• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ludzas novada domes 2022. gada 31. marta saistošie noteikumi Nr. 14/2022 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Ludzas novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 21.06.2022., Nr. 119 https://www.vestnesis.lv/op/2022/119.4

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ropažu novada domes lēmums Nr. 1127

Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem Šalku iela 1, Šalku iela 3 un Mālkalnu iela 1, Dzidriņās, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā apstiprināšanu

Vēl šajā numurā

21.06.2022., Nr. 119

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ludzas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 14/2022

Pieņemts: 31.03.2022.

OP numurs: 2022/119.4

2022/119.4
RĪKI

Ludzas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Ludzas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 14/2022

Ludzā 2022. gada 31. martā

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Ludzas novadā

APSTIPRINĀTI
ar Ludzas novada pašvaldības domes
31.03.2022. sēdes lēmumu (prot. Nr. 7, 36. §)

PRECIZĒTI
Ludzas novada pašvaldības domes
2022. gada 25. maija sēdē (prot. Nr. 10, 23. §)

Izdoti saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 13. panta sesto daļu,
26. panta trešo daļu, 7.¹ daļu, Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa
noteikumu Nr. 281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās
un tās centrālās datubāzes noteikumi" 69., 79. un 81. punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Ludzas novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) notiek augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (turpmāk – topogrāfiskā informācija) un informācijas par ielu sarkanajām līnijām izsniegšana, pieņemšana, pārbaude un topogrāfiskās informācijas datubāzē (turpmāk – Datubāze). Noteikumi jāievēro arī izstrādājot detālplānojumus un zemes ierīcības projektu grafiskās daļas, nosakot objektu aizsargjoslas.

2. Noteikumu mērķis ir nodrošināt visa veida augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas elementu (ar mēroga noteiktību 1:500) ievietošanu Pašvaldības Datubāzē un noteikt prasības šīs Datubāzes uzturēšanai un aktualizēšanai.

3. Noteikumi attiecas uz visām juridiskām un fiziskām personām, kas Pašvaldībā veic inženierkomunikāciju un būvju projektēšanu, būvniecību, pārbūvi, uzturēšanu vai nodošanu ekspluatācijā, ģeodēziskos, topogrāfiskos, kadastrālās uzmērīšanas vai zemes ierīcības darbus.

4. Pašvaldības administratīvajā teritorijā topogrāfiskās informācijas izsniegšanu, pieņemšanu, pārbaudi un reģistrēšanu realizē un koordinē Ludzas novada pašvaldības izvēlēta juridiska persona, kurai pašvaldība šādu pārvaldes uzdevumu ir deleģējusi, Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā slēdzot deleģējuma līgumu (turpmāk – Datubāzes turētājs), kurai ir tiesības par pakalpojumiem saņemt samaksu saskaņā ar Pašvaldības apstiprinātiem izcenojumiem, kas noteikti šo saistošo noteikumu pielikumā.

II. Topogrāfiskās informācijas izsniegšana, pārbaude, saskaņošana un reģistrācija

5. Topogrāfisko informāciju, kas nepieciešama mērniecības darbu veikšanai, Datubāzes turētājs no Datubāzes izsniedz elektroniski 2 (divu) darba dienu laikā pēc mērnieka vai komersanta pieprasījuma saņemšanas.

6. Pēc topogrāfiskās uzmērīšanas un topogrāfiskā plāna sagatavošanas to saskaņo ar tiem inženiertīklu turētājiem, kas ir atbildīgi par inženiertīkliem teritorijā, kurā veikta topogrāfiskā uzmērīšana.

7. Sagatavotais topogrāfiskais plāns jāsaskaņo ar šādiem inženiertīklu turētājiem:

7.1. obligāti, visā pašvaldības teritorijā – AS "Sadales tīkls", SIA "Tet";

7.2. konkrētās pašvaldības teritorijās ar inženiertīklu turētājiem, kuru saraksts publicēts Ludzas novada pašvaldības mājaslapā https://ludzasnovads.lv/.

8. Inženiertīklu turētāji ir atbildīgi par inženierkomunikāciju uzmērījuma un attēlojuma pareizību to izsniegtajos datos, apliecinot to ar atbildīgās personas skaņojumu uz mērniecības darbu izpildītāja iesniegtā topogrāfiskā plāna.

9. Inženiertīklu turētāja saskaņojums nedrīkst būt vecāks par sešiem mēnešiem brīdī, kad topogrāfiskais plāns tiek iesniegts pārbaudei un reģistrācijai datubāzē.

10. Pilsētu un ciemu teritorijās plānos jāuzrāda sarkanās līnijas.

11. Pārbaudot topogrāfiskās informācijas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, Datubāzes turētājs 2 (divu) darba dienu laikā no topogrāfiskās informācijas un samaksas saņemšanas dienas:

11.1. reģistrē topogrāfisko informāciju Datubāzē un uz plāna attēlo reģistrācijas informāciju (datumu un reģistrācijas numuru);

11.2. atsaka reģistrāciju, norādot pamatojumu, un nosūta attiecīgo datni mērniekam vai komersantam labojumu veikšanai.

12. Topogrāfiskā plāna derīguma termiņš ir 1 (viena) gads pilsētās un ciemu teritorijās un 2 (divi) gadi ārpus pilsētām un ciemiem.

13. Sagatavojot būvju izpildmērījuma plānu ēkām, tajā jānorāda ēkas ārējie izmēri, ēkas piesaistes attālums līdz zemes vienības robežai, sarkanajai līnijai, ēkas cokola un kores augstuma atzīme, ēkai pievienoto ārējo inženiertīklu izvietojums, to eksplikācija, kurā doti to tehniskie parametri.

14. Sagatavojot būvju izpildmērījuma plānu transportbūvēm, laukumiem, plānā norāda uzmērījuma robežu, ietverot teritoriju, par kuru veikta uzmērīšana. Uzmērījuma robežas ietvaros jāuzrāda visi virszemes situācijas elementi (aku vāki, gūlijas, koki, lampas, ceļa zīmes u.tml.).

15. Sagatavojot būvju izpildmērījuma plānu par meliorācijas grāvjiem, to situācijas elementus var uzmērīt pēc attiecīgo normatīvu prasībām un mērogiem, bet noformēt pēc augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas apzīmējumu prasībām, lai topogrāfisko informāciju reģistrētu datubāzē.

16. Objektu pieņemšana ekspluatācijā nenotiek, ja izpildmērījuma plāns vai būvju nojaukšanas (demontāžas) izpildmērījuma plāns nav reģistrēts Datubāzē.

17. Ja jauna inženiertīkla izpildmērījumu plānā norāda arī demontētos inženiertīklus, tad papildus maksa netiek piemērota par demontēto posmu. Ja nepieciešams, tad abus izpildmērījumus var noformēt atsevišķi, bet iesniegt kopā.

18. Izpildmērījuma plānā par visu attēloto teritoriju parāda zemes vienību robežas un to kadastra apzīmējumus, zemes vienību daļu robežas un to kadastra apzīmējumus atbilstoši Kadastra informācijas sistēmas datiem.

19. Saņemot personas rakstveida iesniegumu par būvju situācijas plāna izsniegšanu, Datubāzes turētājs izvērtē iespēju sagatavot būvju situācijas plānu. Ja būvju situācijas plānu ir iespējams sagatavot, to izsniedz 2 (divu) darba dienu laikā pēc samaksas saņemšanas. Būvju situācijas plāns netiek sagatavots un izsniegts, ja datubāzē nav informācijas par visu pieprasīto teritoriju vai virszemes stāvoklis apvidū neatbilst datubāzē uzkrātajai topogrāfiskajai informācijai.

20. Būvju situācijas plānu, ko izgatavojis mērnieks, ir nododamas pārbaudei Datubāzes turētājam, lai pārbaudītu atbilstību normatīvajiem aktiem un aktuālo topogrāfisko informāciju ievietotu Pašvaldības datubāzē.

21. Zemes ierīcības projektu grafiskās daļas ir nododamas pārbaudei Datubāzes turētājam, lai noteiktu esošo un projektēto ielu sarkano līniju aizsargjoslu atbilstību reālajai situācijai un pašvaldības plānotajām aizsargjoslu novietnēm vai veiktu to aktualizēšanu Pašvaldībā.

III. Pakalpojumu apmaksas cenrādis

22. Datubāzes turētājs pakalpojumus sniedz saskaņā ar šo noteikumu pielikumā noteikto cenrādi.

23. Samaksu par pakalpojumiem veic pirms pakalpojuma saņemšanas, pamatojoties uz izsniegto rēķinu tajā norādītajā termiņā un kārtībā vai ar pēcmaksu, ja ar Datubāzes turētāju ir noslēgts līgums par pakalpojumu apmaksu ar pēcmaksu.

24. Pakalpojumiem, kuru pasūtītājs ir Ludzas novada pašvaldība, reģistrācijai Datubāzē tiek piemērota 50 % (piecdesmit procentu) atlaide no pašvaldības apstiprinātiem izcenojumiem.

IV. Noslēguma jautājumi

25. Noteikumi stājas spēkā likuma "Par pašvaldībām" 45. pantā noteiktajā kārtībā.

26. Pēc Noteikumu spēkā stāšanās atzīt par spēku zaudējušiem:

26.1. Ludzas novada pašvaldības 2010. gada 7. jūlija saistošos noteikumus Nr. 23 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ludzas novadā";

26.2. Ciblas novada pašvaldības 2010. gada 29. jūnija saistošos noteikumus Nr. 6 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ciblas novadā";

26.3. Kārsavas novada pašvaldības 2011. gada 30. marta saistošos noteikumus Nr. 6 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Kārsavas novadā";

26.4. Zilupes novada pašvaldības 2012. gada 17. janvāra saistošos noteikumus Nr. 4 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Zilupes novadā".

Pielikumā:

1. Topogrāfiskās informācijas pakalpojumu cenrādis Ludzas novadā.

Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Mekšs

 

Pielikums
Ludzas novada pašvaldības 2022. gada 31. marta
saistošajiem noteikumiem Nr. 14/2022

PAKALPOJUMU CENRĀDIS PAR AUGSTAS DETALIZĀCIJAS TOPOGRĀFISKĀS INFORMĀCIJAS APRITI LUDZAS NOVADĀ

Nr.p.k.

Pakalpojums

Mērv.

Cena (EUR bez PVN)

1.

Par topogrāfiskās informācijas (tai skaitā ielu sarkano līniju) izsniegšanu, pieņemšanu, pārbaudi, reģistrāciju un ievadīšanu Datubāzē *

1.1.

Platība līdz 0.3 ha (ieskaitot)

objekts**

12.81

1.2.

Platība virs 0.3 ha līdz 0.5 ha (ieskaitot)

objekts

15.65

1.3.

Platība virs 0.5 ha līdz 1.0 ha (ieskaitot)

objekts

21.34

1.4.

platībā no 1.0 ha papildus par katru nākamo ha

objekts

7.11

1.5.

Maksimālā summa par vienu objektu

objekts

128.06

2.

Par izpildmērījuma pieņemšanu, pārbaudi, reģistrāciju un ievadīšanu Datubāzē

2.1.

Inženierbūves garums no 0 līdz 30 m (ieskaitot)

objekts

7.00

2.2.

Inženierbūves garums no 31 līdz 300 m (ieskaitot)

objekts

7.47

2.3.

Inženierbūves garums virs 300 m, papildus par katriem nākamajiem 100 m

objekts

2.49

2.4.

Maksimālā summa par vienu objektu

objekts

85.37

3.

Par galveno būvasu pieņemšanu, pārbaudi, reģistrāciju un ievadīšanu Datubāzē

objekts

6.40

4.

Būves (bez labiekārtojuma elementiem) izpildmērījuma plāna pieņemšanu, pārbaudi, reģistrāciju un ievadīšanu Datubāzē

objekts

6.40

5.

Par viena detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta grafiskās daļas pieņemšanu, pārbaudi, reģistrāciju un ievadīšanu Datubāzē

objekts

4.27

6.

Informācijas izsniegšana (karšu lapas, ielu sarkanās līnijas u.c.) zemes vienības robežplānu izgatavošanai vai citu mērniecības darbu veikšanai, kas nav minēti iepriekš minētajos punktos

karšu lapa

1.71

7.

Būvju situācijas plāna sagatavošana un izsniegšana***

7.1.

Platībā līdz 1.00 ha (ieskaitot)

objekts

24.00

7.2.

Par katru hektāru virs 1.00 ha

objekts

5.00

8.

Sertificētas personas sagatavota Būvju situācijas plāna pārbaude un reģistrēšana Datubāzē

objekts

7.00

* Cenrādi pielieto arī par būves (ar labiekārtojuma elementiem un/vai inženiertīkliem), kā arī ceļu un grāvju izpildmērījuma plāna pārbaudi un reģistrēšanu Datubāzē.

** Objekts – izpildmērījuma plāns vai topogrāfiskais plāns, kas elektroniskajā versijā atrodas vienā datnē, noformēts rakstlaukumos ar vienotu lappušu numerāciju.

*** Pakalpojumā nav iekļautas izmaksas par kadastra informāciju. Samaksa par kadastra informāciju tiek noteikta saskaņā ar Valsts zemes dienesta cenrādi.

Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Mekšs

 

Ludzas novada pašvaldības 2022. gada 31. marta saistošo noteikumu Nr. 14/2022 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Ludzas novadā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punkts noteic, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Ģeotelpiskās informācijas likuma (turpmāk – Likums) 6. panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldība savu funkciju izpildei organizē nepieciešamās ģeotelpiskās informācijas iegūšanu un uzturēšanu, kā arī izmantošanas kārtību. Likuma 13. panta sestā daļa noteic, ka vietējā pašvaldība, lai nodrošinātu savu funkciju un uzdevumu izpildi, par savu administratīvo teritoriju izveido un uztur augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzi (turpmāk – Datubāze), veic iesniegtās informācijas pārbaudi, kā arī nosaka augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšanas un pieņemšanas kārtību. Likuma 26. panta trešā daļa un 7.1 daļa noteic, ka pašvaldības saistošajos noteikumos nosaka maksu par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas pārbaudi, reģistrāciju Datubāzē, sagatavošanu un izsniegšanu no Datubāzes, kā arī maksu par tās turējumā esošās ģeotelpiskās informācijas izmantošanu, ģeotelpiskās informācijas pakalpojumiem un maksas piemērošanas kārtību.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka augstas detalizētas topogrāfiskās informācijas iesniegšanas, pieņemšanas, pārbaudes, izsniegšanas un atjaunināšanas kārtību Ludzas novada administratīvajā teritorijā, kā arī maksas piemērošanas kārtību par ģeotelpiskās informācijas izsniegšanu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav ietekmes.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Jaunas administratīvās procedūras nav nepieciešamas. Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Ludzas novada pašvaldības administrācijas darbinieki. Topogrāfiskās informācijas pieņemšanu un pārbaudi, kā arī mērniecībai nepieciešamo datu izsniegšanu realizē un koordinē Ludzas novada pašvaldības izvēlēta juridiska persona.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas nav notikušas.

Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Mekšs

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!