• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Saulkrastu novada domes 2021. gada 27. oktobra saistošie noteikumi Nr. SN 20/2021 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Saulkrastu novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 6.12.2021., Nr. 235 https://www.vestnesis.lv/op/2021/235.13

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 33

Par koku ciršanu ārpus meža

Vēl šajā numurā

06.12.2021., Nr. 235

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Saulkrastu novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: SN 20/2021

Pieņemts: 27.10.2021.

OP numurs: 2021/235.13

2021/235.13
RĪKI

Saulkrastu novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 1 Visi

Saulkrastu novada domes saistošie noteikumi Nr. SN 20/2021

Saulkrastos 2021. gada 27. oktobrī

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Saulkrastu novadā

Apstiprināti Saulkrastu novada domes 2021. gada 27. oktobra
sēdē (prot. Nr. 11/2021 § 42)

Precizēti Saulkrastu novada domes 2021. gada 24. novembra
sēdē (prot. Nr. 13/2021 § 35)

Izdoti saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 13. panta sesto daļu
un 26. panta trešo daļu, Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa
noteikumu Nr. 281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas
un tās centrālās datubāzes noteikumi" 69. un 79. punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka

1.1. kārtību, kādā Saulkrastu novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) notiek augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (turpmāk – topogrāfiskā informācija) un informācijas par ielu sarkano līniju aizsargjoslām izsniegšana, pieņemšana, pārbaude un reģistrēšana topogrāfiskās informācijas datubāzē (turpmāk – datubāze). Šie noteikumi attiecas arī uz un zemes ierīcības projektu grafiskajām daļām

1.2. maksu par Topogrāfiskās informācijas sniegšanu.

2. Noteikumi attiecas uz visām juridiskām un fiziskām personām, kas Pašvaldībā veic:

2.1. veic inženiertīklu un būvju projektēšanu, būvniecību, pārbūvi, uzturēšanu vai nodošanu ekspluatācijā;

2.2. ģeodēziskos, topogrāfiskos, kadastrālās uzmērīšanas vai zemes ierīcības darbus.

3. Pašvaldības administratīvajā teritorijā topogrāfiskās informācijas izsniegšanu, pieņemšanu, pārbaudi un reģistrēšanu realizē un koordinē Saulkrastu novada pašvaldība vai izvēlēta juridiska persona, kurai pašvaldība šādu pārvaldes uzdevumu ir deleģējusi, Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā slēdzot deleģējuma līgumu (turpmāk – Datubāzes turētājs), kurai ir tiesības par pakalpojumiem saņemt samaksu saskaņā ar pašvaldības apstiprinātiem izcenojumiem, kas noteikti šo saistošo noteikumu pielikumā.

II. Topogrāfiskās informācijas pārbaude, saskaņošana, reģistrācija un izsniegšana

4. Topogrāfisko informāciju topogrāfiskās uzmērīšanas vajadzībām par mērnieka vai komersanta pieprasīto teritoriju Datubāzes turētājs elektroniski izsniedz trīs darba dienu laikā pēc mērnieka vai komersanta pieprasījuma un samaksas saņemšanas dienas.

5. Pēc topogrāfiskās uzmērīšanas un topogrāfiskā plāna sagatavošanas to saskaņo ar tiem inženiertīklu turētājiem, kas ir atbildīgi par inženiertīkliem teritorijā, kurā veikta topogrāfiskā uzmērīšana. Inženiertīklu turētāju saskaņošanas termiņš nevar būt ilgāks par 10 darbdienām no topogrāfiskās informācijas saņemšanas dienas. Inženiertīklu turētāji nevar vilcināt topogrāfiskā plāna izgatavošanas termiņus un pieprasīt skaņojumus teritorijās, kur nav viņu tīklu.

6. Pirms topogrāfiskā plāna iesniegšanas pārbaudei un reģistrācijai datubāzē to saskaņo ar inženiertīklu turētāju – AS "Sadales tīkls".

7. Inženiertīklu turētāju, ar kuriem jāsaskaņo topogrāfiskie plāni konkrētās teritorijās, saraksts ir publicēts Saulkrastu novada mājaslapā www.saulkrasti.lv. Inženiertīklu turētāja saskaņojums nedrīkst būt vecāks par sešiem mēnešiem brīdī, kad topogrāfiskais plāns tiek iesniegts pārbaudei un reģistrācijai datubāzē.

8. Ja inženiertīklu turētājs vēlas konkrētās teritorijās skaņot savus inženiertīklus, tad pašvaldībai izvērtēšanai jāiesniedz dokumentus par inženiertīklu piederību un vektordatu formā informāciju par inženiertīklu objektiem un skaņojuma teritoriju.

9. Pārbaudot topogrāfiskās informācijas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, Datubāzes turētājs 10 darba dienu laikā no topogrāfiskās informācijas un samaksas saņemšanas dienas:

9.1. reģistrē topogrāfisko informāciju datubāzē un uz plāna attēlo reģistrācijas informāciju (datumu un reģistrācijas numuru);

9.2. atsaka reģistrāciju, norādot pamatojumu, un nosūta attiecīgo datni mērniekam vai komersantam labojumu veikšanai.

10. Ja būvniecības laikā tiek konstatēts, ka apakšzemes inženiertīklu novietojums vai apzīmējums apvidū neatbilst reģistrētajā topogrāfiskajā plānā attēlotajai situācijai, mērnieks vai komersants iesniedz Datubāzes turētājam informāciju par konstatētajām neatbilstībām – konkrētā inženiertīkla uzmērījumu. Ja nav nepieciešamas izmaiņas projektā, tad šos mērījumus var nodot kopā ar jaunās būves izpildmērījuma plānu.

11. Sagatavojot būvju izpilmērījuma plānu par ceļa segumu, tajā jāuzrāda arī seguma virszemes situācijas elementi (aku vāki, gūlijas u.tml.).

12. Sagatavojot būvju izpilmērījuma plānu par meliorācijas grāvjiem, to situācijas elementus var uzmērīt pēc attiecīgo normatīvu prasībām un mērogiem, bet noformēt pēc augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas apzīmējumu prasībām, lai topogrāfisko informāciju reģistrētu datubāzē.

13. Objektu pieņemšana ekspluatācijā nenotiek, ja izpildmērījuma plāns vai būvju nojaukšanas (demontāžas) izpildmērījuma plāns nav reģistrēts datubāzē. Ja jauna inženiertīkla izpildmerījumu plānā norāda arī demontētos inženiertīklus, tad papildus maksa netiek piemērota par demontēto posmu. Ja nepieciešams, tad abus izpildmērījumus var noformēt atsevišķi, bet iesniegt kopā.

14. Saņemot personas rakstveida iesniegumu par būvju situācijas plāna izsniegšanu, Datubāzes turētājs izvērtē iespēju sagatavot būvju situācijas plānu. Ja būvju situācijas plānu ir iespējams sagatavot, to izsniedz 10 darba dienu laikā pēc samaksas saņemšanas. Būvju situācijas plāns netiek sagatavots un izsniegts, ja datubāzē nav informācijas par visu pieprasīto teritoriju vai virszemes stāvoklis apvidū neatbilst datubāzē uzkrātajai topogrāfiskajai informācijai.

15. Būvju situācijas plānu, ko izgatavojis mērnieks, ir nododamas pārbaudei Datubāzes turētājam, lai pārbaudītu atbilstību normatīvajiem aktiem un aktuālo topogrāfisko informāciju ievietotu Pašvaldības datubāzē.

16. Zemes ierīcības projektu grafiskās daļas ir nododamas pārbaudei Datubāzes turētājam, lai noteiktu esošo un projektēto ielu sarkano līniju aizsargjoslu atbilstību reālajai situācijai un pašvaldības plānotajām aizsargjoslu novietnēm vai veiktu to aktualizēšanu Pašvaldībā.

III. Ģeotelpiskās informācijas pakalpojumu cenrādis

17. Ģeotelpiskās informācijas pakalpojumus (turpmāk – pakalpojumi) sniedz saskaņā ar šo saistošo noteikumu pielikumā noteikto cenrādi (turpmāk – cenrādis).

18. Samaksu par pakalpojumiem veic pirms pakalpojuma saņemšanas, pamatojoties uz izsniegto rēķinu tajā norādītajā termiņā un kārtībā. Samaksu par pakalpojumiem var veikt ar pēcmaksu, ja ar Datubāzes turētāju ir noslēgts līgums par pakalpojumu apmaksu ar pēcmaksu.

IV. Noslēguma jautājums

19. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:

19.1. Saulkrastu novada domes 2010. gada 30. jūlija saistošos noteikumus Nr. 15 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Saulkrastu novadā";

19.2. Sējas novada domes 2011. gada 17. maija saistošie noteikumi Nr. 5/2011 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Sējas novadā".

20. Saistošie noteikumi stājas spēkā likumā "Par pašvaldībām"45. pantā noteiktajā kārtībā.

Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs N. Līcis

 

Pielikums
Saulkrastu novada 2021. gada 27. oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr. SN 20/2021

Ģeotelpiskās informācijas pakalpojumu cenrādis*

Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena, EUR* (bez PVN)

1.

Topogrāfiskās informācijas izsniegšana (tajā skaitā ielu sarkano līniju), pieņemšana, pārbaude, ievietošana karšu lapās un reģistrācija datubāzē:

Ārpus apdzīvotām teritorijām (ārpus pilsētām un ciemiem) Objektos, kuros ir 2 (divi) vai mazāk inženiertīkli, tāmei tiek piemērots koeficients k=0,8.

Ja topogrāfiskais plāns ir starp apdzīvoto un ārpus apdzīvoto teritoriju, tad pakalpojuma cenu aprēķina pēc uzmērāmās teritorijas procentuāli lielāko daļu.

Cenrādi pielieto arī par būves (ar labiekārtojuma elementiem un/vai inženiertīkliem) kā arī ceļu un grāvju izpildmērījuma plāna pārbaudei, reģistrācijai datubāzē un nosūtīšanai pašvaldībai.

1.1.

platībā līdz 0,3 ha (ieskaitot)

1 objekts

16,00

1.2.

platībā no 0,3 ha līdz 0,5 ha (ieskaitot)

1 objekts

19,00

1.3.

platībā no 0,5 ha līdz 1,0 ha (ieskaitot)

1 objekts

24,00

1.4.

platībā no 1,0 ha papildus par katru nākamo ha

1 objekts

6,00

2.

Inženiertīklu izpildmērījuma plāna (tajā skaitā būvju nojaukšanas) pieņemšana, pārbaude, ievietošana karšu lapās, ievadīšana datubāzē un reģistrācija datubāzē:

Ja jauna inženiertīkla izpildmerījumu plānā norāda arī demontētos inženiertīklus, tad papildus maksa netiek piemērota par demontēto posmu. Ja nepieciešams, tad abus izpildmērījumus var noformēt atsevišķi, bet iesniegt kopā.

2.1.

inženiertīklu garums no 0 līdz 30 m (ieskaitot)

1 objekts

7,00

2.2.

inženiertīklu garums no 31 līdz 300 m (ieskaitot)

1 objekts

10,00

2.3.

inženiertīklu garums virs 300 m, papildus par katriem nākamajiem 100 m

1 objekts

3,00

3.

Izpildmērījuma plāna par būves nojaukšanu (demontāžu) reģistrācija datubāzē

1 objekts

7,00

4.

Galveno būvasu reģistrācija datubāzē

1 objekts

7,00

5.

Būves izpildmērījuma plāna pārbaude (nodošanai ekspluatācijā):

5.1.

Būves (bez labiekārtojuma elementiem) izpildmērījuma plāna pārbaude un reģistrācija datubāzē. Mērvienība – ēka un saistītās būves zemes vienībā līdz 0.3 ha platībai.

Ja būves izpildmērījuma plānā attēlotās būves platība pārsniedz 0.3 ha, tad cenas noteikšanai tiek piemēroti šī cenrāža 1. punkta nosacījumi.

1 objekts

11,50

5.2.

Būves (ar labiekārtojuma elementiem un/vai inženiertīkliem) kā arī ceļu un grāvju izpildmērījuma plāna pārbaude un reģistrācija datubāzē, cenas noteikšanai tiek piemēroti šī cenrāža 1. punkta nosacījumi.    

6.

Viena zemes ierīcības projekta grafiskās daļas pārbaude un reģistrācija datubāzē (ielu sarkanās līnijas)

1 objekts

12,00

7.

Sertificētas personas sagatavota Būvju situācijas plāna pārbaude un reģistrācija datubāzē

1 objekts

12,00

8.

Būvju situācijas plāna izsniegšana**:

8.1.

platībā līdz 1 hektāram (ieskaitot)

1 zemes vienība

29,50

8.2.

par katru hektāru virs 1 hektāra

1 zemes vienība

6,50

9.

Topogrāfiskās informācijas izsniegšana (karšu lapas, ielu sarkanās līnijas u.c.) zemes vienības robežplānu izgatavošanai vai citu mērniecības darbu veikšanai, kas nav minēti iepriekš minētajos punktos

1 karšu lapa***

3,00

* Pakalpojumu izmaksās ir iekļauta samaksa par informācijas izsniegšanu.

** Pakalpojumā nav iekļautas izmaksas par kadastra informāciju. Samaksa par kadastra informāciju tiek noteikta saskaņā ar Valsts zemes dienesta cenrādi.

*** 1993. gada topogrāfisko karšu sistēmas (TKS-93) mēroga 1:1000 karšu lapa, 25 ha.

Objekts – topogrāfiskais plāns vai izpildmērījuma plāns, kas noformēts vienā datnē, ar vienotu lappušu numerāciju un attālums starp uzmērītajām teritorijām nav lielāks par 100 m (grafiskās informācijas pārrāvums). Ja attālums starp uzmērījumiem ir lielāks par 100 m, tad to klasificē kā jaunu/atsevišķu objektu.

Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs N. Līcis

 

Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Saulkrastu novadā"
paskaidrojuma raksts

Sadaļa

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma spēkā stāšanos Saulkrastu novada pašvaldības teritorijā ietilpst Saulkrastu pagasts, Saulkrastu pilsēta un Sējas pagasts.

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punkts cita starpā noteic, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

Nepieciešamību izdot saistošos noteikumus nosaka Ģeotelpiskās informācijas likuma 13. panta sestā daļa, kas cita starpā noteic, ka pašvaldības dome nosaka augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšanas un pieņemšanas kārtību.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Saulkrastu novada pašvaldībā notiek augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un informācijas par ielu sarkano līniju aizsargjoslām izsniegšana, pieņemšana, pārbaude un reģistrēšana topogrāfiskās informācijas datubāzē, kā arī maksu par topogrāfiskās informācijas sniegšanu. Šie noteikumi attiecas arī uz un zemes ierīcības projektu grafiskajām daļām.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu īstenošanai finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu nav prognozēta.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Nav attiecināms.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs N. Līcis

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!