• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ķekavas novada domes 2021. gada 6. oktobra saistošie noteikumi Nr. 28/2021 "Par atbalsta pasākumiem mājokļa vides pielāgošanai personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem Ķekavas novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 20.10.2021., Nr. 203 https://www.vestnesis.lv/op/2021/203.9

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ķekavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 29/2021

Par pašvaldības atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm un aizbildņiem Ķekavas novadā

Vēl šajā numurā

20.10.2021., Nr. 203

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ķekavas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 28/2021

Pieņemts: 06.10.2021.

OP numurs: 2021/203.9

2021/203.9
RĪKI

Ķekavas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 1 Visi

Ķekavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 28/2021

Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā 2021. gada 6. oktobrī

Par atbalsta pasākumiem mājokļa vides pielāgošanai personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem Ķekavas novadā

Apstiprināti ar Ķekavas novada domes
2021. gada 6. oktobra sēdes lēmumu Nr. 2.
(prot. Nr. 13/2021)

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 3. panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka atbalsta pasākumus vides pielāgošanai personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem un kārtību, kādā tiek piešķirti atbalsta pasākumi.

2. Noteikumu mērķis ir palīdzēt aprīkot un pielāgot mājokļa vidi personām ar invaliditāti, lai uzlabotu iespējas personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem iekļūt un pārvietoties mājoklī, lai atvieglotu personas spējas strādāt, aprūpēt sevi un iekļauties sabiedrībā.

3. Noteikumos lietotie termini:

3.1. persona – persona ar I vai II grupas invaliditāti vai bērns ar invaliditāti, kurai ir apgrūtināta pārvietošanās, kustību traucējumi vai kustību traucējumu dēļ ikdienā izmanto ratiņkrēslu;

3.2. ģimenes locekļi – personas, kuras saista laulība, radniecība vai citas personiskas attiecības, kurām ir kopīgi izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī;

3.3. mājoklis – personas vai tās ģimenes locekļa īpašumā vai lietošanā esoša māja vai tās daļa, dzīvokļa īpašums vai tā daļa;

3.4. mājokļa iekšējā vide – personas īpašumā vai lietošanā uz īres līguma pamata esošās dzīvojamās telpas un dzīvojamo telpu ekspluatācijai nepieciešamās telpas (gaitenis, virtuve, sanitārtehniskās telpas un citas līdzīgas nozīmes telpas);

3.5. mājokļa ārējā vide – personas īpašumā vai lietošanā esošās viendzīvokļa/daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas koplietošanas telpas, ēkai piekritīgā zeme un īpašumam piegulošā teritorija (nekustamam īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās gājēju ietves, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas, grāvji, caurtekas vai zālieni līdz brauktuves malai (līdz 5 m joslā));

3.6. panduss (uzbrauktuve) – braukšanai ratiņkrēslā piemērota stacionāra ceļa, ietves vai grīdas slīpne divu dažādu līmeņu savienošanai;

3.7. pacēlājs – stacionāra inženiertehniska ierīce, kas paredzēta ratiņkrēslu pārvietošanai ar vai bez personas;

3.8. mājokļa pielāgošana – mājokļa iekšējās vai ārējās vides pārbūve vai atjaunošana, kā arī aprīkošana ar stacionārām nepieciešamajām ierīcēm un pielāgošana personas vajadzībām, lai nodrošinātu personai iekļūšanu/izkļūšanu un pārvietošanos mājoklī;

3.9. pabalsts pašvaldības finanšu līdzekļi mājokļa iekšējās un ārējās vides pielāgošanai, t.sk., būvniecības dokumentācijas izstrādei mājokļa pielāgošanas darbu realizācijai.

II. Pabalsta piešķiršanas nosacījumi un apmērs

4. Tiesības saņemt pabalstu ir noteikumos paredzētai personai, kura ne mazāk kā pēdējos 12 kalendāros mēnešus pēc kārtas pirms pabalsta pieprasīšanas dienas ir deklarējusi savu dzīvesvietu Ķekavas novada administratīvajā teritorijā.

5. Pabalstu piešķir mājokļa pielāgošanas darbu realizācijai, t.sk., būvniecības dokumentācijas izstrādei un saskaņošanai, izņemot gadījumu, ja mājoklī veikta patvaļīga būvniecība. Mājokļa pielāgošanas darbi noteikumu izpratnē neietver mājoklī esošo komunikāciju sistēmu izbūvi, pārbūvi vai atjaunošanu, vai mājokļa kosmētisko remontu.

6. Pabalstu piešķir tikai personas viena mājokļa pielāgošanai, un tas atbilst šādiem nosacījumiem:

6.1. mājokli, kuram paredzēts veikt mājokļa pielāgošanas darbus, persona ir deklarējusi kā savu dzīvesvietu un tas atrodas Ķekavas novada administratīvajā teritorijā;

6.2. mājoklis pieder personai vai tās ģimenes locekļiem, vai par mājokļa lietošanu personai vai tās ģimenes locekļiem ir noslēgts īres līgums uz termiņu, kas būs spēkā vismaz vēl 5 (piecus) gadus no pabalsta piešķiršanas dienas.

7. Pabalstu nepiešķir tādu ierīču vai iekārtu uzstādīšanai, kurus personai ir tiesības saņemt vai tā saņem, izmantojot valsts finansējumu vai valsts finansētu atbalsta programmu.

8. Pabalstu ir tiesības saņemt atkārtoti, bet ne biežāk kā reizi 5 (piecos) gados, ja:

8.1. iepriekš pielāgotā mājoklī dzīvojošā persona, saņemot pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, pāriet dzīvot uz pašvaldības īpašumā vai lietošanā esošu dzīvokli saskaņā ar noslēgto īres līgumu;

8.2. ir iestājušies nepārvarami, ārkārtēja rakstura apstākļi, kurus persona nevarēja iepriekš paredzēt un novērst, un, kuru rezultātā persona vairs nevar lietot pielāgoto mājokli, ko apliecina sertificēta būveksperta atzinums. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmas dabas stihijas, ugunsnelaime, eksplozija, kā rezultātā mājoklis ir neatgriezeniski bojāts un lietošanai vai atjaunošanai nederīgs.

9. Kopējais pieejamais Ķekavas novada pašvaldības finansējums pabalstu piešķiršanai mājokļa vides pielāgošanai personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem vienā budžeta gadā ir līdz 20000,00 euro.

10. Pabalsts mājokļa pielāgošanas izdevumu segšanai vienai personai tiek piešķirts:

10.1. mājokļa ārējās vides pielāgošanai, kas paredzēts stacionāra ratiņkrēslu pacēlāja uzstādīšanai, līdz 10000,00 euro reizi piecos gados;

10.2. mājokļa iekšējās vides pielāgošanai līdz 5000,00 euro reizi piecos gados.

11. Personai piecu gadu periodā var tikt piešķirts tikai viens no noteikumu 10.1. vai 10.2. apakšpunktā paredzētajiem pabalsta veidiem.

III. Pabalsta pieprasīšanas un saņemšanas kārtība

12. Pabalsta saņemšanai mājokļa pielāgošanai persona, tās likumiskais pārstāvis vai pilnvarotā persona, iesniedz Ķekavas novada pašvaldības Sociālajā dienestā (turpmāk – Sociālais dienests):

12.1. iesniegumu par pabalsta piešķiršanu mājokļa iekšējās un/vai ārējās vides pielāgošanai;

12.2. mājokļa īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu vai īres līguma kopiju, ja mājoklis tiek īrēts (uzrādot oriģinālu);

12.3. mājokļa īpašnieka rakstisku piekrišanu, ja persona nav mājokļa īpašnieks;

12.4. ģimenes ārsta izrakstu no stacionāra/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (izziņa 027-u), kurā ir norādīta informācija par personas funkcionēšanas ierobežojumus izraisījušās pamata diagnozes un blakus diagnozes kodu atbilstoši spēkā esošajai Starptautiskās statisko slimību un veselības problēmu klasifikācijai un par personas pārvietošanos ratiņkrēslā;

12.5. ergoterapeita atzinumu par personai nepieciešamajiem mājokļa pielāgojumiem;

12.6. speciālista, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts (ēku konstrukciju projektēšana), atzinumu par tehniski un ekonomiski izdevīgāko risinājumu mājokļa un vides pielāgošanai;

12.7. informāciju par aprīkojumu, ierīci (bukleti, iekārtas ražotāja preces/iekārtas apraksti, prasības lietošanai/uzstādīšanai, aptuvenā cena), ja personas mājokļa pielāgošanai ir paredzēts veikt nepieciešamās ierīces iegādi un uzstādīšanu;

12.8. tāmi par plānoto mājokļa pielāgošanas darbu apjomu un izmaksām.

13. Sociālais dienests 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc noteikumu 12. punktā minēto dokumentu saņemšanas:

13.1. izvērtē personas atbilstību noteikumu prasībām un personas vajadzības pēc pieprasītā pabalsta;

13.2. apseko personu dzīvesvietā, novērtējot personas pašaprūpes spējas, individuālās vajadzības un nepieciešamību veikt mājokļa pielāgošanu;

13.3. nodod Ķekavas novada pašvaldības iestādei "Ķekavas novada centrālā administrācija" izskatīšanai un atzinuma sniegšanai personas iesniegto speciālista atzinumu (noteikumu 12.6. apakšpunkts) un tāmi par plānoto mājokļa pielāgošanas darbu apjomu un izmaksām (12.8. apakšpunkts).

14. Sociālais dienests 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc noteikumu 13. punktā minēto apstākļu un dokumentu izvērtēšanas pieņem lēmumu par atbalsta pasākumu nepieciešamību mājokļa pielāgošanai un pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt un paziņo personai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

15. Ja personas mājokļa iekšējās vides pielāgošanai ir paredzēts veikt tikai aprīkojuma, ierīces iegādi un uzstādīšanu, un šiem darbiem nav nepieciešama normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavota būvprojekta dokumentācija vai paskaidrojuma raksts, tad persona Sociālajā dienestā pēc noteikumu 14. punktā minētā lēmuma paziņošanas iesniedz attaisnojuma dokumentu (rēķinu) par aprīkojuma, ierīces iegādi un uzstādīšanu.

16. Sociālais dienests 10 (desmit) darba dienu laikā, pamatojoties uz noteikumu 14. punktā minēto lēmumu, pieņem lēmumu par pabalsta izmaksāšanu, veicot norēķinus ar ierīces piegādātāju, pamatojoties uz iesniegtajiem norēķinu dokumentiem par tā piegādi un uzstādīšanu, nepārsniedzot noteikumu 10. punktā noteikto pabalsta apmēru.

17. Ja personas mājokļa pielāgošanai ir paredzēts veikt darbus, kuriem ir nepieciešama normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavota būvprojekta dokumentācija vai paskaidrojuma raksts, persona, vai tās ģimenes locekļi vai pilnvarotā persona veic nepieciešamos organizatoriskos pasākumus mājokļa pielāgošanas darbu realizācijai līdz to nodošanai ekspluatācijā.

18. Sociālais dienests 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tam, kad noteikumu 17. punktā minētie mājokļa pielāgošanas darbi pabeigti un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemti ekspluatācijā, ko apstiprina attiecīgs dokuments, kopā ar ergoterapeitu veic mājokļa pielāgošanas darbu apsekošanu, un, pēc atzinuma saņemšanas no Ķekavas novada pašvaldības iestādes "Ķekavas novada centrālā administrācija" (tikai gadījumos, ja nav bijusi nepieciešama būvvaldes pieņemšana nodošanai ekspluatācijā vai veikto darbu atbilstības apstiprināšana), pieņem lēmumu par pabalsta izmaksāšanu, veicot norēķinus ar komersantu par sniegtajiem pakalpojumiem (projekta dokumentācijas izstrāde) un/vai būvkomersantu par veiktajiem darbiem, nepārsniedzot noteikumu 10. punktā noteikto pabalsta apmēru, un paziņo personai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

19. Gadījumā, ja tiek konstatēts fakts, ka piešķirtais pabalsts nav izlietots noteikumu 12.7. apakšpunktā minēto aprīkojumu, iekārtu iegādei un uzstādīšanai vai bez attaisnojoša iemesla netiek ievērotas citas noteikumu prasības, Sociālais dienests normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atprasa piešķirto pabalstu un nodrošina piešķirtā pabalsta atgūšanu.

IV. Personas vai likumiskā pārstāvja līdzdarbības pienākumi

20. Personai vai tās likumiskajam pārstāvim ir pienākums:

20.1. izvēlēties būvkomersantu, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesīgs veikt mājokļa iekšējās un ārējās vides pielāgošanas darbus;

20.2. uzturēt un lietot mājokļa iekšējās un ārējās vides pielāgošanai izbūvēto pandusu (uzbrauktuvi), uzstādīto pacēlāju, iegādātās un uzstādītās iekārtas un konstrukcijas ar pienācīgu rūpību atbilstoši to funkcijām un tehniskajai specifikācijai;

20.3. pēc mājokļa iekšējās un ārējās vides iekārtu uzstādīšanas, noslēgt līgumu par to tehnisko apkopi ar brīvi izvēlētu pakalpojumu sniedzēju, līguma kopiju iesniedzot Sociālajā dienestā;

20.4. nodrošināt finansējuma daļu, kas pārsniedz noteikumu 10. punktā paredzēto pabalsta apmēru.

V. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

21. Sociālā dienesta lēmumu vai faktisko rīcību var apstrīdēt Ķekavas novada domē Administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā.

22. Ķekavas novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

VI. Noslēguma jautājumi

23. Noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

24. Ar noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Ķekavas novada pašvaldības 2020. gada 17. septembra saistošie noteikumi Nr. 21/2020 "Par atbalsta pasākumiem mājokļa vides pielāgošanai personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem".

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko

 

Saistošo noteikumu Nr. 28/2021 "Par atbalsta pasākumiem mājokļa vides pielāgošanai personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem Ķekavas novadā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saskaņā ar administratīvi teritoriālo reformu, atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam, ar 2021. gada 1. jūliju ir izveidots jauns Ķekavas novads. Līdz ar to, iespējams, ka palielināsies to personu ar invaliditāti skaits, kurām būs nepieciešams aprīkot un pielāgot mājokļa vidi, lai uzlabotu iespējas iekļūt un pārvietoties mājoklī, lai atvieglotu personas spējas strādāt, aprūpēt sevi un iekļauties sabiedrībā. No iepriekš minētā izriet, ka ir jāizstrādā jauni saistošie noteikumi, jo tiks palielināts pašvaldības finansējums mājokļa vides pielāgošanai personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem no 15 000,00 euro uz 20000,00 euro vienā budžeta gadā.

2021. gada 5. augustā stājās spēkā grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā, un tika grozīta minētā likuma 11. panta piektā daļa, kur ir noteikts, ka dzīvokļa īpašniekam, lai nodrošinātu viņam vai viņa ģimenes loceklim mājokļa un vides pieejamību, ievērojot būvniecības prasības, kā arī iepriekš informējot dzīvokļu īpašnieku kopību (dzīvojamās mājas pārvaldnieku), ir tiesības: 1) uzstādīt pacēlāju dzīvojamās mājas kāpņu telpā; 2) izbūvēt uzbrauktuvi pie dzīvojamās mājas ieejas vai pie dzīvokļa īpašuma, ja tam ir atsevišķa ieeja; 3) veikt citāda veida dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pielāgošanu, lai nodrošinātu sava mājokļa un vides pieejamību. Atbilstoši minētajiem grozījumiem jaunajos saistošajos noteikumos vairs nav nepieciešams paredzēt visu kopīpašnieku rakstveida piekrišanu vai dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par piekrišanu veikt mājokļa pielāgošanas darbus, ja mājokļa pielāgošanas darbus paredzēts veikt vai tie skars dzīvojamās mājas kopīpašumā esošo daļu.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu projekta mērķis ir palielināt pašvaldības finansējumu mājokļa vides pielāgošanai personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem no 15 000,00 euro uz 20000,00 euro vienā budžeta gadā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz budžetu Tiks palielināts pašvaldības finansējums mājokļa vides pielāgošanai personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem no 15 000,00 euro uz 20000,00 euro vienā budžeta gadā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošana ir Sociālais dienests.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav notikušas.

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!