• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Saldus novada domes 2021. gada 28. oktobra saistošie noteikumi Nr. 54 "Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 6.12.2021., Nr. 235 https://www.vestnesis.lv/op/2021/235.8

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Saldus novada domes saistošie noteikumi Nr. 56

Par koku ciršanu ārpus meža Saldus novadā

Vēl šajā numurā

06.12.2021., Nr. 235

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Saldus novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 54

Pieņemts: 28.10.2021.

OP numurs: 2021/235.8

2021/235.8
RĪKI

Saldus novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 5 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Saldus novada domes saistošie noteikumi Nr. 54

Saldū 2021. gada 28. oktobrī

Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu

Pieņemti ar Saldus novada domes 2021. gada 28. oktobra
sēdes lēmumu (prot. Nr. 19, 13. §)

Precizēti ar Saldus novada domes 2021. gada 30. novembra
sēdes lēmumu (prot. Nr. 20, 16. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas
14. punkta f) apakšpunktu un Izglītības likuma 17. panta trešās daļas
16. punktu, 46. panta piekto daļu un 47. panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Saldus novada pašvaldība izsniedz licences interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai juridiskām un fiziskām personām, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā (turpmāk tekstā – Licence).

2. Noteikumi nosaka iesniegto izglītības programmu licencēšanas dokumentu izvērtēšanas kārtību, lēmuma par Licences izsniegšanas, Licences pārreģistrācijas, Licences izsniegšanas atteikuma vai Licences anulēšanu pieņemšanas kārtību, maksu par licences izsniegšanu.

II. Licences pieprasījuma iesniegšanas, lēmuma pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtība

3. Licences saņemšanai fiziska vai juridiska persona (turpmāk – Pieprasītājs) dokumentus iesniedz Saldus novada pašvaldībā Striķu ielā 3, Saldū, Saldus novadā vai nosūta pa pastu, vai elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi: pasts@saldus.lv.

4. Licences saņemšanai Pieprasītājs pašvaldībā iesniedz:

4.1. rakstveida iesniegumu (pielikums Nr. 1);

4.2. licencējamo izglītības programmu (pielikums Nr. 2);

4.3. licencējamās programmas īstenošanai nepieciešamā personāla sarakstu, norādot iegūto izglītību un kvalifikāciju, un pievieno:

4.3.1. Izglītības kvalitātes valsts dienesta izsniegtu privātprakses sertifikāta kopiju, ja programmu īsteno pedagogs;

4.3.2. sporta speciālista sertifikāta kopiju, ja programma tiek īstenota sporta jomā,

4.3.3. izglītību un papildizglītību apliecinošo dokumentu kopijas;

4.4. dokumenta apliecinātu kopiju, kas apliecina nodrošinājumu ar vietu (būve, telpa, zemesgabals u.c.) licencējamās izglītības programmas īstenošanai un Veselības inspekcijas atzinumu par vietas, telpas atbilstību noteiktām sanitārām prasībām, izņemot gadījumus, kad izglītības programmu īstenos izglītības iestādes telpās, apliecinātu kopiju;

4.5. izziņu no Sodu reģistra saskaņā ar Bērnu tiesības aizsardzības likuma 72. panta piektajā daļā noteikto, personām, kuras īstenos interešu izglītības programmas bērniem un jauniešiem, izņemot pašvaldības dibināto izglītības iestāžu pedagoģiskos darbiniekus;

4.6. nepieciešamības gadījumā pilnvaru iesnieguma iesniegšanai un licences saņemšanai.

5. Licences pieprasītājam ir jābūt reģistrētam Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistrā.

6. Saldus novada pašvaldības Izglītības pārvaldes speciālists izskata Pieprasītāja iesniegtos dokumentus un sagatavoto lēmuma projektu iesniegšanai Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejā, kas izvērtē iesniegtās izglītības programmas.

7. Ja Licences saņemšanai iesniegtajos dokumentos nav pietiekama informācija, lai izlemtu par licences pieprasījuma izskatīšanu, speciālistam ir tiesības pieprasīt papildu informāciju.

8. Lēmumu par Licences izsniegšanu vai atteikumu izsniegt Licenci, kā arī anulēt izsniegto Licenci, pieņem Saldus novada dome.

9. Saldus novada dome ir tiesīga pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt Licenci, ja:

9.1. iesniegtie dokumenti neatbilst normatīvo aktu prasībām, vai noteiktajā termiņā nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti;

9.2. iesniegtajos dokumentos ir sniegta nepatiesa informācija;

9.3. licencējamās izglītības programmas saturs neatbilst izglītības programmas nosaukumam, mērķim vai normatīvo aktu prasībām;

9.4. vieta, telpa, aprīkojums, to apraksts vai personāla kvalifikācija neatbilst licencējamās izglītības programmas īstenošanai.

10. Saldus novada dome pieņem lēmumu par Licences anulēšanu, ja:

10.1. Licences īpašnieks sniedzis nepatiesu informāciju;

10.2. licencētās programmas īstenošanā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi;

10.3. juridiskās personas darbība ir izbeigta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

10.4. pēc Licences īpašnieka lūguma.

11. Lēmums par Licences izsniegšanu, atteikumu izsniegt Licenci vai Licences anulēšanu Pieprasītājam tiek nosūtīts 5 (piecu) darba dienu laikā ierakstītā pasta sūtījumā vai elektroniski uz Pieprasītāja norādīto e-pasta adresi.

12. Licence tiek izsniegta uz laiku līdz trim gadiem. Licence stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās izdošanas datuma vai Saldus novada domes lēmumā norādītajā laikā.

13. Licenci noformē un izsniedz Saldus novada pašvaldības Izglītības pārvaldes speciālists (pielikums Nr. 3).

14. Licenci paraksta Saldus novada domes priekšsēdētājs.

15. Izglītības programmas licencēšana ir maksas pakalpojums. Maksa par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanu Saldus novadā ir 15.00 euro (piecpadsmit euro 00 centi) bez PVN par vienu izglītības programmu.

16. Licence tiek izsniegta licences pieprasītājam vai tā pilnvarotai personai pēc tam, kad pieprasītājs veicis maksājumu par licenci.

17. Licence tiek pārreģistrēta, ja, pamatojoties uz Pieprasītāja iesniegumu, nepieciešams licencē izdarīt izmaiņas. Pārreģistrācijas gadījumā jāiesniedz visi dokumenti, kas nepieciešami jaunas Licences izsniegšanai un iepriekš izsniegtā Licence.

18. Saldus novada domes lēmumu par izglītības programmas licencēšanu var apstrīdēt Saldus novada domes Administratīvo aktu strīdu izskatīšanas komisijā.

19. Ja Licence tiek anulēta, tās īpašniekam jāpārtrauc apmācību veikšana.

III. Noslēguma jautājums

20. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Saldus novada domes 2015. gada 17. decembra saistošie noteikumi Nr. 38 "Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu" un Brocēnu novada pašvaldības domes 2016. gada 22. septembra saistošie noteikumi Nr. 16 "Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu".

Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts

 

1. pielikums
Saldus novada pašvaldības 2021. gada
saistošajiem noteikumiem Nr. 54

Saldus novada pašvaldībai

     
   

(vārds, uzvārds / nosaukums)

     
   

(personas kods / reģistrācijas Nr.)

     
   

(deklarētā adrese / juridiskā adrese)

     
   

(kontaktpersona)

     
   

(tālruņa Nr.)

     
   

(e-pasta adrese)

IESNIEGUMS

Lūdzu izsniegt licenci

interešu izglītības programmai (programmām)

pieaugušo neformālās izglītības programmai (programmām)

 

(programmas nosaukums)

 

(programmas nosaukums)

 

(programmas nosaukums)

Programmas/u īstenošanas vietas adrese _______________________________________

Pielikumā:

Sniegto ziņu patiesumu apliecinu ar parakstu

     

(datums)

   
     
     

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

 

2. pielikums
Saldus novada pašvaldības 2021. gada
saistošajiem noteikumiem Nr. 54

Licencējamās programmas nosaukums

Programmas mērķis

 

 

Programmas uzdevumi

 

 

Plānoto rezultātu apraksts

 

 

Izglītības programmas materiālais nodrošinājums

 

 

Izglītības programmas finansiālais nodrošinājums

 

 

Izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā personāla saraksts, kuram pievieno personāla izglītību apliecinošo dokumentu apliecinātas kopijas (neattiecas uz pieaugušo neformālās izglītības programmu)

 

 

 

Nr.
p.k.

Tēmas nosaukums

Apakštēmas nosaukums

Teorijas stundu skaits

Praktisko nodarbību stundu skaits

Kopējais stundu skaits

 

3. pielikums
Saldus novada pašvaldības 2021. gada
saistošajiem noteikumiem Nr. 54

Latvijas Republika
SALDUS NOVADA DOME

 

LICENCE Nr. (licences numurs)
izsniegta

 

LICENCES PIEPRASĪTĀJS
(juridiskas personas nosaukums vai fiziskas personas vārds, uzvārds)

 

Reģistrācijas numurs/personas kods

 

Interešu izglītības/ pieaugušo neformālās izglītības programmas

 

PROGRAMMAS NOSAUKUMS
Stundu skaits

 

īstenošanai Saldus novadā.

Lēmums par licences izsniegšanu pieņemts (datums).

Licence derīga līdz (datums)

Domes priekšsēdētājs     /...................................../
   

(paraksts)

 

 

Paskaidrojuma raksts
"Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu"

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Noteikt tiesisku regulējumu, kādā Saldus novada pašvaldība izsniedz licences interešu izglītības programmu īstenošanai un licences pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai Saldus novadā.
2. Īss projekta satura izklāsts Ar saistošiem noteikumiem noteikta kārtība interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanai.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošie noteikumi paredz iekasēt maksu par licenču izsniegšanu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Sabiedrības mērķgrupa, uz kurām attiecināms saistošo noteikumu regulējums, ir fiziskas un juridiskas personas, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā un Saldus novada pašvaldības administratīvajā teritorijā vēlas īstenot interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmas. Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums labvēlīgi ietekmēs mērķgrupu, jo tiks noteikta vienota kārtība licenču saņemšanai un uzlabos sabiedrības informētību par pašvaldības funkciju īstenošanu.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Jautājumos par saistošo noteikumu piemērošanu ieinteresētās personas var vērsties Saldus novada pašvaldībā, Izglītības pārvaldē.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošo noteikumu projekts izskatīts Saldus novada pašvaldības Izglītības lietu komisijā;

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejā, Saldus novada domes sēdē.

Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!