• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Varakļānu novada domes 2022. gada 30. jūnija saistošie noteikumi Nr. 9 "Par Varakļānu novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īri". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 13.09.2022., Nr. 177 https://www.vestnesis.lv/op/2022/177.13

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Amatu konkursu ziņas

Skatīt visus oficiālos paziņojumus šajā grupā

Vēl šajā numurā

13.09.2022., Nr. 177

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Varakļānu novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 9

Pieņemts: 30.06.2022.

OP numurs: 2022/177.13

2022/177.13
RĪKI

Varakļānu novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Varakļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 9

2022. gada 30. jūnijā

Par Varakļānu novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īri

APSTIPRINĀTI
ar Varakļānu novada domes
30.06.2022. sēdes lēmumu Nr. 9.18

PRECIZĒTI
ar Varakļānu novada domes
28.07.2022. sēdes lēmumu Nr. 10.9

Izdoti saskaņā ar Dzīvojamo telpu īres likuma
31. panta pirmo daļu un 32. panta pirmo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Varakļānu novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas metodiku un piemērošanas kārtību, izīrēšanas nosacījumus, kārtību un termiņus.

2. Varakļānu novada pašvaldības, turpmāk – Pašvaldība, dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību kā palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā nosaka Varakļānu novada domes 2022. gada 24. februārī apstiprinātie saistošie noteikumi Nr. 3 "Kārtība, kādā Varakļānu novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā".

II. Īres maksas noteikšanas metodika

3. Īres maksa ir maksa par pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas lietošanas tiesību izmantošanu.

4. Pašvaldības nekustamā īpašuma speciālists sagatavo datus par dzīvojamās mājas kadastrālo vērtību uz 1. februāri, saskaņā ar Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas datiem, un nodod Pašvaldības piederošā dzīvojamā fonda pārvaldniekam.

5. Ja dzīvojamās mājas kadastrālās vērtības izmaiņas pārsniedz 10 %, pārvaldnieks veic mēneša īres maksas pārrēķinu un piemēro no 1. jūlija normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

6. Dzīvojamās telpas mēneša īres maksas aprēķins tiek veikts, izmantojot formulu:

ĪM= Ī x DP, kur

Ī = KAD : DKP x 3% : 12, kur

Ī – īres maksa mēnesī par m2, euro; skaitli apaļo līdz divām zīmēm aiz komata;

ĪM – īres maksa mēnesī, euro;

KAD – mājas kadastrālā vērtība, euro;

DKP – mājas dzīvokļu kopējā platība, m2;

DP – īres dzīvokļa platība, m2.

7. Minimālā īres maksa mēnesī 0,05 euro/m2, ko piemēro, ja veicot aprēķinu summa ir mazāka vai nav zināma mājas kadastrālā vērtība.

8. Papildus īres maksai maksājami šādi obligātie maksājumi:

8.1. daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieku kopības noteiktā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekošanas maksa, bet mājās, kuru dzīvokļu īpašnieku sabiedrība vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarota persona ar nodošanas un pieņemšanas aktu nav pārņēmusi pārvaldīšanā un apsaimniekošanā un kuras dzīvokļu īpašnieki normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kartībā nav lēmuši par pārvaldīšanas un apsaimniekošanas kartību un noteikusi maksu par to, pārvaldīšanas izdevumi tiek noteikti atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 11. jūlija noteikumiem Nr. 408 "Dzīvojamas mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi";

8.2. normatīvajos aktos noteiktais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums un citi normatīvajos aktos noteiktie nodokļu maksājumi;

8.3. dzīvokļa vai dzīvojamās mājas īpašnieka (valdītāja) un zemes īpašnieka noslēgtajā zemes nomas līgumā noteiktā zemes nomas maksa, ja dzīvojamā telpa atrodas uz citam īpašniekam piederošas zemes;

9. Īrnieks slēdz līgumu uz sava vārda par pakalpojumu saņemšanu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, un maksā pakalpojuma sniedzējam papildus īres maksai, saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja noteiktajiem tarifiem.

III. Dzīvojamās telpas īre

10. Pārvaldnieks sagatavo ierosinājumus un ziņo Varakļānu novada domes, turpmāk – Dome, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejai, turpmāk – Komiteja, par jautājumiem, kas skar pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanu un personu iemitināšanu tajās, izņemot 19. punktā noteikto.

11. Pašvaldības dzīvojamās telpas līgumu pagarināšanu, personu izmitināšanu tajās, deklarēšanās piekrišanu, apakšīri un citus līguma grozījumus izskata un sniedz atzinumu Komiteja.

12. Lēmumu par Pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanu, apmaiņu, īres līguma atjaunošanu, pārslēgšanu, izbeigšanu pieņem Dome.

13. Pārvaldnieks kā izīrētājs, sniedz atteikumu grozīt īres līgumu, sagatavo īres līgumu vai tā grozījumus, kas īrniekam jānoslēdz mēneša laikā, pamatojoties uz šiem noteikumiem, Komitejas sniegto atzinumu, Domes pieņemto lēmumu un īrnieka sniegtajiem datiem.

14. Dzīvojamo telpu īres līgums tiek slēgts uz laiku līdz 5 gadiem, bet pārslēgts saskaņā ar noteikumu 15. punktu.

15. Līgums, kuru īrnieks lūdz pagarināt vismaz mēnesi pirms termiņa beigām, var tikt pagarināts:

15.1. uz 1 gadu, ja:

15.1.1. īrnieks noslēdzis vienošanos ar pārvaldnieku vai pašvaldību par saistību izpildi par īres dzīvojamajām telpām vai pakalpojumiem, kas tiek sniegti tajās;

15.1.2. konstatēti nebūtiski īres līguma, normatīvo aktu pārkāpumi attiecībā uz īrnieka pienākumiem, pārvaldniekam nosakot to novēršanas termiņu, kas pieļauj īres dzīvojamo telpu lietošanas tiesību pagarināšanu.

15.2. uz 3 gadiem, ja īrnieks pilda īres dzīvokļa mājas kopības lēmumus, kas skar finansiālu līdzdalību mājas kapitālo, rekonstrukcijas, labiekārtošanas darbu izpildē papildus noteikumu 15.1. apakšpunkta kritērijiem.

15.3. uz 5 gadiem, ja uz pagarināšanas brīdi nav fiksēti dzīvojamo telpu lietošanas, īres līguma un normatīvajos aktos īrniekam noteikto pienākumu pārkāpumi.

16. Atkārtoti netiek pagarināts īres līgums, ja īrnieks nav pildījis saistības vai uz līguma pagarināšanas brīdi nav veicis kavēto saistību izpildi, ja īrnieks nav novērsis pārkāpumus atbilstoši šo noteikumu 15.1. un 15.2. punktam.

17. Īres līgumiem, kas noslēgti līdz 2021. gada 30. aprīlim kā beztermiņa tiek noteikts termiņš 3 (trīs) gadi no šo noteikumu spēkā stāšanās brīža, ievērojot noteikumu 22. punkta nosacījumus.

18. Beidzoties īres līgumam īrniekam jāatbrīvo un jānodod dzīvojamā telpa pārvaldniekam ar pieņemšanas-nodošanas aktu, kurā tiek fiksēts periods, kad īrnieks, tā ģimenes locekļi un citas iemitinātās personas lietojuši telpas, par kuru sedzama maksa saskaņā ar noteikumiem un kompensējami izdevumi pēc līguma izbeigšanās par telpu lietošanu un sniegtajiem pakalpojumiem.

Ja pārvaldnieks konstatē telpu izskata, stāvokļa pasliktināšanu, aprīkojuma, inventāra bojājumus, neskaitot dabīgo nolietojumu, īrnieks vienojas par radīto zaudējumu atlīdzināšanu vai novēršanu.

Ja vienošanās netiek panākta, Pašvaldība pieaicina vērtētāju, kurš sastāda zaudējumu tāmi, pamatojoties uz kuru no īrnieka tiek piedzīti radītie zaudējumi un/vai izdevumi.

19. Īrnieks ir tiesīgs iemitināt dzīvojamajā telpā un tajā deklarēt ģimenes locekļus – laulāto un abu vai katra laulātā bērnus – līdz izbeidzas īrnieka tiesības lietot dzīvojamo telpu.

20. Īrnieks ir tiesīgs iemitināt un/vai deklarēt īres dzīvojamajā telpā citas personas tikai pēc izīrētāja rakstiskas piekrišanas, līdz izbeidzas īrnieka tiesības lietot dzīvojamo telpu.

21. Līgums var tikt atjaunots un pagarināts, par dzīvojamo telpu, kas nav izīrēta un par to nav uzkrāts parāds par īri un pakalpojumiem periodā, kad to lietojusi persona, kura lūdz atjaunot īres tiesības.

22. Izīrētājs izbeidz dzīvojamās telpas īres līgumu pamatojoties uz Dzīvojamo telpu īres likuma 21. pantu, bet īres līgums izbeidzas saskaņā ar 19. panta noteikumiem.

23. Īres tiesības, kas iegūtas izsolē var tikt pagarinātas saskaņā ar šiem noteikumiem, ja izsoles noteikumos nav paredzēta cita kārtība.

24. Īrniekam ir tiesības apmainīt īrēto dzīvojamo telpu ar pašvaldības tukšu vai izīrētu dzīvojamo telpu, tai skaitā, kas piešķirta kā palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā, ja tam rakstveidā piekrituši apmaiņā iesaistīto dzīvokļu īrnieki un kopā ar viņiem dzīvojošie pilngadīgie ģimenes locekļi un Dome, ja nav parādu par īri un pakalpojumiem vai ir noslēgta vienošanās par to samaksu.

IV. Noslēguma jautājumi

25. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. septembrī.

26. Īres maksa no 2022. gada 1. septembra līdz 2023. gada 30. jūnijam tiek piemērota atbilstoši noteikumu II nodaļas metodikai, saskaņā ar datiem par mājas kadastrālo vērtību uz 2022. gada 1. jūliju.

27. Īrnieka ģimenes locekļi, kas iemitināti īres dzīvojamajā telpā un ierakstīti īres līguma sadaļā "ziņas par iemitinātajām personām" līdz 2021. gada 30. aprīlim – Dzīvojamo telpu īres likuma spēkā stāšanās brīdim;- saglabā ģimenes locekļa statusu un tiesības.

28. Īrnieka ģimenes locekļi, kuri nav grozījuši dzīvojamās telpas īres līgumu sakarā ar īrnieka nāvi, maiņu vai deklarēšanos ārvalstī ir tiesīgi, ar pilngadīgo ģimenes locekļu piekrišanu, pārslēgt īres līgumu līdz 2022. gada 31. decembrim.

Varakļānu novada domes priekšsēdētājs M. Justs

 

Varakļānu novada domes saistošo noteikumu Nr. 9 "Par Varakļānu novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īri"
paskaidrojuma raksts

Sadaļas nosaukums

Sadaļas paskaidrojums

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saskaņā ar Dzīvojamo telpu īres likuma 31. panta pirmo daļu un 32. panta pirmo daļu, pašvaldības dome izdod saistošos noteikumus, kuros nosaka pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu, tai skaitā saistīto palīgtelpu, īres maksas noteikšanas metodiku un piemērošanas kārtību, izīrēšanas nosacījumus, kārtību un termiņus.

Ņemot vērā iepriekš minēto, izstrādāti Varakļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 9 "Par Varakļānu novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īri" (turpmāk – Noteikumi).

2. Īss projekta satura izklāsts Noteikumi nosaka Varakļānu novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību, īres maksas aprēķina metodiku un īres līguma termiņu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Noteikumi būtiski pašvaldības budžetu tieši neietekmē.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Noteikumi neatstās tiešu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Noteikumu izpildi nodrošinās Varakļānu novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja, pašvaldības administrācija un dzīvojamo telpu pārvaldnieks.

Pārvaldnieka atteikumu grozīt dzīvojamās telpas īres līgumu var apstrīdēt pašvaldībā.

Pašvaldības domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar privātpersonām netika veiktas.

Varakļānu novada domes priekšsēdētājs M. Justs

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!