• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ādažu novada domes 2021. gada 27. oktobra saistošie noteikumi Nr. 26/2021 "Par pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 17.11.2021., Nr. 224 https://www.vestnesis.lv/op/2021/224.12

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ādažu novada domes saistošie noteikumi Nr. 27/2021

Par pabalstu politiski represētajām personām

Vēl šajā numurā

17.11.2021., Nr. 224

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ādažu novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 26/2021

Pieņemts: 27.10.2021.

OP numurs: 2021/224.12

2021/224.12
RĪKI

Ādažu novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 4 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Ādažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 26/2021

Ādažos 2021. gada 27. oktobrī

Par pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas

APSTIPRINĀTI
ar Ādažu novada pašvaldības domes
2021. gada 27. oktobra sēdes lēmumu (prot. Nr. 13 § 44)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu,
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 25.panta
pirmo un piekto daļu, Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra
noteikumu Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un
bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē,
kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās" 27., 30., 31. un 31.1 punktu

I. Vispārīgie noteikumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Ādažu novada pašvaldība aprēķina un izmaksā pabalstus bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam (turpmāk – bērns) pēc pilngadības sasniegšanas, kā arī pabalstu veidus, apmēru un izmaksas kārtību.

2. Pilngadību sasniegušiem bērniem ir tiesības saņemt pabalstus, ja lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Ādažu novada bāriņtiesa.

3. Pabalstu pieprasījumus izskata, lēmumu pieņem un pabalstus izmaksā Ādažu novada sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests).

4. Pašvaldība nodrošina šādus pabalstus:

4.1. vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai;

4.2. vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei;

4.3. pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai;

4.4. mājokļa pabalsts.

II. Pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai

5. Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai personām ar invaliditāti kopš bērnības ir 350,- euro, pārējām personām – 250,- euro.

6. Pabalsta saņemšanai pilngadību sasniedzis bērns iesniedz Sociālajam dienestam iesniegumu un Ādažu novada bāriņtiesas lēmumu par ārpusģimenes aprūpes izbeigšanos, ja lēmums nav Sociālā dienesta rīcībā, izņemot, ja bērns pilngadību sasniedz ilgstošas sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas institūcijā.

7. Pabalstu izmaksā no Sociālā dienesta budžeta līdzekļiem un ieskaita pabalsta pieprasītāja norādītajā kredītiestādes kontā.

III. Pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei

8. Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei ir 850,- euro.

9. Pabalsta saņemšanai pilngadību sasniedzis bērns iesniedz Sociālajam dienestam iesniegumu un Ādažu novada bāriņtiesas lēmumu par ārpusģimenes aprūpes izbeigšanos, ja lēmums nav Sociālā dienesta rīcībā, izņemot, ja bērns pilngadību sasniedz ilgstošas sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas institūcijā.

10. Pabalstu izmaksā no Sociālā dienesta budžeta līdzekļiem un ieskaita pabalsta pieprasītāja norādītajā kredītiestādes kontā.

IV. Pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai

11. Pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai personām ar invaliditāti kopš bērnības ir 200,- euro, pārējām personām – 150,- euro.

12. Pabalsts tiek piešķirts saskaņā ar normatīvo aktu nosacījumiem.

13. Pabalsta saņemšanai pilngadību sasniedzis bērns iesniedz Sociālajā dienestā iesniegumu, norādot izglītības iestādi, augstskolu vai koledžu, kurā viņš apgūst izglītības programmu vai studiju programmu, kā arī Ādažu novada bāriņtiesas lēmumu par ārpusģimenes aprūpes izbeigšanos, ja lēmums nav Sociālā dienesta rīcībā.

14. Pabalstu izmaksā no Sociālā dienesta budžeta līdzekļiem pabalsta pieprasītāja norādītajā kredītiestādes kontā līdz kārtējā mēneša 25. datumam.

V. Mājokļa pabalsts

15. Mājokļa pabalsts pilngadību sasniegušam bērnam līdz 24 gadu vecumam tiek piešķirts bez ienākumu izvērtēšanas.

16. Pabalsta saņemšanai pilngadību sasniedzis bērns iesniedz Sociālajā dienestā:

16.1. dzīvojamās telpas īres līguma kopiju, uzrādot oriģinālu. Līguma grozīšanas vai izbeigšanas gadījumā bērns iesniedz Sociālajā dienestā attiecīgus grozījumus vai jaunu īres līgumu;

16.2. katru mēnesi – dokumentu kopijas par izdevumiem par dzīvojamās telpas lietošanu un dzīvojamās telpas lietošanas pakalpojumiem, uzrādot dokumentu oriģinālus.

17. Pabalsta apmēru Sociālais dienests aprēķina pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumu Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu" 3. pielikumu "Mājokļa pabalsta aprēķināšanai izmantojamās izdevumu pozīciju minimālās normas", nepārsniedzot maksājumu dokumentos iekļautos faktiskos izdevumus par mājokļa lietošanu.

18. Pabalstu katru mēnesi izmaksā dzīvojamas telpas īpašniekam vai dzīvojamas telpas pārvaldniekam vai dzīvojamās telpas lietošanas pakalpojuma sniedzējam. Ja tas nav iespējams, pabalstu izmaksā bērna norādītajā kredītiestādes kontā.

VI. Lēmuma pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtība

19. Sociālais dienests lēmumu par pabalstu piešķiršanu pieņem viena mēneša laikā pēc visu šajos noteikumos noteikto dokumentu saņemšanas.

20. Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Ādažu novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā. Komisijas lēmumus var pārsūdzēt Administratīvajā rajonā tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

VII. Noslēguma jautājumi

21. Šie noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

22. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:

22.1. Ādažu novada domes 2015. gada 13. februāra saistošie noteikumi Nr. 1/2015 "Par pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas";

22.2. Carnikavas novada domes 2015. gada 18. februāra saistošie noteikumi Nr. SN/2015/1 "Par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, aizbildņiem un audžuģimenēm Carnikavas novadā".

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks

 

Paskaidrojuma raksts
Ādažu novada pašvaldības 27.10.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 26/2021 "Par pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas"

Paskaidrojuma raksta sadaļas un norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 12. panta ceturto daļu, 43. panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumu Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās" 27., 29., 30., 31., 31.1 un 31.2 punktu, pašvaldībai jānodrošina Ministru kabineta noteiktās sociālās garantijas pilngadīgajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas.

Domes pilnvarojums izstrādāt šos noteikumus izriet no likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešās daļas. Likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 7. punkts noteic, ka pašvaldības autonomā funkcija ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību, bet 43. panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldības dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums (turpmāk – Likums) nosaka, ka ar 2021. gada 1. jūliju Ādažu novadu veido Ādažu pagasts un Carnikavas pagasts, kas nozīmē, ka tiek izveidota jauna publiska persona – Ādažu novada pašvaldība. Likuma pārejas noteikumu 17. punkts nosaka, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā pašvaldības dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus saistošos noteikumus, līdz ar to nepieciešams pieņemt saistošos noteikumus "Par pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas".

2. Īss projekta satura izklāsts

Šie noteikumi nosaka pabalstu veidus un apmēru, personu loku, kurām ir tiesības saņemt pabalstus, pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību, kā arī lēmumu par pabalstu piešķiršanu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

Pilngadīgiem bāreņiem tiek piešķirts un izmaksāts pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei, pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai, pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai un mājokļa pabalsts.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Šo noteikumu īstenošanai tiek prognozēta finansiāla ietekme uz pašvaldības 2022. gada budžetu 1000,- euro.

Šo noteikumu izpildei nav nepieciešams veidot pašvaldības jaunas institūcijas, darba vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Mērķgrupa, uz kuru attiecināms šo noteikumu tiesiskais regulējums ir bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni, līdz 24 gadu vecumam un kuru deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novada administratīvajā teritorijā.

Šo noteikumu tiesiskais regulējums neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Institūcija, kurā privātpersona var vērsties šo noteikumu piemērošanā, ir Ādažu novada sociālais dienests.

Šo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un nemaina privātpersonām veicamās darbības līdzšinējo kārtību.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Šo noteikumu projekts tika izskatīts Ādažu novada pašvaldības domes Izglītības, kultūras, sporta un sociālajā komitejā un Finanšu komitejā.

Pēc šo noteikumu projekta izskatīšanas Finanšu komitejā, tas tika publicēts pašvaldības tīmekļvietnē www.adazi.lv, nodrošinot iespēju sabiedrības pārstāvjiem izteikt priekšlikumus vai iebildumus. Noteiktajā laikā iebildumi vai priekšlikumi netika saņemti.

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!