• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ludzas novada domes 2021. gada 28. oktobra saistošie noteikumi Nr. 16/2021 "Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm, aizbildņiem un aizgādņiem Ludzas novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 15.11.2021., Nr. 222 https://www.vestnesis.lv/op/2021/222.13

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Mārupes novada domes saistošie noteikumi Nr. 21/2021

Par nodevu pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanai

Vēl šajā numurā

15.11.2021., Nr. 222

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ludzas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 16/2021

Pieņemts: 28.10.2021.

OP numurs: 2021/222.13

2021/222.13
RĪKI

Ludzas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Ludzas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 16/2021

Ludzā 2021. gada 28. oktobrī

Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm, aizbildņiem un aizgādņiem Ludzas novadā

Apstiprināti ar Ludzas novada pašvaldības domes
28.10.2021. sēdes lēmumu (prot. Nr. 10, 72. §)

Izdoti saskaņā ar
likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu,
Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumu Nr. 857
"Noteikumi par Sociālajām garantijām bārenim un
bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes
aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās"
27., 30., 31. un 31.¹ punktu, Ministru kabineta 26.06.2018.
noteikumu Nr. 354 "Audžuģimenes noteikumi" 78. punktu,
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā"
25.² panta pirmo un piekto daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Ludzas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) atbalsta veidus, apmērus, piešķiršanas un izmaksāšanas kārtību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm, aizbildņiem un aizgādņiem.

1.1. Audžuģimene šo noteikumu izpratnē ir ģimene vai persona, kurai ar bāriņtiesas lēmumu ir piešķirts audžuģimenes vai specializētas audžuģimenes statuss un kurā ar Ludzas novada bāriņtiesas, Ciblas novada bāriņtiesas, Kārsavas novada bāriņtiesas, Zilupes novada bāriņtiesas lēmumu ir ievietots bērns.

1.2. Aizbildnis šo noteikumu izpratnē ir persona, kuru par aizbildni ir iecēlusi Ludzas novada bāriņtiesa, Ciblas novada bāriņtiesa, Kārsavas novada bāriņtiesa, Zilupes novada bāriņtiesa.

1.3. Aizgādnis šo noteikumu izpratnē ir persona, kuru par aizgādni ir iecēlusi Ludzas novada bāriņtiesa, Ciblas novada bāriņtiesa, Kārsavas novada bāriņtiesa, Zilupes novada bāriņtiesa pilngadīgai personai, kurai ir ierobežota rīcībspēja.

2. Materiālā atbalsta veidi audžuģimenei:

2.1. pabalsts bērna uzturam;

2.2. pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei.

3. Materiālā atbalsta veidi bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības pēc pilngadības sasniegšanas:

3.1. vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai;

3.2. vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei;

3.3. pabalsts ikmēneša izdevumiem;

3.4. mājokļa pabalsts bez vecāku gādības palikušam bērnam (turpmāk – Mājokļa pabalsts);

3.5. pabalsts dažādu sociālo vajadzību risināšanai.

4. Materiālais atbalsts aizbildnim.

5. Materiālais atbalsts aizgādnim.

6. Lai saņemtu šo noteikumu 3., 4. un 5. punktā minēto pabalstu, tā pieprasītājs iesniedz pašvaldības Sociālajā dienestā (turpmāk – dienests) iesniegumu, kā arī iesniedz vai uzrāda citus attiecīgā materiālā atbalsta saņemšanai nepieciešamos dokumentus.

7. Tiesības uz šo noteikumu 3.3. apakšpunktā noteikto materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajam bērnam saglabājas ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.

8. Pēc pabalsta piešķiršanas tā saņēmējam ir pienākums nekavējoties informēt dienestu par apstākļiem, kas varētu būt par pamatu piešķirtā pabalsta izmaksas pārtraukšanai vai pabalsta apmēra grozīšanai.

9. Lēmumu par noteikumu 3.1., 3.2., 3.3. apakšpunktā un 4., 5. punktā noteikto pabalstu piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, dienests pieņem desmit darba dienu laikā no iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

II. Materiālais atbalsts audžuģimenei

10. Pabalsts bērna uzturam:

10.1. Tiesības saņemt ikmēneša pabalstu bērna uzturam ir audžuģimenei par bērniem, kuri ar pašvaldības bāriņtiesas lēmumu ievietoti audžuģimenē un kura noslēgusi ar pašvaldību līgumu.

10.2. Pabalstu bērna uzturam piešķir divkāršā Ministru kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmērā par katru audžuģimenē ievietoto bērnu. Par nepilnu mēnesi pabalsta bērna uzturam apmērs tiek aprēķināts atbilstoši laikposmam, kurā bērns atrodas audžuģimenes aprūpē.

10.3. Pabalstu bērna uzturam aprēķina un piešķir, sākot ar dienu, kad bērns ievietots audžuģimenē.

10.4. Pabalsta bērna uzturam izmaksu pārtrauc, ja:

10.4.1. bērns sasniedzis pilngadību;

10.4.2. beidzies līguma par bērna ievietošanu audžuģimenē termiņš;

10.4.3. bērna uzturēšanās audžuģimenē izbeigta pirms līgumā par bērna ievietošanu audžuģimenē noteiktā termiņa saskaņā ar Bāriņtiesas un audžuģimenes vienošanos;

10.4.4. Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna uzturēšanās izbeigšanu audžuģimenē;

10.4.5. bērns ir nodots adoptētāju aprūpē un uzraudzībā līdz adopcijas apstiprināšanai tiesā. Dienests pabalsta izmaksu atjauno pēc rakstiskas informācijas saņemšanas no bāriņtiesas par bērna aprūpes un uzraudzības izbeigšanu adoptētāju ģimenē un bērna atgriešanu audžuģimenē.

10.5. Pēc bērna ievietošanas audžuģimenē pabalstu par pirmo mēnesi izmaksā saskaņā ar noslēgtā līguma ar pašvaldību noteikto kārtību.

11. Pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei:

11.1. Tiesības saņemt pabalstu bērna apģērbam un mīkstā inventāra iegādei ir audžuģimenei par bērniem, kuri ar pašvaldības bāriņtiesas lēmumu ievietoti audžuģimenē un kura noslēgusi ar pašvaldību līgumu.

11.2. Pabalstu bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei piešķir 57 euro mēnesī par katru Ludzas novada pašvaldības audžuģimenē ievietoto bērnu. Pabalsts tiek piešķirts uz Bāriņtiesas lēmuma par bērna ievietošanu audžuģimenē pamata. Audžuģimenei vienu reizi pusgadā jāiesniedz Ludzas novada bāriņtiesā pārskats par pabalsta izlietojumu. Gadījumā, ja pabalsts netiek izlietots pilnā apmērā, tas tiek ieskaitīts bērna kontā.

11.3. Pabalsta izmaksas un pārtraukšanas kārtību veic Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

III. Materiālais atbalsts bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības

12. Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai:

12.1. Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu ir pilngadību sasniegušajam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās, ja lēmumu par ārpusģimenes aprūpes izbeigšanu pieņēmusi pašvaldības bāriņtiesa.

12.2. vienreizējs pabalsts pastāvīgās dzīves uzsākšanai tiek izmaksāts vienu reizi 218,00 euro apmērā vai personai ar invaliditāti kopš bērnības – 327,00 euro apmērā.

13. Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei:

13.1. Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei ir pilngadību sasniegušajam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās, ja lēmumu par ārpusģimenes aprūpes izbeigšanu pieņēmusi pašvaldības bāriņtiesa.

13.2. Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei 820,05 euro, tiek izmaksāts vienu reizi vai par šo summu izsniegti sadzīves priekšmeti un mīkstais inventārs.

14. Pabalsts ikmēneša izdevumiem:

14.1. Pilngadību sasniegušajam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš sekmīgi mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai studē augstskolā vai koledžā ir tiesības saņemt pabalstu ikmēneša izdevumiem. Pašvaldības pabalsta ikmēneša izdevumu segšanai apmērs sastāda 109,00 euro, personai ar invaliditāti kopš bērnības – 163,00 euro.

14.2. Pabalstu ikmēneša izdevumiem pilngadību sasniegušajam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam izmaksā līdz katra mēneša 15. datumam. Pirmreizēji pabalstu izmaksā desmit darba dienu laikā pēc lēmuma par ikmēneša izdevumiem pilngadību sasniegušajam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pieņemšanas.

14.3. Pilngadību sasniegušajam bērnam ir pienākums nekavējoties informēt dienestu par mācību procesa pārtraukšanu.

14.4. Pabalsta izmaksas apturēšanu un atjaunošanu veic Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

15. Pabalsts dažādu sociālo vajadzību risināšanai:

15.1. Pilngadību sasniegušajam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam par kura ārpusģimenes aprūpi lēmusi Ludzas novada bāriņtiesa, Ciblas novada bāriņtiesa, Kārsavas novada bāriņtiesa, Zilupes novada bāriņtiesa līdz 24 gadu vecumam ir tiesības saņemt pabalstu dažādu sociālo vajadzību risināšanai, saskaņā ar individuālo plānu un sociālā darbinieka veiktu izvērtējumu.

15.2. Pabalstu piešķir līdz 100,00 euro apmērā.

IV. Mājokļa pabalsta apmērs un saņemšanas kārtība

16. Mājokļa pabalsts pilngadību sasniegušam bērnam tiek piešķirts bez ienākumu izvērtēšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.

17. Mājokļa pabalsts tiek piešķirts arī pilngadību sasniegušam bērnam līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, kurš īrē pašvaldības dzīvokli/sociālo dzīvokli kā pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.

18. Mājokļa pabalsta saņemšanai pilngadību sasniegušais bērns Dienestā iesniedz iesniegumu, līgumu par dzīvojamo telpu īri, apsaimniekošanu un ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu pakalpojumu līgumus.

19. Dienests pieņem lēmumu par mājokļa pabalsta piešķiršanu pilngadību sasniegušajam bērnam uz dzīvojamo telpu īres līguma termiņu, bet ne ilgāk kā uz vienu gadu.

20. Mājokļa pabalsts pilngadību sasniegušam bērnam tiek aprēķināts pēc faktiskajiem izdevumiem normatīvajos aktos noteikto izdevumu segšanai pēc Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumos Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu" noteiktajām Mājokļa pabalsta aprēķināšanai izmantojamās izdevumu pozīciju minimālajām normām.

21. Pilngadību sasniegušais bērns līdz kārtējā mēneša 20. datumam iesniedz Dienestā rēķinus no izīrētāja un ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu pakalpojumu sniedzējiem (klātienē vai e-pastā (bez droša elektroniskā paraksta)).

22. Mājokļa pabalsts pilngadību sasniegušam bērnam tiek izmaksāts no pašvaldības budžeta līdzekļiem un tiek ieskaitīts:

22.1. par dzīvokļa īri un ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītiem pakalpojumiem – apsaimniekotāja vai pakalpojumu sniedzēja kredītiestādes kontā;

22.2. par kurināmā iegādi – veicot pārskaitījumu piegādātājam vai pārskaitot uz pabalsta pieprasītāja norādīto kredītiestādes kontu.

V. Materiālais atbalsts aizbildnim

23. Pabalsts aizbildnim:

23.1. Pabalsts aizbildnim, kuru par aizbildni ir iecēlusi Ludzas novada bāriņtiesa, Ciblas novada bāriņtiesa, Kārsavas novada bāriņtiesa, Zilupes novada bāriņtiesa tiek piešķirts 150,00 euro kalendārajā gadā par katru aizbildnībā esošu bērnu, uz pieprasītāja rakstveida, elektroniskā veidā iesniegta vai mutvārdos izteikta iesnieguma.

23.2. Pabalsts aizbildnim var tikt piešķirts tikai pēc tam, kad aizbildnis līdz kārtējā gada 1. februārim ir iesniedzis Ludzas bāriņtiesā norēķinu par iepriekšējā gada aizbildnības pārvaldību un bāriņtiesa ir izdevusi apliecinājumu tam, ka norēķins ir iesniegts.

VI. Materiālais atbalsts aizgādnim

24. Pabalsts aizgādnim:

24.1. Pabalsts aizgādnim, kurš ir iecelts ar Ludzas novada bāriņtiesas, Ciblas novada bāriņtiesas, Kārsavas novada bāriņtiesas, Zilupes novada bāriņtiesas lēmumu pilngadīgai personai, kurai ir ierobežota rīcībspēja tiek piešķirts 200,00 euro apmērā, ja pilngadīga aizgādnībā esoša persona atrodas aizgādņa aprūpē un nedzīvo specializētajā sociālās aprūpes centrā vai ārstniecības iestādē.

24.2. Vienreizējs pabalsts aizgādnim, kurš ir iecelts ar Ludzas novada bāriņtiesas, Ciblas novada bāriņtiesas, Kārsavas novada bāriņtiesas, Zilupes novada bāriņtiesas lēmumu pilngadīgai personai, kurai ir ierobežota rīcībspēja tiek piešķirts 50,00 euro apmērā, ja pilngadīga aizgādnībā esoša persona dzīvo specializētajā sociālās aprūpes centrā vai ārstniecības iestādē.

24.3. Pabalsts izmaksājams vienu reizi gadā uz pieprasītāja rakstveida, elektroniskā veidā iesniegta vai mutvārdos izteikta iesnieguma pamata.

24.4. Pabalsts aizgādnim var tikt piešķirts tikai pēc tam, kad aizgādnis līdz kārtējā gada 1. februārim ir iesniedzis Ludzas novada bāriņtiesā norēķinu par iepriekšējā gada aizgādnības pārvaldību un bāriņtiesa ir izdevusi apliecinājumu tam, ka norēķins ir iesniegts. Aizgādnim, lai saņemtu pabalstu jāgriežas dienestā.

VII. Nepamatoti izmaksātā materiālā atbalsta atgūšana

25. Dienests pieņem lēmumu par nepamatoti izmaksātā materiālā atbalsta atgūšanu, ja tas konstatē, ka attiecīgais materiālais atbalsts ir nepamatoti izmaksāts materiālā atbalsta saņēmēja vainas dēļ, materiālā atbalsta saņēmējam sniedzot nepatiesu vai nepilnīgu informāciju vai nepaziņojot par pārmaiņām, kas varētu ietekmēt tiesības uz šo materiālo atbalstu vai tā apmēru.

26. Ja materiālā atbalsta saņēmējs nepamatoti izmaksāto materiālā atbalsta summu dienesta lēmumā noteiktajā termiņā labprātīgi neatmaksā, dienests nepamatoti izmaksāto materiālo atbalstu piedzen, iesniedzot prasību tiesā.

VIII. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

27. Ludzas novada Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Ludzas novada Administratīvo aktu strīdu komisijā.

28. Ludzas novada Administratīvo aktu strīdu komisijas lēmumu var pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

IX. Noslēguma jautājumi

29. Saistošie noteikumi publicējami un tie stājas spēkā ar 2022. gada 1. janvāri.

30. Ar šo noteikumu stāšanos spēkā, spēku zaudē 2011. gada 27. janvārī Zilupes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 8 "Par Zilupes novada pašvaldības pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas", 2014. gada 18. decembra Kārsavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 31 "Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm un aizbildņiem", 2019. gada 26. septembra Ludzas novada domes saistošie noteikumi Nr. 12 "Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm, aizbildņiem un aizgādņiem", 2015. gada 28. maija Ludzas novada domes saistošie noteikumi Nr. 7 "Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības".

Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Mekšs

 

Ludzas novada domes 2021. gada 28. oktobra saistošo noteikumu Nr. 16/2021 "Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm, aizbildņiem un aizgādņiem Ludzas novadā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošie noteikumi "Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm, aizbildņiem un aizgādņiem Ludzas novadā" (turpmāk – saistošie noteikumi) nosaka audžuģimenei, aizbildnim, aizgādnim (turpmāk – pabalsts) veidus par bāreni un bez vecāku gādības palikušo bērnu (turpmāk – bērns), kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās jaunizveidotajā Ludzas novadā pēc teritoriālās reformas ieviešanas, ievērojot Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumus Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās" un Ministru kabineta 26.06.2018. noteikumos Nr. 354 "Audžuģimenes noteikumi" noteiktos minimālos pabalsta apmērus kā arī mājokļa pabalstu, saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā" 25.² panta pirmo un piekto daļu. Saistošo noteikumu sagatavošana saistīta ar Administratīvi teritoriālo reformu, kas stājas spēkā 01.07.2021., Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktu, kas paredz izvērtēt novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņemt jaunus novada saistošos noteikumus un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma Pārejas noteikumu 40. punktu, kurā noteikts, ka sociālās palīdzības pabalstu veidi un piešķiršanas kritēriji, izņemot garantētā minimālā ienākuma pabalstu un mājokļa pabalstu, pašvaldībām saistošajos noteikumos jānosaka un jāpieņem līdz 31.12.2021.
2. Īss projekta satura izklāsts Sakarā ar to, ka pirms Administratīvi teritoriālās reformas Ludzas, Kārsavas, Ciblas un Zilupes un novadu pašvaldībām bija izstrādāti saistošie noteikumi, kuri regulēja atbalsta sniegšanu audžuģimenēm, aizbildņiem, aizgādņiem, bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes, nepieciešams izstrādāt jaunus saistošos noteikumus, paredzot vienotus pabalstu veidus visā jaunieveidotajā Ludzas novadā.

Ārējie normatīvie akti uzdod pašvaldībai izmaksāt pabalstus bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās un audžuģimenei, nenosakot konkrēta pabalsta apmēru. Saistošajos noteikumos noteikti pabalstu veidi un apmēri Ludzas novada pašvaldībā, iekļaujot arī mājokļa pabalstu bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, kā arī atbalstu dažādu sociālo vajadzību risināšanai. Lai neradītu pasliktinošus apstākļus, tiks saglabāti pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti – pabalsts aizbildnim un aizgādnim, ko izmaksā reizi kalendāra gadā.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošajos noteikumos paredzētie pabalsti būtisku papildus ietekmi uz budžetu neradīs, jo šos pabalstus pašvaldības piešķīra arī iepriekš.

Noteikumu izpildei tiek plānoti naudas līdzekļi 2022. gada budžetā.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošie noteikumi šo jomu neskar.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Ludzas novada Sociālais dienests.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas nav notikušas.

Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Mekšs

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!