• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ķekavas novada domes 2022. gada 13. jūlija lēmums Nr. 34 "Par detālplānojuma "Rāmavas iela 52" grozījumu apstiprināšanu, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 22.07.2022., Nr. 140 https://www.vestnesis.lv/op/2022/140.9

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Madonas novada domes saistošie noteikumi Nr. 14

Madonas novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi

Vēl šajā numurā

22.07.2022., Nr. 140

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ķekavas novada dome

Veids: lēmums

Numurs: 34

Pieņemts: 13.07.2022.

OP numurs: 2022/140.9

2022/140.9
RĪKI

Ķekavas novada domes lēmumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Ķekavas novada domes lēmums Nr. 34

2022. gada 13. jūlijā (prot. Nr. 24)

Par detālplānojuma "Rāmavas iela 52 " grozījumu apstiprināšanu, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Izskatot V. K. 2022. gada 22. jūnija iesniegumu (reģistrēts ar Nr. 1-6.1/22/4070) ar lūgumu apstiprināt detālplānojuma "Rāmavas iela 52" grozījumus nekustamajam īpašumam "Rāmavas iela 52", kadastra numurs 8070 007 0155, kadastra apzīmējums 8070 007 1548, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, un pievienoto detālplānojuma projekta gala redakciju, Ķekavas novada dome konstatē:

1. Detālplānojuma grozījumu izstrāde uzsākta ar Ķekavas novada domes 2021. gada 20. oktobra lēmumu Nr. 16. "Par detālplānojuma "Rāmavas iela 52" grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Rāmavas ielā 52, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā" (protokols Nr. 14/2021), ar kuru apstiprināts detālplānojuma grozījumu darba uzdevums Nr. D-2021-29 (turpmāk – Darba uzdevums).

2. Atbilstoši Darba uzdevumam detālplānojuma grozījumu izstrādes mērķis ir būvēt savrupmājas, dvīņu mājas un rindu mājas, atstājot vēsturiski apbūvētajai īpašuma daļai esošo izmantošanu.

3. Detālplānojuma projekts ir izstrādāts atbilstoši Darba uzdevumam. Detālplānojuma projekta izstrādes gaitā tika saņemti, izvērtēti un ņemti vērā Darba uzdevumā minēto institūciju nosacījumi.

4. Ķekavas novada dome 2022. gada 30. martā pieņēma lēmumu Nr. 11 "Par detālplānojuma "Rāmavas iela 52" grozījumu nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai" (protokols Nr. 12).

5. Detālplānojuma projekts atbilst Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumam 2009.–2021. gadam (apstiprināts ar Ķekavas novada domes 2009. gada 25. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-34/2009 (turpmāk – Teritorijas plānojums)).

6. Saskaņā ar Teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma "Rāmavas iela 52", Rāmava, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā plānotā (atļautā) izmantošana ir Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzM) apakšzonējums (DzM1), Satiksmes infrastruktūras objektu teritorijas (TL).

Pamatojoties uz:

– Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta pirmo daļu, 29., 30. un 31. pantu,

– Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 119.1. apakšpunktu, 124. un 125. punktu un

– ņemot vērā Ķekavas novada domes Attīstības komitejas 2022. gada 6. jūlija atzinumu,

Atklāti balsojot

ar 14 balsīm "Par" (Aigars Vītols, Andris Vītols, Dace Cīrule, Edgars Brigmanis, Gatis Līcis, Inese Jēkabsone, Ineta Romanovska, Juris Jerums, Juris Žilko, Karina Putniņa, Kristīne Legzdiņa, Valts Variks, Viktorija Baire, Voldemārs Pozņaks), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,

Ķekavas novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt detālplānojuma "Rāmavas iela 52" grozījumus nekustamajam īpašumam "Rāmavas iela 52", kadastra numurs 8070 007 0155, kadastra apzīmējums 8070 007 1548, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā (apstiprinātā redakcija Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā – https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_21972).

2. Noslēgt administratīvo līgumu par detālplānojuma īstenošanu (pielikumā) pēc detālplānojuma pārsūdzēšanas termiņa beigām.

3. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistam publicēt šo lēmumu Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", pašvaldības informatīvajā biļetenā "Ķekavas Novads" un pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv.

4. Uzdot Attīstības un būvniecības pārvaldes speciālistiem ievietot detālplānojumu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).

5. Uzdot Ķekavas novada pašvaldības Administratīvajai pārvaldei nosūtīt vai izsniegt šo lēmumu V. K. uz e-pastu: ____@tvnet.lv.

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmajai un otrajai daļai, šis lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Saskaņā ar Paziņošanas likuma 9. panta otro daļu, lēmums, kas sūtīts pa elektronisko pastu, uzskatāms par paziņotu otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76. panta otrajai daļai un 188. panta otrajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 4. punktu, par ierobežotas pieejamības informāciju uzskatāma informācija par fiziskas personas privāto dzīvi, līdz ar to, šajā lēmumā norādītie personas dati ir ierobežotas pieejamības informācija.

Personas datus Ķekavas novada pašvaldība apstrādāja, pamatojoties uz Eiropas parlamenta un padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko ieceļ Direktīvu 95/46EK, 6. panta pirmās daļas (c) punktu - apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu.

Sēdes vadītājs J. Žilko

 

Pielikums
Ķekavas novada domes
2022. gada 13. jūlija sēdes
lēmumam Nr. 34 (prot. Nr. 24)

ADMINISTRATĪVĀ LĪGUMA Nr. _____________

par nekustamā īpašuma "Ādiņas", zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8070 007 1548, detālplānojuma "Rāmavas iela 52" grozījumu Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, īstenošanas kārtību

Ķekavas novada Ķekavas pagastā

2022. gada _____________

Ķekavas novada pašvaldība, NMR kods 90000048491, adrese: Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123 (turpmāk – Pašvaldība), kuras vārdā saskaņā ar Ķekavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 9/2016 "Ķekavas novada pašvaldības nolikums" rīkojas tās izpilddirektore Jolanta Jansone, no vienas puses, un

V. K., personas kods ____, adrese: ____, no otras puses (turpmāk – Detālplānojuma īstenotājs), abas kopā un katra atsevišķi turpmāk – Puses,

pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 80. panta pirmās daļas 2. punktu un 82. pantu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 31. panta pirmo daļu un Pašvaldības 2016. gada 21. februāra saistošo noteikumu Nr. 9/2016 "Ķekavas novada pašvaldības nolikums" 78. punktu,

ņemot vērā to, ka Ķekavas novada dome 20____. gada _____________ ir pieņēmusi lēmumu Nr.____ "Par detālplānojuma grozījumu izstrādes nekustamajā īpašumā "Ādiņas", Rāmavas ielā 52, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā apstiprināšanu",

noslēdz šādu administratīvo līgumu, (turpmāk – Līgums) par nekustamā īpašuma "Ādiņas", zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8070 007 1548, detālplānojuma "Rāmavas iela 52" grozījumu (turpmāk – Detālplānojums) īstenošanu.

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Puses vienojas par Detālplānojuma īstenošanas kārtību un izbūves termiņiem.

1.2. Detālplānojuma īstenotājs īsteno Detālplānojumu saskaņā ar Līgumu, teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumiem, kā arī ievērojot spēkā esošo Ķekavas pagasta teritorijas plānojumu un citus normatīvos aktus.

2. PUŠU SAISTĪBAS

2.1. Pašvaldība nodrošina Detālplānojuma īstenotājam tās rīcībā esošo informāciju, kas attiecas uz Līguma izpildi.

2.2. Pašvaldība nodrošina Detālplānojuma īstenošanas uzraudzību saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

2.3. Pašvaldība apņemas savas kompetences ietvaros sniegt metodisko atbalstu Detālplānojuma realizācijas gaitā.

2.4. Pusēm ir tiesības veikt nepieciešamas tikšanās, pārrunas, kā arī izpildīt citas saskaņotas darbības, kas saistītas ar Līguma izpildi.

3. DETĀLPLĀNOJUMA ĪSTENOŠANA

Detālplānojuma realizāciju veic vairākās kārtās sekojoši:

3.1. I posms:

3.1.1. 1. kārta – Detālplānojuma grozījumu teritorijā plānotās ielas (parcele Nr. 3) un Valsts vietējā autoceļa V2 daļas (parcele Nr. 18) izdalīšana atsevišķā zemes gabalā, piešķirot tai nosaukumu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – tajā skaitā saglabājot īpašuma daļai, kuru nav paredzēts apbūvēt bez detālplānojuma grozījumu vai jauna detālplānojuma izstrādes, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods-0101). Pēc ielas izdalīšanas atlikušajām īpašuma vienības daļām atļauts saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods-0101).

3.1.2. 2. kārta – Izstrādāt plānotās Goda ielas projektu, (paredzot pilnu ielas izbūvi ar cieto segumu atbilstoši būvniecības normatīvajiem aktiem, projektu sadalot būvniecības kārtās). Izstrādāt ūdensvada, ugunsdzēsības hidranta, kanalizācijas un elektroapgādes projektus. Izstrādāt projektu meliorācijas pārkārtošanai un lietusūdens novadīšanas sistēmas izveidei.

3.1.3. 3. kārta – Veikt ūdensvada, hidranta, kanalizācijas, lietusūdens novadīšanas sistēmas un meliorācijas pārkārtošanas būvdarbus. To nodošanu ekspluatācijā. Elektroapgādes izbūvi atļauts paredzēt neatkarīgi no pārējo kārtu realizācijas 3.–5.kārtā.

3.1.4. 4. kārta: – Goda ielas, saskaņā ar izstrādāto ielas projektu, brauktuves izbūve ar grants/šķembu segumu un nodošana ekspluatācijā.

3.1.5. 5. kārta: – Piešķirt adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķus apbūves parcelēm saskaņā ar detālplānojumu. Veikt izdalīšanu, projektēšanu un apbūvi.

3.2. II posms:

3.2.1. Plānotās Goda ielas (brauktuves cietais segums, ietve, ielas apgaismojums un labiekārtojums) izbūve un nodošana ekspluatācijā ar cieto segumu, apgaismojumu un nepieciešamajām komunikācijām – ūdensvadu, ugunsdzēsības hidrantu, kanalizāciju, elektroapgādi un nodošana ekspluatācijā detālplānojuma teritorijā, realizējama līdz ielas nodošanai pašvaldībai.

3.2.2. Papildus vienošanās ar Ķekavas novada pašvaldību par iespēju detālplānojuma teritorijas ielas nodot pašvaldības īpašumā pēc ielu un tīklu pilnas izbūves ar 3.2.1. punktā noteikto.

3.3. Pašvaldība nesedz nekādus izdevumus, kas saistīti ar Detālplānojumā paredzēto un spēkā esošajā teritorijas plānojumā noteikto inženierkomunikāciju un ielu būvprojektēšanu un būvniecību.

3.4. Par Detālplānojuma ielu apsaimniekošanu un uzturēšanu (līdz to nodošanai pašvaldībai) atbild Detālplānojuma īstenotājs.

4. TERMIŅI UN PAPILDUS NOSACĪJUMI

4.1. Detālplānojuma īstenotāji uzsāk Detālplānojuma īstenošanu no Līguma parakstīšanas brīža un īsteno to līdz 2031. gada 31. decembrim, izņemot 3.2.1. un 3.2.2. punktā noteikto.

4.2. Par ielas pārņemšanu pašvaldības īpašumā Pašvaldība un Detālplānojuma īstenotājs slēdz atsevišķu vienošanos.

4.3. Īpašumtiesību vai Detālplānojuma īstenotāja maiņas gadījumā Detālplānojuma īstenotāja pienākums ir informēt jauno tiesību pārņēmēju par noslēgto Līgumu un tā nosacījumiem. Līgums ir pārjaunojams ar tiesību pārņēmēju. Ja Līgums netiek pārjaunots, Detālplānojumu nav atļauts turpināt īstenot.

4.4. Līgums ir spēkā no Līguma noslēgšanas brīža un līdz Detālplānojuma īstenošanai vai Līguma izbeigšanai.

4.5. Ja Detālplānojuma īstenotāji neievēro Līguma nosacījumus vai ir beidzies Detālplānojuma īstenošanai noteiktais termiņš, Pašvaldībai ir tiesības no Detālplānojuma īstenotājiem pieprasīt paskaidrojumus un pēc paskaidrojuma izvērtēšanas izskatīt jautājumu par apstiprinātā Detālplānojuma atzīšanu par spēku zaudējušu bez materiālo zaudējumu atlīdzināšanas Detālplānojuma īstenotājiem.

4.6. Līgums zaudē spēku, ja Detālplānojums tiek atcelts vai atzīts par spēku zaudējušu.

4.7. Līguma teksts var tikt mainīts un papildināts, Pusēm savstarpēji vienojoties un noformējot to rakstiski. Jebkura šāda rakstiska vienošanās kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

5. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

Strīdi, kas rodas Līguma neizpildes gadījumā, tiek risināti sarunu ceļā. Gadījumā, ja Puses nespēj vienoties savstarpējo sarunu ceļā, strīdi risināmi tiesā atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktai kārtībai.

6. NEPĀRVARAMA VARA

1.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kuru nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, epidēmijas, streiki, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

1.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņas uzskata, ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde. un pēc pieprasījuma šādam ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kas satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

7. NOBEIGUMS

Līgums ir izstrādāts un noformēts latviešu valodā uz piecām lappusēm, sešos eksemplāros, no kuriem vienu eksemplāru glabā Pašvaldība, un pārējos – Detālplānojuma īstenotāji.

LĪDZĒJI

Pašvaldība:

Ķekavas novada pašvaldība

nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000048491

juridiskā adrese: Gaismas iela 19 k-9-1

Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads LV-2123

Izpilddirektore __________________

Jolanta Jansone

Detālplānojuma īstenotājs:

V. K.

personas kods

____

deklarētā adrese: ____

Īpašnieks __________________

V. K.

Sēdes vadītājs J. Žilko

 

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!