumi

9. Līdzfinansējuma maksa par katru mācību mēnesi vai semestri apmaksājama ar pārskaitījumu līdz rēķinā norādītajam datumam, ieskaitot to Pašvaldības norēķinu kontā atbilstoši Pašvaldības izsniegtajam rēķinam. Maksājuma mērķī norāda: Skolas nosaukumu, audzēkņa vārdu un uzvārdu, rēķina numuru.

10. Vecāki līdzfinansējuma maksu maksā par deviņiem mēnešiem gadā, sagatavošanas klasē mūzikā un ritmikā Ludzas Mūzikas pamatskolā par astoņiem mēnešiem gadā.

11. Ja Vecāki līdzfinansējuma maksu par mācībām nav samaksājuši trīs mēnešus pēc kārtas, Vecāki tiek brīdināti par parāda nomaksas pēdējo termiņu, ja samaksa nav veikta, tiek uzsākts parāda piedziņas process.

IV. Citi noteikumi

12. Audzēknim uzsākot mācības, Skola ar audzēkņa Vecāku slēdz rakstveida vienošanos – Savstarpējās sadarbības līgumu (turpmāk – Sadarbības līgums).

13. Skolai ir tiesības izbeigt Sadarbības līgumu un atskaitīt audzēkni no programmas, ja Vecāki nav samaksājuši parādu par līdzfinansējuma maksu šo Noteikumu 11. punktā noteiktajā termiņā.

V. Noslēguma noteikumi

14. Šo Noteikumu ievērošanas un līdzfinansējuma maksas iemaksas izpildes kontroli organizē un nodrošina Skolas direktori.

15. Šie Noteikumi ir pieejami Skolās un Pašvaldības mājas lapā. Vecāki ar Noteikumiem tiek iepazīstināti slēdzot Sadarbības līgumu.

16. Noteikumi stājas spēkā ar 2022. gada 1. oktobri.

17. Ar 2022. gada 1. oktobri atzīt par spēku zaudējušiem Kārsavas novada domes 2014. gada 24. jūlija saistošos noteikumus Nr. 14 "Par daļējas maksas kā līdzfinansējuma noteikšanu Kārsavas Mūzikas un mākslas skolā" (lēmums Nr. 72, protokols Nr. 9).

Ludzas novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja 1. vietniece I. Silicka

 

Ludzas novada pašvaldības 2022. gada 30. augusta saistošo noteikumu Nr. 35/2022 "Par Ludzas novada profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas skolu līdzfinansējumu"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17. punktā noteikts, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

Tā kā Ludzas novada pašvaldības veidojošo bijušo pašvaldību saistošajos noteikumos ir noteikts dažāds līdzfinansējuma apmērs, samaksas kārtība, kā arī atbrīvojumi no līdzfinansējuma maksas, sākot ar 2022./2023. mācību gadu 1. oktobri nepieciešams apstiprināt jaunus Ludzas novada pašvaldības saistošos noteikumus par visu Ludzas novadā esošo profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas skolu līdzfinansējuma maksas vienotu apmēru un iemaksas kārtību.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka Ludzas novadā esošo profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas skolu līdzfinansējuma maksas vienotu apmēru un iemaksas kārtību.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Salīdzinājumā ar regulējumu bijušo pašvaldību saistošajos noteikumos par vecāku līdzfinansējuma maksu profesionālās ievirzes izglītības iestādēs, šajos saistošajos noteikumos ir plānotas izmaiņas līdzfinansējuma apmērā, tās pielīdzinot visās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs vienādas, kā arī paredzot vienādus atbrīvojumus no līdzfinansējuma maksas, taču šīm izmaiņām nav būtiska ietekme uz pašvaldības budžetu, ņemot vērā, ka līdzfinansējuma maksa tiek noteikta vadoties pēc bijušo pašvaldību vecāku līdzfinansējuma maksas novienādojot tās vidējā apmērā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Pēc Saistošo noteikumu apstiprināšanas Ludzas novada domē, saistošie noteikumi tiks nosūtīti izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Ludzas novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja 1. vietniece I. Silicka

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!