• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Jēkabpils novada domes 2021. gada 23. septembra saistošie noteikumi Nr. 10 "Saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Jēkabpils novada pašvaldībā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 31.12.2021., Nr. 252A https://www.vestnesis.lv/op/2021/252A.6

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Madonas novada domes saistošie noteikumi Nr. 16

Pabalsti bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam bērnam un audžuģimenei Madonas novadā

Vēl šajā numurā

31.12.2021., Nr. 252A

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Jēkabpils novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 10

Pieņemts: 23.09.2021.

OP numurs: 2021/252A.6

2021/252A.6
RĪKI

Jēkabpils novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 1 Visi

Jēkabpils novada domes saistošie noteikumi Nr. 10

Jēkabpils novadā 2021. gada 23. septembrī

Saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Jēkabpils novada pašvaldībā

APSTIPRINĀTI
ar Jēkabpils novada domes 23.09.2021. lēmumu Nr. 249 (prot. Nr. 9, 85. §)

Precizēta redakcija ar Jēkabpils novada domes
25.11.2021. lēmumu Nr. 509 (prot. Nr. 13, 83. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
5. panta pirmo prim daļu, trešo daļu un ceturto daļu

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā piešķir nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – Nodoklis) atvieglojumus atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām Jēkabpils novada pašvaldībā.

2. Šo noteikumu izpratnē ēkām piekritīgā zeme lauku teritorijā ir viens hektārs, pilsētas teritorijā ir 1200 kvadrātmetri.

3. Nodokļa atvieglojumu var saņemt persona, kuras īpašumā, valdījumā, lietošanā vai nomā ir nekustamais īpašums Jēkabpils novadā un kura atbilst Noteikumos noteiktajām Nodokļa maksātāju kategorijām un noteiktajiem kritērijiem.

4. Nodokļa maksātājam taksācijas gadā piešķir vienu Nodokļa atvieglojumu. Ja Nodokļa maksātājam ir tiesības saņemt vairākus Nodokļa atvieglojumus, piešķir lielāko Nodokļa atvieglojumu.

5. Nodokļa atvieglojumu piešķir personai, kurai nav Nodokļa parādu vai citu parādsaistību pret Jēkabpils novada pašvaldību. Šo nosacījumu nepiemēro likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5. panta pirmajā prim, pirmajā divi prim un otrajā daļā noteiktajām maksātāju kategorijām.

6. Nodokļu atvieglojumu piešķir saimnieciskās darbības veicējiem (fiziskām un juridiskām personām, kas nekustamo īpašumu izmanto saimnieciskajai darbībai – preču vai pakalpojumu piedāvāšanai tirgū), saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1407/2013), ievērojot, ka:

6.1. atbalstu nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojuma veidā nevar piemērot, ja nodokļu maksātājam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta, vai tas atbilst valsts tiesību aktos noteiktiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru;

6.2. atbalstu nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojuma veidā nepiešķir saimnieciskās darbības nozarēm un darbībām, kuras minētas Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā;

6.3. saimnieciskās darbības veicējam šo Noteikumu ietvaros plānotais de minimis atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados piešķirto de minimis atbalstu nepārsniedz Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru viena vienota uzņēmuma līmenī, viens vienots uzņēmums atbilst Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā noteiktajai "viena vienota uzņēmuma" definīcijai;

6.4. šo noteikumu ietvaros piešķirtais de minimis atbalsts nedrīkst kumulēt ar citu valsts atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām no vietējiem, reģionālajiem, valsts vai Eiropas Savienības līdzekļiem;

6.5. saņemto atbalstu var apvienot ar citu atbalsta programmu vai individuālā atbalsta projekta ietvaros saņemto de minimis atbalstu, nepārsniedzot Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteiktos ierobežojumus triju fiskālo gadu periodā viena vienota uzņēmuma līmenī;

6.6. ja nodokļu maksātājs, kuram piemēro atbalstu nodokļu atvieglojuma veidā, darbojas arī nozarēs, kas minētas Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punkta "a", "b" vai "c" apakšpunktā, tas nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu no tām darbībām, kurām piešķirts de minimis atbalsts nodokļu atvieglojuma veidā.

7. Nodokļa atvieglojumu piešķiršanas pamats ir motivēts iesniegums. Iesniegumā norāda:

7.1. maksātāja vārds, uzvārds, personas kods / nosaukums, reģistrācijas numurs;

7.2. maksātāja dzīves vietas adrese/ juridiskā adrese;

7.3. nekustamā īpašuma nodokļa objekta adrese un kadastra numurs, par kuru tiek lūgts atvieglojums;

7.4. nodokļa atvieglojuma saņemšanas pamatojums, norādot šo noteikumu 11. punktā minēto nodokļu maksātāju kategoriju.

Iesniegums atvieglojumu saņemšanai nav jāiesniedz 11.1. apakšpunktā noteiktajai nodokļu maksātāju kategorijai.

8. Nodokļa maksātājs noteikumu 7. punktā noteiktajam iesniegumam pievieno:

8.1. de minimis atbalsta uzskaites sagatavotās veidlapas (1. pielikums) izdruku vai iesniegumā norādīt sistēmā izveidotās un apstiprinātās pretendenta veidlapas identifikācijas numuru;

8.2. apliecinājumu, ka uz to nav attiecināmi 6.1. apakšpunktā noteiktie apstākļi;

8.3. Noteikumu 11.3. apakšpunktā noteiktā nodokļu maksātāju kategorija iesniedz apliecinošu dokumentu par atbilstību noteiktajai kategorijai;

8.4. Noteikumu 11.4. apakšpunktā noteiktā nodokļu maksātāju kategorija iesniedz:

8.4.1. apliecinājumu par saimnieciskās darbības veikšanu īpašumā esošajās rūpnieciskās ražošanas ēkās;

8.4.2. iepriekšējā taksācijas gada dokumentu kopijas, kas apliecina līdzekļu (vismaz kopsummā par 1000 EUR uz katru nodarbināto) investēšanu ražošanā;

8.4.3. Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtu izziņu par vidējo strādājošo skaitu par diviem iepriekšējiem taksācijas gadiem.

8.5. Noteikumu 11.5. apakšpunktā noteiktā nodokļu maksātāju kategorija iesniedz izglītojamo sarakstu, kuri nodarbināti taksācijas gada vasaras sezonā un kuru deklarētā dzīvesvietas adrese ir Jēkabpils novada pašvaldībā.

8.6. Noteikumu 11.6. apakšpunktā noteiktā nodokļu maksātāju kategorija iesniedz:

8.6.1. darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, kurā uzskaitīti veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, noradīts to realizācijas gads;

8.6.2. projekta līdzfinansētājas iestādes lēmumu par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas projekta apstiprināšanu.

8.7. Noteikumu 11.8. apakšpunktā noteiktā nodokļu maksātāju kategorija iesniedz:

8.7.1. būvvaldes izdotu pieņemšanas-nodošanas aktu;

8.7.2. apliecinājumu par saimnieciskās darbības veikšanu ēkā, par kuru piešķirams nodokļa atvieglojums, norādot ēkas kadastra apzīmējumu;

8.7.3. dokumentu kopijas, kas apliecina līdzekļu investēšanu ēkas būvniecībā vai ražošanas uzsākšanā.

8.8. Noteikumu 11.9. apakšpunktā noteiktā nodokļu maksātāju kategorija iesniedz informāciju par bāriņtiesas pieņemto lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē vai aizbildņa statusa piešķiršanu, izņemot gadījumu, ja minētā informācija ir Jēkabpils novada Bāriņtiesas rīcībā;

8.9. Noteikumu 11.10. apakšpunktā noteiktā nodokļu maksātāju kategorija iesniedz apliecinošu dokumentu par atbilstību noteiktajai kategorijai.

8.10. Noteikumu 11.11. apakšpunktā noteiktā nodokļu maksātāju kategorija iesniedz apliecinājumu par to, ka attiecīgās ielas pārbūves/rekonstrukcijas laikā īpašumā tiek veikta saimnieciska darbība, norādot būves kadastra apzīmējuma numuru.

8.11. Noteikumu 11.12. apakšpunktā noteiktā nodokļu maksātāju kategorija iesniedz stihiskās nelaimes apliecinošu informāciju.

9. Saimnieciskās darbības veicējs pirms iesnieguma par Nodokļa atvieglojumu piešķiršanu iesniegšanas, de minimis atbalsta uzskaites sistēmā, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (sadaļā de minimis), sagatavo un apstiprina noteikto de minimis atbalsta uzskaites veidlapu.

10. Iesniegumu par Nodokļa atvieglojumu Nodokļu maksātājs iesniedz par katru taksācijas gadu Jēkabpils novada pašvaldībā Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, iesniegumu ar elektronisko parakstu iesniedz: pasts@jekabpils.lv vai novada pagastu un pilsētu pārvaldēs šādos termiņos:

10.1. līdz taksācijas gada 1. jūnijam Noteikumos 11.2. un 11.3. apakšpunktos noteiktā nodokļu maksātāju kategorija;

10.2. vienu mēnesi pirms nākamā taksācijas gada sākuma 11.4. apakšpunktā noteiktā nodokļu maksātāju kategorija;

10.3. līdz taksācijas gada 15. septembrim 11.5. apakšpunktā noteiktā nodokļu maksātāju kategorija;

10.4. līdz taksācijas gada 1. jūnijam 11.7. un 11.9. apakšpunktos noteiktā nodokļu maksātāju kategorija;

10.5. līdz taksācijas gada 1. jūnijam 11.10. apakšpunktā noteiktā nodokļu maksātāju kategorija, atkārtoti katru gadu iesniegums nav jāsniedz;

10.6. 1 gada laikā no būvdarbu pabeigšanas 11.6. un 11.8. apakšpunktos noteiktā nodokļu maksātāju kategorija.

10.7. 3 mēnešu laikā pēc tam, kad faktiski uzsākti ielas pārbūves/rekonstrukcijas darbi, kas būtiski ierobežo saimniecisko darbību, noteikumu 11.11. apakšpunktā noteiktā nodokļu maksātāju kategorija.

10.8. 3 mēnešu laikā pēc stihiskās nelaimes, kura skārusi īpašumu.

11. Nodokļa atvieglojumi no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas piešķirami sekojošām nodokļa maksātāju kategorijām šādos apmēros:

11.1. 70 % apmērā personai, kurai piešķirts maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss, par to periodu, kad persona atbilst maznodrošinātas personas (ģimenes) statusam;

11.2. 50 % apmērā personai, kurai taksācijas gada 1. janvārī ir 70 vai vairāk gadu un personas deklarētā dzīvesvieta laikā no iepriekšēja gada 1. janvāra ir noteikumu 12.1. apakšpunktā noteiktajā īpašumā;

11.3. 90 % apmērā personai, kurai ir I invaliditātes grupa un personas deklarētā dzīvesvieta laikā no iepriekšēja gada 1. janvāra ir noteikumu 12.1. apakšpunktā noteiktajā īpašumā;

11.4. 50% apmērā saimnieciskās darbības veicējam, kuram īpašumā ir rūpnieciskās ražošanas ēkas un tajās notiek pamatdarbība un, ja saimnieciskās darbības veicējs iepriekšējā taksācijas gadā investējis līdzekļus (vismaz kopsummā par 1000 EUR uz katru nodarbināto) ražošanā vai pakalpojumu sniegšanā;

11.4.1. Nodokļa atvieglojumu piešķir nākamajam taksācijas gadam.

11.5. saimnieciskās darbības veicējs, kurš taksācijas gada vasaras sezonā ne mazāk kā divus mēnešus nodarbina Jēkabpils novada vispārizglītojošo skolu izglītojamos, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Jēkabpils novadā:

11.5.1. 25 % apmērā, ja nodarbināti no 3 līdz 5 izglītojamiem;

11.5.2. 50 % apmērā, ja nodarbināti 6 un vairāk izglītojamie;

11.6. 50 % apmērā nodokļu maksātājam – fiziskajai vai juridiskajai personai – desmit gadu laikā pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanas, ja energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi ir veikti ES struktūrfondu vai valsts atbalsta programmu ietvaros. Nodokļa atvieglojumu piešķir ar nākamo taksācijas gadu;

11.7. 90 % apmērā biedrībai vai nodibinājumam par 12.5. apakšpunktā noteikto nekustamā īpašuma objektu;

11.8. saimnieciskās darbības veicējam par turpmākajiem trīs gadiem par jaunuzceltu vai pārbūvētu ēku, kas nodota ekspluatācijā, un tā tiek izmantota uzņēmējdarbības veikšanai (izņemot azartspēļu organizēšanu, vairumtirdzniecību, mazumtirdzniecību, telpu iznomāšanu):

11.8.1. 25 % apmērā – ja veiktas investīcijas no 10 000 līdz 100 000 euro;

11.8.2. 50 % apmērā, ja veiktas investīcijas no 101 000 līdz 300 000 euro;

11.8.3. 70 % apmērā, ja veiktas investīcijas virs 300 000 euro.

Nodokļa atvieglojumu piešķir ar nākamo taksācijas gadu.

11.9. 70 % apmērā personai, kuras audžuģimenē ar bāriņtiesas lēmumu ievietots viens vai vairāki bērni vai personai, kuras aizbildnībā atrodas viens vai vairāki bērni un, ja personai kopā ar minētajiem bērniem deklarētā dzīvesvieta ir īpašumā, par kuru tiek piešķirts atvieglojums.

11.10. 50 % apmērā personai, kura ir Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks un personas deklarētā dzīvesvieta laikā no iepriekšējā gada 1. janvāra ir īpašumā, par kuru tiek piešķirts atvieglojums.

11.11. 70 % apmērā saimnieciskās darbības veicējam, kurš veic uzņēmējdarbību sev piederošajā īpašumā (izņemot telpu iznomāšanu, azartspēļu organizēšanu), kas robežojas ar ielu, kurā notiek ielas pārbūves/rekonstrukcijas darbi, kas būtiski ierobežo uzņēmēja saimniecisko darbību, ar nosacījumu, ka būvdarbi notiek ne mazāk kā trīs kalendāros mēnešus pēc kārtas. Nodokļa atvieglojums piešķirams par laika periodu, kurā faktiski notiek būvdarbi.

11.12. 90 % apmērā personai, kuras īpašumu skārusi stihiska nelaime, līdz īpašuma atjaunošanai, no nākamā mēneša, kad īpašumu skārusi stihiskā nelaime un atvieglojumu piešķir uz trīs gadiem, bet ne ilgāk kā līdz īpašuma atjaunošanai.

12. Nodokļa atvieglojums tiek piešķirts par šādiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem atbilstoši šajos Noteikumos noteiktajai nodokļu maksātāju kategorijai:

12.1. Noteikumu 11.2. un 11.3. apakšpunktā noteiktajai nodokļu maksātāju kategorijai par dzīvojamām mājām (to daļām) (lietošanas veida kods1110 vai 1121), kā arī telpu grupām, kuru lietošana ir saistīta ar dzīvošanu (garāžām), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, un par piekritīgo zemi, uz kuras atrodas minētās ēkas;

12.2. Noteikumu 11.4. apakšpunktā noteiktajai nodokļu maksātāju kategorijai par rūpnieciskās ražošanas ēkām, kurām Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā pēc stāvokļa uz taksācijas gada 1. janvāri reģistrēts lietošanas veida kods 1251;

12.3. Noteikumu 11.5. apakšpunktā noteiktajai nodokļu maksātāju kategorijai par rūpnieciskās ražošanas ēkām, kurām Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā pēc stāvokļa uz taksācijas gada 1. janvāri reģistrēts lietošanas veida kods 1251;

12.4. Noteikumu 11.6. apakšpunktā noteiktajai nodokļu maksātāju kategorijai par daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām (to daļām) ar centralizēto apkuri;

12.5. Noteikumu 11.7. apakšpunktā noteiktajai nodokļu maksātāju kategorijai par Jēkabpils novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu, ja tas tiek izmantots biedrības vai nodibinājuma darbības nodrošināšanai;

12.6. Noteikumu 11.8. apakšpunktā noteiktajai maksātāju kategorijai par ēkām;

12.7. Noteikumu 11.9. un 11.10. apakšpunktā minētajai nodokļu maksātāju kategorijai par dzīvokļu īpašumiem, dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru lietošanas veids saistīts ar dzīvošanu (garāžas), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai un par piekritīgo zemi, uz kuras atrodas minētās ēkas.

12.8. Noteikumu 11.11. apakšpunktā minētajai nodokļu maksātāju kategorijai par ēkām, kas robežojas ar ielu, kurā notiek ielas pārbūves/rekonstrukcijas darbi.

12.9. Noteikumu 11.12. apakšpunktā minētajai nodokļu maksātāju kategorijai par jebkuru īpašumu, kuru skārusi stihiskā nelaime.

13. Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5. panta pirmajā prim daļā noteiktajām maksātāju kategorijām Nodokļa atvieglojumu piešķir par to laika periodu, par kuru personai ir piešķirts attiecīgais statuss. Pārējos gadījumos Nodokļa atvieglojumu piešķir par visu Nodokļa taksācijas periodu.

14. Lēmumu par Nodokļa atvieglojumu piešķiršanu vai atteikumu piešķirt Nodokļa atvieglojumu pieņem iestādes "Jēkabpils novada administratīvā pārvalde" pilnvarotā persona (turpmāk – Pilnvarotā persona). Noteikumu 11.1. apakšpunktā minētajām nodokļa maksātāju kategorijām atvieglojumu piešķir, pārbaudot Sociālās palīdzības administrēšanas informatīvās sistēmas (SOPA) datus un nosūtot Nodokļa maksāšanas paziņojumu.

15. Pilnvarotā persona vienu reizi ceturksnī informē Finanšu komiteju par pieņemtajiem lēmumiem.

16. Pēc Pilnvarotās personas lēmuma pieņemšanas atbildīgie darbinieki veic nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu atbilstoši normatīvajiem aktiem. Ar Pilnvarotās personas lēmuma spēkā stāšanos atbalsta saņēmējam rodas likumīgas tiesības saņemt de minimis atbalstu.

17. Pilnvarotās personas pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Jēkabpils novada domes priekšsēdētājam Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

18. Atbalsta saņēmēja, kuram piešķirts Nodokļa atvieglojums, pienākums datus par saņemto atbalstu glabāt 10 gadus no tā piešķiršanas dienas, bet Jēkabpils novada pašvaldībai pienākums datus glabāt ir 10 gadus no dienas, kad saskaņā ar šo atbalsta pasākumu ir piešķirts pēdējais de minimis atbalsts.

19. Ja tiek konstatēts Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 prasību pārkāpums, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt atbalsta sniedzējam visu šo noteikumu ietvaros saņemto de minimis komercdarbības atbalstu no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV un V nodaļas nosacījumiem.

20. Saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/20137 lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu var pieņemt līdz 2024. gada 30. jūnijam.

21. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

22. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem:

22.1. Jēkabpils pilsētas domes 2015. gada 17. decembra saistošos noteikumus Nr. 37 "Saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Jēkabpils pilsētas pašvaldībā";

22.2. Jēkabpils novada domes 2010. gada 17. jūnija saistošos noteikumus Nr. 16 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu noteikšanu atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām";

22.3. Krustpils novada domes 2012. gada 22. februāra saistošos noteikumus Nr. 2012/5 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Krustpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā".

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs R. Ragainis

 

Jēkabpils novada domes 23.09.2021. saistošo noteikumu Nr. 10 "Saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Jēkabpils novada pašvaldībā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Atbilstoši likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5. panta trešajai un ceturtajai daļai pašvaldība var izdot saistošos noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām 90, 70, 50 vai 25 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas. Ar saistošajiem noteikumiem nepieciešams noteikt atvieglojumu piešķiršanas kārtību un nosacījumus nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Jēkabpils novada pašvaldībā, kas piemērojami no 2022. gada 1. janvāra.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi izstrādāti pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 14. panta trešo daļu un likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5. panta pirmo prim, trešo un ceturto daļu.

Saistošie noteikumi nosaka atvieglojumu piešķiršanas kārtību un nosacījumus, nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijas, kurām piešķirams atvieglojums un tām atbilstošo atlaižu apmērus, kā arī nekustamā īpašuma objektus, kuriem ir piemērojamas atlaides.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošajos noteikumos paredzētie atvieglojumi samazinās nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumus pašvaldības budžetā par aptuveni 28000 EUR. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma kopsummu ietekmēs nodokļa maksātāju aktivitāte un to atbilstība šajos saistošajos noteikumos noteiktajiem kritērijiem.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošie noteikumi paredz uzņēmējdarbības veicinošus pasākumus, piešķirot nekustamā īpašuma nodokļa atlaides:

1. saimnieciskās darbības veicējiem, kuri vasaras sezonā nodarbina Jēkabpils vispārizglītojošo skolu skolēnus, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Jēkabpils novadā;

2. saimnieciskās darbības veicējiem, kuru īpašumā ir rūpnieciskās ražošanas ēkas, ja tajās notiek pamatdarbība;

3. Jēkabpils novadā reģistrētajiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuri sev piederošās ēkās veic uzņēmējdarbību (izņemot azartspēļu organizēšanu, telpu iznomāšanu), iepriekšējā taksācijas gadā nodarbinot vismaz sešus Jēkabpils novada iedzīvotājus;

4. saimnieciskās darbības veicējiem par jaunuzceltu vai pārbūvētu ēku;

5. saimnieciskās darbības veicējiem, kuru ēkas robežojas ar ielu, kurā notiek pārbūves/rekonstrukcijas darbi.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošos noteikumus publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un pašvaldības mājas lapā. Par saistošo noteikumu piemērošanas kārtību var griezties Jēkabpils novada pašvaldībā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs R. Ragainis

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!