• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Jēkabpils novada domes 2022. gada 30. jūnija saistošie noteikumi Nr. 31 "Saistošie noteikumi par Jēkabpils novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 14.07.2022., Nr. 134 https://www.vestnesis.lv/op/2022/134.12

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Mārupes novada domes saistošie noteikumi Nr. 36/2022

Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu īstenošanai

Vēl šajā numurā

14.07.2022., Nr. 134

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Jēkabpils novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 31

Pieņemts: 30.06.2022.

OP numurs: 2022/134.12

2022/134.12
RĪKI

Jēkabpils novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 2 Visi

Jēkabpils novada domes saistošie noteikumi Nr. 31

Jēkabpils novadā 2022. gada 30. jūnijā

Saistošie noteikumi par Jēkabpils novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību

APSTIPRINĀTI
ar Jēkabpils novada domes
30.06.2022. lēmumu Nr. 490 (prot. Nr. 13, 6. §)

Izdoti saskaņā ar Dzīvojamo telpu īres likuma
32. panta pirmo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka Jēkabpils novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) īpašumā vai valdījumā esošās dzīvojamās telpas izīrēšanas kārtību, nosacījumus un termiņu.

2. Šie Noteikumi neattiecas uz:

2.1. kārtību, kādā tiek sniegta pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrējamas personas, kurām izīrējamas pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas;

2.2. kārtību, kādā tiek sniegta pašvaldības palīdzība speciālistiem nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu;

2.3. kārtību, kādā tiek izīrēti sociālie dzīvokļi.

II. Pašvaldības dzīvojamās telpas īres līguma slēgšana

3. Lēmumu par Pašvaldības dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanu, apmaiņu, grozīšanu, atteikumu slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu pieņem Jēkabpils novada Dzīvokļu sadales komisiju (turpmāk – Komisija).

4. Dzīvojamās telpas īres līgums noslēdzams mēneša laikā pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas. Dzīvojamo telpu īres līgumu Jēkabpils novada domes vārdā, ņemot vērā Komisijas lēmumu, slēdz Jēkabpils novada domes pilnvarotās personas.

5. Dzīvojamās telpas īres līgums (1. pielikums) tiek slēgts rakstveidā uz 5 gadiem. Slēdzot līgumu, tajā var tikt izdarīti nebūtiski grozījumi.

6. Personai ir tiesības prasīt jauna dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu, iesniedzot iesniegumu Pašvaldībā ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms esošā dzīvojamās telpas īres līguma termiņa izbeigšanās, ja vienlaikus izpildās šādi nosacījumi:

6.1. persona īrē attiecīgo dzīvojamo telpu vai bijusi iemitināta tajā kā ģimenes loceklis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

6.2. dzīvojamās telpas īrniekam nav īres maksas parāds, kas pārsniegtu divu mēnešu īres maksas apmēru;

6.3. dzīvojamās telpas īrniekam, atbilstoši dzīvojamās telpas īres līguma nosacījumiem, nav kavēti ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītie maksājumi ilgāk kā divus mēnešus;

6.4. nav saņemta informācija no Noteikumu 4. punktā minētajām personām par apstākļiem vai dzīvojamās telpas īrnieks vai dzīvojamajā telpā iemitinātās personas nav pārkāpušas normatīvajos aktos vai dzīvojamās telpas īres līgumā ietvertos ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītos noteikumus.

III. Īrnieka tiesības apmainīt īrēto dzīvojamo telpu

7. Īrniekam ir tiesības apmainīt īrēto dzīvojamo telpu ar citu īrnieku vai ar citu pašvaldības rīcībā esošu brīvu dzīvojamo telpu.

8. Apmainīt īrēto dzīvojamo telpu var šo Noteikumu 7. punkta kārtībā, ja tam rakstveidā piekrituši kopā ar viņu dzīvojošie pilngadīgie ģimenes locekļi un izīrētājs, ja nav parādu par dzīvojamās telpas īri un ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītajiem pakalpojumiem un nevienai no darījumā iesaistītajām pusēm nav iebildumu pret apmaiņas dzīvojamo telpu tehnisko stāvokli.

IV. Noslēguma jautājumi

9. Dzīvojamās telpas īres līgumi, kuri noslēgti līdz šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdim un kuros nav norādīts līguma termiņš, ir jāpārslēdz ne vēlāk kā līdz 2026. gada 31. decembrim, iesniedzot iesniegumu Pašvaldībā. Ja izīrētājs un īrnieks nevar vienoties par Dzīvojamās telpas īres līguma noteikumiem, strīdu izšķir tiesa un šāda prasība ir ceļama ne vēlāk kā līdz 2026. gada 31. decembrim.

10. Īrnieku ģimenes locekļiem, kuri līdz Dzīvojamās telpas īres likuma spēkā stāšanās brīdim nav grozījuši dzīvojamās telpas īres līgumu sakarā ar īrnieka maiņu, pusēm vienojoties un ar izīrētāja piekrišanu, ir tiesības pārslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu atbilstoši nosacījumiem, kas noteikti Dzīvojamo telpu īres likuma Pārejas noteikumos.

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs R. Ragainis

 

1. pielikums

DZĪVOJAMĀS TELPAS ĪRES LĪGUMS
Nr. ________

Jēkabpils novadā

20_____. gada ___________.

   
JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBA (reģistrācijas numurs 90000024205; juridiskā adrese: Brīvības iela 120, Jēkabpils, Jēkabpils novads LV-5201), turpmāk – Izīrētājs, kuras vārdā saskaņā ar 2021. gada __._______________ Līgumu par dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu rīkojas
 

(juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese, pārstāvis, pārstāvības pamats)

no vienas puses, un
  (personas kods

,

dzīvesvietas adrese:

(vārds, uzvārds)

     

)

turpmāk – Īrnieks, no otras puses

katra atsevišķi un abas kopā turpmāk – Puse (-es), ievērojot starp Izīrētāju un Jēkabpils novada pašvaldību (reģistrācijas numurs 90000024205) ___. gada __._______________ Līgumu par dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu Izīrētājam kā dzīvojamās mājas ____________________, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, pārvaldniekam un apsaimniekotājam noteiktās tiesības un pienākumus, pamatojoties uz Jēkabpils novada pašvaldības Dzīvokļu sadales komisijas 20__. gada __._________ lēmumu Nr. __ (turpmāk – Lēmums), noslēdz sekojošu Dzīvojamās telpas īres līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Dzīvojamās telpas īres līguma priekšmets ir dzīvoklis (dzīvojamā māja), kurā ir vismaz viena dzīvojamā telpa, kurai būvniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piešķirta funkcija (lietošanas veids) – dzīvojamā telpa.

1.2. Izīrētājs nodod, bet Īrnieks pieņem lietošanā ________ istabu dzīvokli Nr._______, __________________________ielā Nr._________, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā (turpmāk – Dzīvojamā telpa). Dzīvojamās telpas kopējā platība ______ m2. Dzīvojamā telpa un palīgtelpas (palīgēkas, to daļa) tiek nodotas lietošanā saskaņā ar Dzīvojamās telpas nodošanas-pieņemšanas aktu (1. pielikums), kas pēc abpusējas parakstīšanas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

2. NORĒĶINU KĀRTĪBA

2.1. Par dzīvokļa īri Īrnieks maksā īres maksu, kas noteikta ar Jēkabpils novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.____________ un tā ir _________ EUR mēnesī par katru kopējās platības kvadrātmetru.

2.2. Dzīvojamās telpas Īrnieks kopā ar īres maksu maksā Izīrētājam par šādiem ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītajiem pakalpojumiem (vajadzīgo atzīmēt):

2.2.1. par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu;

2.2.2. par plānotajiem nākamo periodu izdevumiem kārtējiem remonta darbiem;

2.2.3. par elektroenerģiju mājas koplietošanas telpu apgaismošanai, kā arī koplietošanā esošo iekārtu un inženierkomunikāciju ierīču darbināšanai;

2.2.4. par ūdens apgādi un kanalizāciju;

2.2.5. par asenizāciju. Aprēķinu veic proporcionāli dzīvoklī deklarēto personu skaitam. Ja dzīvoklī nav deklarēta neviena persona, aprēķinu veic kā par vienu deklarēto personu. Ja ziņas par deklarēto personu ir anulētas, pārrēķinu par iepriekšējiem norēķinu periodiem neveic;

2.2.6. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Aprēķinu veic proporcionāli dzīvoklī deklarēto personu skaitam. Ja dzīvoklī nav deklarēta neviena persona, aprēķinu veic kā par vienu deklarēto personu. Ja ziņas par deklarēto personu ir anulētas, pārrēķinu par iepriekšējiem norēķinu periodiem neveic;

2.2.7. par šķidrināto naftas gāzi (ja ir pieslēgums);

2.2.8. par siltumenerģijas piegādi;

2.2.9. nekustamā īpašuma nodokli;

2.2.10. zemes nomas maksu vai likumisko lietošanas maksu par zemes lietošanas tiesībām, ja dzīvojamā māja atrodas uz citai personai piederošas zemes – proporcionāli Dzīvojamās telpas platībai.

turpmāk – ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītiem pakalpojumi.

2.3. Līguma 2.1. punktā noteiktā īres maksa un maksa par Līguma 2.2. punktā norādītajiem ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītajiem pakalpojumiem, jāveic saskaņā ar Izīrētāja sagatavotajiem rēķiniem par kārtējo mēnesi līdz nākošā mēneša pēdējam datumam. Maksājumus var veikt Izīrētāja sagatavotajos rēķinos norādītajos bankas norēķinu kontos norādot maksājuma pamatojumā – rēķina numuru/vai veicot maksājumus Izīrētāja norēķinu kasē___________________________________________________ (ja ir tāda).

2.4. Līguma 2.1. punktā noteiktās īres maksas un maksas par Līguma 2.2. punktā norādītajiem ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītajiem pakalpojumiem kavējumu gadījumos par katru nokavēto dienu maksājams līgumsods 0,1 % apmērā no kopējās parāda summas, bet par pārējiem ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītajiem pakalpojumiem – to sniedzēja noteiktajos termiņos un apmēros.

2.5. Līgumā paredzēto maksājumu nemaksāšanas gadījumā Izīrētājs ir tiesīgs veikt visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu nesamaksātās summas piedziņu, tai skaitā, bez iepriekšēja brīdinājuma iesniegt tiesā pieteikumu par parāda piedziņu un/vai bez saskaņošanas ar Īrnieku informāciju par Īrnieku un viņa pieļautajiem maksājumu kavējumiem izpaust trešajām personām, kuras Izīrētājs ir pilnvarojis veikt kreditora interešu aizsardzību vai iekļaut to parādu piedzinēja personu kredītvēstures datu bāzē. Šādā gadījumā Īrniekam ir jāatlīdzina visi izdevumi, kas saistīti ar parāda piedziņu.

2.6. Par grozījumiem dzīvojamās telpas īres maksā, Izīrētājs brīdina Īrnieku 1 (vienu) mēnesi iepriekš, informāciju par grozījumiem iekļaujot rēķinā un interneta vietnē www.jekabpils.lv. Paziņojums uzskatāms par līguma neatņemamu sastāvdaļu un Īrnieks apņemas maksāt īres maksu saskaņā ar šo paziņojumu bez papildus vienošanās pie šī Līguma.

2.7. Par ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto pakalpojumu maksas apmērā, apmaksas kārtības un termiņu grozīšanu, Izīrētājs brīdina Īrnieku 1 (vienu) mēnesi iepriekš, informāciju par grozījumiem iekļaujot rēķinā. Paziņojums uzskatāms par līguma neatņemamu sastāvdaļu un Īrnieks apņemas maksāt ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītos pakalpojumus saskaņā ar šo paziņojumu bez papildus vienošanās pie šī Līguma.

2.8. Dzīvojamās telpas Īrnieks atsevišķi norēķinās ar citiem pakalpojumu sniedzējiem par šādiem ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītajiem pakalpojumiem (vajadzīgo atzīmēt):

2.8.1. siltumenerģijas piegādi – siltumenerģijas piegādātājam. Norēķini par siltumenerģijas piegādi par kārtējo mēnesi jāveic līdz nākamā kalendārā mēneša pēdējam datumam. Siltumenerģijas piegādes maksājumu kavējumu gadījumos par katru nokavēto dienu maksājams pakalpojuma sniedzējam līgumsods 0,1 % apmērā no kopējās parāda summas. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs vienpusēji grozīt samaksas termiņu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

2.8.2. ūdens un kanalizācija – ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam (piegādātājam);

2.8.3. sadzīves atkritumu apsaimniekošanu – sadzīves atkritumu apsaimniekotājam;

2.8.4. dabas gāzi – gāzes piegādātājam;

2.8.5. elektroenerģiju – elektroenerģijas piegādātājam;

2.8.6. citiem pakalpojumiem, par kuriem ir noslēgti līgumi.

2.9. Īrnieks uzņemas pilnu atbildību par līguma noslēgšanu (ja pakalpojuma sniedzējs slēdz atsevišķus līgumus par pakalpojuma sniegšanu ar Īrnieku) un pilnīgiem norēķiniem ar citiem pakalpojumu sniedzējiem.

3. ĪRNIEKA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

3.1. Īrnieks piekrīt personas datu apstrādei un dod pilnvarojumu Izīrētājam pieprasīt un saņemt ziņas no Iedzīvotāju reģistra par Īrnieka, tā ģimenes locekļu un citu Dzīvojamā telpā iemitināto personu deklarēto dzīvesvietu.

3.2. Īrnieka pienākumi:

3.2.1. Patstāvīgi norēķināties ar Izīrētāju par īri un saņemtajiem pakalpojumiem saskaņā ar šo Līgumu;

3.2.2. Izmantot Dzīvojamo telpu mērķiem, kādiem tā paredzēta, ievērot normatīvos aktus, kas attiecas uz dzīvojamās telpas lietošanu, tostarp sanitārās, ugunsdrošības un higiēnas normas un mājas iekšējās kārtības noteikumus, saudzīgi izturēties pret māju, tās iekārtām un koplietošanas telpām;

3.2.3. Uzturēt Dzīvojamo telpu pienācīgā kārtībā un savlaicīgi par saviem līdzekļiem veikt šīs telpas kārtējo remontu: griestu balsināšanu, sienu tapetēšanu vai krāsošanu, logu rāmju un durvju krāsošanu, iestiklošanu, grīdu, radiatoru, krāsns un plīts, cauruļvadu krāsošanu Dzīvojamās telpas iekšpusē, kā arī iekšējo elektroinstalāciju, logu, grīdu, radiatoru un to atgaisošanas krānu, krāsns un plīts, krānu un ūdens sajaucēju, dušas, izlietnes, vannas un sēdpoda remontu un nomaiņu. Ja vienu dzīvojamo telpu īrē vairāki Īrnieki, par šīs dzīvojamās telpas uzturēšanu pienācīgā kārtībā, maksājumiem un kārtējo remontu ir solidāri atbildīgi visi Īrnieki;

3.2.4. Neveikt Dzīvojamās telpas un palīgtelpu pārbūvi un pārplānošanu bez Izīrētāja piekrišanas un saskaņošanas ar attiecīgajām valsts un pašvaldības iestādēm;

3.2.5. Nodrošināt, lai Dzīvojamā telpa un tajā esošie inženiertīkli un inženierkomunikācijas tiktu izmantotas atbilstoši to ekspluatācijas noteikumiem;

3.2.6. Nodrošināt Izīrētāja pilnvarotām personām piekļūšanu inženiertīkliem un inženierkomunikācijām, nodrošināt to apsekošanu, uzskaites ierīču un plombu pārbaudi, kā arī veikt nepieciešamos darbus avārijas seku novēršanai;

3.2.7. Nekavējoties informēt Izīrētāju par dzīvojamās telpas bojājumiem vai trūkumiem, kas ietekmē vai var ietekmēt personas veselību, dzīvību, mantu;

3.2.8. Netraucēt pārējos dzīvokļu īpašniekus un īrniekus, netrokšņot, nespēlēt skaļu mūziku, nepieļaut nepiederošu personu iemitināšanu, bez reģistrācijas neturēt dzīvojamās telpās suņus, kaķus u.c. dzīvniekus;

3.2.9. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atlīdzināt Izīrētājam un pārējiem ēkas īpašniekiem visus zaudējumus, kas radušies sakarā ar izīrētās telpas un tajā esošo iekārtu bojājumiem, dzīvojamās mājas un tās iekārtu bojājumiem, kas radušies Īrnieka un ar viņu dzīvojošo personu vainas dēļ;

3.2.10. Pēc Līguma izbeigšanās vai tā laušanas, bez liekas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā, nodot Izīrētājam Dzīvojamo telpu dzīvošanai derīgā stāvoklī;

3.2.11. Pēc Līguma izbeigšanās vai tā laušanas, mēneša laikā veikt īrnieka un viņa ģimenes locekļu dzīvesvietas deklarāciju jaunajā dzīves vietā, vai nodrošināt īrnieka un dzīvoklī iemitināto īrnieka ģimenes locekļu un citu personu deklarētās dzīvesvietas reģistrācijas anulēšanu no īrētās dzīvojamās telpas, ja šādas ziņas ir reģistrētas;

3.2.12. Ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā rakstveidā informēt Izīrētāju par izmaiņām Līgumā norādītajos rekvizītos (vārda/uzvārda maiņa, deklarētās dzīvesvietas maiņa u.c.) un informācijā, kas nepieciešama aprēķinu veikšanai (deklarēto personu skaits dzīvokļu īpašumā).

3.3. Īrnieka tiesības:

3.3.1. kopā ar citām Dzīvojamā telpā likumīgi iemitinātām personām netraucēti lietot Dzīvojamo telpu, labierīcības, iekārtas un citas ierīces, kā arī dzīvojamās mājas koplietošanas telpas un tai piesaistīto teritoriju;

3.3.2. Rakstveidā saņemt informāciju par pakalpojumu maksas apmēru un tā aprēķināšanas metodiku;

3.3.3. Atbrīvojot Dzīvojamo telpu, ņemt līdzi priekšmetus, kuri pieder Īrniekam un kurus viņš izmantojis Dzīvojamās telpas uzlabošanai, ja tie ir atdalāmi, nebojājot Dzīvojamo vai koplietošanas telpu;

3.4. Īrnieks ir atbildīgs par informācijas sniegšanu Izīrētājam par īrētajā dzīvojamā telpā iemitināto un deklarēto personu skaitu, adreses maiņu vai dzīvokļa statusa maiņu.

3.5. Īrnieka pagaidu prombūtne neatbrīvo viņu no visu dzīvojamās telpas īres līgumā paredzēto saistību izpildes, normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

3.6. Īrniekam ir saistoši Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumi, ja par šādiem lēmumiem Īrnieku ir informējis Izīrētājs.

3.7. Ja Īrnieks atrodas ilgstošā prombūtnē, viņam par to jāinformē Izīrētājs un jāvienojas par komunikāciju pieejamības iespējām ārkārtējos apstākļos.

3.8. Īrniekam aizliegts nodot dzīvojamo telpu apakšīrē bez Izīrētāja rakstveida piekrišanas (dzīvokļu komisijas kompetence).

3.9. Ja dzīvojamās telpas īres līgums vienlaikus ir noslēgts ar vairākiem Īrniekiem, nododot dzīvojamo telpu tiem kopīgā lietošanā, Īrnieki ir solidāri atbildīgi par dzīvojamās telpas īres līguma saistībām.

3.10. Īrniekam ir tiesības iemitināt īrētājā dzīvojamā telpā personas atbilstoši Dzīvojamo telpu īres likuma 14. panta nosacījumiem.

3.11. Īrnieka nāves gadījumā vai dzīvesvietas maiņas gadījumā (iepriekšējais īrnieks izbeidzis īres līgumu un deklarējis dzīvesvietu citā adresē) īrnieka pilngadīgais ģimenes loceklis triju mēnešu laikā ir tiesīgs prasīt, lai ar to tiek noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums iepriekšējā īrnieka vietā, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie īrnieka ģimenes locekļi.

3.12. Pēc īres līguma termiņa izbeigšanās īrnieka, īrnieka ģimenes locekļu un citu dzīvojamā telpā iemitināto personu pienākums ir to atbrīvot, izņemot gadījumu, ja ir noslēgts jauns īres līgums.

4. IZĪRĒTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. Izīrētājs apņemas:

4.1.1. Nodot Īrniekam Dzīvojamo telpu saskaņā ar Dzīvojamās telpas pieņemšanas-nodošanas aktu (1. pielikums);

4.1.2. netraucēt Īrniekam un kopā ar viņu dzīvojošām (likumīgi iemitinātām) personām lietot īrēto Dzīvojamo telpu un palīgtelpas, labierīcības un citas iekārtas;

4.1.3. pēc īrnieka vai kopā ar viņu dzīvojošo (likumīgi iemitināto) personu pieteikuma veikt dzīvojamās telpas iekšējo iekārtu remontu, saskaņā ar noteikto pakalpojuma maksu;

4.1.4. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos veikt dzīvojamās mājas vispārējās apskates un iekārtu profilaktisko apkopi dzīvojamās mājas tehniskās ekspluatācijas noteikumos paredzētajā kārtībā.

4.2. Izīrētājam ir tiesības:

4.2.1. nepieciešamības gadījumos veikt Dzīvojamās telpas apskati, pārbaudīt labierīcību un ierīču funkcionēšanu;

4.2.2. Sniegt Īrniekam un ar kopā ar viņu dzīvojošajām (likumīgi iemitinātajām) personām norādījumus sanitāro, drošības tehnikas un ugunsdrošības normu ievērošanai un nodrošināšanai;

4.2.3. Pieprasīt Īrniekam nodrošināt bez tiesiska pamata iemitinātu personu uzturēšanās Dzīvojamā telpā pārtraukšanu;

4.2.4. Izbeigt īres līgumu par dzīvojamo telpu īri normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā;

4.2.5. Īslaicīgi ierobežot Īrnieka lietojuma tiesības, lai novērstu ārkārtējas avārijas situācijas vai citu dzīvokļu lietotāju būtisku tiesību ierobežojumu vai draudošos zaudējumus;

4.2.6. Veikt Īrnieka un dzīvojamā telpā dzīvojošo personu datu apstrādi saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu, lai veiktu Līgumā un normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.

5. ZIŅAS PAR IEMITINĀTAJĀM PERSONĀM

5.1. Kopā ar Īrnieku dzīvoklī ir iemitinātas personas tiek norādītas Līguma 2. pielikumā.

5.2. Ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad Īrnieka ģimenes loceklis vai cita persona iemitināta Dzīvojamā telpā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, griezties pie Izīrētāja un izdarīt grozījumus Līguma 2. pielikumā, kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

5.3. Īrnieka ģimenes locekļi un citas viņa īrētajā dzīvojamā telpā iemitinātās personas patstāvīgas tiesības uz šīs dzīvojamās telpas lietošanu neiegūst. Izbeidzoties Īrnieka tiesībām lietot dzīvojamo telpu, izbeidzas arī viņa ģimenes locekļu un citu iemitināto personu tiesības lietot šo dzīvojamo telpu.

5.4. Īrnieka nāves gadījumā Īrnieka ģimenes loceklim, kurš ir iemitināts dzīvojamā telpā, 3 (triju) mēnešu laikā ir tiesības prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu iepriekšējā Īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, izņemot īres līguma termiņu, kuru nosaka ne ilgāk par 5 (pieciem) gadiem.

5.5. Īrnieka ģimenes loceklim, kurš ir noslēdzis īres līgumu ir pienākums segt iepriekšējā Īrnieka nesamaksāto īres maksu un citus ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītos maksājumus.

6. CITI NOTEIKUMI

6.1. Īrnieks Dzīvojamo telpu lietot saskaņā ar šo Līgumu, Lēmumu un Latvijas Republikā spēkā esošajām tiesību normām, ciktāl tas nerada traucējumus un/vai citiem ēkā esošo atsevišķo īpašumu īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem un īrniekiem. Īrnieks atbild par radītajiem zaudējumiem, kas radīti viņa ļaunprātības vai neuzmanības dēļ.

6.2. Īrniekam jānodrošina Izīrētājam, tā amatpersonām, pilnvarotajiem pārstāvjiem vai attiecīgiem speciālistiem Dzīvojamā telpā esošo komunikāciju daļas apsekošana, kā arī darbību, kas nodrošina komunikāciju pilnvērtīgu funkcionēšanu, izpilde.

6.3. Īrnieks apņemas savlaicīgi informēt Izīrētāju par visiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt Dzīvojamās telpas un komunikāciju lietošanu vai kavēt saistību izpildi.

6.4. Ja Īrnieks atstāj Dzīvojamo telpu ilgāk par 3 (trīs) kalendārajām dienām, viņam par to jāinformē Izīrētājs vai tā pilnvarotā persona, jāvienojas par komunikāciju pieejamības iespējām ārkārtējos apstākļos.

6.5. Izīrētājam ir tiesības īslaicīgi ierobežot Īrnieka lietojuma tiesības, lai novērstu ārkārtējas avārijas situācijas vai citu dzīvokļu lietotāju būtisku tiesību ierobežojumu vai draudošos zaudējumus.

6.6. Ja Izīrētājs konstatē, ka komunikāciju bojājumi Īrniekam lietošanā nodotajā Dzīvojamā telpā var traucēt kopējo komunikāciju funkcionēšanu vai radīt zaudējumus citiem īrniekiem, atsevišķo īpašuma objektu īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem, un nav iespējams iegūt Īrnieka piekrišanu, Izīrētājam ir tiesības veikt darbības, kas nepieciešamas piekļūšanai pie komunikācijām Dzīvojamā telpā. Tas notiek pieaicinātu attiecīgo valsts un/vai pašvaldības amatpersonu klātbūtnē, par ko tiek sastādīts atbilstošs akts. Īrnieks ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies, nepildot šajā Līgumā noteiktās saistības vai traucējot tās veikt Izīrētājam., savukārt Izīrētājs neatbild par zaudējumiem, kas radušies šī Līguma 5.4. un 5.5. punktā minēto darbību rezultātā.

6.7. Par ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto pakalpojumu regulāru un kvalitatīvu piegādi atbild konkrētā pakalpojuma sniedzējs.

6.8. Īrniekam ir zināms dzīvojamās telpas tehniskais stāvoklis un šajā sakarā viņam nav iebildumu.

6.9. Visus šī Līguma grozījumus un papildinājumus Puses sastāda un apstiprina rakstiski, un pēc tam, kad Puses ir tos parakstījušas, tie tiek pievienoti šim Līgumam un ir tā neatņemamas sastāvdaļas.

6.10. Šis Līgums bez Īrnieka piekrišanas var tikt grozīts, pamatojoties uz izmaiņām Latvijas Republikas tiesību aktos, un ja īres maksas apmērs tiek grozīts, pamatojoties uz attiecīgu Jēkabpils novada domes (Izīrētāja) saistošo noteikumu, lēmumu pamata. Šajos gadījumos maksājumu apmēru izmaiņas nav jānoformē rakstiski.

6.11. Jautājumi, kas nav atrunāti Līgumā, tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

6.12. Visi strīdi, kas var rasties šī Līguma izpildes gaitā, tiek atrisināti pārrunu ceļā. Strīdus, kuri nav noregulējami pārrunu ceļā, izskata tiesa Latvijas Republikā spēkā esošo tiesību aktu noteiktajā kārtībā.

6.13. Puses ir materiāli atbildīgas viena otrai par savu līgumisko saistību nepienācīgu izpildi vai neizpildi, kā arī par zaudējumu nodarīšanu otrai Pusei saskaņā ar šo Līgumu, Latvijas Republikā spēkā esošo tiesību aktu noteiktajā kārtībā un apjomā.

6.14. Īrniekam ir pienākums termiņa notecējuma dēļ vai tādēļ, ka nav samaksāta īres maksa līgumā noteiktajā apmērā, atbrīvot īrēto dzīvojamo telpu pirms līguma termiņa beigām kopā ar ģimenes locekļiem un citām iemitinātajām personām, ja izīrētājs, izmantojot viņam likumā noteiktās tiesības, vēršas tiesā saistības bezstrīdus piespiedu izpildīšanai Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā. (Pusēm rakstveidā vienojoties).

6.15. Īres līgumu var ierakstīt Zemesgrāmatā.

7. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ

7.1. Šis Līgums stājas spēkā no 20__. gada __. _________ un tiek noslēgts līdz 20__. gada __. _________.

7.2. Pēc Līguma termiņa izbeigšanās Īrniekam ir pienākums nekavējoties atbrīvot Dzīvojamo telpu. Īrniekam ir tiesības lūgt Izīrētājam slēgt jaunu līgumu iepriekš par to rakstiski paziņojot Izīrētājam vismaz 30 dienas pirms līguma termiņa beigām.

7.3. Izīrētājam ir tiesības izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu vai vienpusēji atkāpties no dzīvojamās telpas īres līguma Dzīvojamās telpas īres likumā paredzētajos gadījumos un kārtībā, piedzenot īres un ar dzīvojamo telpu lietošanu saistīto pakalpojumu maksājumu parādu.

7.4. Ja Īrnieks, īrnieka ģimenes locekļi un dzīvojamā telpā iemitinātās personas nav atbrīvojušas dzīvojamo telpu līdz īres līguma termiņa izbeigšanās brīdim, Īrniekam ir jākompensē Izīrētājam īres maksa un citi maksājumi par dzīvojamo telpu lietošanu.

7.5. Īrniekam ir tiesības vienpusēji atkāpties no dzīvojamās telpas īres līguma, rakstiski brīdinot par to Izīrētāju vismaz 1 (vienu) kalendāro mēnesi iepriekš. Ja Īrnieks vienpusēji atkāpjas no dzīvojamās telpas īres līguma bez iepriekšējas brīdināšanas, viņam ir pienākums segt visus maksājumus 1 (vienu) kalendāro mēnesi uz priekšu no atkāpšanās brīža.

8. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

8.1. Puses piekrīt visiem Līguma punktiem, ko apstiprina, parakstot šo Līgumu.

8.2. Līgums sagatavots un parakstīts 2 (divos) ar vienādu juridisko spēku apveltītos eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie Īrnieka, otrs – pie Izīrētāja (vai tā pilnvarotā pārstāvja).

9. PUŠU PARAKSTI UN APLIECINĀJUMI

Izīrētājs Īrnieks
_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________
/vārds, uzvārds/

_________________________________

/tālrunis/

_________________________________
/tālrunis/
_________________________________

/e-pasts/

_________________________________
/rēķinu nosūtīšanas adrese/e-pasts/
_________________________________
/parakstsparaksta atšifrējums
_________________________________
/parakstsparaksta atšifrējums/

Ar dzīvojamas mājas un piemājas teritorijas uzturēšanas, kā arī ugunsdrošības noteikumiem (Noteikumi) Īrnieks ir iepazīstināts un informēts, ka par šo noteikumu neievērošanu iestājas administratīvā, kriminālā vai civiltiesiskā atbildība.

Ar Noteikumiem iepazinos, un tā nosacījumiem pilnībā piekrītu.

Ar Līguma par siltumenerģijas piegādi, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nosacījumiem esmu iepazinies un apņemos tos pildīt.

Īrnieks        
 

/paraksts/

 

/paraksta atšifrējums/

 

(Īrnieka apliecinājums par Līguma nosacījumu izpratni rokrakstā)

 

1. pielikums
pie __.___20__. noslēgtā
Dzīvojamās telpas īres līguma Nr._____

DZĪVOJAMĀS TELPAS
NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS

Izīrētājs, kura vārdā rīkojas _______________________ pārstāvis __________________, no vienas puses, un Īrnieks _______________________, no otras puses,

saskaņā ar noslēgto Dzīvojamās telpas īres līgumu sastāda šo aktu par to, ka:

Izīrētājs nodod, bet Īrnieks pieņem dzīvojamo telpu __________________________, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, ar kopējo platību __________ m², tai skaitā dzīvojamā platība _________m² (turpmāk – Dzīvojamā telpa).

Pēc inventarizācijas plāna Dzīvojamā telpa sastāv no:

      /norāda telpās esošās iekārtas (ja tādas ir)/
istaba Nr.__ ar platību   m2  
istaba Nr.__ ar platību   m2  
istaba Nr.__ ar platību   m2  
atsevišķa virtuve ar platību   m2  
vannas istaba un sanitārais mezgls ar platību   m2  
atsevišķs gaitenis ar platību   m2  

Šis akts ir Dzīvojamās telpas īres līguma pielikums, sagatavots un parakstīts 2 (divos) identiskos, ar vienādu juridisko spēku apveltītos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Izīrētāja (vai viņa pilnvarotā pārstāvja), otrs pie Īrnieka.

Nodod: Pieņem:
Izīrētāja vārdā Īrnieks
_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________
/vārds, uzvārds/

_________________________________
/parakstsparaksta atšifrējums
_________________________________
/parakstsparaksta atšifrējums/

 

2. pielikums
pie __.___20__. noslēgtā
Dzīvojamās telpas īres līguma Nr._____

KOPĀ AR ĪRNIEKU DZĪVOJAMAJĀ TELPĀ IEMITINĀTAS SEKOJOŠAS PERSONAS:

Nr.p.k.

Vārds, uzvārds

Personas kods

Radniecība

Dzīvojamajā telpā dzīvo

Ieraksta izdarītāja paraksts

no

līdz

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 

Jēkabpils novada domes 30.06.2022. saistošo noteikumu Nr. 31 "Saistošie noteikumi par Jēkabpils novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Atbilstoši "Dzīvojamo telpu īres likuma" 32. panta pirmajai daļai, pašvaldības dome izdod saistošos noteikumus, kuros nosaka pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas izīrēšanas kārtību un nosacījumus, kā arī termiņu, uz kādu slēdzams dzīvojamās telpas īres līgums, bet ne ilgāku par 10 gadiem. Šis noteikums neattiecas uz pašvaldībai piederošu vai tās nomātu dzīvojamo telpu, kas tiek izīrēta atbilstoši normatīvajiem aktiem par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka Jēkabpils novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošās dzīvojamās telpas izīrēšanas kārtību, nosacījumus un termiņu.

Saistošie noteikumi neattiecas uz: kārtību, kādā tiek sniegta pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrējamas personas, kurām izīrējamas pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas; kārtību, kādā tiek sniegta pašvaldības palīdzība speciālistiem nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu; kārtību, kādā tiek izīrēti sociālie dzīvokļi.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav plānota ietekme uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Privātpersona var griezties saistošo noteikumu piemērošanā Jēkabpils novada pašvaldībā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav veiktas.

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs R. Ragainis

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!